“metodismens begyndelse i norge” : presentert av j. thorkildsen

 

– i boken : “Den norske Metodistkirkes historie”. Oslo 1926.

 

– les videre om:

 

Forord.

I lang tid og ved forskjellige møter har der været talt om ønskeligheten av at faa frem historie om metodistkirkens virksomhet i Norge. I den anledning er der ogsaa valgt «historiske komiteer» og nu «konferansehistoriker».

For etpar aar siden tok jeg derfor alvorlig fat paa ar­beidet, og det har været mig en sand glæde at sysle med historien. Jeg har gjort mit bedste for at faa med de vigtigste begivenheter og gi en korrekt fremstilling av utvik­lingen og gi det hele en saavidt mulig objektiv farve. Hvor­vidt dette har lykkes mig maa jeg overlate til andre at bedømme.

Stoffets ordning er jo en smaksak, men ved hjælp av person- og saksregisteret, haaper jeg det vil falde nogenlunde let for læseren at finde frem.

Det er da mit ønske og haap at dette lille forsøk paa at gi en historisk fremstilling av Den biskoppelige metodist­kirkes arbeide i vort kjære fædreland maa bli mottat med velvilje, da det vistnok kan sies at «avhjælpe et længe følt savn».

Porsgrund i april 1926.  J. THORKILDSEN

Gjengitt s. 26 – 57 :

 

Metodismens Begyndelse i Norge 1849 – 1856.

 

O. P. Petersens første besøk. Hans sendelse og virksomhet. C. P. Willerup og hans virke. De to første menigheter organiseres. De første rapporter fra Norge.

 

1. O. P. Petersens første besøk i Norge.

Den 30. juni 1849 kom en ung, kjæk sjømand til Fredriksstad. Det var Ole Peter Petersen. Han var Fredriksstadgut og hadde nu været borte omtrent fem aar.

Byen var paa langt nær slik som den nu er. Den hadde ikke fuldt 4,000 indbyggere, hvorav mestedelen bodde i den østre bydel eller det egent­lige Fredriksstad paa den tid. Det nuværende vestre Fredriksstad hadde en ganske ubetydelig bebyg­gelse, væsentlig i strøket fra «Barneasylet» til Pretoriusbroen, kanske omkring 100 huse. Denne del kaldtes «Forstaden». I denne bydel var der paa den tid nogen faa kjøbmænd, og den nedennævnte Jakobsen maa antagelig være en av dem.

O. P. Petersen var forlovet og skulde nu hjem for at gifte sig og derpaa med sin hustru reise over til Amerika, hvor han hadde fundet sit andet hjemIand. Ingen anet hvilken betydning denne fordrings­løse unge mand skulde faa for byen, ja, for hele landet.

Han traf sin forlovede hos en kjøbmand Jakob-

 

 

– 28 –

sen, hvor han med en gang tonet rent flag. Mens han hadde været borte, var han blit omvendt til Gud, og nu kom han hjem for at vidne om, hvad Gud hadde gjort for sig.

Efter almindelig skik paa den tid kom husets frue med en vinflaske og glas paa et bret, fyldte glassene og bød sin gjest at drikke. Men Petersen sa : «Tak, jeg skal ikke ha noget,» Da utbrøt fruen forundret: «Hvad, drikker De ikke vin ?» «Nei,» svarte han, «jeg drikker ikke noget slags berusende drikke. Jeg er ikke kommen for at ta del med eder i saadanne ting, men for at fortælle eder, hvad Gud har gjort for min sjel».

Hans ord hadde virkning; fruen begyndte at skjælve saa glassene klirret, satte brettet fra sig og sa med taarer : «Jeg føler, at jeg ikke er retfærdig for Gud».  «Nuvel», sa Petersen, «dersom De vil tillate mig det, skal jeg med glæde fortælle Dem, hvordan De kan bli det».

Hans forlovede var tilstede og lyttet med for­undring, mens han talte til husets folk om omven­delse, tro og retfærdiggjørelse. Hans vidnesbyrd gjorde et sterkt indtryk paa dem alle, og de brast i graat.

Han blev der i huset til efter middag, og da fulgte han med sin forlovede til hendes hjem. De bodde omtrent fem kilometer fra byen. Her fik han en hjertelig mottagelse, men de var noget tilbake­holdne, de visste jo, at han var blit omvendt, ja, endog hans forlovede sa til ham : «Jeg føler mig ganske uværdig til at være i din nærhet».

Efter aftensmaaltidet talte han med hende og en anden kvinde om det som hører Guds rike til. Da klokken var omtrent ti, sa han, at nu bør vi avslutte sam­været med bøn. Frk. Amundsen (hans forlovede) sa da : «Kanske du ønsker at være alene, saa skal vi gaa ind i et andet værelse». Men Petersen svarte : «Nei, men gaa og bed at alle kommer her ind».

Da familien var samlet læste han det første kapitel av

– 29 –

profeten Esaias og gjorde nogen bemerkninger til det læste, hvorefter han faldt paa knæ og bad til Gud. Dette var noget nyt for dem. De blev meget bevæget og kom, i heftig graat. Slik endte den før­ste dag, og han følte særlig trang til at takke Gud for den naade han hadde faat til ikke at sætte lyset under en skjæppe. Følgen herav var jo, at seks per­soner alvorlig blev vakt til bekymring for sin sjels frelse.

Den næste dag var søndag. Da samlet han igjen husets folk til andagt. Paa formiddagen gik han til kirken, men fandt ingen vederkvægelse for sin sjel. Da han kom hjem fra kirken, fandt han flere som var kommet for at hilse paa ham, deriblandt hans bror, som han straks formanet til at søke Gud. Eftermiddagen blev anvendt til læsning, bøn og sang. Guds ord virket kraftig paa folkets hjerter, og for dette takket han Gud inderlig.

Tirsdag den 3. juni gik de tilbake til byen og tok ind hos Jakobsens. Da Petersens bror bodde i Sarpsborg bestemte han sig for at følge ham hjem, men kom atter tilbake torsdag. Da blev ihan introducert for to damer. Den ene, frk. N. fra Fredrikshald, smilte haanlig og gik ind i et andet værelse, da hun saa bibelen blev lagt frem paa bordet til Petersen.

Da alle var samlet om bordet, nedbad han Guds velsignelse over dem alle og talte om Guds store kjærlighet. Dette gjorde et alvorlig indtryk, og mange fældte taarer. Endog frk. N.s hjerte blev bløtgjort saa at hun uttalte ønsket om at faa opleve frelsens erfaring. Saaledes vedblev Gud at velsigne ordet og bønnen til opvækkelse og frelse.

Om aftenen ved familieandagten, aabenbaret Gud sig paa en underbar maate. Frk. N. besvimet og faldt paa gulvet. Fru J. blev aldeles forskrækket og mente hun holdt paa at dø. Petersen sa : «Dette er ikke til døden, la hende være. Hun kom­mer snart til sig selv igjen».

— Men fru J. sa : «Jo,

 

 

– 30 –

hun dør, hvad skal jeg gjøre ? Jeg lovet hendes forældre, at jeg skulde ta vel vare paa hende».

Om en stund kom hun til sig selv og satte sig paa en stol. Da brast fru J. i graat og sa : «Jeg er en stor synder; bed til Gud for mig». Petersen talte nogen trøstens ord til hende. Dette blev en ualmindelig langt og bevæget aftenandagt, men den endte godt. Slike scener forefaldt ret som det var.

Den 11. juli reiste Petersen med et fartøi, som skulde bringe varer til flere av byene langs kysten. Paa denne reise hadde han ogsaa anledning til at vidne om sin Frelser, og det gjorde han med frimodighet. Særlig i Mandal og Egersund fik han være til velsignelse for nogen sjele.

