75 års jubileumsskriv for porsgrunn metodistmenighet 1933 : forfattet av pastor j. thorkildsen

– kan du lese her :

Metodismens først tid i Porsgrunn.

Metodismen kom til traktene omkring Skiensfjorden ved en skibstømmermann fra Gjerpen, som het Isak Sakariassen. – Han bodde på Kleven i Puttane.

Isak Sakariassen blev omvendt til Gud på Bethelskibet i New York 1851. Den hellige ild, der var tendt i hans sjel, brant med klar flamme. Han vidnet både for slekt og bekjente om sin åndelige oplevelse, og hans vidnesbyrd blev til velsignelse for mange.

Da kjøbmann John Harris i 1854 besøkte Norge, var han også i byene Skien, Porsgrunn, Brevik og Langesund. I et meget interessant brev til metodistkirkens misjonsselskap, forteller han bl. a., at han har truffet «mange som er blitt vakt ved br. Isak».

Blandt disse «vakte» var sikkert Markus Nilsen med hustru, Sondre Knudsen og Søren Ingebretsen, og flere som blev de første metodister i Porsgrunn.

Pastor O. P. Petersen besøkte vel også Skien og Porsgrunn straks efter at han var kommet til Norge for han og Isak var kjente fra New York.

Pastor Petersen forteller i en av sine første innberetninger om en prest i statskirken, «en virkelig åndelig mann, som har sett synlig frukt av sin pastorale gjerning».

Han forteller også, at denne prest spurte ham, om han tenkte på å organisere menighet, hvortil Petersen svarte : «Ennu ikke». – Presten sier da : «Det gleder mig å høre at De ikke haster med den sak. Jeg tror Gud vil åpne veien i sin tid. La oss imidlertid være ivrige i vårt arbeide med å vinne sjeler for Kristus».

Denne prest er uten tvil pastor Lammers i Skien.

– Det kan tenkes at Petersen og Isak Sakariassen har avlagt et besøk hos den meget omtalte prest på den tid. –

Kjøbmann John Harris skrier at «Petersen venter br. Isak skal komme og hjelpe ham, så snart han kommer hjem fra sjøen». – Han kom hjem i august 1854, og reiste da antagelig straks til Fredrikstad, hvor pastor Petersen enda hadde sin bopel.

Året efter utvandret Sakariassen til Amerika. – Foruten hustru og fire barn, fulgte også hans to søstre, Helvig og Karen, med samt hans mor, 60 år gammel. En sønn av Isak, Sakarias, født i Gjerpen den 8. november 1852, kom i 1876 til Norge som student fra Northwestern universitet. Han kom med i kirkens arbeide, først i Oslo og senere i Halden. Han omkom på Singelfjorden den 15. juli 1881.

Efter at Isak Sakariassen var reist til Amerika, blev Markus Nilsen den ledende sjel blandt den lille venneflokk i Porsgrunn. Han betegnes endog som pastor Petersens «hjelper» i dennes første rapport til misjonsselskapet for 1854.

Pastor C. P. Willerup kom til Norge i 1856 og fungerte som superintendent for Metodistkirkens virksomhet i Norge, Sverige og Danmark inntil 1869. Han besøkte Porsgrunn flere ganger, før nogen menighet blev dannet.

Den 22. mai 1858 blev Porsgrunns metodistmenighet grunnlagt i Markus Nilsens hjem, Hallegården på Osebakken, ved pastor Willerup.

«Han preket, og folket var mektig grepet under hans forkynnelse. Gud var i sitt ord og hans ånd rørte mange synderes hjerter».

Br. Nilsens barn blev døpt, og Herrens nadverd blev utdelt under stor høitidelighet. Den hele forsamling var dypt grepet under sakramentenes forvaltning. Efter møtet sa en mann at “han syntes han så guddommelige lysstråler oplyse huset”, heter det i innberetningen.

Markus Nilsen med hustru og Sondre Knudsen er de tre personer som danner grunnstammen til Porsgrunns metodistmenighet.

Ut på sommeren 1858 kom Ingebret Arvesen til Porsgrunn for å være den nye menighetsforstander. Han hadde tidligere vært predikant blandt haugianerne, men var blandt de første som sluttet sig til metodistene i Sarpsborg.

I mai 1862 blev Martin Hansen sendt til Porsgrunn for å være Arvesens hjelper, og disse fartet omkring og utførte et solid, grunnleggende arbeide. De holdt møter i Porsgrunn, Skien og Brevik, samt i de omkringliggende bygder.

Pastor Arvesen var endog så langt som i Heddal og holdt møter. –

Året efter blev de begge forflyttet og pastor A. Cederholm blev menighetens forstander.

I sin rapport for 1860 skriver pastor Willerup om Porsgrunn :

«Medlemmere er fremdeles meget alvorlige, og vi har hatt flere omvendelser i det forløpne kvartal. Søndag den 12. august hadde vi vårt kvartalsmøte. Mange folk var ute, og den dag vil ikke snart glemmes, for det var en særlig vekkelsestid. Jeg talte også flere aftener i uken, og Herren åpenbarte sig ved våre møter. Vi har nu 90 medlemmer, 6 klasseledere, 1 søndagsskole med 2 lærere og omtrent 50 barn».

Man begynte snart efter menighetens stiftelse å tenke på opførelse av et forsamlingshus. Der blev kjøpt en liten tomt ved Eidangerveien (nu Rådhusgaten) og en tømmerbygning blev opført. Huset blev innviet den 1. april 1860 av pastor Willerup. Det var meget tarvelig utstyrt, men Herrens herlighet åpenbarte sig til mange synderes frelse.

Man kalte det almindelig «Bedehuset» eller «Metodist-bedehuset» for å skille det fra det lutherske bedehus, som blev opført straks efter.

Efter å være restaurert et par ganger, brente det ned i januar 1905.

Metodismen kom til Porsgrunn under meget beskjedne forhold, men det arbeide som menigheten har utført i disse 75 år, og den innflydelse metodismen har utført i den tid kan nok ikke fremstilles hverken i ord eller tall. Kun Herren vet og kjenner det alt, så vi vil takknemlig og ydmygt utbryte : «Dette, er skjedd av Herren og er underlig for våre øine».

Porsgrunn metodistmenighet har gjennom de første år hatt tre av de beste lekpredikanter i landet, det er Markus Nilsen, Hans Olsen og Johannes Berg. Søk på deres navn her på Borgerskolen og les litt om hver av dem.

Skriv inn søkeord..