nicolai arbo : presentert i dansk biografisk lexicon

 

Arbo, Nicolai, 1723-97, Læge.

Arbo var en Søn af  Kjøbmand Peter A. og Anne Cathrine f. Wiel, født i Strømsø i Norge 7. Sept. 1723, blev Student i Kjøbenhavn 1739, lagde sig i 1740 efter Kemi og Metallurgi paa Kongsberg, rejste i 1741 udenlands og studerede i næsten 11 Aar Medicin ved forskjellige tyske Universiteter.

Efter sin Hjemkomst tog han 1752 den medicinske Doktorgrad med en Dissertation («Analysis nitri physico-chemica») og nedsatte sig derpaa som praktiserende Læge i sin Fødeby, hvor han forblev, indtil han i 1782 flyttede til Christiansfeldt.

Han døde der 12. Sept. 1797. I 1762 ægtede han Marthe Cathrine Wolf, en Datter af Kjøbmand i Christiania Frants Christopher W., f. der 1729, d. i Christiansfeldt 1814.

– A. var en «navnkundig» og fra fjærne Steder søgt Læge; et af ham 1792 i Kjøbenhavn udgivet Skrift om Radesyge blev ved offentlig Foranstaltning uddelt i Norge.

Ingerslev, Danmarks Læger og Lægevæsen II, 441.
Hundrup, Doctores medicinæ.

F. C. Kiær.

Skriv inn søkeord..