ole krogsrud : presentert i “strømme af naade”

 

– “En Prædikensamling med Billeder og Biografier”. Kristiania 1909.

 

S. 211 – 213 :

 

Pastor Ole A. Krogsrud er født den 1ste August 1844 paa Gaarden Krogsrud i søndre Odalen, 3/4 Mil fra Kongsvinger.

Fra hans tidligste Barndom blev han vant til Arbeide, da hans Fader eiede en af Bygdens større Eiendomme. I hele sin Ungdom blev han strengt optugtet og holdt fra slette Selskaber, heri maa han mest mindes sin Moder, som dengang var omvendt og troende Haugianer, som de da benævntes.

I Konfirmationsalderen begyndte den Tanke hos ham, at han burde ud fra Hjemmet paa en eller anden Skole for at faa Uddannelse og Lærdom. Denne Længsel brød for Alvor ud, da han var tyve Aar gl. Af flere Grunde blev Jordbruget Gjenstand for hans Plan. Gjennem Stedets Ordfører, søgte han om Plads paa Landbrugsskolen, som blev ham indvilget, samt optaget som Elev Høsten 1866 til et toaarigt Kursus.

Efter udstaaet Kursus underkastede han sig Eksamen. Af 22 Elever blev han tildelt Karakter som No. 2 for alle Fag. Da han kom hjem fra Skolen, praktiserede han paa sin Faders Eiendom. Samme Aar indgik han i Ægteskab med Johanne Bjerke fra Solør. Aaret efter kjøbte han Eiendom i Vinger, hvor han var bosat i tre Aar. Efterat have op- bygget og sat i god Stand alle Huse og forbedret Eien­dommen, solgte han den med god Fortjeneste, flyttede til Kristiania, kjøbte sig en ny Gaard No. 13 i Sofienberggaden ved Siden af 1ste Methodistkirke paa Grunerløkken.

Efter tidligere Bekjendtskab kom han her i nærmere Berø­ring med Methodistkirkens Præster og Medlemmer i Aaret 1874. I de samme Aar kom han og hans Hustru til et alvorligt Vendepunkt og fandt Livet i Gud ved Pastor Steensens alvorlige Ledelse. Ikke meget længe derefter gik de begge ind paa Prøve, og senere optagne som Medlemmer af 1ste Menighed.

Herved kom han under flere Brødres gudfrygtige Ledelse, hvoriblandt Jernbanekasserer Sørensen, Levorsen m. fl., som tog ham med til Møderne rundt i Byen. Ved disse Anledninger blev han anmodet om at vidne og tale i Forsamlingerne, endskjønt han var tilbageholden og havde liden Frimodighed, men ved at se Syndere komme til Omvendelse, øgedes Frimodigheden fra Møde til andet.

Efter to Aars Ophold i Kristiania flyttede han efter sine Forældres Opfordring hjem til Odalen for at overtage sin Faders Eiendom og udløse sine to Søskende. I denne Tid blev han af Menigheden i Odalen og Kongsvinger anbefalet til Formaner den 4de April 1876. Et halvt Aar efter blev han anbefalet at læse til Lokalprædikant og blev han sammen med Br. Isaacksen m. fl. paa Distriktskonferensen i Moss den 2den Mai 1877 eksamineret og bemyndiget til Lokalprædikant. I Slutten af samme Aar blev han ved Flytning af For­stander anmodet om at overtage Menigheden som Forstander, som han ogsaa gjorde paa samme Tid, som han drev sin Eiendom.

I denne Tid udvidede han Virksomheden til Brandvold (Brandval) i Solør, hvor han virkede ved Siden af Menig­heden i tre Aar. I denne Tid havde de større Vækkelse deroppe, hvor alle Bygdens Folk løb til Møderne. Samtidig mødtes stor Modstand fra Stedets Præst, hvilket snarere forøgede Vækkelsen.

I denne Tid indehavde han flere Tillidshverv: Menighedsforstander, Rodeforstander, Fattigforstander og Jordbruger. Under Kampen i alt dette forat alt skulde blive varetaget, intet forsømt og liden Medhjælp i Menig­heden og endda drev han selv med i alt tungt Gaardsarbeide, blev han overanstrengt og liggende syg i flere Maaneder, og var opgivet af Lægen; han var meget nær Døden. Men Herren opreiste ham af denne voldsomme Sygdom og efter kort Tid kunde han atter varetage Menigheden.

I Konferensen i Kristiania i 1878 under Biskop Bowmans Ledelse blev han optaget paa Prøve i Konferensen. Efter to Aars Prøvetid blev han i Drammen efter aflagt Eksamen den 19de August 1880 samtidig med Br. L. Pe­tersen ordineret til Diakon af Biskop Merrill. Ved fortsat Prøvetid i to Aar læste han til Ældste. Efter aflagt Eksa­men i Arendal samtidig med otte Brødre i Konferensen, blev han og dem af Biskop Foster den 9de Juni 1883 ordi­neret til Ældste.

I den Tid, han har staaet i Missionens Tjeneste, har han betjent følgende Menigheder : Kongsvinger og Odalen i fem Aar; Holmestrand et Aar, Moss og Soon tre Aar, Kristiania 2den Menighed to Aar, Sarpsborg to Aar, Arendal to Aar, Hønefos og Randsfjord to Aar, Kongsberg to Aar og Skien det sidste Aar.

Hans høieste Maal er — at faa virke og gaa sin Mesters Ærinde her i Livet, og naar hans aandelige Dagværk er endt, at han med alle sine kjære kan faa samles i Herligheden med alle frelste til evig Tid for Jesu Skyld.

Skriv inn søkeord..