Efter nogen tids forløp kom han atter tilbake til Fredriksstad. Da gjorde han et besøk hos begge byens prester. Sognepresten var prost Lars Kri­stian Arup. Det ser ut til at hans besøk var velkomment. Prosten kunde nok ikke dele Peter­sens syn paa kristenlivet, ti han vidnet om et liv i frigjørelse og lykke, men prosten sa : «Jeg lægger mig som en synder og staar op som en synder, og jeg maa bekjende med Paulus, at det gode, som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gjør jeg».

Petersen gjorde selvfølgelig en indvending mot prostens anvendelse av Paulus’ ord, og denne lyttet opmerksom til Petersens forklaring, dog uten at si et ord. Han bad ham komme igjen. Arup var anta­gelig den første prest her i landet som kom i berø­ring med metodismen. Som biskop optraadte han som metodismens motstander.

Den residerende kapellan var pastor Falkenberg, som var en meget liketil og hyggelig mand. Da Petersen hadde fortalt ham om sin omvendelse, hvortil kapellanen lyttet meget opmerksom og for­undret, sa han : «Det minder mig om Paulus’ om­vendelse; men det er dog meget sjelden, at slikt sker i vor tid».

 

 

– 31 –

Om Petersen gjentok sine besøk er tvilsomt. Han hadde faat avlægge sin bekjendelse, og det var hovedsaken for ham.

En dag kom en av Petersens ungdomsvenner for at tale med ham. Som sedvanlig fortalte Petersen om sin omvendelse og tiilføiet : «Vi har ofte glædet os sammen i verdslige fornøielser, gi nu dit hjerte til Herren, saa vil vi vandre sammen paa hans vei og glæde os i de himmelske ting, i hvilke vi alle kan finde den sande fred og glæde».

Vennen svarte ham ikke et ord, men hans graat vidnet om, at formanin­gen hadde gjort indtryk paa ham. Da Petersen no­gen dage senere besøkte ham i hans hjem, fandt han baade ham, ihans hustru, hans søster og sviger­mor omvendt til Gud.

Petersen hadde nu været i Norge længer end han først hadde tænkt og gjorde forberedelse til avreise; men baade de mange venner og hans til­kommende svigerforældre fik ham overtalt til at stanse vinteren over. Og det var sikkert en Guds styrelse. Der var endnu flere sjele som Petersen skulde faa lede til Jesus.

Da det var bestemt, at han skulde stanse vinte­ren over, blev der lyst til egteskap for ham og Marie Amundsen, og brylluppet holdtes i hendes forældres hjem den 9. november 1849.

Prost Arup viet dem i Glemmens kirke (Den gamle. Den nuværende blev indviet og tat i bruk 1854). Han holdt en saa høitidelig brudetale, at mange erklærte det var den bedste de hadde hørt. At prosten var i god stemning viser følgende uttalelser : «Det glæder mig, at jeg idag kan forene i den hellige egtestand to personer, som jeg er forvisset om elsker Gud». Blandt bryl­lupsgjestene var der 30 nyomvendte og selvfølgelig var bryllupsstemningen dypt kristelig. Ved midnatstid blev selskapet opløst med bøn og taksigelse av brudgommen, og hver gik til sit.

De nygifte

 

 

– 32 –

skulde bo i brudens hjem vinteren over, og da dette blev almindelig kjendt, kom der bud til Petersen fra mange steder, om han vilde komme og tale Guds ord. Overalt hvor han kom, strømmet folk sam­men for at høre ham.

I Sarpsborg og omegn brøt der ut vækkelse, og med den fulgte ogsaa uro og forstyrrelse. Ofte kom der urostiftere til møtene, men mange blev besei­ret av Guds aand og ord.

Juledagene blev tilbragt i Fredriksstad, hvor han baade første og anden dag hadde møter med store forsamlinger. Tredje dag gik han igjen til Sarps­borg for at holde møter; ti folket formelig hungret efter at høre Guds ord fra hans mund.

Nytaarsaften var han atter i sine svigerforældres hjem. Det var nok nogen underlige aftentimer for ham. Hvad han hadde oplevet, siden han kom hjem, fyldte hans sjel med taksigelse. Gud hadde jo brukt ham som redskap til flere sjeles frelse. Nu syntes det ham som om hans barndoms drøm og længsel om engang at bli prest holdt paa at virkeliggjøres.

I januar og februar reiste Petersen og hustru næsten stadig fra sted til sted, hvor folk ønsket han skulde forkynde Guds ord. Han fik flere indbydelser end han kunde efterkomme. Syndere blev frelst, men ogsaa motstanden økedes. Mange forunderlige scener forefaldt baade ved møtene og ellers.

Paa denne færd traf han sammen med flere av Hauges venner, baade prædikanter og andre, og det ser ut til at de kom ganske godt ut av det med hver­andre. Samtalen dreiet sig ofte om helliggjørelsen og forstaaelse av det syvende kapitel i Romerbrevet. Men selv om de ikke helt blev enige, forstyrredes dog ikke det kristelige broderskap.

Tiden for avreisen fra Norge nærmet sig hur­tig. Den 24. april 1850 var en hel del venner sam­let i svigerforældrenes hus for at si farvel til Peter­sen og hans hustru. Baade for dem og vennene var skilsmissen tung. Efter bøn og sang forlot de

– 33 –

huset, og alle som kunde fulgte med til det sted farøiet laa, som skulde ta dem med til Langesund. Un­der dyp bevægelse og mange taarer tok de saa farvel med hverandre. En av vennene sa til Petersen : «Du forlater os her som faar uten hyrde. Kan du ikke faa kirken i Amerika til at sende os en mand med aandelig liv, lys og kraft; ti en slik mand behø­ver vi. Vi trænger en mand, som har Guds fulde rustning paa, — uten den behøver vi ham ikke».

Da skibet satte seil var det stor bevægelse blandt venneflokken.

Fra Langesund kjørte de op til Porsgrund. Efter at de hadde opholdt sig der nogen dage, reiste de til Kragerø, hvor det skib laa, som skulde føre dem til Amerika. Kahytsgutten blev siden «Undertaker» (en som har begravelsesbyraa) i Brooklyn, og han kom til at ordne med nedlæggelsen av Petersens lik. Skibet var seks uker paa veien fra Kragerø til New York.

Petersens ni maanedlige ophold i Norge fik stor betydning for Guds rike. Det la spiren til en ut­strakt evangelisk virksomhet, som mange i al evig­het vil komme til at takke Gud for.

2. Hans sendelse til Norge som prædikant. Hans virksomhet.

Efter nogen brevveksling fik pastor Petersen den 80. september 1853 følgende kaldsbrev :

«De er herved ansat og bemyndiget til at reise til Deres fædreland som missionær (der har undertiden været paastaat at metodistkirken i Amerika anser Norge for et hedensk land. Dette er ikke tilfældet, men virksomheten kan opfattes som en indremis­jon, der faar understøttelse fra Amerika) fra Den biskoppelige metodistkirke med den forstaaelse :

1) at De skal præke vor Herre Jesu Kristi evan­gelium, 2) at De skal undervise dem av Deres lands-

 

 

– 34 –

biskop waugh1

mænd, som De matte faa adgang til, om kristen­dommens lære, erfaring og liv, 3) at organisere og utbrede søndagsskoler blandt barn og ungdom, hvor det kan la sig gjennemføre, 4) at ha pastoralt over­tilsyn med dem, som bekjender sig til religionen i forbindelse med Den biskoppelige metodistkirke og saadanne som maatte bli ført

– 35 –

til Gud gjennem De­res virksomhet, og at organisere dem i klasser i overensstemmelse med Den biskoppelige metodist­kirkes disciplin, 5) at administrere daaben og Her­rens nadver ifølge vor kirkes bruk og disciplin, 6) at utbrede den hellige skrift, religiøse bøker og traktater saa vidt omkring som De er istand til, 7) at (med ett ord) opreise et folk for Gud.

