lars dahle – til sveits i 1869

 

– fra boken av Lars Dahle : “Tilbakeblik paa mit Liv”. Stavanger.1922.

 

Fra s. 165 – 183 :

 

Min reise til og i Schweitz.

Det næste maal for min reise var nu egentlig Basel, som var det største hjemlige hovedcentrum som sæde for

 

 

-166-

hedningemissionsvirksomheten for Schweitz og Sydtyskland, ja, det største paa hele Europas fastland.

Men jeg syntes at jeg dog under reisen derhen burde benytte anledningen til at se litt av det berømte turistland. Og jeg var saa heldig i Boll at finde en hyggelig reisekammerat, nemlig en ung prest fra Nordtyskland der skulde samme vei og gjerne vilde ha følge. Om denne reise faar jeg da fortælle litt, men ganske kort, da det ingen videre betydning hadde for min studiereise som missionsmand.

Vi reiste med jernbanen til Bodensjøen og med dampskib over denne til Konstanz. Her holdtes jo et av de saa- kaldte «reformatoriske koncilier før reformationen» (1414 —18), saa sørgelig berømt ved at dømme til døden og la levende brænde den fromme og nidkjære «reformationens forløper» Johan Huss, efter at stedets biskop, som længe hadde holdt ham i forvaring, næsten hadde pint livet av ham ved lænkene og det usunde fængsel, førend endnu konciliet hadde offentlig forhørt ham og dømt ham som kjætter.

Vi stanset dog ikke længe ved stedet for disse avskye­lige minder, men fortsatte med banen til Schaffhausen. Her maatte vi jo stanse litt for at bese det berømte vandfald Rhinen her gjør. Det kunde dog ikke i mindste maate imponere nogen som hadde seet Rjukan, Vøringen, Vrangfos og andre fossefald i Norge, skjønt tyskerne syntes at være henrykte. Vandmassen var jo noksaa stor, men faldet høist ubetydelig.

Herfra sendte jeg min kuffert til Basel og beholdt bare min lille ransel, da vi nu planla længere fotture. Vi gik nu med toget til Zürich, men stanset kun ganske kort i denne livlige fabrikby, uagtet her kunde være adskillig av interesse at bese, f. eks. universitetet, de berømte polyteknikum, enkelte av kirkene og navnlig da «den store Münster» i hvilken Zwingli nytaarsdag 1519 med stor frimodighet og kraft utfoldet den schweiziske reformations fane; men vi hadde ikke tid til at hefte os videre her, og

-167-

vi gik derfor allerede samme dag med det lille dampskib som førte os videre sydover paa Zürichersjøen til den lille by Mannedorf, hvor vi gik iland og fortsatte reisen tilfots gjennem kantonen Zürich og en del av nabokantonen Zug, og kom om kvelden til den lille by av samme navn, hvor vi i et litet gjestgiver sted fandt et godt og billigt natte­kvarter. Paa denne fottur kunde jeg ikke undgaa at lægge merke til hvilken forskjel der var mellem de to kantoner.

I den første (Zürich) tydet alt (husene, folkets klædragt osv.) paa velstand og kultur; i den anden derimot (Zug) hadde alt et mere fattigsligt og mindre kultivert præg. I den første var befolkningen overveiende protestantisk, i den anden romersk-katolsk. Jeg tør dog ikke si om den paapekte for­skjel i kultur væsentlig berodde paa dette eller paa andre omstændigheter; men paafaldende var den ialfald.

Den følgende dag tok vi med en liten damper over Zug-sjøen til Arth, hvorfra vi begyndte opstigningen av bjerget Rigi som er alle turisters selvsagte maal. Og det kan man nok godt forstaa, naar man engang har været der. Fjeldet er ikke netop saa høit (blot 1800 meter over havet). Men da det er en saa fritstaaende fjeldkoll, der omgis av indsjøer eller forholdsvis lavt og slet land paa alle kanter med høie fjeld i det fjerne, blir utsigten herfra ganske enestaaende. Det paastaaes at man fra fjeldets top kan overskue 12 kantoner av Schweitz og omtrent like mange indsjøer og en mængde himmelstræbende fjeldtinder, av hvilke flere har en høide av 4—5000 meter. Det er et rund­skue som vel neppe har sin make. Mot nord ser man Swarzwalds aasrygger, mot vest Jurafjeldene i Østfrankrike og endelig mot syd Alpernes vældige fjeld, som jo er kronen paa det hele.

Opstigningen til fjeldet tog os ca. 4 timer og var temmelig tung. Ældre folk klaget over dette, og ikke saa faa ældre damer, hvis pung var sterkere end deres ben, lot sig av fire sterke karle ære op i en palankin som mindet om vore madagassiske. Men for os unge var jo den marsch

 

 

-168-

ikke noget at tale om, skjønt vi jo fik svede dygtig i det stekende solskin.

