pastor o.p. petersens livshistorie : presentert av j. thorkildsen

 

– i boken :  “Den norske metodistkirkes historie”. Norsk Forlagsselskab. 1926.

 

Gjengitt s. 7 – 26 :

Hans barndom og ungdom. Hans omvendelse og første kri­stenliv. Hans kald til prækegjerningen og første ansættelse. Hans første kald om at gaa til Norge som prædikant. Til­bake til Amerika og hans virke der. Hans død, begravelse og eftermæle. Hans forfatterskap.

Da pastor O. P. Petersen er grundlægger av metodismen i Norge, er det passende, at denne historie begynder med en nogenlunde utførlig meddelelse om hans liv og virke.

 

1. Hans barndom og ungdom.

Ole Peter Petersen blev født i Fredriksstad den 28. april 1822. Hans far var skibstømmermand. Da Ole Peter var noget over tre aar, tok faren tilsjøs og kom aldrig mer hjem. Det var saavidt han kunde huske avskedsstunden, at han holdt fast paa sin far og bad ham bli hjemme.

Hans mor, Katrine, født Hansen, blev da sittende igjen med tre smaa barn i trange kaar. Der var to gutter og en pike. Den ældre bror var 8 aar, søste-

 

 

– 8 –

ren 2 aar, og han selv 4 aar gammel. Godt og vel et aar efter døde ogsaa hans mor, saa at de tre smaa søsken stod tilbake uten far og mor. Peters bror var allerede før morens død kommet bort fra hjemmet, og netop den dag, hun døde, blev han sendt hjem med litt mat. Da Peter saa ham komme, gik han ham imøte og fortalte at moren var død. Ved dette budskap kastet han sig paa jorden og graat bittert. Peter forsøkte at trøste ham med at si : «Mor er nu befriet fra sine lidelser og hun er gaat til et bedre hjem».

Nogen dage efter morens død gik Peter ute paa marken. Det var en vakker vaardag. Da han her var alene med Gud, kom det store spørsmaal for ham : «Hvad er et menneske ?» Han grundet længe paa dette spørsmaal, -sammenlignet mennesket med forskjellige dyr og andre skapte ting. Han fik et slags svar i dette : «det er som en damp», hvidlket fremkaldte et nyt spørsmaal : «hvori ligner saa men­nesket en damp ?»

Jo, tænkte han, dett maa være fordi det er tilsyne en liten tid, saa gaar det bort, og man ser det ikke mere. — Petersen trodde altid, at det var Guds aand, der arbeidet paa ham som barn, og dette træk viser tillike, at han fra barnsben var en tænkende og grublende sjel.

Nogen maaneder efter morens død blev han optat i huset hos en gammel lodsoldermands enke, hvis datter, enkefru Tønner, forstod huset. Fru Tønner hadde en datter, som var etpar aar ældre end han. De var velstaaende folk og hadde en landeiendom Aasgaard paa Kraakerøy, i nærheten av Fredriksstad. De var begge religiøse, og den lille Ole Peter blev sat til at læse Luthers Iille katekisme, saavelsom bibelen. Han blev især glad i det nye testamente, som han læste ut flere gange. Naar han læste om at Jesus stoppet munden paa farisæerne, følte han sig ganske stolt av sin Frel­ser. Man kaldte ham «den bibelsprængte gut».

Da Peter var 14 aar gammel, blev han konfir-

– 9 –

meret — antagelig i Østre Fredriksstads kirke — av prost Tandberg. Det var vistnok en høitidsdag for den tænkende og alvorlige gut. Han var av na­tur stille og tilbakeholden. Han grundet meget paa Guds ord og hadde et hemmelig ønske om at bli prest, men dette vaaget han ikke at si til nogen, da han ikke ønsket nogen skulde tro han var hov­modig og naragtig. Desuten, hvor skulde han, den fattige, forældreløse gut faa midler til at studere ? Han fandt det fornuftigst at slaa disse tanker fra sig. Han øinet ingen utvei til at bli prest.

Saa bestemte ham sig for at bli sjømand. Da han tok avsked med sin fostermor, ønsket hun ham alt godt og lovet, at hvis hun kunde opleve at se ham som skipper, skulde hun danse av glæde, selv om hun var 80 aar gammel. Han seilte i flere aar mellom Norge, England og Frankrike. Engang, mens han var i Havre, saa han endel vakre, store skibe med det amerikanske flag. Dette vakte lyst hos ham at komme til Amerika, hvor han mente det var lettere at komme frem end i Norge. Det gik dog flere aar, før han fattet nogen bestemmelse om at reise dit.