For at løse denne opgave og for at utføre denne mission vil De behøve visdom, klokskap og forsigtighet, for­enet med mot, standhaftighet og taalmod. De bør med forsigtighet undgaa at komme i kollision med landets borgerlige eller kirkelige autoriteter. De bør undgaa alt, som kan vække mistillid og fordom mot Dem. Gaa ut og kald syndere til omvendelse i Deres guddommmelige Herres ydmyge og kjærlighetsfulde aand, opbyg de kristne i tro og hellighet.

Gaa, min broder, i tillid og fortrøstning til ham, som har sagt : «se, jeg er med eder alle dage indtil verdens ende». Gid De maa bli et utvalgt redskap til at utrette meget godt i Norge ! Alle spørsmaal som staar i forbindelse med finansielle forhold, vil De forelægge pastor J. P. Durbin dr. teol, Den bi­skoppelige metodistkirkes missionsselskaps korre­sponderende sekretær.

Deres hengivne R. Waugh».

Fra missionssekretær J. P. Dunbin fik han føl­gende skrivelse, dat. 27. oktober 1853 :

«Kjære broder ! Naade, barmhjertighet og fred være med Dem, Deres hustru og barn paa reisen til Deres fædreland med budskapet om en aandelig og personlig erfaring om evangeliets fred for enhver, som vil motta den gjennem vor Herre og Frelser, Jesus Kristus. Gud, som storlig har velsignet Dem med erfaring om Deres synders tilgivelse gjennem

 

 

– 36 –

hans elskede søn, har bevist Dem den store ære at kalde Dem til at vende tilbake til Deres fædreland for at forkynde dette store erfarings gode for Deres landsmænd, som maatte ville lytte til Dem. Gud gi Dem naade til at være tro, forsigtig og vis i utfø­relsen av Deres vigtige mission. Det vil være mig en stor glæde at være tilstede ved Deres avreise, men jeg er desværre forhindret. Jeg haaber, De vil motta min oprigtige bøn for Deres sikkerhet og fremgang som et uttryk for, hvad jeg vilde ha sagt, om jeg personlig kunde ha været tilstede» o.s.v.

Den 29. oktober 1853 forlot pastor Petersen med familie New York for over Liverpool at reise til Norge. De hadde en heldig reise over havet, men da de kom til Hull, maatte de vente i to uker, paa dampskibsleilighet til Norge. De kom til Oslo den 3. december, hvorfra de kjørte overland med hest til Fredriksstad.

Da Petersen straks opsøkte de venner han hadde samlet om sig ved sit første besøk, fandt han at flere av dem var blit forvildet ved mormonismen. Han fik saaledes mangen diskussion med mormon-prædikanter baade offentlig og privat.

Men Peter­sen var jo ikke den som veg tilbake i en kamp, og dog synes det klart, at denne omstændighet skaffet Petersen mange vanskeligheter i begyndelsen. Han holdt møter baade i byen og dens omegn, og det ser ut til at disse overalt var godt besøkte. Det bedste vaer dog, at sjele blev vakt av syndesøvnen og omvendt til Gud.

Anden juledag hadde han møte ute paa landsbyg­den. Der var mange folk og stor bevægelse i forsam­lingen. Den familie, han bodde hos om natten, blev alvorlig bekymret for sine sjele. Da Petersen skulde forlate dem den følgende dag, graat de alle. Manden sa da til tjenestepiken : «Der staar en fla­ske brændevin og en flaske vin i skapet, ta og kast dem ut før Petersen gaar; vi skal ikke ha slikt i hu­set

– 37 –

længer». Piken tok straks flaskene og kastet dem ut. Slike optrin var ikke usedvanlige i den før­ste tid.

Engang besøkte Petersen en gammel, ærværdig kristen, en haugianer, John Sørbrøden, som bodde 6 kilometer fra Fredrikshald, og med hvem han var blit kjendt under sit første besøk 1849. Han fandt den gamle broder sengeliggende av alderdomssvakhet, med daarlig isyn, saa han ikke kunde kjende Pe­tersen igjen.

Han spurte da : «Er du den O P. Pe­tersen, som var her for omtrent fire aar siden ?» — Da dette blev bejaet, uttrykte han sin glæde over, at faa hilse paa ham, og da han hørte at Petersen var sendt til Norge for at forkynde Guds ord, brast han i graat og sa : «Maa Gud faa velsigne metodistkirken i Amerika, fordi den har slik omsorg for os, at den sender en mand hit for at præke Guds ord for os».

Der skulde være opbyggelse hos John Sørbrødens ældste søn den paafølgende søndag, og gamle John sendte bud til ham og bad at Petersen maatte faa tale, men budet kom tilbake og meldte at man turde ikke tillate det. John bad Petersen ikke bry sig noget om det, men gaa dit allikevel.

Og saa gjorde han. Forsamlingen blev sittende næsten to timer efter den fastsatte tid, uten at nogen begyndte. Det blev litt uhyggelig, for Petersen forstod .jo, at det var ham, som var iveien. Den unge Sørbrøden bad da Petersen med sig ut paa tunet og sa : «Jeg forstaar at far har sendt Dem til os, men De maa undskylde, at vi er litt bange, men nu vil jeg allikevel be Dem tale litt til os».

Efter en kort parlamentering om saken talte Petersen over 2. Tim. 4, 2 : «Forkynd ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman med al langmodighet og lære !»

O. P. Petersen blev der om nattan, og man kom til den allenbedste forstaaelse med hverandre. I Fredrikshald var der ogsaa en haugiansk troende, som indbød ham til at holde møte der, men det var saa vanskelig at opdrive lokale. Endelig fik han

 

 

– 38 –

 

løfte paa et lokale i latinskolen.

Da manden fortalte Petersen dette, spurte han : «Fortalte De overlæreren hvem jeg er ?» Han maatte gaa tilbake til overlære­ren og fortælle, at Petersen var metodist.

Denne sa da, at han kjendte noget til metodiistene fra Ame­rika, at de var et .strengt religiøst folk, og at han selv vilde komme og høre Petersen. Lokalet blev aldeles fuidt, og han talte over 2. Kor. 5, 14. 15   «Ti Kristi kjærlighet tvinger os, idet vi har opgjort dette med os selv at een er død for alle, derfor er de alle døde; og han døde for alle for at de som lever, ikke længer skal leve for sig selv, men for ham som er død og opstanden for dem».

Den følgende aften talte han hos gamle John Sørbrøden, og trods den lange vei og daarlige føre, kom der allikevel mellem 30 og 40 personer ditut fra byen. Begge møter var særlig velsignet.

Som et eksemfpel paa den indflydelse Petersen hadde over sine tilhørere kan meddeles : En av dem som fulgte med fra byen blev spurt, om han følte noget den aften. Da svarte han : «Tror du jeg er ganske død og følelsesløs ? Igaaraftes blottet han mig ganske, og iaften har han pisket mig, isaa jeg er øm over det hele».

Denne mand var anset for en troende.