Nu er der jo for længe siden en tandhjulbane, saa man kan kjøre til tops i al mag. Da vi under opstigningen nær­met os toppen, hændte der os noget som truet med at vi skulde ha strævet forgjæves. Vi stod nemlig pludselig i den tætteste taake, saa det var forbi med al utsigt. Dette saa jo trøstesløst ut !   Men efterat vi hadde hvilt os litt og faat et stykke smørrebrød paa en liten restauration ved siden av veien, fandt vi, da vi kom ut igjen, at taaken som ved et trylleri var sporløst forsvunden. Siden fik vi vite at slikt var ganske almindelig her efter varme solskinsdage.

Bjergets fot er for en stor del omgit av den betydelige Vierwaldstättersjø. Naar solen skinner paa dens overflate, blir luften over den forvandlet til vanddampe. Disse stiger tilveirs langs fjeldets sider utover natten, og naar de utpaa morgenen naar toppen, er de allerede saa avkjølte at de ikke længer kan bære det opsugede vand, og saa utskilles dette som taake. Men naar solen en stund har skinnet paa denne taake, forvandles den atter til usyn­lig vanddamp, og luften blir atter klar.

Glanspunktet ved et besøk paa Rigi er at kunne faa nyte utsigten fra toppen i det øieblik da hele Alpekjædens tinder forgyldes av den opgaaende sol. Da faar man rigtig et levende indtryk av «den sol som strør guld paa tinde». I sandhet et henrivende syn !

Men schweizerne har ogsaa godt forstaat at gjøre penge av denne naturherlighet. De har opført hoteller, pensionater og kursteder, ikke blot paa fjeldets øverste top, men ogsaa paa skraaninger og avsatser her og der. Men hovedstedet var dog det meget store og elegante hotel paa selve toppen («Rigi Kulm»), hvorfra man kunde se alle solbelyste tinder ved solopgang uten at behøve at staa tidlig op og foreta en liten morgentur før solopgang. Derfor søkte alle ældre og pengesterke hertil, hvor meget stive priser var gjældende. Jeg og min tyske reisefælle,

-169-

som ikke hørte til disse, søkte vort nattekvarter litt længer nede, hvor der kun var halv pris at betale, og det gjorde ikke noget skaar i vor fornøielse at vi maatte op litt tidligere for at kunne naa op til toppen før solen randt. Her var en vrimmel av mennesker som vilde nyte det herlige syn.

Vi skulde nu ned til Weggis, hvor dampskibet paa nævnte indsjø la til. Avstanden dertil var øiensynlig meget kort, naar man gik ret ned fra fjeldet, paa hvilken strækning der rigtignok ingen vei var, mens den oparbeidede vei mellem fjeldet og Weggis var mindst tre gange saa lang. Jeg bestemte mig da for den korteste vei, men fik ingen med mig, idet alle betegnet det som et for­tvilet vovestykke, ja, som en «halsløs gjerning».

Jeg satte dog avsted og kom vel frem. Der var jo, som sagt, ingen vei, men dog næsten «jordheil» mark, om end stupende brat. For mig, som var saa godt vant med at færdes paa de mest ulændte steder i min hjembygd (f. eks. op eller ned «Saufondhølet» eller «Gluterhølet»), var jo de vanske­ligheter jeg her støtte paa, for intet at regne. I Weggis fik jeg god tid til at hvile og holde et tarveligt maaltid i et litet lysthus ute i haven før de andre langt om længe kom efter, og det moret mig at høre dem fare rundt og spørre om den forvovne unge nordmand virkelig var vel fremkommen !

Fra Weggis reiste vi med dampskib til Flüeln, og derfra den følgende dag med postdeligensen opigjennem den lange Uridal henimot St. Gotthard, hvor man i gamle dage gjen­nom et temmelig høitliggende bjergpas gik over til Nord-italien, mens man nu kan kjøre med jernbanen under Alpekjæden gjennem den vældige 16 kilometer lange tunel under St. Gotthard.

Utpaa kvelden naadde vi frem til deligensfartens ende­punkt, nemlig den lille by Andermatt, efter at vi hadde sat over floden Reuss paa den berømte «Djævlebro» der var spændt over det dyptliggende fossesluk.

 

 

-170-

Herfra skulde jeg efter min reiseplan allerede den næste dag tiltraadt en temmelig vidtløftig fottur over Berner- alpene til det for sin naturskjønhet berømte Berner Oberland, for derefter over Bern at reise med jernbanen til Basel. Men denne fottur maatte jeg opgi. Det hadde regnet meget om natten, saa fjeldbækkene sandsynligvis var sterkt opsvulmet.

