porsgrunn metodistmenighet 1933 – et lite historisk overblikk : forfattet av j. thorkildsen

– utgitt i forbindelse med menighetens 75 års jubileum i 1933;

 

Et lite historisk overblikk.

Fem og sytti år er nettop ingen lang tid for en menighet å være. Men om alt vedrørende en menighet for et slikt tidsrum skulde tas med, vil det uten tvil bli en flere bind sterk historie, som måtte skrives. Når jeg skal forsøke å skrive litt om Porsgrunns menighet i fem og sytti år, blir det nok bare et flyktig streiftog – et skjelettaktig sammendrag.

Når E. Arvesen og M. Hansen om våren 1863 forlot Porsgrunn, bestod menigheten av 115 medlemmer. Der var syv klasseledere, en lokalpredikant og to formanere.

Søndagsskolen hadde to lærere og tre og tyve barn. Hadde hvert femår i menighetens historie kunnet opvise et lignende resultat, hadde både menighet og søndagsskole nu vært betydelig større, men tall er ikke det viktigste for en menighet.

A. Cederholm blev nu menighetens forstander. Han var svenskfødt, og kom til Norge sammen med Stensen høsten 1858 fra Amerika, og blev ansatt i Enningdalen. Derefter betjente han Haldens og Sarpsborgs menigheter.

Efter to års trofast arbeide i Porsgrunn, blev han overflyttet til Sverige og ansatt i Visby på Gotland, hvor han utførte et godt pionerarbeide.

Han døde allerede i mars 1867, og er den første metodistpredikant som er begravd i svensk jord.

I 1865 kom L. Dobloug, som arbeidet her i to år. I Willerups rapport heter det, at «Herren har velsignet hans arbeide og medlemsskapet økedes».

Han var også ansatt i Porsgrunn et år senere hen. Hans hellige vandel og inderlige forkynnelse av evangeliet satte dype merker efter sig.

Bernt Johannessen betjente så menigheten et år. Derefter var han to år i Fredrikstad og nogen måneder i Halden. Derfra reiste han til Amerika, hvor han døde 1910. 

I 1868 holdtes det annet «Misjonærmøte» i Porsgrunn, under Willerups ledelse. Det var nok intet stormøte, men de i Norge ansatte metodist-predikanter, som i den tid og langt fremover, blev kaldt «misjonærer», kom årlig sammen og samtalte om saker der angikk kirkens virksomhet i landet. Møtet holdtes i flere dager og hver aften var der offentlige møter.

Samme år blev C. P. Ruud menighetens forstander. Hans friske og pågående forkynnelse bar frukt, men i flere år var der hvad man kaller «en stille tid» for menigheten.

I 1872 kom Ole Olsen. Det var hans første ansettelse. Ung og virkelysten som han var, tok han alvorlig fatt, og resultatet fulgte. Søkningen blev stor, så huset som oftest var overfylt. Man opførte derfor galleri på tre sider av bedehuset. Nye benker med rygg avløste de gamle krakker. Et sangkor blev stiftet. Der var en betydelig vekkelse, og mange sluttet sig til menigheten. Efter to års virke blev han forflyttet, men kom igjen i 1879, men var her kun ett år.

I 1875 holdtes det niende og siste «Misjonærmøte» i Porsgrunn under M. Hansens ledelse. Da blev H. P. Thorstensen, menighetens forstander ett år.

Derefter kom Peter Olsen to år, Ole Olsen ett år, Chr. Torjussen og B. Jørgensen to år hver. Alle arbeidet trofast, men det var en vanskelig tid for menigheten.

Undertegnede blev så ansatt i 1884, og var her i tre år. I den tiden fikk byen en herlig besøkelsestid. Besøket til møtene, både i det lutherske bedehus og vårt, var stort, likeså kirkebesøket i Østsidens kirke. Vekkelsens ånd var mektig, ikke bare på møtene, men også ellers. Her er et typisk eksempel : Tre gutter hadde vært i Gjerpen i dansegilde. På Osebakken stanser de plutselig og begynner å gråte. En av dem var sønn av en enke i vår menighet. Han foreslo : «Vi går hjem til mor og får henne til å be for oss.» – De gikk så til Serine Andersens hjem, som var et sant Betel. Alle tre blev frelst. De er nu døde, og jeg håper de er hjemme hos Herren. – Denne vekkelse varte omtrent i ti år.