Senere finder vi pastor Petersen i Sarpsborg, hvor der utbrøt en stor vækkelse ved Hafslunds sag- og møllebruk. Han fandt det da mest paakrævet at bosætte sig i Sarpsborg. Han fik leiet et hus, som var under bygning i St. Mariegate, ikke langt fra det sted, hvor kirken siden blev opført. Anden etage blev indredet til forsamlingslokale, mens første hadde be­kvemmelighet for pastoren. Saasnart huset var færdig, flyttet Petersen ind med sin familie, og møter blev holdt regelmæsisig i det første metodistlokale i landet.

Selv om Petersen bosatte sig i Sarpsborg, blev ikke hans virksomhet indskrænket til bare denne by. Han besøkte fremdeles baade Fredriksstad og

 

 

– 39 –

 

 

metodistkirken i sarpsborg1

Fredrikshald samt de omliggende bygder, og over­alt brukte Herren ham til vækkelse og frelse for mange.

Petersen fik endog anledning til at besøke Aren­dal, hvor han hadde en svigerinde, fru Holte. Hun introducerte ham for en gudfrygtig kjøbmand, der hadde indredet et forsamlingslokale i en av sine huse. Søndag formiddag var han med fru Holte i statskirken, og om eftermiiddagen gik han til et møte i kiøbmandens lokale.

Her læste man en lang præken fra en postille. Da de var færdig hermed, bad kjøbmanden Petersen at holde bøn med dem. Efter at han hadde bedt til Gud, talte han ogsaa litt til forsamlingen. Det var første gang en metodistprædikant talte i Arendal. Det var antagelig i 1855. Da de hørte, at han var metodist, vilde man gjerne vite hvilken forskjel det var mellem den lutherske kir­kes og metodistkirkens lære. Petersen talte da til dem om forskjellen i sakramentlæren, men særlig dvælte han ved sit yndlingsemne, kristelig fuldkom-

 

 

– 40 –

 

menhet, som jo dengang var noget uhørt i Norge. Nævnte kjøbmand sa efter Petersen’s utredning av denne lære : «Jeg har aldrig ,set Guds ord i dette lys før; men det synes for mig, at dette er et klart og skriftmæssig begrep, som jeg takker Dem for frem­stillingen av. Dersom dette er metodistkirkens lære om kristelig fuldkommenihet, bør den ikke skille os omvendte kristne fra hverandre».

3. Pastor C. Willerup kommer til Norge. Hans liv og virke.

O. P. Petersen hadde sendt flere breve til missionsbestyrelsen i New York, hvori han dels med­delte hvad Gud hadde utrettet ved ham og dels ut­talte ønsket om, at der maatte sendes en prædikant, da arbeidsfeltet utvidet sig, saa han vanskelig kunde overta det alene. Han hadde ogsaa antydet, at den styrelsen sendte maatte bli at betragte som superintendent, ja endog paapekt pastor C. Willerup som manden.

Omsider tok missionsbestyrelsen sin beslutning. I Missionary Advocate for april 1856 læses : «En superintendent for vor virksomhet i Sverige og Norge (Rev. C. Willerup) er blit utnævnt av biskop Morris, som har overtilsynet med vore missioner i det vestlige Europa. Det er vort ihaap, at naar vore læsere ser denne meddelelse, vil broder Willerup, som nu er i Racine, Wisconsin, være paa reisen til sit fædreland Danmark».

Pastor Willerup blev dog ikke saa hurtig færdig til avreisen, som man hadde ventet. I juni maaned forlot han Ame­rika og kom til Kjøbenhavn, hvor han stanset nogen dage. Han skriver herom selv : «I Kjølbenhavn opholdt vi os 17 dage, i hvilken tid jeg besøkte flere familier, hvor jeg talte Guds ord og holdt bøn. De mottok mig med megen venlighet og lyttet med høitidelig alvor, naar jeg talte til dem om deres sjeles

 

 

– 41 –

frelse . . . Paa deres gjentagne opfordring lovet jeg at besøke dem igjen engang i fremtiden».

Den 2. juli forlot han Kjøbenhavn og kom til Moss den næste dags aften.  Pastor O. P. Petersen var der for at møte ham, og den følgende dags morgen tok de avsted til Sarpsborg med hesteskyds. I en skrivelse til missionsbesty- relsen angaaende sin hjemrei­se, slutter han saaledes : «Da der var be­kjendtgjort mø­te for mig i Sarpsborg præket jeg samme aften for en stor forsamling. Igaar, søn­dag, præket jeg tre gange for store forsamlinger paa forskjellige steder. Om ettermiddagen hadde vi i særdeleshet en stor forsamling. Møtet var ute i skogen. Jeg tænker, at der var ca. tusen mennesker til­stede. Deres taarer vidnet om deres følelser. Vi hadde en velsignet og høitidelig stund».

C. Willerup, søn av toldkontrollør A. J. Wil­lerup og hustru Lovise, blev født 6. oktober 1815 i Kjølbenhavn. Forældrene sat i gode kaar og sørget gorft for sønnens utdannelse. Han gik paa byens bed-

 

 

– 42 –

ste skoler, og efter endt skoletid kom han i en for­retning.

Men efter nogen aars forløp drog han over til Amerika, hvor han blev omvendt til Gud gjennem den ærværdige pastor Evans ledelse. Dette gav hans liv en ny retning. Han reiste hjem for at fortælle slegt og venner, om sin oplevelse. Under dette besøk giftet han sig med frøken Laura Marie Møller, som blev ham en trofast hustru, til døden skilte dem ad.

I 1847 finder vi dem bosat i Strausburg, Ohio, hvor han overtok en forretning og i sin fritid virket som lokalprædikant i menigheten. I 1850 fik han skri­velse fra en av missionssekretærene med kald til at virke blandt de mange skandinaviske emigranter. Han mottok kaldet, solgte sin forretning, kom til New York, hvor han blev ordinert til ældste den 20. oktober s. a., av biskop James i «Bethelskibet».

Han var en kort tid pastor Hedstrøms hjælper i «Bethel­skibet», men snart efter finder vi ham langt ute paa prærien i Wiisconsin. Efter seks aars virksomhet derute i vesten, blev han kaldt til superintendent for Sverige, Danmark og Norge, en stilling han varetok til 1859, da hvert land fik sin egen superintendent.

V. Vitting fik Sverige, O. P. Petersen Norge, og C. Willerup Danmark.

Efter 13 aars velsignelsesrikt arbeide i sit fædreland, blev hans ønske om at over­flyttes til Amerika endelig opfyldt. Han blev ansat som prædikant i Evanston og lærer ved Den norsk-danske prædikant-skole, men hans kraft var nedbrudt og efter en kort virksomhet i Racine, Wiscon­sin, og Fredrikshald etpar aar, vendte han tilbake til Kjøbenhavn, hvor han efter længere tids svakhet og et langt sykeleie døde den 18. mai 1886.

S N. Gaarde sier i sin livsskildring om ham bl. a. følgende : «Pa­stor Willerup skal ha været en vældig prædikant i sine velmagtsdage. Jeg har hørt flere vidnesbyrd derom mange aar efter, likesom der findes mange breve til ham, som vidner om det utbytte skriverne har hat av at høre ham.

Ved at læse hans egne breve og indberetniiinger, hvorav de .fleste er indtaf i The

– 43 –

Missionary Advocate og The Annual Reports fra missionsselskapet, faar man det be­stemte indtryk, at han maa ha været en intelligent mand med en nobel karakter».

— Nogen av disse meddelelser vil findes i slutningen av dette kapitel. Jeg skal bare faa tiilføie, at det var en sand aandelig nydelse at høre Willerup forkynde Guds ord. Der var altid noget fint og hjertelig over hans forkyndelse, forenet med dypt alvor og personlig overbevis­ning. Hans person gjorde ogsaa et værdig og tilforladelig indtryk, som vanskelig kunde utslettes.