Desuten saa veiret ut til fremdeles at bli meget rusket. Jeg gik derfor med deligensen til­bake til Flüeln, og derfra videre med dampskibet over Vierwaldstädtersjøen til Luzern, hvor jeg kun stanset ganske kort. Det var bare saavidt jeg fik tid til at bese «den døende løve», et overnaturlig stort løvebillede, som efter tegning av den berømte Thorvaldsen er hugget ind i bjerget. Det er et mindesmerke over den bekjendte «schweiziske garde» som den 10de august 1792 blev nedhugget av oprørerne, mens den stod paa vakt ved indgangen til det kongelige slot i Paris.

Herfra gik jeg da med toget direkte til Basel.

 

Basel og hedningemissionsanstaltene der.

Basel var i mange henseender en merkelig by, om end ikke netop nogen storby. Den hadde vel paa den tid neppe mere end 50—60000 indbyggere. Nu har den vel mere end det dobbelte. Men den har en usedvanlig heldig beliggenhet, paa begge sider av en flod (Rhinen) der her bøier mot nord. Den er østover farbar et godt stykke for mindre farkoster. Og nordover er den jo seilbar like til sit utløp i havet i Holland.

Det er let at forstaa at en by ved en slik samfærdselsaare maa selv fra gammel tid ha hat usædvanlig let for at komme i forbindelse med meget store landstrøk. Nu for tiden har den jo desuten jernbaneforbindelser til alle sider (til Tyskland, Frankrike og de forskjellige dele av Schweiz).

Merkes bør det at denne by ogsaa i en anden henseende indtar en særstilling. Den ligger nemlig i et hjørne hvor tre lande støter sammen. Den er bygget paa

 

 

-171-

schweizisk grund; men tar man herfra en liten spasertur nordover, er man straks i Tyskland, og efter en lignende mot vest er man i Frankrike.

Det synes at ligge i dagen at et sted med slik belig­genhet og slike vidstrakte vand veier til forskjellige kanter tidlig maatte anbefale sig til anlæggelse av en by. Og det skedde ogsaa. Men det var dog først efter keiser Valentians ophold der sommeren 374 den fik sit nuværende navn. Den blev da kaldt Basileia (kongeborgen) der senere blev forvansket til Basel. Den vokste sig temmelig stor allerede i middelalderen. Men den led ofte meget ved fiendtlige overfald, og i 1356 blev den næsten ganske ødelagt av et jordskjælv; den blev dog noksaa snart gjenopbygget.

Det er naturlig at en by med slik beliggenhet blev et gjennemgangssted for baade handelsforbindelser og kulturstrømninger av forskjellig slags. Dette merkedes sterkt allerede i reformationsaarhundredet, i hvilket netop denne by blev et tilholdssted for tidens største kunstnere (som Holbein) og berømteste lærde, hvorav navnlig Erasmus fik stor betydning ogsaa for reformationen, da han var den første som utgav det Nye testamente i den græske grundtekst, efter hvilken utgave Luther oversatte det paa tysk.

Men vi kan ikke her nærmere forfølge den merkværdige bys historie. Vi vil blot bemerke at byen Basel først fra 1835 blev en egen kanton, idet den nu blev skilt fra Basel landdistrikt, der nu likeledes blev en selvstændig kanton. Indtil da hadde disse to tilsammen utgjort en kanton, og da ofte ligget i kjævl med hverandre.

Da jeg avla besøk i Basel, var alt saadant ordnet, og der var ingen særlige vanskeligheter indad eller utad. Av befolkningen var 1/3 katolikker og 2/3 protestanter (overveiende reformerte). Men der lot ikke til at være nogen strid mellem de to. De levde fredelig side om side. Oplysningen blandt folket var meget god, og man sa der var ikke litet aandelig liv blandt byens protestanter. Der

 

 

-172-

var almindelig velstand, og der var nok ikke litet av virkelig rigdom. Man paastod at der var mindst 150 millionærer her, hvilket jo i forhold til byens størrelse vel maa sies at være meget.

Men efter disse indledende bemerkninger kommer vi til det som for os er hovedsaken, og som vi nu vil betragte mere indgaaende, nemlig Basel som det betydeligste arne­sted for hedningemissionen paa Europas fastland — ialfald næst Brødremenigheten. Vistnok hadde der ogsaa tidligere været drevet nogen hedningemissionsvirksomhet fra et par steder paa Europas fastland, nemlig Hans Egedes mission paa Grønland, der utgik fra Norge og Danmark, og den ostindiske mission i den danske koloni Trankebar og omegn ved mænd som Ziegenbalg og Plutschau. Det sidste var en blandet affære, idet det danske kongehus gav foretagendet den utvortes støtte, mens dens missionærer var utgaat fra den pietistiske kreds som hadde samlet sig om Francke i Halle. Men disse missioner var efterhaanden sygnet hen.

