ole mogensen kallem : presentert i norsk biografisk lexikon

– 1814-1880. Tredje Bind.

– s. 199 :

Kallem, Ole Mogensen, blev født 1813 paa Gaarden Sand i Ryfylke, hvor hans Forældre var fattige Husmandsfolk.

Da han var 4 Aar, mistede han sin Moder, og nu flyttede Faderen, der giftede sig paany, til Strand ved Stavanger, hvor Sønnen voxte op som Gjætergut og siden som Gaardsgut og i det hele levede til sit 3ote Aar, idet han efter Faderens Død selv fæstede Husmandspladsen og giftede sig.

Senere flyttede han fra denne Plads til Gaarden Kallem i Vikedal og drev der hos om Vinteren Sildefisket.

Saa begyndte han i Førstningen af 50-Aarene at rejse om først i 2 Aar som Afholdsprædikant i det norske Totalafholdsselskabs Tjeneste, siden som Kolportør for Bibelselskabet i Nordland og Finmarken.

Hjemkommen fra Finmarken fik han sig af Venner der nord tilsendt thinglæst Kjøbekontrakt paa Gaarden Østgaard i Rejsen, solgte Kallem og drog Vaaren 1855 nordpaa, men skilte sig snart igjen ved Gaarden i Rejsen og kjøbte Gaarden Finbakken i Maalselvdalen.

Sin Fritid fra Gaardsdriften og de kommunale Tillidshverv, som overdroges ham, brukte han til Rejser som Lægprædikant og Afholdstaler.

Senere flyttede han til Indhered og derfra til en Gaard ved Throndhjem, hvor kan blev boende til Hustruens Død i 1877.

Fra 1878 virkede han atter i Totalafholdsselskabets Tjeneste som rejsende Agent, mens han fra 1879 var bosat paa Gaarden Grini i Gjerpen, hvor han giftede sig anden Gang.

Han døde i Skien 29 Marts 1885.

Portræt med Biografi i Menneskevennen 1881, No. 22. Nekrologer i s. Bl. 1885, No. 9 og (med Portræt) i Verdens Gang 1885, No. 41.

Opmuntrings-Sange til alle Brødre og Søstre i Christo. Thjem 1860.
8. 32 S. — 2det Oplag. Thjem 1861. 8. 32 S.

Skriv inn søkeord..