Da Petersen var omtrent 19 aar, blev han for­lovet med Anne Marie Amundsen, der senere blev hans hustru. Hendes forældre var gudfrygtige haugianere, men selv var hun ikke omvendt til Gud. Efterat de hadde været forlovet etpar aar, reiste Petersen om høsten 1843 med et skib til Antwerpen. Her gik han sammen med en anden styrmand ombord i et amerikansk skib som skulde til Boston. De fik en lang og stormfuld reise, men kom dog vel frem til Boston i januar 1844.

I Boston traf han paa en meget hyggelig norsk familie, hvor han opholdt sig nogen dage. Derfra reiste han til New Orleans og siden til New York, hvor han traf John Harris og hustru, som skulde bli ham til saa megen velsignelse.

Saa gjorde han en reise til Europa og kom atter til Boston. Den

 

 

– 10 –

2. januar 1845 forlot han Boston med et ballastet skib, som skulde til Syd-Amerika efter bomuld. Paa denne reise hadde de et forferdelig veir, saa det saa ut som skib og mandskap skulde gaa under.

Ved at kappe riggen blev de reddet og kom ind til Charleston i Syd-Carolina. Mens han var i Charle­ston gik han flere gange i en kirke, hvor han blev alvorlig vakt; men det tok længere tid før han fandt fred med Gud ved troen paa Jesus Kristus.

 

2. Omvendelse og første kristenliv.

Efter en tids forløp fik Petersen anledning til at gaa med et skib til New York. Det blev en un­derlig tur. Han var under en dyp og alvorlig vækkelse. Der var hunger og trøst i hans sjel efter Herren. Han grublet nat og dag over religiøse spørsmaal; men alt var saa mørkt.

Han forsøkte at synge sange og salmer, deriblandt «Jesu, din søte forening at smake». Men det lød stadig «du syn­der». Da tænkte han : «Hvad skal et fattig menneske gjøre, naar han ikke engang kan synge en salme uten at synde ?»

Da han kom til New York, opsøkte han straks den før omtalte John Harris, men traf ham ikke hjemme. Hans hustru sa, at han var i kirken og tilføiet : «Vi er blit nye mennesker siden du var her sidst».

Da kom tanken sterkt ind paa ham, at det nu var paa høi tid for ham ogsaa at bli et nyt menneske. Han gik like ombord igjen, søkte sig et ensomt sted og bad til Gud, og da han hadde bedt, kjendte han en stille fred.

Han forblev i New York omtrent to uker. Den første søndag fulgte han med John Harris til Bethelskibet (et kondemneret fartøi, som bruktes til møter, særlig for sjøfolk. Bethelskibet tilhørte metodistene). Her præket en svensk prest ved

 

 

– 11 –

navn Hedstrøm. Efter prækenen indbød Hedstrøm saadanne, som vilde bli frelst, at komme frem til alteret, saa skulde man be for dem. Dette var noget nyt for Petersen. Harris opmuntret ham til at gaa frem, men han vilde ikke.

Tirsdag aften blev han indbudt til at gaa med en ven i teatret. Hertil svarte han nei og lot ham forstaa, han ikke mer vilde besøke slike steder. Harris stod netop ved siden og hørte denne sam­tale. Han sier da : «Jeg tror Peter heller vil gaa med mig i kirken ikveld», og slik blev det.

Det var en alvorlig uke for Petersen. Hans hjerte var søn­derknust, og han var inderlig bedrøvet efter Gud. Den følgende søndag var der atter fremkaldelse til forbøn. Petersen var den første, som gik frem, og flere fulgte efter. Han fik ogsaa naade til at av­legge et kort vidnesbyrd, hvori han fortalte, det var hans bestemmelse at søke Gud, indtil han fandt ham.

Dagen derpaa, mandag den 1. mars 1846, skulde skibet avseile, men mandskapet var saa beruset, at

 

 

– 12 –

det ingen avgang blev før dagen efter.

Den 2. mars om aftenen paa kapteinens vagt fra kl. 8 til 12 midnat, søkte Petersen et ensomt sted, hvor han kunde være alene og be til Gud. Der var en alvorlig kamp i hans sjel. Han ropte inderlig : «Herre, hjælp mig nu !» Det var som et overnaturlig lys omstraalte ham, og det lød i hans sjel : «Søn, vær frimodig og gaa fremad».