Det som egentlig aapnet hvad man pleier kalde den nyere tids mission, var stiftelsen av det Baptistiske mis- sionsselskap i England i 1792. Nu kom dannelsen av det ene store missionsselskap efter det andet i England. Men det varte adskillige aar førend missionsilden slog ned paa vor verdensdel’s fastland.

Og her var det Nederlandene (Holland) som gik i spidsen, idet et missionsselskap blev stiftet her allerede i december 1797. Men de øvrige lande i Europa kom først senere efter, og blandt de første var her Basel, hvor troeslivet allerede i begyndelsen av det nye aarhundrede begyndte at spire efter rationalismens kolde vinter. Det første synbare utslag av dette var dannelsen av Baseler bibelselskap og ditto «Kristendomsselskap» og endelig «Det evangeliske missionsselskap» (1815) og Baseler missionsskole aar et efter. Hovedmanden ved disse dannelser var lægmanden Spittler, der var sekretær for nævnte «Kristendomsselskap», der ogsaa

-173-

senere fik istand flere anstalter, som det kristelige skolelærerseminarium i Beugen, døvstummeinstitutet i Riehen og pilgrimsmissionen i Krischona. Jeg hørte ham betegnes som den «store mestertigger». Han hadde nemlig den lykkelige evne altid at faa tigget sammen penge nok til sine forskjellige kristelige gjøremaal, og under sin paa- gaaenhet aldrig at støte rikmændene fra sig ved sine angrep paa deres pung, men tvertimot vandt han deres hjerter, saa de blev hans venner (altsaa omtrent som Peter Hærem hos os).

Ved siden av Spittler var det navnlig prestene Le Brun og Chr. Blumhardt som var virksomme ved dannelsen av dette missionsselskap, og sidstnævnte blev ogsaa den første direktør («inspektør» som det da het), og den første bestyrer og hovedlærer ved dets missionsskole.

Som særeget ved missionsvirksomheten her kan man betegne det at det var opgaven at faa istand et samvirke i mission mellem reformerte og luther­anere, mellem schweizere og tyskere, tildels ogsaa mel­lem lutherske og reformerte franskmænd. Og dertil maatte Basel just være stedet, da det, som før bemerket, netop lig­ger imellem disse landsdele og bekjendelser.

Det har ogsaa lykkes. Av dette nye selskaps indtægter kommer omtrent 1/4 fra det reformerte Schweiz og 3/4 fra Sydtyskland og Østfrankrike (det sidste dog ube­tydelig), og disse bidragsydende er overveiende lutherske. Omtrent det samme forhold finder vi ogsaa mellem de elever som søker optagelse paa dette selskaps missions­skole. Derimot har, saavidt jeg har kunnet erfare, skolens forstander og faste lærere altid været tyske lutheranere (fra Württemberg).

For os lutherske ligger det nær at spørre : Hvorledes kan det gaa an at samle lutheranere og reformerte i en fælles missionsskole og med lutherske lærere ? Ja, for os ser dette ganske visst noksaa umulig ut. Men det tar sig anderledes ut i Basel og Sydtyskland. Paa ingen av

 

 

-174-

disse steder tar man det saa nøie med at man har forskjel­lige begreper i læren, naar man blot faar tro om hinanden at man er levende kristne. Lutheranerne i Sydtyskland er nu ialfald svært tolerante. De reformerte i Schweiz har ialfald for en stor del latt de punkter i sin kirkes lære som mest vil støte de lutherske, falde. Dog dukker det nok av og til op igjen hos enkelte.

Jeg hadde i Basel et fornøielig eksempel paa dette. Jeg hadde i en samtale med et par lutherske lærere ved missionsskolen spurt om ikke den reformerte prædestinationslære (at alle fra evigheten av var bestemte ufor­anderlig enten til salighet eller fortapelse) blev en frygtelig anstøtssten for samarbeidet. Hertil svarte de med at spørre : Hvor findes de reformerte nu for tiden som fremdeles lærer saaledes ?  De syntes aabenbart at mene at nogen saadan vilde jeg nu ikke mere træffe paa. Men da jeg saa den næste søndag gik i en av kirkene, fik jeg høre en prest som ganske tydelig fremholdt at naar et menneske blev fordømt, saa berodde dette i sin dypeste grund derpaa at Gud fra evighet av hadde bestemt ham til fortapelse.