4. De to første menigheter organiseres.

Allerede i 1854 var der i Sarpsborg 63 personer, der hadde sluttet sig saa inderlig til Petersens virk­somhet, at han hadde dannet fire klasser eller grup­per, som hadde hver sit ukentlige møte for vidnesbyrd og bøn.

En dag i 1855 kom der fire mænd til pastor O. P. Petersen.

Bakermester Paul Johannessen var deres ordfører, som uttalte omtrent følgende : «Vi kommer her for at gjøre Dem et alvorlig spørsmaal. Vi kan ikke længer med god samvittighet bli staaende i statskirken.

Vil De stifte en metodistmenighet ?  Vi og vore familier vil da slutte os til, om De anser os skikket dertil. Flere vil ogsaa komme med». Hertil svarte Petersen omtrent saaledes : «Kjære brødre, før der kan stiftes en slik menighet maa I personlig gaa til statskirkens prest og utmelde eder av den lutherske kirke, og I maa faa uttrædelsesattest fra ham, som I saa leverer til mig. Saa skal jeg henvende mig til landets regjering for at faa stiftet og anerkjendt en menighet av Den biskoppelige metodistkirke her i landet. Jeg har ikke villet tilskynde eder til at ta dette skridt, da jeg ønsket, at I skal handle efter eders egen overbevisning, uten min paavirkning».

De første som utmeldte sig av statskirken var, fra Tune prestegjæld : Ole Lundestad, Paul Johan-

 

 

– 44 –

nessen, Erik Nassen og Thomas Eriksen; fra Skje­berg: E. Arvesen, A. Haagensen, Helge Hansen, Hel­lene Haagensen og Julius Pettersen.

E. Arvesen, som var prædikant blandt haug­ianerne, blev senere forstander i Porsgrund og siden i Fredriksstad. Derfra reiste han til Amerika, hvor han levet og virket i mange aar. Da han kom i uttjent forhold, kom han hjem til Norge igjen og bo­satte sig i Porsgrund, hvor han døde 4. januar 1909, 83 aar gammel.

A. Haagensen reiste som ganske ung mand til Amerika og blev en av de ledende prædikanter blandt de norsk-danske metodister derover. Han har bl. a. skrevet «Den norsk-danske metodismes histo­rie, paa begge sider havet», hvorfra enkelte data er hentet for dette arbeide.

Paul Johannessen var den først utnævnte klasseleder, en stilling han indehadde næsten en menneskealder. Han var ogsaa formaner i mange aar, baade i Sarpsborg og siden i Fredriksstad. Jeg mindes denne elskelige broder fra min første tid som kristen. Under en splittelsestid i Fredriksstad 1870, gik han ut av metodistkirken uten at slutte sig til noget samfund.

Ole Lundestad levet og virket hele sin tid inden Sarpsborg menighet. Han var gaardbruker i Tune, og i hans hjem blev der opigjennem aarene holdt mange velsignede møter.

Der hengik dog en tid, før tanken om organisation av menighet kunde virkeliggjøres. Som før nævnt, kom pastor Willerup til Norge den 3. juli 1856. Han blev en tid i Sarpsborg og virket sammen med Petersen, men ut paa høsten flyttet han til Fredrikshald og bosatte sig der med sin familie. Det første sted Willerup præket paa i Fredrikshald, var vistnok et privat hus i Porsnæsbakken, hos en kol­portør Kristian Johannessen, som siden blev medlem av menigheten.

Efter megen møie fik han leiet første etage i den saakaldte Fayegaard i

 

 

– 45 –

Østregate (nu pikeskolen) for 400 daler (1,600 kr.) i aarlig leie.

I bygningens søndre ende hadde pastoren sin bolig, og det indredede forsamlingslokale blev høitidelig indviet til gudstjenstlig bruk. Ved møtene paa Fayesalen gik det undertiden «varmt» til. Syndere blev opvakt av syndesøvnen og ropte høit til Gud om naade og forbarmelse. Møtene blev undertiden forstyrret av daarlige mennesker. Naar Willerup gik paa gaten pekte man fingre ad ham og ropte «metodist».

Ogsaa paa Fredrikshald blev der en venneflok, som begyndte at tale om uttrædelse av statskirken for at en menighet kunde organiseres.

Willerup og Petersen blev da enig om at reise til Oslo og tale med stiftamtmanden for at faa vite, hvordan de hadde at forholde sig ved organisation av en dissentermenighet.

Stiftamtmanden tok venlig imot dem,

 

 

– 46 –

men oplyste dem om at de maatte henvende sig til amtmanden i Smaalenene (Østfold).

Han bodde paa Moss, og saa reiste de dit for at træffe ham. Men de maatte reise derfra med uforrettet sak, da amt­manden (fylkesmanden) ikke kjendte dissenterloven og kunde gi dem nogen veiledning.

Da sa Peter­sen : «La os reise til Skien og tale med pastor Lam­mers. Han har nylig traadt ut av statskirken og staar i begrep med at danne eget samfund efter dis­senterloven. Hos ham faar vi nok de oplysninger vi ønsker».

— Saa reiste de til Skien. Her traf de Lammers, som bl. a. uttalte, at han glædet sig over at metodistene kom til Norge. Forøvrig blev der nær­mest samtalt om daapslæren, og da pastor Lammers skulde ut i forretning, maatte de ogsaa forlate ham uten at faa de forønskede oplysninger.

«Nu vil vi reise tilbake til Sarpsborg», sa Peter­sen, «og henvende os til byfoged Pettersen. Han er en dygtig mand og en ven av vor sak». Hos byfog­den fik de alle de oplysninger de ønsket. Han lot dem avlægge ed paa, at de i sin stilling som forstan­dere vilde være landets lov lydig, og saa lovet han dem, at hele saken snart skulde være iorden. Pastor Willerup reiste da ihjem til Fredrikshald.

Efter nogen faa dages forløp fik Petersen med­delelse om, at nu var alt iorden. Byfogdens skrivelse gik gjennem amtmanden til justitsdepartementet, hvis svar lyder saaledes :

«Ved hoslagt at tilbakesende den med hr. amtmandens skrivelse av 27. september mottagne forestilling fra byfog­den i Sarpsborg av 20. f. m. tillikemed den derved fulgte av endel av Sarpsborg under 19. næstfør utstedte erklæring om, at de efterat være uttraadt av statskirken, har dannet en biskoppelig metodistmenighet og til sammes forstandere antat O. P. Petersen og C. Willerup, skulde departementet herved meddele, at intet antas at være til hinder for, at de to nævnte personer overensstemmende med dissenterloven av 16. juli 1845, §2, anerkjendes som forstandere for den om­handlede menighet, naar de godtgjør :

 

 

– 47 –

               1.  at de personer, av hvem den ovennævnte erklæring av 19. september er overgit, har iagttat, hvad der i dissenterloven § 15 er foreskrevet som betingelse for at bli enkjendt som uttraadt av statskirken, samt

2. har avgit en skriftlig ed av det i dissenterloven §2 foreskrevne indhold, hvilken, naar, som i byfogdens forestil­ling anført, intet fra trosbekjendelsens side derfor er til hinder, selvfølgelig maa bli at avgi i den form, som for statskirkens medlemmer er bestemt (konf. tidtnævnte lovs §10). Naar de nævnte personer, efterat ha opfyldt de betingelser, der saaledes anses fornødne, er blit anerkjendte som forstandere for den omhandlede menighet, vil bestemmelse bli avgit om, hvilke protokol­ler de vil ha at føre, og skal departementet isaahense­ende, saasnart meddelelse om, at anerkjendelsen har fundet sted, fra hr. amtmanden indløpet i tilfælde tilskrive kirkedepartementet det fornødne».