Han følte sig usigelig lykkelig og pri­ste Gud. Han levet nogen uker i denne lykkelige tilstand men saa kom mørke og kamp. Han kom igjen tilbake til New York, hvor han hørte pastor Hedstrøm flere gange, men det ser ut som han for- blev i samme tilstand i længere tid. Han kjæmpet og bad, læste Guds ord og gik til de kristnes for­samlinger, naar han laa ved land i New York, Bo­ston eller andre steder. Han begyndte at bli ængstelig for sin stilling. Han blev fristet til at gi op det hele, men Gud gav ham naade til at si, «jeg hverken kan eller vil gi op denne sak». Saa kom der atter lys og fred i hans sjel.

Under et ophold i Boston skrev han et brev til sin forlovede, hvori han fortalte hende likefrem og tydelig, hvad Gud hadde gjort for ham. Han hadde ogsaa tidligere gjort forsøk, men han var altid saa utilfreds med det, han hadde skrevet, at han rev det i stykker. Dog, nu maatte det ske, og han bad Gud inderlig at hjælpe sig. Da brevet var færdig, læste han det for etpar av sine venner, som begge brast i graat, da de hørte det alvorlige brev. Brevet blev sendt, og vi skal senere høre noget om virk­ningen.

Under et ophold i New York var han en søndags ettermiddag paa et klassemøte, hvor etpar unge mænd vidmet om helliggjørelsen som et oplevet naadeverk. Det var netop noget Petersen ogsaa inder­lig længtet efter. Han samtalte med disse to brødre og andre troende, deriblandt ogsaa pastor Hedstrøm om denne sin længsel og læste meget i det nye testa­mente for at finde veiledning og trøst.

Et mægtig

 

 

– 13 –

indtryk gjorde Paulus’ vidnesbyrd paa ham : «Jeg er korsfæstet med Kristus». Gal. 2, 20.

Efter en alvorlig bønnestund mottok han en .stor velsignelse fra Gud. Da en av hans venner spurte ham : «Hvor er du nu kommet hen ?» svarte han: «Jeg kan ikke fortælle dig det, min bror, men jeg nyder en for­smak av himlens herlighet paa jorden».

Saa ofte der var anledning til det, vidnet han om Guds forunderlige naade mot sig, ogsaa om denne sidste oplevelse.

Omtrent ved den tid holdtes et leirmøte (camp-meeting) ikke langt fra New York. Petersen og en

 

 

– 14 –

 

ven av ham, Lindelius, bestemte sig for at reise dit. Her traf han ogsaa Harris og hustru, som løp ham i møte og sa : «Her er det godt att være». De var saa lykkelige i Gud. Da tænkte han : «Det er godt, at jeg ikke har bekjendt fuld helliggjørelse for jeg er ikke lykkelig, som de er, men jeg haaper, at her er stedet, ihvor jeg skal opnaa den salige tilstand og bli grundtfæstet i den».

Han oplevet dog intet særlig ved leirmøtet, saa han kom noget skuffet tilbake til New York.

Den følgende søndag talte pastor Hedstrøm over Salm. 46, 2—3 : «Gud er vor tillid og styrke» o.s.v. Denne præken blev ham til stor velsignelse.

Mandag hadde han en samtale med Hedstrøm om sin aandelige erfaring, og da især om, at han hadde tapt «den fuldkomne kjærlighet». Da sa pa­stor Hedstrøm til ham : «Det er nok mulig. Wesley sier, at mange taper den en eller to gange før de lærer at vandre i den; men bli ikke forsagt, den er­faring vil bli en nyttig lærdom for dig, ti du har ikke kastet den bort med forsæt».

Petersen svarte hertil : «Nei, det har jeg ikke, og jeg er taknemlig for at jeg har fred med Gud; men jeg føler et forunderlig savn i mit hjerte».

Nytaarsaften 1848, laa han med et skib i Mobile. Hele mandskapet gik iland til en vaakenatsgudstje­neste, men Petersen blev ombord som vakthavende. Det blev en betydningsfuld nat for ham, — han bad og studerte, saa han hadde en velsignet vaakenat alene med Gud.

