laurids christensen stistrup – dansk kjøbmand

– og nedenfor presentert i Dansk Biografisk Lexikon, XVI Bind , s. 437 :

 

Stistrup, Laurids Christensen, 1692-1766, Legatstifter, er født i Ullits i Viborg Stift i Nov. 1692 som Søn af Sognepræsten Christen Christensen S. og Else Lauridsdatter Aalborg.

Som Kjøbmand i Hobro tjente han sig nogen Formue, og da hans Ægteskab med Christine Marie f. Sønderborg var barnløst, skjænkede Ægtefællerne ved Fundats af 2. Dec. 1748 største Delen af deres Midler, 7 Bankaktier lydende paa 500 Rdl., men hvis Værdi den Gang var 1000 Rdl. Stykket, til et Legat til Uddeling af Bibler blandt Almuen i Kongeriget Danmark og den dansktalende Del af Slesvig og bestemte samtidig et dem tilhørende Hus i Kjøbenhavn til Grundfond for et lignende Legat for Norge.

Da S.s Hustru var død 1750, flyttede han til Kjøbenhavn og vedblev her med stor Selvfornægtelse at forøge sin Formue : det norske Legat blev kompleteret til 4 Bankaktier; i 1755 skjænkede han 600 Bibler og 1700 Ny Testamenter til Almuen paa Island; i 1765 gav han til Kirkerne i Danmark og Norge saa mange Bibler, Brochmanns Postiller og Salmebøger, som behøvedes til Bibellæsning paa de Søndage, hvor der var Messefald, og forskjellige ældre Andagtsbøger lod han optrykke og uddele i Danmark og paa Færøerne.

– S. døde i Kjøbenhavn 14. Juli 1766. Hans Stiftelse bestaar endnu.

Nicolaysen, Norske Stiftelser III.

Chr. Villads Christensen.

Skriv inn søkeord..