jens christian e.t. mau : presentert i dansk biografisk lexikon

 

Mau, Jens Christian Edvard Theodor, 1808-85, Præst,
Forfatter, Søn af Apotheker Carl Heinrich M. og Juliane Marie f.
Feveile, er født 10. Okt. 1808 i Odense, fra hvilken Bys Skole han
blev Student 1827. Han tog theologisk Embedsexamen 1831.
Herefter blev han Huslærer hos Grev E. Bernstorff til Gyldensten, i
hvilken Stilling han tilbragte Vinteren 1832-33 paa Wotersen i
Lauenborg. Derefter privatiserede han et Aar, først i Fyn, siden i
Grejs Præstegaard ved Vejle. Begge Steder havde han Lejlighed
til at lære de gudelige Forsamlinger, der da holdtes saa rigelig,
at kjende, han deltog selv i dem og blev snart selvskreven som
Ordfører ved dem. Det er formodentlig derved, han er bleven
bekjendt med Grev F. A. Holstein paa Holsteinborg, efter hvis
Indstilling han 1834 kaldtes til Sognepræst for Haarslev og
Ting-jellinge Sogne i Vester Flakkebjærg Herred. Her deltog han i det
«vestsjællandske Broderkonvent», der vel hovedsagelig havde en
grundtvigiansk Farve, men hvoraf dog adskillige Præster af andre
Retninger vare Medlemmer. M. sluttede sig aldrig til Grundtvig;
han var, siger Birkedal, «halv Pietist, halv ensidig luthersk». 1846

foretog han en Rejse til Norge for at lære de kirkelige Forhold at
kjende, og 1848 blev han Medstifter og Medbestyrer af det
kirkehistoriske Selskab. 1850 forflyttedes han til Skjellerup-Ellinge i
Vinding Herred paa Fyn. Han, der 1849 havde stillet sig til Valg
til Folketinget, blev nu Landstingsmand for Odense og Svendborg
Amter 1852-53. I Aarene 1857-61 var han en virksom Deltager
i de nordiske Kirkemøder i Kjøbenhavn, Lund og Christiania.
1860 foranledigede han, at der blev holdt et almindeligt
Missionsmøde i Nyborg. 1863 forflyttedes han til Farum og Værløse. Fra
dette Embede tog han 1880 sin Afsked og flyttede til Kjøbenhavn,
hvor han døde 4. Avg. 1885. – 1835 havde han ægtet Adolphine
Steensen (f. 1814 d. 1892), Datter af Kapitajn, Godsejer Hans Henr.
Otto S.

E. M. var en utrolig flittig Mand. Han gjorde Hus- og
Sygebesøg i sit Sogn i en Udstrækning som faa andre Præster; men
ved Siden af havde han ikke blot Tid til politisk Virksomhed,
Rejser og Møder og til 1870 at foranstalte en Indsamling til de
franske Krigsfanger i Tyskland, men han udfoldede en stor
Forfattervirksomhed. Han har udgivet flere Prædikensamlinger, af
hvilke hans «Evangelisk-kristelig Postil» (1843) udkom i 2 Oplag.
Desuden skrev han talrige Artikler i forskjellige Tidsskrifter. Han
redigerede selv «Kristelig Samler» (VII-XVII, 1844-54) og «Ny
kristelig Samler» (I-XIII, 1855-67). Den bar sit Navn med rette;
thi Indholdet var for største Delen samlet ved en udstrakt Læsning
i dansk og fremmed Litteratur. I det hele var M. en Samler af
første Klasse og af meget forskjellige Sager. 1845 udgav han
«Kristelige Betragtninger til hver Dag af Aaret efter F. Arndts
«Morgenklänge aus Gottes Wort»», der opnaaede mange Oplag.
Det samme gjælder om «4oo Fortællinger for Skolen og Livet»
(1847), af hvilke et Udtog endog blev oversat paa Lappisk.
Flere af hans Skrifter oversattes paa Svensk. Fremdeles skal
nævnes «Aandeligt Skatkammer» (1868) og «Dansk Ordsprogsskat»
(I-II, i879).

Den sidstnævnte Samling viser, at Forfatteren manglede baade
Kundskaber og kritisk Sans; han kunde ikke sigte det Stof, han
havde indsamlet. De oplysende og opbyggelige Samlinger have
derimod gjort deres Nytte. Der er Slægtskab mellem dem og de
engelske Traktater; de dannede Klasser have ikke følt sig tiltalt
af dem, men Almuen saa meget desto mere. Der var i M. selv
saa meget af Almuesmandens Natur og Tankegang, at han har

forstaaet at vælge det af sit store Stof, som vilde tiltale de jævne
Læsere.

Erslew, Forf. Lex.
Elvius, Danmarks Præstehist. 1869-84 S. 114.
Halvorsen, Norsk Forf. Lex.
Birkedal, Personl. Oplevelser II, 158 ff.

L. Koch.

Skriv inn søkeord..