Da han vaaknet om morgenen, fæstet Gud hans tanker ved Mika 7, 19 : «Han skal igjen forbarme sig over os» o.s.v. Det behaget Herren at anvende dette løfte med en forunderlig kraft, saa han utbrøt : «Det er mit».

Ut paa for­middagen opfyldte Gud sit løfte og velsignet hams længselsfulde sjel paa en underfuld maate. Det var en stor seiersdag for ham; ti nu kunde han si, at Gud hadde utført sit helliggjørelsesverk i hans sjel, saa han kunde elske Gud av hele sit hjerte,

– 15 –

 

sjel, sind og styrke. Hans hjertesprog var : «Min sjel ophøier Herren, og min aand fryder sig i Gud, min Frelser».

Eifter en tids forløp gik skibet fra Mobile og til Providence, derfra til Boston og siden til New York. Her fik han brev fra sin forlovede, som han ikke hadde hørt fra paa lang tid. Det var svar paa hans brev.

Hun skriver bl. a.: «Efter en lang venten har jeg mottat dit kjærkomne brev, som jeg atter og atter har læst med mange taarer og med stor for­undring over, hvad du sier, at Gud har gjort for dig. Mange av mine venner har læst det, og jeg har maattet laane det bort, saa det næsten gaar fra hus til hus i byen og paa landet. Mange av mine venner forener sig med mig i denne begjæring : Kom hjem, saa snart du kan, saa at du kan ta os ved haanden og lede os ind paa den samme vei, som, du har fundet».

Den 1. mai 1849 forlot Petersen New York for at reise til Norge. Efter en stormfulde reise kom han til Amsterdam, hvor han fandt et norsk skib, som laa færdig til at avgaa. Med det fortsatte han saa reisen til Langesund. Han kom til Fredriksstad den 30. juni, efterat ha været borte fra hjemmet ca. 5 aar. Det var tanken kun at stanse en kort tid hjemme, gifte sig, og saa igjen reise over til Amerika med sin hustru.

Det gik dog ikke som tænkt. Han blev i Norge næsten et helt aar. Der­om skal meddeles i det andet kapitel.

3. Kald til prækegjerningen og hans første virksomhet som prædikant.

 

Allerede straks efter sin omvendelse, blev hans tanke ledet hen paa kaldet til at præke Guds ord. Bl. a. sa en baptistprest til ham efterat han hadde vidnet i et møte : «Herren har sikkert kaldt dig til at forkynde evangeliet».

Det var jo ogsaa hans barndomsdrøm. Nogen maaneder efter han kom

 

 

– 16 –

 

tilbake fra Norge, fik han breve fra tre ledende mænd i kirken med opfordring til at opta en prædikants gjerning. Han talte da aapent og fortrolig med sin ven, pastor Hedstrøm, om saken, og han sa bestemt til ham : «Gud har kaldt dig til sin gjer­ning, men veien har ikke været aapen før; nu da kirken har aapnet veien, maa du adlyde Guds kald, og dersom du gjør det, vil din frimodighet snart komme tilbake; men saken kan bli vanskelig nok, dersom du negter det nu».

Istedetfor at opmuntre ham gjorde Hedstrøms uttalelse ham endnu mer urolig og nedtrykt. Han gik hjem og bøiet sine kne og ropte dypt bevæget : «Hvad skal jeg gjøre ?» Da hans hustru fik høre, hvad det gjaldt, sa hun til ham : «Du maa fatte mot; dersom Gud vil ha dig i sin gjerning, bør du gaa, ti han vil visst ikke lægge større byrde paa dig, end du ved hans hjælp formaar at bære».

Hendes ord var som en lægende balsam.

Etpar dage senere fik han brev fra missionsselskapets bokførende sekretær, pastor P. Terry, at han var ansat som pastor Hedstrøm’s hjælper, og at hans gjerning væsentlig skulde bestaa i at besøke familier, logihus og hospitaler. Brevet var datert 4. december 1850. Herren gav ham baade frimodigihet og styrke til denne gjerning.

Ved en kvartalskonferanse under pastor Griffins ledelse den 10. juni 1851, fik O. P. Petersen bemyndigelse som prædikant. Griffin overrakte ham beviset for hans bemyndigelse med disse ord : «Kvartalskonferansen har enstemmig git dig fuldmagt til at præke Guds ord, og jeg haaper du vil bli en arbeider, som ikke behøver at skamme sig, og som rettelig utdeler sandhetens ord».