Da jeg kom hjem fra kirken, sa jeg til mine venner : Nu kan jeg si eder hvor de folk bor som endnu lærer saa­ledes. Og saa fortalte jeg om min oplevelse i kirken. Ja, sa de, det er os bekjendt at denne prest lærer saaledes; men han er ogsaa den eneste her i Basel som gjør det, og det var da et uheldig træf at De netop skulde faa høre ham den første gang De gik i kirke her i Basel!

At skulle undervise i troeslære en flok unge mænd som dels er lutherske og dels reformerte, og gjøre det saaledes at ingen støtes og at de alle faar beholde sin kirkes opfatning uforandret, er visselig ingen let sak. Men det er netop dette som maa efterstræbes ved missions­skolen i Basel.

Missionsvirksomheten som utgik herfra, var allerede dengang da jeg besøkte stedet vel den omfangsrikeste paa Europas fastland. Selskapets indtægter var alt steget

-175-

til over 800 000 francs, og det hadde tre betydelige missionsmarker (Afrika, Sydindien og Kina). Men det begyndte temmelig smaat. Skolen aapnet sit første kursus med blot 7 elever. Men nu hadde den over 90. Da hadde man heller ikke nogen missionsmark, og stilede ikke en­gang paa at faa nogen saadan. Man tænkte blot at utdanne missionærer for engelske selskaper, der hadde vanske­ligere for at faa arbeidere end for at skaffe de fornødne penge for missionsarbeidet. Det var først fra 1821 man begyndte at se sig om efter en egen arbeidsmark, og da valgte man den halv-hedenske befolkning i Sydrusland og Kaukasien.

Men om nogen aar blev denne mission for­budt av den russiske regjering. Heller ikke vilde forsøket i Armenien lykkes og maatte snart opgis. En veteran fra denne første mission (Zaremba, en russer) levde endnu i Basel, da jeg var der. Han var da traadt ut av aktiv tjeneste og ind i «hvilestanden», som man sier; men han bodde i missionshuset, og blev av elevene der omfattet med en rørende ærbødighet. Det var ogsaa for mig rigtig en fest at faa træffe sammen med denne patriarkalske skikkelse, der hadde saa meget at fortælle, baade fra sit missionsliv i de yngre aar og fra sin senere virksomhet som reisemissionær i hjemmet.

Det gamle missionshus, hvor skolen begyndte sit ar­beide, var nok temmelig litet og i enhver henseende util- strækkelig. Men nogen aar før jeg kom til Basel hadde man opført et nyt, overmaade stort og vakkert og med til- slrækkelige bekvemmeligheter til selskapets hele virksom­het. Saavidt jeg husker kostet det visst omtrent 400 000 kroner. Men omtrent det halve av byggesummen var skjænket av en enkelt. Dertil kom da betydelige bidrag fra andre. Desuten fik man ind en god sum ved salget av det gamle missionshus, saa at man visst fik den staselige bygning opført gjældfrit.

I dette nye missionshus var der undervisningssaler, bibliotekværelse, forsamlingssal, kjøkken og spiseværelser,

 

 

-176-

kontorer for sekretariatet, de fornødne elevværelser, familiebekvemmeligheter for selskapets sekretær og samtlige skolens faste lærere, et etnografisk museum o. l., og ende­lig flere gjeste værelser for reisende, av hvilket et blev mig anvist, idet man var saa elskværdig at indby mig til at bo paa skolen, saa længe jeg var i Basel, hvad der gav mig den bedste anledning til at lære alt at kjende.

Mens jeg taler om husbekvemmelighetene faar jeg ogsaa nævne at man like ved denne store bygning hadde opført to ulike mindre for missionærenes hjemmeværende barn : et for guttene og et for pikene. Disse barn fik nogen undervisning hjemme i huset, mens de var ganske smaa, men gik siden paa byens skoler. Selskapet førte opsyn med dem og bekostet deres underholdning og beklædning, betalte skolepengene for dem o. s. v.

Hvad den her drevne skole angaar, saa staar den for mig som den bedst ordnede missionsskole jeg har hat anledning til at stifte bekjendskap med. Dens kursus er 6 aar, og den har 6 aarsklasser med ca. 15 elever i hver klasse. Der sker altsaa hvert aar optagelse, opflytninger og uteksamination av færdige kandidater. Dette er natur­ligvis en stor fordel; men det kræver ogsaa meget betyde­lige lærerkræfter. Men det har man da ogsaa. Der er 6 faste lærere, svarende til de 6 aarsklasser, og desuten har man 4 hjælpelærere, nemlig 2 i engelsk, 1 i medicin og 1 i sang. Kun i enkelte fag gaar flere aarsklasser sam­men i undervisningen.

