lars dahle – tilbakereise til norge over tyskland og barmen i 1869

 

– fra boken av Lars Dahle : “Tilbakeblik paa mit Liv”. Stavanger.1922.

 

Side 183 – 194 :

Hjemreisen.

Tiden var nu kommet, da jeg maatte forlate det kjære Basel og missionsskolen der, som jeg stod i saa stor tak- nemmelighetsgjæld til. Jeg hadde nu bare igjen at besøke missionsanstalten i Barmen og et par andre steder, og det kunde jeg jo gjøre paa hjemreisen.

Imidlertid sa man mig i Basel at jeg ikke burde forlate Sydtyskland før jeg hadde hilst paa dr. Gundert i Calw, der nød anseelse som en av Tysklands merkesmænd i kjendskap til missionen, og gik under navn av «det lovende missionsbibliotek» — den uundværlige taler ved enhver missionsfest.

Dette raad besluttet jeg mig til at følge. Jeg avreiste da med jernbanen over Karlsruhe til Pfortzheim, og gik dorfra tilfots opover til den lille landsby Calw, hvor dr. dundert bodde, et rigtig norsk og tiltalende veistykke.

Jeg traf dr. Gundert hjemme, og blev særdeles vel mottat i hans gjestfrie hjem. Dr. Gundert var en rigtig koselig og likefrem Württemberger. Naar man saa ham og

 

 

-184-

talte med ham, fik man ikke indtryk av den grundlærde mand som han i virkeligheten var. Og han var særdeles meddelsom. Jeg fik av ham meget værdifulde oplysninger om allehaande missionsspørsmaal, og desuten nyt lys over kristelige og kirkelige spørsmaal angaaende Tysk­land og Schweiz i det hele.

Navnlig fik jeg av ham værdi­fulde oplysninger om de saakaldte «Michaelianere», der spillet en ikke saa liten rolle iblandt de frie kristelige virksomheter i Sydtyskland, især i Württemberg og tildels ogsaa i Baden. Disse folk vil ikke egentlig danne nogen sekt. De vedblir at staa i den lutherske landskirke; men de har dog dannet foreninger inden denne kirke, og der gis nok flere hundrede saadanne. De har et slags partriarkalsk styre, og de sammenbindes ved en art forfatning som nærmest vel maa betegnes som presbyteriansk. De hol­der av at virke i stilhet, og deres hovedformaal er at virke for personlig kristendom, og de vil gjerne faa istand menig­heter som bestaar av virkelige hjertekristne, altsaa det samme maal som menigheten i Kornthal, som vi tidligere har omtalt, har sat sig.

De holder nok egne opbyggelser, men er ikke særlig paagaaende «proselytmakere». Dr. Gundert roste dem for deres kristelige vandel og for deres virksomme deltagelse i indre og ytre mission.

Men hvad er da deres eiendommelighet med hensyn til læren ? Det hænger sammen med deres navn. De staar jo i det hele de Wurttembergske pietister meget nær; men de har dog sluttet sig til den eiendommelige særopfatning som er utgaat fra bonden Michael Hahn. Denne indbildte sig under sine haarde aandelige kampe gjentagende at ha hat syner, som han mente hadde git ham nyt lys i skriften. Han blev nok ogsaa meget paavirket av teosofer som Jacob Böhme og Ötinger, hvis skrifter han begyndte at studere.

Saaledes paavirket gav han sig ikast med utlæggelse av skriften paa sin egen «aandelige, teosofiske og allegori­ske» vis, ved hvilket saa meget fik en helt anden mening end

-185-

den bokstavelige. Paa denne maate gjennemgik han store dele av Bibelen, mestendels i «breve, betragtninger og sange». Det blev en underlig skriftfortolkning !

Det hele blev først efter hans død utgit av hans tilhængere og ut­gjorde 15 bind. Dette blev da av hans tilhængere betragtet som deres haandbok i dypsindig skriftfortolkning, som kanske under deres benyttelse av det blev endnu værre end i orginalen, noget hvorpaa dr. Gundert gav mange fornøielige eksempler.

