presentert i svenskt biografiskt handlexikon

 

Oskar Ahnfelt var resepredikant och andlig musiker. Född i Gullarp d. 21 maj 1813. Den föregåendes broder. A. blef student i Lund 1829. Han var mycket musikalisk samt begaf sig vintern 1840 till Stockholm för att utbilda sig i musik. Snaart erfor han, då han bevistade en predikan, andlig väckelse, och den bekante C. O. Rosenius blef sedan hans vän och ledare. A., som uppehöll sig med musiklektioner och konserter, började 1849 som lekmannapredikant resa omkring i Sverige och äfven i Norge och Danmark. Han började sina föredrag med att afsjunga några af honom tonsatta sånger och ackompanjerade sig på guitarr. »Ahnfeldts sånger», som utgåfvos 1850–77, blefvo mycket populära. A. tillhörde den evangeliskt-lutherska statskyrkan, ehuru han en kort tid var separatist och ledare för några friförsamlingar. Han afled i Karlshamn d. 22 okt. 1882, efter att ända till 1879 ha varit stadd på rörlig fot.

Gift 1844 med Clara Strömberg.

Skriv inn søkeord..