Fagene var for en stor del de samme som paa vor skole; men der var kommet flere til. Saaledes har man foruten græsk (som vi fra først av ikke hadde paa vor skole) ogsaa latin og hebraisk. Men efter hvad jeg kunde forstaa bragte man det dog ikke særlig vidt i nogen av disse fag; navnlig gjaldt dette hebraisk og latin. Man kunde vistnok like saa gjerne la disse fag falde. Mange klaget nu over overlæsselse. De som ikke magtet rigtig at følge med i alt, blev gjerne bestemt til prester for

-177-

tyske menigheter i Amerika. Men en av lærerne ytret at denne bestemmelse var mindre heldig for deres utdan­nelse. Naar det viste sig at nogen ikke kunde haabe at bli utsendt som missionsprest, blev han let ogsaa sløvere i sine studier, idet han tænkte som saa : En amerikansk prest kan jeg dog altid opnaa at bli («ein amerikanischer pfarrer werde ich doch immerhin»).

Jeg fik anledning til at paahøre undervisningen i de fleste fag. Den syntes i det hele at være grundig; kun i troeslære var jeg noget skuffet. Men det var jo ogsaa for­klarlig nok, da denne hverken skulde være luthersk eller reformert, men maatte holde sig i en saadan ubestemt almindelighet at den kunde passe for begge. Lærebøker benyttedes meget litet, idet man mestendels indskrænket sig til lærerens mundtlige foredrag. Videst drev man det i missionskundskap. Dette fag indbefattet en tem­melig utførlig fremstilling baade av missionshistorien og de forskjellige hedenske folkeslags religioner, — mindre derimot om missionens bibelske grundlag.

Mest interes­serte mig dog inspektør Josenhans’s meddelelser av prak­tiske vink for missionsarbeidet, mættet med erfaringer og iagttagelser fra hans temmelig omfangsrike inspektionsreiser paa deres missionsmarker, især i Indien. Det var det bedste jeg fik høre i Basel.

Hr. Josenhans var vel ikke egentlig forpligtet til at meddele undervisning, da han ikke var regnet med blandt skolens 6 faste lærere; men det var aabenbart en stor vinding for elevene at han gjorde det. Han var visselig en meget original og selvstændig person­lighet, og han ansaaes navnlig for en utmerket organi­sator. Saaledes har han navnlig forstaat utmerket at ordne deres missionærers samarbeide ute paa markene. Det var forresten ikke stort jeg fik tale med ham, da han var saa optat. Men jeg fik dog besvart enkelte spørsmaal som særlig interesserte mig. Og saa maatte jeg jo for­søke at besvare enkelte spørsmaal fra ham, navnlig om hvad vore berømte professorer Caspari og Johnson fore-

 

 

-178-

drog om omtvistede spørsmaal. Saaledes husker jeg specielt at han ønsket at faa vite hvad Caspari mente om Elihus’s taler i Jobs bok (Kap. 32—37). Det kunde jeg jo let nok besvare. Det andet spørsmaal var av dogmatisk art, og laa altsaa paa prof. Johnsons omraade. Han vilde nemlig høre hvad mening man hadde hos os om gjenfødelsen. Efter hans mening skulde det ikke hete gjenfødelse eller ny fødsel, men ny avling; ti det var om det nye livs tilblivelse i menneskets hjerte der var tale og ikke om dets tilsynekomst, mente han. Mens vi er her i verden, sa han, er vort liv «skjult med Kristus i Gud» (Kol. 3, 3), — ligger altsaa endnu som i moderskjødet.

Denne hans opfatning, mente han, stemte ogsaa bedst med grundbetydningen av det Nye testamentes uttryk for gjenfødelsen, «palingenesia». Dette uttrykker dog det nye livs tilblivelse og ikke dets fødsel.

Til hans spørsmaal kunde jeg kun svare at vor Gisle Johnson — hvis mening om saken han ønsket at høre — vistnok ikke skjelner saaledes mellem avling og fødsel, men det fremgaar dog klart av hvad han i sin «pistik» sier om «gjenfødelsen» at han derved forstaar det nye aandelige livs tilblivelse, og det blev dog i virkeligheten dets avling, selv om ikke dette uttryk blev brukt.

Jeg fik senere høre at det reiste spørsmaal ikke var eiendommeligt for Josenhans, men at det i virkeligheten var under debat blandt sydtyske teologer, og navnlig i Wurttemberg.

For nogen aar siden blev spørsmaalet ogsaa av en av vore egne teologer reist i et av vore kirkelige blade, dog øiensynlig ikke som en frugt av paavirkning av tysk teo­logi, men som et resultat av vedkommendes selvstændige forskning. Jeg blev da mindet om at jeg hadde faat mig spørsmaalet forelagt av hr. Josenhans for mere end en menneskealder tilbake.