Denne «sydtyske original» levet i tiden 1758—1819.

Bortset fra hans eiendommelige skriftfortolkning — eller rettere sagt som en frugt av denne — var det især paa to punkter han avvek fra vor kirkes lære, nemlig følgende:

1.     Han tilkjendte den ugifte stand en særlig værdighet, just som katolikkene gjør. Navnlig mente han at de som skulde indta en ledende stilling iblandt brødrene burde leve ugifte.

2.     Han kom op i vidløftige spekulationer om «de sidste ting», som han ventet var nær for haanden (Antikristens komme, oprettelsen av det tusenaarige rike o. s. v. og «alle tings gjenoprettelse», det vil si at alle tilslut skulde bli frelste — endog djævlene. Han benegtet altsaa ganske den evige fortapelse, og han uttalte endog at han ikke kunde forstaa hvorledes nogen kristen kunde hylde en saaden «forfærdelig lære»).

Da jeg blev over en søndag her, fik jeg anledning til al følge dr. Gundert til en større missionsfest i en nær­liggende liten by Hirsau, hvor prælat (næsten det samme som biskop hos os) Kapp præket. Dr. Gundert holdt mis- sionsforedrag, og en missionær fortalte noget selvoplevet.

For mig blev det dobbelt interessant at faa delta i en missionsfest paa dette sted, da jeg visste at det just var her den senere saa berømte Ötinger begyndte sin prestelige virksomhet. Han var ikke blot en lærd og meget spekulativ

 

 

-186-

teolog (teosof), men ogsaa paa sin vis en naturkyndig, og interesserte sig især for kemi og visst endnu mere for alkemi (guldmakerkunsten). Dr. Gundert viste mig den skorsten, hvor den lærde grubler hadde strævet med at smelte sammen forskjellige uædle metaller i det haab ved blandingen at faa frem guld !

Det var et karakteristisk tidsbillede. Med slikt befattet mange lærde sig i gamle dage. Nu vilde man jo tro at en saadan mand maatte være gal. Underlig nok var slike frugtesløse forsøk dog ikke ganske uten betydning for videnskapen; ti om man end ikke kunde gjøre guld, saa hændte det nok av og til at man under disse forsøk gjorde opdagelser som kom den kemiske videnskap til gode.

Før jeg forlater dr. Gundert maa jeg endnu faa gi et par biografiske oplysninger om ham, da han er en mand som har hat sin store betydning for hele den protestantiske mission.

Han er født i 1814, og er teol. kandidat fra universitetet i Tübingen. Han var utgaat fra et avgjort kristelig («pie­tistisk») hjem; men han kom dog i sin studietid i adskillig tvil, væsentlig under paavirkning av den bekjendte David Stauss; men han overvandt den, og det kom derved til et personlig gjennembrud. Saa reiste han i 1836 til Syd-indien, og han virket her først et par aar som huslærer hos en kristelig engelsk familie, og derefter omtrent 18 aar i Baselerselskapet paa Malabarkysten som missionær og navnlig som skolemand og ved litterære arbeider, hvortil han viste sig at ha særlige betingelser. Endelig var han tilslut to aar skoleinspektør i den engelske regjerings tjeneste derute. Men nu var han da ogsaa, trods sin ualmindelige arbeidskraft, saa helsesvækket at han i 1859 maatte reise hjem for at søke hvile og rekreation.

Imidlertid blev det ikke lang hvile.

Han kom snart saaledes til kræfter at han allerede det følgende aar kunde overta stillingen som medhjælper for den nu meget syke­lige dr. Barth, der siden 1833 hadde bestyret den store

 

 

-187-

kristelige forlagsforening i Calw (noget lignende som Lutherstiftelsens bokhandel hos os), og den derfra ut- gaaende meget omfangsrike literære virksomhet (utgivelse av bøker og mange forskjellige blade).