(Byfogdens bemerkning:)

«Hvilket herved meddeles til efterretning og iagttagelse. Sarpsborg byfogedkontor den 16. oktober 1856.

Pettersen».

 

Efterat pastor O. P. Pettersen hadde meddelt Willerup departementets skrivelse, blev tiden bestemt, da menigheten i Sarpsborg skulde organiseres og sakramentene forvaltes. Dette skete den. 11. september 1856, «med bøn, præken og den hellige nadvers utdeling».

Pastor Willerup forblev i Sarpsborg nogen dage. Menigheten blev organisert med 43 medlemmer, hvorav Paul Johannessen og hustru Dorthea staar først i ministerialboken, som paa før­ste blad har følgende ord av pastor Petersen :

«Ministerialbok for den Methodist Episcopale kirke i Sarpsborg,

Der ved Guds naade og kongens tillatelse blev organisert den 11. september aar 1856.

Revd. C. Willerup,                         Revd. O. P. Petersen,

superintendent.                             menighetens prest.

 

 

– 48 –

Gud la dit ord ha fremgang og prises, saa at «den lille skal bli til tusen og den ringe til et sterkt folk». Amen, ja amen !

Men det vil ikke ske ved magt eller hær, men ved min aand, sier Herren».

 

Kvartalskonferansen (menighetsstyrelsen) blev organiseret og møtte den 26. november s. a. Med­lemmer av denne var : A. Haagensen, P. Johannes­sen, Ole Bakken, Ole Svendsen Lundestad, L. Dobloug, P. Jensen, Ole Olsen Dammen, Carsten Elias Sandtangen, Lars Eriksen og Iver Porsmyr.

Den 3. november 1856 blev menigheten i Fredrikshald stiftet med en enkel hølitidelighet. Willerup var dens forstander samtidig med at han førte over­tilsyn med den hele virksomhet i Norge. Denne stil­ling førte titelen superintendent og blev bibeholdt, indtil Norges aarskomferanse blev organiseret 1876.

5. De første indberelninger fra Norge.

 

Den første meddelelse er antagelig sendt i begyndelsen av 1854, da den omtaler Petersens hjem­reise. Av denne skrivelse skal meddeles følgende :

«Jeg har forsøkt at præke flere gange, og jeg har store forsamlinger, som opmerksomt har lyttet til. Der er ogsaa motstand, og det fra slike som man ikke skulde vente det. Jeg faar indbydelse fra nær og fjern, og det vil ta lang tid, før jeg kan imøte­komme dem alle. Jeg ber inderlig om eders forbøn, saa jeg kan fuldføre min tjeneste til Guds ære og sjeles frelse.

Jeg har forsøkt at arbeide paa forskjellige ste­der, og som jeg haaper, ikke uten virkning. Jeg antar at 12 eller 14 personer isandhet er omvendt til Gud, siden jeg kom hit; de beviser det ved sit kristelige liv. Andre er blit vakt, men har endnu ikke fred ved troen paa Jesus Kristus.

Nogen av mine forrige venner, som jeg førte til Kristus under mit første besøk hjemme, har vendt

– 49 –

sig mot mig, fordi de er kommet under andre lederes indflydelse.

Det er dog ikke gaat slik med alle. Nogen ældre kristne, som ved mit første besøk, stod mig imot, nærmer sig til mig nu. Andre undres paa, hvorfor amerikanske kristne kan finde paa at sende prædikant til et kristent folk som det norske.

Virkelig omvendte mennesker er mine motstan­dere og betragter mig som en falsk profet (slik som man før gjorde med Wesley og andre reformatorer). De advarer folket mot mig baade offentlig og pri­vat og ber dem at stænge sine døre for mig, for at de ikke skal bli delagtig i mine onde gjerninger o.s.v.

Paa grund herav Iider jeg hjertesorg, idet jeg ikke forstaar, hvordan denne motstand skal overvindes, da den særlig er reist mot læren om kristelig fuldkommenhet. John Wesleys bok om dette emne forsøker de at stemple som den største vildfarelse og sier, at hvis de kunde samle alle eksemplarer, skulde de alle brændes. Tiltrods for alt dette har jeg aarsak til at takke Gud for hans naade mot mig og mine, og endnu mer fordi jeg ser, at mit ringe ar­beide ikke er forgjæves i Herren.

Ære være Gud, der holdes ikke et møte uten at nogen blir vakt — strømme av taarer flyter. Jeg har to gange talt of­fentlig om kristelig fuldkommenhet for at folket kan bli bekjendt med hvad vi virkelig tror om den ting. Jeg følte mig meget fri, da jeg talte derom, men mange av mine tilhørere blev forarget og sa, at jeg var en løgner, mens andre paastod, at jeg forkyndte det sande apostoliske evangelium. Jeg er nu i et fremmed land, fjernt fra dem jeg elsker saa høit. Bed for mig».

Fra et andet brev hitsættes :

«Herren gjør under blandt os. Vi har offentlig gudstjeneste hver søndag formiddag og bønnemøte for søkende paa eftermiddagen samt et møte i uken, foruten møter jeg har ute paa landsbygden, saa jeg forsøker at være til velsignelse. Sammen med en broder har jeg besøkt en naboby og hat en herlig

 

 

– 50 –

tid, og efterat jeg var der, har jeg hat mange breve, som fortæller om herlig vækkelse og at venneflok­ken økes.

Der hændte forleden noget, som vakte stor opmerksomhet. En ung pike, som var blit vakt, gik en dag i haven med et litet barn paa armen. Mens hun gik omkring med barnet, blev hun pludselig saa urolig, at hun satte barnet fra sig, faldt paa knæ og ropte til Gud om naade. Mens hun ropte slik som et menneske der er i livsfare, kom nogen bort til hende for at faa hende til at være stille, men hun fortsatte, ti hun ønsket at faa sine synder utslettet, saa hun kunde glæde sig i Herren.

Da mente de hun maatte være sindsyk og sendte bud efter en læge, som gav ordre til at bibelen skulde tages fra hende, og at hun ikke maatte tillates at være sammen med gudfrygtige venner. Da en gudfrygtig kvinde fik høre det, gik hun til den frue, hos hvem den unge pike tjente og fik hende over­talt til ikke at følge lægens raad, saa skulde hun nok snart faa se, at piken ikke var sindssyk.

Mange andre har i det sidste fundet Herren. Jeg er taknemmelig for de mottagne «Regler og anord­ninger» for vor kirke, mange av brødrene studerer dem flittig. En av statskirkens prester har læst dem, og han synes de er meget gode».

I det aar kom kjøbmand John Harris i New York paa besøk til Norge, og han sendte en beretning til missionssel­skapet, som har særlig interesse, da hans skrivelse omtaler det paabegyndte arbeide paa en anerkjendende maate. Han skriver :

«Vi kom til Norge søndag den 20. august. Paa veien fra Kiel til Vallø traf vi ombord en skibstømmermand, som blev omvendt i New York for tre aar siden. Han blev meget glad over at træffe mig, og jeg var glad over at finde ham i Herrens tjeneste. Jeg skrev til br. Petersen med en gang og fortalte ham, at vi var kommet til Norge. Pe­tersen kom til os et par dage efter. Jeg kan ikke si, hvor

– 51 –

glad jeg var over at kunne møte ham i vort fedreland. Han stanset hos os to dage (formodentlig i Tønsberg) og saa lovet vi at besøke vore brødre og søstre baade i Fredriksstad og Sarpsborg. Vi kom til Fredriksstad tirsdag den 29. august, og da vi kom til hr. Petersens hjem, begyndte fru Petersen at graate høit av glæde ved atter at faa møte os.

