“festskrift i anledning flekkefjord og hiterø metodistmenighets 40-aars jubilæum 1881 -1921”

 

– trykket ved R. Michaelsens boktrykkeri, Stavanger; (eksemplaret som er utlånt fra Einar Sand, Metodistkirken i Flekkefjord, sommeren 2022, har vært i Ole J. Daastøls eie).

 

“Gi mig ægte og sand religion; gi mig et menneske fuld av mild ydmyg kjærlighet til Gud og sin næste, fuld av barmhjertighet og frimodig tro uten partiskhet og hykleri – et menneske som viser sit sindelag i troens gjerning, i kjærlighetens stræben, i haabets taalmod.

Med en saadan kristen vil min sjæl staa i forening, hvem han end er og hvilke meninger han end har”.

John Wesley.

 

FORORD.

Dette festskrift er utarbeidet væsentlig efter br. Ole Pettersens optegnelser og delvis efter menighetens protokoller.

Formaalet ved utgivelsen er, at vi, ved at se hvad Herren har gjort for os som en menighet i løpet av firti aar, maa fatte nyt mot, indvie vore kræfter, evner og midler mere helt til ham og saaledes presse videre frem i fædrenes spor.

Vore fædre tok de tyngste tak, de gik foran og brøt vei for os, som skulde følge efter; og nu kan vi, som staar midt oppe i menighetsarbeidet høste, hvad de saadde, ja, nyte frugten av deres opofrende virke.

De historiske kjendsgjerninger vidner om Guds godhet mot os som en menighet, og vi ser klart at kirkens Herre fremdeles har bruk for os her i Flekkefjord.

I tak til Gud vil vi fortsætte kampen for ham og kirken, idet vi stadig erindrer vort ophøiede maal :

“SJÆLENES FRELSE”.

Skriv inn søkeord..