Og da dr. Barth døde allerede i 1862, blev dr. Gundert hans eftermand og vedblev i denne stilling like til sin død i 1893. Den stilling han her indehadde, var mere end nok til helt at opta en mands tid; og dog fik dr. Gundert, med sin frem­ragende dygtighet og næsten uopslitelige arbeidskraft, tid til langt mere. For missionssaken i hjemlandet vedblev han uavladelig at arbeide i tale og i skrift. Og ikke det alene; men han fortsatte ogsaa sine store sproglige arbeider til bedste for den mark han hadde arbeidet paa som mis­sionær. Med utnyttelse av de derute indsamlede rike materialer, leverte han en oversættelse av Det nye testa­mente paa Malajalamsproget, skrev en grammatik paa samme sprog og endelig en stor engelsk ordbok for ditto, et verk som han endnu arbeidet paa, da jeg besøkte ham (den blev først færdig 1872).

Om hans mange videnskapelige bidrag, hans vidstrakte brevveksling o. s. v. kan vi ikke her tale nærmere. Jeg skal derfor indskrænke mig til at nævne at han i sine «Missionsbilleder» (skildringer av de forskjellige missionsmarker og arbeidet der) har levert et arbeide av stort praktisk værd for alle missionsvenner, og at dette i endnu høiere grad gjælder hans «Evangelische Mission» som ubetinget er den bedste historiske og geografiske oversigt over den nyere protestantiske hedningemission, dens marker og dens arbeide som vi overhodet har.

Ialfald kjender jeg ingen som i saa litet omfang gir saa megen og saa paalidelig oplysning om sit emne som den 4de utgave av denne bok (Calw 1903, 586 sider). Da den er utkommet ofter forfatterens død, saa har utgivelsen maattet besørges av andre, og det var da meget heldig at man hertil fandt saa kyndige missionsmænd som dr. Kurtze og dr. Räder, der fortsatte fremstillingen indtil det nævnte aar. —

 

 

-188-

Jeg behøver ikke at si hvor glad jeg var over at faa stifte bekjendskap med en saadan missionsmand som dr. Gundert, hvis eksempel og skrifter jeg skylder saa meget. Han hørte ubestridelig til det berømte missionsfirkløver i datiden, som foruten ham omfattet prof. Christlieb, dr. Grundemann og dr. G. Warneck, hvilke to sidste jeg først efter min tilbakekomst fra missionsmarken lærte at kjende.

Fra Calw reiste jeg tilbake til Pforzheim og videre med jernbanen nordover til Heidelberg, hvor jeg dog kun stanset litt for at bese de berømte slotsruiner — vel de mest storslagne i hele Tyskland. Saa gik farten til Frankfurt am Main, hvor jeg dog fandt at burde dvæle litt længere for at faa et litet overblik over denne livlige handels- og fabrikby med dens ikke faa pragtbygninger, hvoriblandt kirker og synagoger. Men for min reises formaal bød den visselig ikke paa meget av interesse. For folk med mere fremtrædende litterær interesse vil det vel øve nogen tiltrækning at det var her Tysklands største digter (Gothe) blev født og tilbragte sin barndom.

Herfra reiste jeg til Mainz. I denne mindre by er der nok ogsaa enkelte seværdigheter, men ikke saa mange. Foruten en gammel domkirke er der navnlig det som knytter sig til boktrykkerkunsten som her trækker besøkende til sig. Her fødtes boktrykkerkunstens opfinder, Gutenberg, her tilbragte han sin barndom, her gjorde han sin opfindelse, her anlagdes det første bok­trykkeri, her tryktes den første (latinske) bibel (ca. 1455) og her staar Thorvaldsens billedstøtte av Gutenberg i bronce.

Og boktrykkerkunstens opfindelse fortjener sandelig at mindes og opfinderen at hædres. Den er dog vel den betydningsfuldeste av alle opfindelser. Den har nu i snart 500 aar været den største utbreder av oplysning i hele den civiliserte verden.