Petersen hadde be­kjendtgjort, at vi skulde komme, og det spredtes snart blandt vennene, og de kom fra alle kanter for at hilse paa os. Han bestemte et møte i sit hjem, og jeg følte mig saa lykkelig ved at høre vennenes herlige vidnesbyrd og de varme bønner de opsendte for det folk, som hadde sendt Petersen til dem. Han har megen motstand, især fra mormonerne, men Herren staar ham bi og gir kraft, saa at arbeidet lykkes.

Fredag den 2. september forlot vi Fredriksstad for at møte vore brødre og søstre i Sarpsborg. Der var bestemt møte til den aften og meget folk kom for at hilse paa os, der var kommet helt fra Amerika for at besøke dem.

Vi saa paa det hus som br. Petersen holder paa at leie eller kjøpe, det ligger i byens bedste strøk. Det skal være færdig i oktober, og da agter br. Petersen at flytte dit. Jeg besøkte nogen av vennene, som er baade alvorlige og lykkelige. En søster sa til mig, at hun trodde Petersen skulde bli redskap til at omvende hele byen. Hun kunde ikke forstaa, hvordan folk over i Amerika kunde ville gjøre saa meget for dem i Norge — baade sende dem en prædikant og hjælpe til at faa et hus at holde sine møter i.

Det hele syntes hende saa altfor stort. Men jeg fortalte dem, at det var Guds kjærlighet, utøst i deres hjerter, som bevæget dem til at handle slik, og da bad de mig inderlig at takke missionsselskapet for hjælpen og si, at de til gjengjæld vilde be meget for vennene i Amerika.

Br. Petersen hadde bestemt møte ute paa landet, og da vi kom dit, var huset overfyldt, saa at vi vanskelig kunde komme ind. Der var kommet folk gaaende langveis fra for at høre. Jeg fik naade til at tale for dem en god stund, og jeg haaper til velsignelse. Jeg kan ikke huske et møte, hvor

 

 

– 52 –

folk har været saa bevæget, de graat høit, og efterat møtet var slut, omringet de os og det var vanskelig at komme bort, da alle vilde snakke med os. Det er umulig at fortælle, hvad jeg følte ved den anledning. Der var flere mænd som hadde gaat ti kilometer for at se og høre os.

Br. Petersen arbeider meget haardt, da han ikke har nogen til at hjælpe sig. Han præker tre gange om søndagene paa forskjellige steder og undertiden maa han gaa 10 a15 kilometer til et møte. Han kunde behøve en hest, for hvis han det hadde, kunde han utrette meget mer, ti i Norge kan man ikke reise saa letvindt som i Amerika.

Søster Petersen er frisk og er til stor hjælp for sin mand. Han venter at br. Isaksen (det er sikkert far til pastor S. A. Isaacson. Han var fra Gjerpen og reiste til Amerika 1856) skal komme hen og hjælpe ham, naar han kommer fra sjøen. Jeg haaper, han vil bli til velsignelse.

Jeg forlot Sarpsborg den 3. september kl. 5 morgen for at reise til mit fødested. Det var tungt at skilles fra min kjære br. og str. Petersen — kanske vi aldrig træffes her i verden.

Mandag 5. september. — Jeg forlot Tønsberg for at besøke en omvendt prest som bor 90 a100 kilometer fra Tønsberg. Jeg kom til hans hjem paa eftermiddagen, men traf ham ikke hjemime — han var paa et missionsmøte. Jeg gik da til bedehuset, en pen, liten bygning, hvor Guds ord forkyndes. Han er en dygtig taler og en gudfrygtig mand. Han ønsket at faa vor kirkes disciplin, men da han ikke læser engelsk, bad han om en paa tysk. Han ønsket sig likeledes etpar andre metodistbøker paa tysk. Jeg forlot stedet (formodentlig Skien, og presten antagelig Lammers) tidlig om morgenen og reiste derfra til Porsgrund, Brevik og Langesund, hvor jeg traf nogen som var blit vakt gjennem br. Isaksen.

Jeg vil slutte disse faa bemerkninger med at si : arbeids­feltet i Norge er modent til høsten. Maa Gud i naade op- reise arbeidere som vil være tro i hans vingaard, ti jeg tror det norske folk hungrer efter evangeliet».

 

 

– 53 –

Under 20. december 1855 skriver Petersen til missionssekretæren :

«Da jeg atter har anledning til at sende Dem nogen ord, kan jeg til Deres glæde meddele, at Guds verk er i fremgang blandt os, ære være hans hellige navn. Jeg har i det sidste været meget borte fra hjemmet, præket hver dag og hundreder av menne­sker har staat op i vore møter med taarefyldte øine og bedrøvede hjerter og bekjendt, at de vil forsake synd og djævel for at tjene den sande og levende Gud.

I Fredrikshald har vi en velsignet vækkelse, og jeg tror, meget godt kan bli utrettet der, bare jeg kunde stanse der og vi hadde et passende lokale, men pligten kalder mig til andre steder ogsaa.

I nærheten av Sarpsborg er der ogsaa vækkelse. Dørene staar aapne for møter, og anledningene er flere end jeg kan overkomme dem. Somme steder bir jeg klandret, fordi jeg ikke kan efterkomme deres ønsker. Forrige aften kom jeg hjem efter kl. 10, og da var mine føtter saa saare, at jeg neppe kunde faa av mig støvlene.

Julen stunder til og vi venter en god tid, om han vil la os leve. Vort arbeide er jo bare begyndt her i landet, og det vil vel møte store vanskeligheter paagrund av statskirkens magt. Mange føler tryk­ket, men hvad skal de gjøre ? Vi er ikke færdig til at organisere et nyt kirkesamfund endnu, og det av flere grunde. Landet har en særlig lov for dissen­tere, og den som skal være forstander for en dissentermenighet maa avlægge ed paa, at han vil ad­lyde landets love. At love lydighet mot lov og regje­ring, saalænge jeg er i landet, er jo en simpel kristenpligt. Men jeg kan ikke vite, hvad de vil fordre av os, da man betragter os som fremmede.

Jeg skal bare fortælle, hvad der hændte forleden dag. — Man krævet at jeg skulde møte op ved en sprøiteprøve (man hadde i den tid intet fast brandmandskap).

 

 

– 54 –

Jeg var ikke hjemme, men min hustru sa, at hun ikke tænkte det var min pligt at møte frem, og det samme vil jeg si, hvis de kommer igjen.

Som jeg holdt paa at skrive, fik jeg Deres vel­komne brev, og saa blev min skrivelse lagt bort. Jeg kan forsikre Dem, at jeg nok forstaar De har meget at gjøre, men jeg har ubetinget tro paa Deres kristelige takt, at De nok vil tilgi mig, fordi jeg i min enfoldighet bad Dem saa inderlig at skrive til mig. De forstaar nok, hvordan jeg her blandt fien­der, uten nogen menneskelig hjælp kan behøve en opmuntring. Det glæder mig, at De er tilfreds med mit arbeide. De sier, at De er bekymret for mig. Tak for det. Bed for mig. Men vær ikke altfor me­get forskrækket. Jeg har endnu ikke lat djævelen faa noget tak paa mig, nei, slet ikke, Gud ske tak !