Hvad missionsfolkets indflydelse paa selskapets styre angaar, saa eksisterte der ikke noget saadant i

-179-

dette selskap heller, likesaalitt som i de øvrige jeg paa min reise hadde anledning til at besøke. Josenhans var nok en utmerket organisator for arbeidspersonalet ute paa markene; men det syntes ikke engang at ha faldt selv ham ind at det skulde være ønskelig at faa missionsvennene i hjemmet organisert, saa de blev medvirkende i styret, ja, den høieste autoritet i det, idet de gjennem sine deputerte til kreds- og generalforsamlinger blir styrets egentlige ryg- rad som hos os.

Her, som i tyske selskaper forøvrig, er styret en selvvalgt komite som stadig supplerer sig selv, og som ikke er ansvarlig for nogensomhelst autoritet. Og det er efter min opfatning meget uheldig. Det kan jo heller ikke gaa i lande som er vant til et virkelig folkestyre; men det har man jo ikke været vant til i Tyskland.

I Basel har den selvvalgte komite (hovedstyre) indenfor sin egen midte valgt et snevrere arbeidsutvalg som sammen med sekretæren («inspektøren») kan fatte beslut­ninger om de mindre saker, saa man ikke altid behøver at samle den talrike komite. Dette kan være praktisk, men det bøder ikke paa den hovedmangel at selve hovedstyret bare har sin autoritet fra sig selv, og kun er ansvarlig for sig selv. Dette er en uting.

La mig, før jeg slutter min omtale av dette selskap, ogsaa faa nævne at der i forbindelse med det ogsaa staar et handels- og industriselskap som arbeider paa dets missionsmarker, dels ved at drive handel paa dem og dels ved der at søke sat igang allehaande arbeids- og industrivirksomheter. Formaalet er da dels at ophjælpe folket i timelig henseende og dels at skaffe selskapet en del indtægter. I begge henseender har det visst utrettet ikke saa litet. Det har jo en egen bestyrelse av praktiske forretningsfolk, som dog staar i nær forbindelse med sel­skapet.

(Ogsaa Brødremenighetens mission har noget lignende).

-181-

Krischona og «Pilgrimsmissionen» der.

Vi har hitindtil kun omtalt Baseler missionsselskap. Men vi bør vel heller ikke ganske forbigaa den i over­skriften nævnte mission, hvis hjemsted ligger denne saa nær.

1 a 2 timers vei i syd for Basel ligger en liten høi med fri utsigt til alle kanter. Her laa et litet kapel, der nu var ubrukt og saa temmelig forfaldent ut, men hvortil kato­likker endnu gjorde sin valfart, da det efter sagnet skulde være opført av en kvindelig helgen (Krischona) langt nede i middelalderen. Denne høi med det forfaldne kapel blev av byen Basel overlatt til den allerede før omtalte Spittler som i 1840 tilflyttet stedet og delvis fik indredet dette kapel, saa han kunde bo der. Han tilhørte jo med hele sit hjerte ganske arbeidet for indre og ytre mis­sion, og han nærte vel det haab at han ogsaa herfra skulde faa arbeide for dette maal.

Og heri blev han heller ikke skuffet. Det varte ikke længe før unge mænd, især haandverkere der var blit al­vorlig grepne av evangeliet og av spørsmaalet om sin sjæls frelse, begyndte at samle sig om ham og begjærte at faa bli hos ham i længere tid og nyte godt av hans veiled­ning. Spittler, der var en praktisk mand, skjønte da straks at han maatte sætte dem i virksomhet. Han fik indkjøpt noget land, saa han kunde beskjæftige med jordbruk dem som især egnet sig hertil, og han fik anlagt verksteder for haandverkerne. Og saa fik han oprettet en skole for dem alle, hvor der kunde meddeles dem især noget mere kristendomskundskap. Men hovedsaken var dog ikke at forøke deres kundskap, men at modne dem mere og mere som kristelige personligheter.

Han og alle disse unge mænd som samlet sig om ham, og som han ogsaa holdt skole for, utgjorde der likesom en familie, hvis maal fremfor alt var at gjøre stadige fremskridt paa det aandelige livs omraade. Det hele synes at ha været en forening av en skole og et broderskap,

-181-

der ikke saa litet minder om «Brødrene av det fælles liv» i Nederlandene like før reformationen, hvad der naturligvis ikke er til deres forkleinelse.

Men saa blev da spørsmaalet : Hvad skal dette unge mandskap bli til ?  Jo, sa Spittler, her har vi jo netop stof til hedningemissionærer, jødemissionærer, evangelister og prester for vore millioner av landsmænd i Amerika, indre- missionærer, forstandere for vaisenhuse og redningshjem og lignende.