Fra Mainz til Köln tok jeg med dampskibet paa Rhinen, og det fik jeg ingen grund til at angre; ti det var en vid­underlig

-189-

deilig tur i det herlige solskin. Denne flodfart er noget for sig selv. Det dalføre hvorigjennem floden løper, og som den aabenbart har skaaret sig selv, er ikke saa litet lavere end det omliggende land paa begge sider. Men skraaningene opover til dette er saa litet bratte at de næsten overalt er godt dyrkbare, og de er oparbeidet til prægtige vinbjerge. Floden selv er i stor utstrækning bedækket av seilere og dampskibe, av hvilke sidste mange har en hel række lastdragere paa slæp. Og her og der ser man en lystseiler som er flagsmykket til tops. Jo, det er liv paa Rhinen !

Og oppe paa randen av flodens dalføre er der smukke villaer, og ikke paa faa steder ser man ogsaa kirker, som regel i gotisk stil, — og her og der ruiner av gamle borge fra middelalderens riddertid.

Da vi naadde Köln, gik jeg iland for at bese den verdens­berømte domkirke («Kölnerdomen) der ubestridt er den mest storartede kirkebygning i Tyskland, opført i den reneste gotiske stil, og minder i den henseende om det nu restaurerte kor i Trondhjems domkirke, men i en ulike større maalestok. Navnlig var det indvendige av denne her­lige kirke, med sine himmelstræpende spidsbuer og alle sine dekorationer, rent betagende, og de timer jeg fik til­bringe der, blev en ren nydelse.

Set utvendig fra virket den kolossale bygning ikke fuldt .saa godt. Det var noget tungt over den. Det kunde ikke sies om den som om enkelte andre gotiske kirker — som f. eks. den i Strassburg, som jeg først langt senere fik anled­ning til at se — at deres himmelstræbende og gjennembrutte taarn er som «en tegning med sten i luften». Kölner- domens to taarne var ikke færdige, da jeg besøkte stedet, og de virket da temmelig tungt. Siden har jeg jo faat se dem fuldførte, og ved sin overordentlige høide (over 500 fot) virker de da noget mindre tungt.

Det virker ogsaa uheldig paa denne storslagne kirkes utseende utenfra at den er saa altfor meget indbygget av omliggende huse.

 

 

-190-

Det kunde naturligvis i en by som Köln været meget at se, og navnlig en overflod av vakre kirker i romansk stil. Men jeg hastet med at komme videre.

Mit næste maal var nu Barmen og missionsskolen der. Men jeg la dog reisen derhen om Düsseldorf. Jeg vilde gjerne, om end bare som i forbigaaende, se byen med det bekjendte malerakademi, hvor flere av de berømteste av vore ældre kunstnere (f. eks. Tidemand og Gude) hadde arbeidet.

Paa missionsskolen i Barmen blev jeg mottat med stor forekommenhet, og indbudt til at bo paa skolen de par dage jeg tænkte at stanse her.

Jeg kom forresten snart til det resultat at der ikke var saa meget nyt at iagtta her, efter de studier jeg allerede hadde hat anledning til at gjøre paa andre steder. For­holdene ved skolen lignet nærmest dem i Berlin, kun at man her hadde dobbelt saa mange elever (30). Kurset var fireaarigt. Men forut for dette gik dog et «prøveaar». Men da bodde ansøkerne ikke som hos os paa selve mis­sionsskolen, men paa anstalten for missionærenes barn, og mottok der nogen elementær undervisning. Formaalet for dette prøveaar var nok nærmest at man skulde lære disse ansøkere bedre at kjende. Først efter dette blev de optat som virkelige elever.

Fagene er omtrent de samme som i Berlin, kun at elevene ogsaa maa lære litt hollandsk, da dette selskap har sin største og frugtbareste arbeidsmark i de hollandske besiddelser i den ostindiske øverden, især Sumatra, skjønt de ogsaa arbeider i Sydafrika, Kina, Borneo og Nyguinea, hvilke to sidste landsdele jo ogsaa regnes til de hollandske besiddelser.

Missionsskolens lærerpersonale er de to «inspektører» samt en teologisk kandidat. Men da den ene av inspek­tørene (dr. Fabri) tillike er den egentlige leder av det hele selskaps administration, kan han ikke ofre skolen megen tid, og det meste falder derfor paa de to andre lærere.