Den 10. september s. a. blev han anbefalet til optagelse paa prøve i New Yorks konferanse, og straks efter blev han av biskop E. S. Janes sendt til Iowa som prædikant blandt de norske, der fandtes

– 17 –

 

spredt i fire av statens countier (svarer til vore fylker).

I november var der avskedsmøte for ham i Bethelskibet, der beteg­nes som «en høitidelig stund». Det heter bl. a.: «Vi samledes med ham om Herrens bord for sidste gang her paa jorden. Der var ingen tørre øine i forsamlingen, vi graat alle».

Reisen fra New York til Prairie du Chien i Wisconsin, var den gang temmelig besværlig. Den varte i over to uker. Skjønt dette sted ikke tilhørte hans virkeomraade, maatte han stanse der, da der ingen leilighet var at opdrive blandt de norske ny­byggere.

Da familien var kommet nogenlunde iorden i sin beskedne bolig, drog han ut for at opsøke det nærmestliggende norske nybyg (settlement). Ved solens nedgang kom han endelig til en liten hytte i utkanten av nybygget. Han traf konen utenfor hytten og fortalte hende hvem han var, og hvorfor han var kommet. Da sa hun : «Gud ske tak, saa skal vi dia faa høre Guds ord, hvilket vi ikke har hørt paa to aar. Jeg har ikke plass, Saa jeg kan ta mot Dem, hvor gjerne jeg end vilde, men der bor en mand, som har været skolelærer i Norge to mil (eng.) herfra, og der tror jeg sikkert De faar herberge».

Dette var heller ingen stor gaard — det var bare et litet hus bestaaende av et eneste rum. Han blev der om natten og delte seng med manden, mens hustruen hadde sit leie paa en bænk. Som begyndelsen var blev omtrent hele virketiden i disse nor­ske nybyggeregne.

Han holdt sine møter i slike smaa huse og tildels i skolehuse. Han gik fra ny­byg til nybyg, samtalte og bad til Gud med folket, som tildels var likegyldige og ryggesløse, men ogsaa mange, der satte pris paa Guds ord. Han kun­de ogsaa meddele missionsbestyrelsen om vækkelser og omvendelser.

Det ser dog ut som Petersen var meget nøktern i sine meddelelser. «Missio-

 

– 18 –

nary Advocate» skriver saaledes : «Vi faar altid mindre rosende rapporter fra denne isandhet trofaste Guds mand om hans virksomhet, end vi faar fra mange av hans brødre, som kjender ham. Vi hører om hans utrøttelige arbeide, hans taarer, hans indtrængende formaninger og hans bønner for at faa sine brødre, landsmæmd efter kjødet, frelste. Vi har aarsak til at takke den altforbarmende Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, for den naade, som er blit denne broder tildel, hvis arbeide, tjeneste og breve er en kilde til kristelig opbyggelse for alle, som har kundskap derom. Vi kjender ingen, der overgaar ham i ydmyghet».

 

 

4. Hans første kald om at gaa til Norge.

 

Vaaren 1853 fik Petersen et brev fra biskop B. Waugh (utt. Waa), hvori denne meddeler ham, at der var kommet flere skrivelser fra Norge, fra den vennekreds, der hadde samlet sig om ham under hans besøk i hjemlandet, med begjæring om at faa en prædikant, da mange ønsket at forene sig med Den biskoppelige metodistkirke. Det brev var skre­vet 13. april. Den 8. juni skrev biskopen et nyt brev og anmodet Petersen at komme til New York og melde sig hos missionssekretær I. P. Durbin. I samme brev faar han anmodning om at møte ved Wyoming konferanse for at bli ordineret, før han reiste til Norge.

Denne konferanse anbefalte ham til diakons- og ældstes ordination, og den 31. juli 1853 blev han høitidelig indviet som saadan av biskop Waugh i Brooklyn, Pennsylvanien. Den 30. september fik han kirkens kald til at gaa til Norge for at «opreise Gud et hellig folk».

5. Atter tilbake til Amerika.

 

Petersen forblev i Norge i seks aar og utførte et stort arbeide. Han og familie tok avsked med menigheten i Sarpsborg, kjørte til Moss, hvorfra de

– 19 –

reiste med dampskib til Kiel, og videre med dampskib til New York, hvortil de kom i august 1859.

Han blev ansat som pastor Hedstrøms hjælper, men da denne ved først avholdende aarskonferanse begjærte og fik «uttjent forhold», blev Petersen menighetens forstander og leder av Bethelskibs-missionen.