Men vilde disse unge gjerne komme i en saadan livs­stilling ? Ja, utvilsomt. Det var nok intet de heller vilde end paa denne eller hin maate at faa arbeide for Gud og hans rike, selv om det ikke netop blev i en prestelig stilling, men mere i en diakons eller lægprædikants. Men hadde disse unge mænd faat saapas utdannelse at de i den henseende kunde være brukelige som missionærer eller prester i Amerika ?  Ja, derom næret nok mange en sterk tvil, og det ikke mindst iblandt Baselerselskapets ledende mænd. Men Spittler selv var nok temmelig ube­kymret i denne henseende. Han var jo selv lægmand, og han synes at ha ment at en som var vakt til liv i Gud og hadde en oplyst lægmands kristendomskundskap, vilde tilstrækkelig kjende frelsens vei, og da vilde han ogsaa kunne vise andre veien til frelsen, og det var jo det væsentligste, mente han.

Han var vistnok, som allerede oplyst, med at stifte Baseler missionsselskap; men han kom dog senere i et spændt forhold til det, idet han syntes de stilet for høit med krav paa kundskaper hos sine utsendinger, — altsaa omtrent det samme som i sin tid bragte Gossner til at skille sig fra Berlinerselskapet og begynde sin egen missionsskole og missionsvirksomhet med mindre utdannede og daarligere lønnede arbeidere. Fælles for begge disse mænd var det ogsaa at de la liten vogt paa sine arbeideres bekjendelse, naar de bare var levende kristne, fremdeles at de fortrinsvis utsendte haandverkere, og at de haabet at disse væsentlig kunde

-182-

ernære sig selv ved sit arbeide, hvor de nedsatte sig. Det sidste viste sig dog snart at være umulig, naar de skulde virke som missionærer i hedningelande, og det har derfor ogsaa for disses vedkommende maattet opgis.

Forresten er det ikke blit stort av den hedningemission som tænktes utgaat fra Krischona. Spittler hadde i den henseende store planer. Han vilde danne en «apostelvei» med 12 stationer, begyndende fra Jerusalem og saa fort- sættende gjennem Egypten til Abessinien. Men dette lot sig ikke gjennemføre. Kun deres arbeide i Jerusalem, der stilledes under biskop Gobats ledelse, avsatte varig frugt, nemlig i det bekjendte «syriske vaisenhus» sammesteds, der navnlig under «Fader Schnellers» besty­relse er blit til rik velsignelse.

Forresten har disse fra Krischona utgaaende unge mænd, hvis teologiske utdannelse vel nærmest kan sam­menlignes med den som faaes ved vore bibelskoler og kristelige ungdomsskoler, mest virket som prester eller evangelister blandt de tyske i Amerika eller ogsaa som indremissionærer og lægprædikanter i Tyskland og Øster­rike, og ikke mindst blandt den romersk-katolske befolk­ning der, hvor man ellers paa flere steder faar høre saa litet om evangeliet. Her har visselig mange virket til vel­signelse.

Da jeg besøkte stedet, holdtes just utsendelsesfest for flere som skulde til Amerika, og jeg maa si at jeg fik et særdeles godt indtryk av den varme og den kristelige broderkjærlighet som her traadte mig imøte.

Anstalten som utsendte dem overtok ikke noget økono­misk ansvar for dem, men utstyrte dem blot med de nødvendigste reisepenge.

Da jeg stanset i Basel en maaneds tid, fik jeg ogsaa anledning til at høre nogen forelæsninger ved universi­tetet her. Jeg hørte navnlig Hagenbach, Stephen og von der Goltz. Den første turde være kjendt av mange ogsaa her i Norge, da hans meget utførlige populære forelæsninger

-183-

over kirkehistorien (10 bind) ogsaa er oversatte paa dansk. Den sidste holdt utmerkede forelæsninger over Jesu lig­nelser, men hadde blot 3—4 tilhørere; men saa var det ogsaa kl. 6—7 om morgenen !

Dette universitet er nok nu en sunken storhet med forholdsvis faa studerende. Det var anderledes i gamle dage, da Buxtorferne (far, søn og sønnesøn) var profes­sorer her. Navnlig var den første av dem, og tildels ogsaa den anden, berømt over hele Europa for sit kjendskap til semitiske sprog (navnlig hebraisk, chaldæisk, syrisk og rabbinsk) og jødisk teologi. Man beretter at sønnen hadde gjort betydelige fremskridt i hebraisk allerede da han var blot 5 aar gammel ! Slike professorer findes nok ikke længer ved universitetet i Basel heller. Men det var dog interessant engang at ha besøkt et sted, hvor de saa længe hadde virket.

 

Les videre om hjemreisen til Norge over Tyskland her :

 

Skriv inn søkeord..