 

-191-

Med hensyn til bekjendelsen, saa er ogsaa dette selskap blandet (luthersk og reformert), og forholdet mellem de to bestanddele har ikke været ganske uten rivninger, skjønt det dog har lykkes at holde begge elementer sammen i arbeidet. Det er dobbeltbyen Barmen-Elberfeldt som altid har dannet grundstokken for det i 1828 dannede selskap der officielt har ført navnet Det Rhinske, men man har visst like saa ofte betegnet det som Barmener-selskapet. Forresten har det jo mere eller mindre tilslutning over en stor del av Tyskland. Men aller varmest omfattes det vel av kristenfolket i Wupperthal, hvor kristensansen er meget levende, men hvor der ogsaa er en temmelig broget blanding av de forskjellige evange­liske partier.

Med hensyn til styresæt, saa ligner dette selskap de øvrige allerede omtalte. Styret bestaar av en selvvalgt og sig selv supplerende komite, uten nogen officiel for­bindelse med missionsfolket og uten nogen ansvarlighet for dette. Den væsenligste ledelse av arbeidet hjemme og ute kommer da til praktisk at bero paa «inspektøren» (direktøren). Heldigvis har man i denne stilling hat meget dygtige mænd. En saadan var ogsaa den daværende inspektør, dr. Fabri, der ogsaa paa den første «Kontinen­tale missionskonferens» i Bremen i 1866 vakte megen opsigt ved sine vægtige indlæg. (Se «Norsk Missionstidende» for 1866, hvor hans foredrag er referert). Han tilhører væsentlig de sydtyske, av Bengels og Ötingers skole, skjønt kanske noget mindre spekulativ end disse, men av deres bibelske retning.

Jeg fik dog ikke se stort til ham, da han straks efter min ankomst avreiste til et større missionsmøte. Jeg fik dog høre hans undervisning en time i troeslære. Det gav mig ikke egentlig indtryk av en mere sammenhængende undervisning, men av spredte bemerkninger og aandfulde vink. Jeg tror neppe man kunde si om han var luthersk eller reformert. Paa enkelte punkter var han visst ingen

 

 

-192-

av delene. Saaledes hørte jeg ham overfor nogen græsk-katolske teol. studerende som var paa besøk her, slutte sig til den lære at den Helligaand utgaar blot fra Faderen og ikke fra Faderen og Sønnen, som baade de romersk­katolske og vi og de reformerte lærer (paa grundlag av steder som Joh. 15, 26, sammenlignet med 14, 26). Jeg hørte ogsaa at han til høitlæsning for elevene dels benyttet Hambergers : «Stemmer fra den kristelige mystik og teosofi» der unegtelig indeholder meget interessant, men dog maa læses med kritik. Etik (sædelære) læstes ikke paa skolen; men jeg hørte han anbefalte sine elever paa egenhaand at studere Culmanns av aandrike kjætterier sprudlende lære­bok i dette fag.

Han var visst meget tolerant mot alle kristelige aands-strømninger undtagen den som er blottet for al aand. Hans «Breve mot materialismen» er skarpe og visst den betyde­ligste bok han har skrevet.

I 1884 opgav han sin stilling i Barmen og blev professor i Bonn. Forresten gik han nok fra nu av meget op i sin virksomme deltagelse i kolonialpolitik og kirkepolitik. Det første satte han dog i levende forbindelse med sin missionsinteresse, idet han mente at Tyskland just som en betydelig kolonialmagt skulde faa den bedste anledning til at utbre kultur og kristendom. Det begyndte ogsaa godt, idet missionen i de store tyske kolonier syntes at skulle faa blomstrende arbeidsmarker. Men det gik nok snart den omvendte vei, idet Tysklands bestræbelser for at bli en kolonial verdensmagt førte til at der blev tilføiet de tyske missioner et ulivssaar som intet andet. Men det var der vel ingen som fra først av kunde ane.

Fra Barmen av tok jeg en liten avstikker til Kaiserswerth ved Rhinen for at faa kaste et blik paa det der­værende berømte Diakonissehus, der begyndte i det uendelig smaa, men nu er vokset op til en størrelse der er kjendt og skattet over næsten hele verden.