I 1887 blev Norges årskonferanse holdt for første gang i Porsgrunn. Biskop Ninde presiderte, Det var en velsignet konferanse. M. Olsen blev da ansatt som forstander og tjente som sådan i tre år.

I.M. Jensen avløste M. Olsen i 1890 og var i Porsgrunn i fire år. I hans tid blev Epworth-ligaen stiftet, og i det spesielle ungdomsarbeide hadde han søster Marie Eriksen, ra Arendal til å hjelpe sig. Både Epworth-ligaen og den kvinnelige predikant møtte adskillig uvilje blandt de ledende brødre og eldre medlemmer.

Fra 1894 til 97 var Johs. forstander. I hans tid bedehuset betydelig forbedret. Nye vinduer blev innsatt, huset panelt innvendig, samt malt inn- og utvendig. Fra den tid forsøkte man å kalle det «Metodist-kapellet».

Efter ham kom Joachim Petersen, to år, N. Jonassen, C. V. Duckert, hver ett år, og Chr. Arndt to år.

I 1904 blev L. Paulsen ansatt i Porsgrunn, og man så forhåpningsfullt på fremtiden, – men det blev et av menighetens største prøvelsens år. Først brente kapellet i januar, og i mars døde Paulsen. – Senere på året blev byen herjet av en stor brand, i hvilken flere av våre medlemmer mistet sine hus. Midt i brandstrøket lå Hans Olsens lille trehus. Det blev spart. Når nogen uttrykte sin forundring derover, sa br. Olsen : «Å, min himmelske Fader så nok at jeg ikke kunde bygge noget nytt, derfor fikk jeg beholde det gamle, priset være Gud !»

I 1905 kom A. C. Ødegaard og blev her i tre år. Det var en travel tid, men Herren var med, så arbeidet lykkedes særdeles vel. Goodtemplarlokalet blev velvillig overlatt til møtene.

Efter megen overveielse og bønn våget man sig til å kjøpe en stor og pen tomt ved Jernbanegaten for på den å opføre en ny kirke. Arkitekt Børve fikk i opdrag å utarbeide tegning, og Ødegaard var sent og tidlig på ferde.

Byens befolkning utviste en stor velvilje. Tusener av kroner blev gitt, og statsminister Gunnar Knudsen lovte å selge et parti sten til halv pris. Murmester Monsen og snekker Andersen lovte å føre gratis tilsyn med bygget. Derfor blev «Immanuelkirken» så særdeles billig opført.

Palmesøndag, den 24. mars 1907 blev den høitidelig innviet av distriktets presiderende eldste (distriktsforstander), med bistand av flere predikanter.

I 1909 blev årskonferansen avholdt i Porsgrunn for annen gang. Biskop Cranston førte forsetet. Hans preken over Jesu ord : «Det er fullbragt !» søndag den 4. juli, var mektig og hadde stor virkning.

Johan Thornes var da menighetens forstander omkring to og et halvt år. På grunn av endel uoverensstemmelser mellem ham og de ledende brødre i menigheten, blev det bestemt at han og Jens Johannessen, da ansatt i Flekkefjord, skulde bytte virkeplass. Efter to og et halvt års trofast arbeide, etterfulgtes han av H. J. Walle, som betjente menigheten til 1915. Da kom Einar Karlsen, som var i fire år, og derpå, Kr. Richvoldsen, som også var i fire år. I hans tid blev forstanderboligen bygget.

I 1917 blev årskonferansen for 3. gang avholdt i Porsgrunn. Siden Richvoldsens forflytning i 1923 har menigheten hatt fem forstandere, nemlig : A. Rynning, et år, Thv. Storbye, to år, P. Bjerkelie, fire år, M. S. Haver, ett år, og L. Larsen næsten to år, og han får forhåpentlig fortsette ennu en tid. I hans tid er kirken blitt grundig oppusset innvendig.

Disse brødre har også utført et godt og trofast arbeide, så menigheten og dens forskjellige avdelinger står godt og kan se fremtiden i møte med håp.

Menigheten teller nu 176 medlemmer i full forening og har en søndagsskole med 18 lærere og 255 barn, samt en bibelklasse med 23 medlemmer. Epworth-ligaen har 70 medlemmer og juniorligaen 75, samt 53 speidere. Hvis man regner med døpte og eksaminerte barn, som jo borgerlig sett tilhører metodistkirken, kan man anta at minst 1,000 personer sogner til «Immanuelkirken» i Porsgrunn.

– Gid de alle må bli frelste ! 

Skriv inn søkeord..