Efter fire aars virksomhet i New York blev han ansat som præsiderende ældste (distrikts-forstander), for det nydannede førlste norsk-danske distrikt i Amerika. Dette distrikt hadde seks prædikanter og litt over 300 medlemmer. Han reiste like til Cambridge, hvor den ældste og største me­nighet var, og her bosatte han sig med sin familie. Han tok fat paa sit arbeide med iver og interesse, reiste omkring, præket Guds ord til vækkelse og op- byggelse.

Der blev aapnet nye virksomheter bl. a. i Chicago, hvor en menighet blev organisert i juni 1868. Petersen blev denne menighets første pa­stor, og Herren velsignet hans virksomhet paa en underbar maate. Etterat han hadde betjent Wis­consin distrikt i seks aar (fra 1863—69) fik han atter opfordring om at reise til Norge, og som en lydig søn i evangeliet, etterkom han ogsaa denne opfordring, dog lot han denne gang familien for­bli i Amerika, da han lovet at stanse i Norge kun to aar.

I 1871 kom han saa tilbake, og der var gjensidig glæde over hans tilbakekomst i familien, som i disse aar hadde bodd i Racine. Petersen blev nu ansat som pastor ved Første kirke i Chicago, hvor han virket med utrættelig iver og nidkjærhet, indtil han 1874 blev overført til New York East Conference og ansat i Brooklyn, hvor han or­ganiserte en norsk-dansk menighet. Til den tid hadde nemlig virksomheten i Bethelskibet været «skandinavisk».

I længere tid hadde der blandt de norske med­lemmer været et sterkt ønske om at bli organisert som en norsk eller norsk-dansk virksomhet, og de

 

 

– 20 –

 

hadde i den anledning skrevet til kirkens myndig­heter, og disse stilte sig velvillig overfor tanken. Biskop Wiley skrev til biskop Merrill bl. a.: «Der er stor trang for en saadan missions oprettelse, og brødrene, som kjender Petersen, tror at han er den rette mand, og det er os om at gjøre at faa ham».

Merrill sendte brevet til Petersen med følgende paategning : «Jeg haaper, at De vil se Deres vei klar til at gjøre det, og at Gud vil velsigne Dem i ar­beidet. Jeg er villig til at overføre Dem, dersom De kan gaa».

Petersen gav omsider sit bifald og blev ansat i Brooklyn, hvor han i mai 1874 organiserte en norsk-dansk                 misisionsvirksomhet. Den forrige «skandinaviske» sjømandsmission i New York ved Bethelskibet og Castle Garden blev indbefattet i denne mission. Bethelskibet blev offisielt overdra­get til den norsk-danske mission 11. august 1874.

Petersen forblev i Brooklyn til 1878 og utførte et velsignet arbeide. Da blev han igjen overført til Wisconsin konferanse og ansat som præsiderende ældste for Milwaukee distrikt og blev samtidig forstander for menigheten i Milwaukee. Da den fireaarige termin som præsiderende ældste var utløpen, blev han ansat som pastor i Racine. Siden var han virksom og heldig pastor for flere menig­heter, indtil han ved aarskonferamsen i Minneapolis i 1894 bad om at bli sat i uttjent forhold.

Der var, som ganske rimellig kan være, en stor bevægelse i forsamlingen, da Petersen tok dette skridt. Han hadde jo virket som prædikant i Amerika og Norge i 42 aar og overalt været til stor velsig­nelse.

I 1895 betjente han menigheten i Maplewood Avenue, Chicago, og ved konferansen om høsten indtok han atter sin plass blandt de tjenestgjørende prædikanter og fortsatte som forstander for ovennævnte menighet, indtil 1897, da han blev ansat til at betjene Trefoldighets menighet i Racine.

Aaret

 

 

– 21 –

 

efter holdtes aarskonferansen i hans kirke, og da blev han efter eget begjær sat i uttjent forhold og flyttet til sin svigersøn, pastor C. H. Johnson i Concord, Mass.

Endskjønt han var i uttjent forhold, var han dog stadig i virksomhet med at præke og skrive. Paa indbydelse besøkte han flere steder, og det var «vennerne til stor glæde at lytte til hans dypsindige erfarne og kraftige præken», sier hans biograf.