 

 

-193-

Det er som bekjendt grundlagt av den reformerte prest Theodor Fliedner (1800—64). Som tyveaarig prest overtok han i 1822 den lille reformerte menighet paa bare et par hundrede mennesker i denne by midt i en overveiende romersk-katolsk befolkning, og det en menighet som ogsaa i økonomisk henseende var næsten paa falittens rand.

Der skulde sandelig mod til at ta fat paa arbeidet her. Men det mod fik han av sin urokkelige tillid til ham som saa ofte har vist at han kan «gjøre langt over hvad vi kan be eller forstaa».

«Frygt ikke, men tro kun».  Æns ikke de stængende mure !  «Med min Gud springer jeg over mure» (Sal. 18, 30). Han tok derfor fat uforsagt, og snart var menigheten i en bedre forfatning. Derpaa begyndte han at se sig om efter hvad han kunde gjøre ogsaa i videre kredse. Det første som han da blev opmerksom paa, var de stakkels løslatte kvindelige straffanger. Dernæst «faldne kvinder» som skulde hjælpes. For saadanne fik han indrettet et sted i et litet lysthus i prestegaardens have.

Snart fik han ogsaa istand et litet barneasyl. Saa var det sykepleien som det stod saa daarlig til med. Det gjaldt altsaa at faa gjort noget for denne. Saa begyndte han at utdanne nogen «søstre» til dette. Den første forstanderinde for de faa som meldte sig, var hans hustru. De nødvendige midler fik han ogsaa efterhaanden. Det var dog først i 1836 han fik opført det første diakonisse­hus. Siden vokste det jo og blev et uhyre bygnings­kompleks. Frimodigheten til at anlægge noget saa stort fik han nok for en væsentlig del ved betragtning av Franckes store vaisenhusbygninger i Halle, der ogsaa var reist ved en tro som syntes at spotte alle beregninger. Altsaa er ogsaa dette storartede Fliedners verk, om end indirekte, en frugt av den utskrekne «pietisme» !

Rundt om denne store og stedse voksende anstalt sam­let sig efterhaanden ogsaa andre. Saaledes foruten de allerede nævnte et hospital for kvindelige sindssyke.

Vi kan naturligvis ikke her indlate os paa en nærmere

 

 

-194-

beskrivelse av den storartede virksomhet som her drives. Det faar være nok at bemerke at her dels utdannes lære- søstre og dels pleiesøstre. Av begge er der vel nu utdannet mere end tusen, spredte over en stor del av verden. Og foruten denne moderanstalt er der dannet ca. 30 datteranstalter paa de forskjellige steder i verden. Endelig har det som begyndte her i Kaiserswerth, git støtet til at den store opgave ogsaa er blit optat i andre lande, og saaledes ogsaa i vort eget, hvor den har virket til saa overmaade stor velsignelse, og det baade her hjemme og ute paa vore missionsmarker, hvor vi har faat saa mange diakonisser fra moderanstalten Lovisenberg.

Hvad specielt utdannelsen her i Kaiserswerth angaar, saa fik jeg det aller bedste indtryk av den. Det fik jeg jo ogsaa av diakonisseanstalten hos Løhe; men denne likte jeg dog bedre. Den var enklere og naturligere og uten nogen unødvendig høitidelighet.

Forresten er jo diakonissegjerningen en av de faa kriste­lige kjærlighetsgjerninger som alle maa beundre, og visst faa har hjerte til at kriticere.

Forstander for denne store anstalt var nu pastor Disselhoff, visselig en fortræffelig mand, som nu ogsaa flere i vort hjemland har lært at kjende fra hans fortræffelige bok om Luther, fra 1883, og senere den like saa ypperlige om apostelen Paulus og hans virksomhet.

Da jeg var kommet tilbake til Barmen, tiltraadte jeg straks hjemreisen over Hamburg og Kiel og ankom til Kristiania i de sidste dage av oktober. Reisen hadde altsaa varet henimot 5 maaneder.

Skriv inn søkeord..