Julen er nu over, og vi fik en herlig tid. Imorgen skal jeg, om Gud vil, reise til Fredriksstad».

 

Her er et utdrag av pastor Willerups første med­delelse, datteret Fredrikshald 1. oktober 1856 :

«Efter min ankomst til Norge, bodde jeg en tid i samme hus som br. Petersen i Sarpsborg, og vi arbeidet sammen paa forskjellige steder. Nu er jeg flyttet til Fredrikshald, en by med 8 a 10,000 indbyggere, og som ligger ca. 30 kilo­meter fra Sarpsborg. Jeg fandt det fornuftigst at slaa mig med her, især fordi baade døre og hjerter staar aapne for os, og mange har tigget og bedt, at vi maatte opslaa vor bolig her. Jeg tror, at vi snart skal faa en bra menighet i Fredrikshald.

Utsigten til at vort arbeide skal lykkes er særlig stor. Ordet som forkyndes vækker stadig øket opmerksomhet. Sjele blir omvendte, og mange, som ikke egentlig tilhører vor kreds, kommer til vore møter; de kjender sig opbygget og tilskyndet til at søke sin sjels frelse og spør efter veien til Guds rike. De erkjender mer og mer, at vi arbeider paa en ret maate, de er med os i alt, deltar stadig paa vore mø­ter og betragter os som deres pastorer og metodistkirken som sin kirke.

Vore medlemmer søker stadig at holde vore

– 55 –

hænder oppe i det store arbeide, og de lægger for dagen et sterkt ønske efter at kjende alle vor elskede kirkes eiendommeligheter.

De er vore trofaste vidner, som ved sit liv og samtaler stadfaaster vort vidnesbyrd og beskjæmmer vore motstanderes bakvaskelser. Jeg tror med Guds hjælp, at kir­kens grundlæggelse skal bli grundig. Især er vore møter i Sarpsborg meget herlige, idet Herren aapenbarer sin nær­værelse, saa at vore hjerter blir vederkvæget ved den Helligaands utgydelse.

Hvis vore brødre i Amerika kunde være med os paa imøtene, vilde de takke Gud for, hvad her alle­rede er utrettet. Aa, hvilken forandring mange hjem har undergaat ! Der hvor man paa søndagene drak og spilte kort, har man nu bøn og sang. Isandhet har br. Petersens arbeide ikke været forgjæves — denne ydmyge, trofaste, alvorlige og selvfornegtende Herrens tjener.

Sarpsborg er en liten by paa et tusen indbyggere. Her har vi nu ved Guds naade organiseret en menighet. Mange har paa det mest indtrængende anmodet os om at organi­sere en menighet, hvor de kunde faa døpe sine barn, og nyde Herrens nadver ved vor tjeneste.

Jeg har atter og atter læst Deres retledning med hen­syn til denne sak, og lagt den frem for Gud i bøn om, at han maa lede os. Det var min overbevisning, at tiden var inde til at ta et slikt skridt, og lørdag den 11. september, hadde vi tilsagt de brødre at møte, som ønsket at forene sig med vor kirke, og paa den dag stiftedes den første bi­skoppelige metodistmenighet i Norge.

De hadde tidligere overleveret os sine attester for at de var uttraadt av stats­kirken. Henved femti blev optat, og det var en herlig dag for disse brødre — en dag de længe hadde ventet paa og bedt om. Det var noksaa vanskelig, før vi fik alt i orden, ti selv om det skal være religionsfrihet i landet, saa er der dog mange formaliteter, før en menighet kan dannes og dens forstander faar fuld ret til at forvalte sakramentene. Statskirkens prester gjør ogsaa mange indvendinger, før de gir uttrædelsesattest til dem som begjærer saadanne. Mange maatte endog gaa flere gange til presten, før de fik nogen attest.

Disse attester, eller kopi av dem, maa vi saa gi til de borgerlige myndigheter, sammen med vore ordinations-

 

 

– 56 –

beviser, før vi kan organisere en menighet.

Dette er nu gjort, saa nu tror jeg alt er iorden. Naar en slik prædikant av et frit samfund engang er anerkjendt og en slik menig­het er organiseret, vil der ikke være nogen vanskelighet for at danne menigheter andre steder, hvor det maatte ønskes. Vi har siden hat mange møter med gode resultater. Vækkelsens aand hviler over folket, og jeg har sjelden set en dypere angerfølelse nogetsted.

Mange øine er fulde av taarer, og vor tjeneste blandt folket blir anerkjendt, ære være Gud. Bed for os, kjære broder, at Herren fremdeles maa gi os frimodighet, saa at vi kan arbeide med glæde og tro­skap i dette store verk.

Herren opreiser medarbeidere. Foruten dem vi har optat i menigheten, kommer der mange til vore klassemøter og ønsker at være med os. I Sarpsborg kreds har vi otte klasse­ledere, oprigtige og trofaste mænd. Blandt vore medlemmer har vi flere unge, lovende mænd, særlig en, som nu er for­maner, og som jeg tænker kan bli prædikant blandt os, hvis styrelsen vil ansætte ham — han føler sig kaldt.

Vi behøver flere arbeidere, hvis vi bare kan faa de rette mænd, især behøver vi en enslig mand, der kunde bo hos nogen av vore venner — de vil med glæde motta ham og betragte det som en særlig gunst. Der er saa mange steder, hvor­til man ønsker vi skal komme og præke Guds ord, saa en saadan kunde bli fuldt optat.

Det vilde ogsaa falde billigere, ti husleien, er høi og livsfornødenhetene dyre, saa tre eller fire enslige mænd kan underholdes med mindre end een mand med familie.

Jeg er jo bare ifærd med at leie hus, men jeg har disse oplysninger fra br. Petersen. Han hadde tænkt at faa et bedre hus end hvad han har, men det har ikke kunnet la sig gjøre. Han maa bli hvor han er til vaaren, kanske et aar, men verten lægger paa husleien. Det er nemlig slik, at husleien nu stadig stiger. Det er et ganske almindelig hus og langtfra bekvemt, især om vinteren, men det bedste vi kan faa, da der intetsteds er et saa stort forsamlings­lokale, hvor vi kan holde vore møter, og dog er det hel­ler ikke stort nok til at gi plass for alle som vilde komme til vore møter, om vi hadde bedre lokale.

I Fredrikshald er

– 57 –

ogsaa husleien meget stor, og saa er det vanskelig at faa et lokale for vore møter. Der var kun een eneste slik leilighet at opdrive, og da jeg gik til husets eier for at for­handle, kom der ogsaa en anden liebhaber, saa jeg slog til og leiet den for et aar. Husleien var 200 daler (800 kro­ner) med to eller tre daler ekstra pr. aar. Leiligheten har en sal ca. tyve fot bred og tretiseks fot lang, og tretten fot i høide. Det vil koste noget at utstyre den, men det kan man jo bruke ogsaa et andet sted, om vi maa flytte.

Vi har hat vore møter i private huse, forretningslokaler og skolehuse, overalt, hvor vi kunde komme ind. Tilstrøm­ningen til møtene, har været saa stor, at ikke halvparten har kunnet faa sitte bekvemt. Undertiden har der staat en hel del ogsaa utenfor huset, hvor møtet er blit holdt. Vi trænger høilig et bekvemt hus til vore sammenkomster. Maa Herren snart aapne en vei for os !

De vil herav se, min kjære broder, at Gud har et stort verk at utføre her, hvor der er saa mange dyrekjøpte, udødelige sjele, for hvem Kristus er død, og som endnu lever uten Gud og haap i denne verden. Jeg anbefaler dem til Deres sympati, forbøn og velvilje».

Skriv inn søkeord..