I 1901, da Petersen var 79 aar, blev han av ved­kommende præsiderende ældste anmodet om, at or­ganisere Anden norsk-danske menighet i Brooklyn, hvilket hverv han utførte. Den 26. juli skrev pa­stor James S. Chadwick til ham, at en del av den norske befolkning i Brooklyn, ønsket at blli organi­sert som egen menighet og faa O. P. Petersen som pastor. Han skrev tilbake, at han var villlig, og den 8. august var han i Brooklyn og tok fat paa arbei­det.

Den 24. november blev menigheten organisert med 25 medlemmer. Dens kvartalskonferanse be­stod av fem medhjælpere og tre klasseledere. Me­nigheten hadde sine møter i den norsk-danske kirke ved Blythebourne og leiet desuten en sal paa hjør­net av 3. avenue og 53. gate, som kunde rumme 200 mennesker. Dette lokale skulde tas ibruk den 8. december, hvor søndags formiddagsmøtene skulde holdes, mens der søndags eftermiddag og torsdag aften skulde holdes møter i Blythebourne-kirken.

 

6. Hans død og begravelse. Ettermæle.

 

Sin sidste præken holdt han paa den ovennævmte sal søndag aften den 15. december. Hans tekst var Luk. 19, 8 : «Han præket i aandens kraft og styrke». Efterpaa følte han sig træt og uvel.

Mandag var han omtrent likedan, men utpaa aftenen blev der sendt bud efter læge, og denne uttalte sig forhaapningsfuldt. Han skrev og arbeidet

 

 

– 22 –

som sedvanlig, men klaget over træthet. Efterat han fredag morgen hadde været nede til frokost og holdt familieandagt, gik han op paa sit værelse og beredte sig for sin præken til søndag over Matt. 7, 21 : «Ikke enhver som sier til mig : Herre, Herre ! skal indgaa i himlenes rike; men den som gjør min Faders vilje, som er i himmelen».

Da ham om eftermiddagem begyndte at bli kold, la han sig paa sen­gen. Han følte træthet over brystet, og da smerte­ne tiltok, blev der sendt bud efter lægen. Han fik mediciner, men de syntes ikke at virke.

Omtrent kl. 7 sa han, at han nu stod i begrep med at kjæmpe den sidste kamp. «Jeg har slike besynderlige smerter. Jeg tror ikke jeg kommer over dette». Efter kl. 7.30 kunde han ikke mere tale, men han hadde bevissthet til det sidste. Ti minutter før kl. 8 fredag den 20. desember 1901 hensov han stille og rolig, uten nogen dødskamp, efter kun at ha været sengeliggende fire timer. Han hadde ønsket at faa være i virksomhet like tid sin død, og dette ønske fik han saaledes opfyldt.

Han døde i John Petersens hjem, hvor han hadde bodd, mens han nu var i Brooklyn. Der blev telegrafert efter hans datter og svigersøn, som reiste med en gang, men naadde ikke frem før lørdag morgen kl. 7.

Da det tidligere var bestemt, at Petersen skulde begraves i Milwaukee, hvor hans hustru og søn Andrew før var begravet, forelaa der en lang reise for det avsjælede legeme.

Sørgehøitidelighetene begyndte i hjemmet, hvor pastorene H. G. Smeland og A. Hansen forret­tet. Derefter blev liket ført til kirken i Corroll Street, hvor den præsiderende ældste Chadwick le­det sørgehøitideligheten. Derfra blev liket ført til jernbanestationen for at begraves i Milwaukee. I den norsk-danske metodistkirke ventet en stor for­samling, hvor saa den sidste sørgetjeneste blev

 

 

– 23 –

holdt under ledelse av L. A. Larsen, distriktets præ­siderende ældste.

Da sørgegudstjenesten var endt, førtes liket ut til gravpladsen Forrest Home, hvor pastor A. Haagensen forrettet jordpaakastelsen. Her hviler nu Petersens jordiske levninger til opstandelsens morgen. Han hviler fra sit arbeide, men hans gjerninger følger ham.

Der blev selvfølgelig talt og skrevet en hel del mindeord om O. P. Petersen, hvorav vi skal tillate os at citere etpar.

