hans christian knudsen : presentert i halvorsens forfatterlexikon/norsk forfatter-lexikon

– 1814-1880 – Tredje Bind, s. 303 -304 :

Hans Christian Knudsen, Søn af ovennævnte Fredrik Tobias Knudsen, blev født i Bergen 18 Marts 1816.

“Fra hans Barndom af var Lydighed, Gudsfrygt og Tegning hans kjæreste Lyst”, er Faderens Udtryk om ham. Han fik ogsaa som liden Gut Undervisning paa Tegneskolen i Bergen og var i flere Aar ansat i Kaptejn Prahls Stentrykkeri, hvis fornemste Tegner, saavel paa Papiret som paa Stenen, hans snart blev  og af hvis lithografiske Prospekter fra Begyndelsen af 30-Aarene nogle blandt de bedste og største er udført af Knudsen.

Et sterkt indre Kald drev han imidlertid til at blive Missjonær, og da under et Besøg i Bergen i 1834 Landskabsmaleren Professor Dahl havde sat sig i Spidsen for en Subskription for at faa sendt ham til et Kunstakademi i Udlandet, rettede den unge Mand en indtrængende Bøn til sin Fader om heller at blive sat ind paa en Missjonsanstalt.

Efter Ansøgning blev han derefter i samme Aar optagen som Aspirant i det rhinske Missjonsselskabs Anstalt i Barmen, hvorfra han udexamineredes 1839, hvorefter han om Høsten s.A. besøgte sin Slægt i Norge og derpaa i Løbet av Vinteren i Missjonens Interesse berejste Landet.

I Novbr. 1840 forlod han igjen Norge og begav sig, efter et Besøg i Barmen, hvor han 6 Maj 1841 blev ordineret til Prest i den nævnte Missjonsselskaps Tjeneste, i de sidste Dage af Maj 1841 over Rotterdam og London til sin Station i Syd-Afrika, Kommaggas i Lille-Namaqua, hvorfra han Aaret efter forflyttedes til Stationen Bethania i Store-Namaqua i Busklandet.

I Slutningen af Aaret 1847 fik han tilladelse fra Selskabet til at gifte sig og at rejse hjem til Norge i denne Anledning. Han vendte i 1849 tilbage til sin Station i Afrika, hvor han ved sin Tilbagekomst mødte sterk Uvilje hos den af ham tidligere indsatte (Konvertit-)Høvding, der jog ham bort fra Stationen, hvilket Knudsen besvarede med at lyse Høvdingen i Kirkens Ban.

I nogle Aar blev han nu af Selskabet “sat som i en Arrest” som Hjælpeprest hos Superintendenten paa Stationen Tulbagh, hvorefter han søgte og fik sin Afsked og i 1854 kom hjem igjen til Norge.

Han bosatte sig nu i Stavanger, hvor han i flere Aar holdt en liden Skole og forresten levede som Sproglærer og Indremissjonær.

1861-62 var han Huslærer hos Lensmand John Nergaard ved Molde og drog derfra paa Opbyggelsesrejser til Nordland, hvor han i Slutningen af Maj 1863 omkom ved et Ulykkelsestilfælde ved at tage alene over Fjeldet fra Skarmodalen til Susendal i Hatfjelddalens Prestegjæld.

Levninger af hans Lig blev fundet Aaret efter i Skarmodalselven.

Gift  3 Maj 1848 Petronelle Hermandine Caroline Elisabeth Christiansen (f. i Bergen 4 Marts 1820, død Sindssvag paa Gaarden Malde ved Stavanger 25de Marts 1859), D. af Sogneprest ved St. Maria Kirke i Bergen Peter C. (død 1830) og Anna Rebekka Gørbitz, en Søster af Maleren J. Gørbitz.

Jfr. Faderens “Levnedsbeskrivelse”, (II), S. 2-99; H.E. Sommerfelt : Den norske Zulumission, S.11,13; W. (Brandt) : Familierne Ellerhusen og Gørbitz, S. 20 fg.; Norsk Missjonstidende VI.44 og VII. 15.

Missionær H.C. Knudsens Skrivelse til sine Venner i Norge. En Rejsebeskrivelse fra Tydskland til London. Chra. 1843. 8. 20S.

Missjonær H.C. Knudsens Hilsen fra Afrika til sine Venner i Norge 1842, samt hans senere Skrivelser fra Store-Namaqua i Sydafrika. Chra. 1843. 8. 24 S.

En liden Bog for den norske Kirkes Bibelforskere, Lærde og Ulærde. Eschatologie, eller noget om de Ting, som snart bør at ske. Aab. 1,1. Skrevet i Nama-Bethanien i Marts 1844. Stavanger 1855. 8. 31 S.

Leila Ada. En israelitisk Jomfrus Levnet og salige Hjemgang. Fra Tydsk ved H.C.K(nudsen). Stavanger 1855. 8. 80 S.

Hans “Farvel til Norge” er trykt i Faderens Oversættelse av Jungs Besøg i Herrnhut, S.13-16 og senere i den anførte “Levnetsbeskrivelse”, S. 56-58, i hvilket sidste Skrift ogsaa S. 5-56 er trykt, foruden flere Breve fra ham, en af hans Fader besørget Oversættelse fra Tysk af hans Dagbøger og Indberetninger til det rhinske Missjonsselskab, omhandlende hans Rejse gjennem en Del af Tyskland til Norge i 1839 og hans Rejser i Norge 1839-1840. Han redigerede 1855-57 Norsk Missionsblad, der udkom i Stavanger.

I Tyskland tryktes en af ham paa Tysk affattet Beskrivelse over Gross-Namaqualand, der ikke kjendes af Udg. og ikke findes anført i tyske bibliografiske Arbejder.

I Afrika udgav han paa Namaqua- eller Hottentotsproget en ABC, en Katekismus, nogle Salmer og en Oversættelse af Lukas Evangelium.

Skriv inn søkeord..