gustav i. gulliksen : presentert i “strømme af naade”

 

– “En Prædikensamling med Billeder og Biografier”. Norsk Forlagsselskabs Forlag. Kristiania 1909.

 

 gustav i gulliksen1Pastor Gustav I. Gulliksen.

Som Prest eller Pave, det gaar ei an; men dernede hos Folket vil han sig klare (G. I. G.s Motto.).

Gustav Ingebret Gulliksen er født paa Blegebakken i Skien af Forældrene Flødningsmand Jens A. Gulliksen og Hustru Andrea (født Nissen) den 19de April 1855.

Han maatte tidlig ud i Arbeide, grundet indtrufne Omstændigheder. 14 1/2 Aar gammel gik han i Snedkerlære. Efter at have lært Snedkerfaget og reist som Svend en Tid, kom han atter igjen til Skien i Julen Aaret 1875.

Mellem Jul og Nytaar fik nogle unge Gutter ham med paa et Møde ude paa Tegelværket, hvor Pastor A. Halvorsen talte (dengang Formaner). Ved at høre ham skildre Livet i Synden og Naaden i Kristo, bestemte han sig for at søge den sidste.

Hermed vedblev han indtil Paasken 1876, hvor han da fik Fred med Gud Paaskeaften. Samme Aar tidlig paa Sommeren blev han optaget i Menigheden under Karlbergs Forstanderskab. Han drev nu egen Snedkerforretning i Skién. Et Aar efter sin Optagelse i Menigheden blev han Formaner, senere anbefalet til Lokalprædikant. Her bør bemærkes, at han fra Barndommen, saa langt han kan erindre tilbage, følte Guds Aands Paavirkning og Kald til at vidne for sine Medmennesker.

Efter at have drevet sin Forretning i nogle Aar, emigrerede han til Amerika, hvor han var i 3 Aar, dengang Medlem af 1ste Episk. Methodistmenighed i Chicago, hvor han ogsaa var Klasseleder og Formaner.

Efterat være kommen hjem igjen til Norge, blev han atter opmuntret af Menigheden i Skien til blive Lokalprædikant. Den samme Opmuntring havde han ogsaa havt af Pastor M. Hansen i Chicago. Efter at have læst til Lokalprædikanteksamen og faaet Bemyndigelse, begyndte han at virke i Solum, en Bygd ovenfor Skien. Her virkede han i 3 Aar, hvor han ogsaa byggede et Kapel; men siden solgtes det, grundet Skiens Menighed ikke kunde vedligeholde Virksomheden.

Imedens han virkede der, havde han Anmodning to Gange om at gaa i Missionstjenesten; tredie Gang modtog han Kaldet og blev da af den pr. Ældste, J. H. Johnson, sendt til at varetage Menigheden paa Lister, Flekkefjord og Hitterø; det var Sommeren 1886 den 6te Juli.

Vaaren 1887 blev han den 20de Mai optaget paa Prøve i Konferensen, der holdtes i Porsgrund.

I Aaret 1889 blev han den 26de Juli optaget i Konferensen, og Søndag den 28de blev han af Biskop Fowler ordineret til Diakon.

Fredag den 17de Juli 1891 blev han valgt til Ældste paa Konferensen, der holdtes i Bergen, og blev af Biskop Walden ordineret til Ældste Søndag den 19de Juli.

Som Menighedsforstander har han betjent følgende Menigheder : Lister, Sandnæs, Egersund, Hønefos, Saug-grænden (Saggrenda/red.) og nu sidst Sarpsborg, hvor han er ansat for det 5te Aar.

I Egersund virkede han 4 Aar. I denne sin Tid som Forstander har han bygget 2 Kapeller og 1 Kirke, Kapellet paa Lister, Kapellet i Sandsvær (under Sauggrænden) og Kirken i Egersund.

 

Skriv inn søkeord..