Chicago distrikts prestemøte blev avholdt i mai 1902, og ved den anledning holdtes et mindemøte ved hans grav. Der blev holdt flere taler, og en krans av hvite nelikker, roser og liljer blev av pastor L. A. Larsen lagt paa hans grav med disse ord : «I de norske og danske metodistprædikanters navn inden Chicago distrikt lægger jeg denne krans paa pastor O. P. Petersens grav, som et bevis paa den høiagtelse og den kjærlighet hvormed hans minde er bevaret i vore hjerter. Vor inderlige bøn er, at et dobbelt maal av den aand, som besjelet ham under hans virksomhet for Guds saks fremme blandt vort folk, maa bli os tildel i vort arbeide for sjeles frelse».

Den norsk-danske konferanse holdtes samme aar i Maplewood Avenue kirken, og lørdag aften, den 6. september blev der holdt en høitidelig minde-gudstjeneste i anledning av O. P. Petersens død. Pastor A. Haagensen læste dypt bevæget et smukt velskrevet mindeskrift om hans liv og virksomhet. Vemodstaarer stjal sig frem paa manges kind ved erindringen om det trofaste Herrens vidne, hvis røst de aldrig mere skulde komme til at høre i de levendes land.

Memorialkomiteen læste under stor høitidelighet et mindeord, hvorav vi skal citere :

“Den norsk-danske konferanse ønsker herved at uttale sin høie anerkjendelse av avdøde pastor

 

 

– 24 –

petersens gravsted2

– 25 –

O. P. Petersens gudelige liv og hans udmerkede og ualmindelige store fortjenester som grundlægger av den norsk-danske metodisme i De forenede sta­ter. Han la vor missions grundvold dyp og sikker paa den evige klippe. Han var en samvittighetsfuld og from kristen, en utrøttelig arbeider i Herrens tjeneste, en stor og mægtig prædikant, en tor- densøn, en alvorlig bibelgransker.

I debat var han logisk og sterk, han var en dyp og grundig tænker, en retfærdlig og visdomsfuld administrator av vor kirkes disciplin, en overbevisende skribent og en heldig sjelevinder. Endskjønt han var tilbakehol­den og ømtfølende, var han allikevel modig som en løve.

Gjennem hele hans lange og nyttige karriere var han elsket, æret og høiagtet av denne konfe­ranse. Hans minde er velsignet, hans agtede og dyrebare navn er skrinlagt i den norsk-danske metodismes prædikanters og medlemmers taknemmelige hjerter.

Det herlige verk som han utførte for Gud og kirken, vil for stedse bli opbevaret i Den biskoppelige metodistkirkes analer».

Pastor O. P. Petersien og hustru hadde fem barn sam­men, tre piker og to gutter. Den 13. april 1860 døde deres datter, Elvina Wilhelmine, kun to aar gammel. I februar 1876 døde deres haapefulde søn, Oluf Gustav. Den 3. juni 1883 døde hans trofaste hustru i Milwaukee, og i 1888 døde hans søn, Andrew, i Chicago efter et langt og smertefuldt sykeleie. I februar 1895 døde hans ældste datter, Sarah Emilie, som var gift med O. P. Amundsen i Chicago. Den eneste som overlevert: ham var den yngste datter, Elvina, som 17. oktober 1894 blev gift med pastor C. H. Johnson.

7. Hans forfatterskap.

 

Pastor O. P. Petersen utfoldet en temmelig stor forfattervirksomhet. Han skrev en hel del avhand­linger for «Missionæren» og «Den kristelige tals-

 

 

– 26 –

mand», samt flere udmerkede smaaskrifter. Hans største literære arbeide er «Betragtninger over bi­belens hovedlærdomme».

Disse betragtninger viser, at han var en fremragende bibelgransker, som grundig har studeret de emner han behandler. Særlig opsigt vakte hans fremstilling av læren om Guds alvidenhet. Selv om man ikke er enig med ham, maa man erkjende, at han fremstiller sine tanker klart og greit, samt fører ganske vegtige argumenter for sin paastand.

Kapitlet om kristelig fuldkommenhet er ogsaa bemerkelsesværdig. Det er baade klart og kort. Han præket meget om hel­lighet og kristelig fuldkommenhet; ti ganske snart efter sin omvendelse blev han opmerksom paa og grepet av denne evangeliske lære, likesom han per­sonlig stræbte alvorlig efter hellighet i hjerte og liv. Han blev jo ogsaa kaldt «den hellige Peter».

Den beskjedne begyndelse i Fredriksstad 1849 ved denne mands vidnesbyrd, har utviklet sig til en aandsmagt i vort land. Metodismen har slaat dype røtter i det norske folk.

 

Skriv inn søkeord..