immanuel flood : kort oversigt over det norske missionsselskaps historie

 

– og missionsuviklingen herhjemme. Det Norske Missionsselskaps trykkeri. Stavanger 1911.

 

Indledning :

For at forstaa og vinde interesse for det missionsarbeide som nu drives er det av stor betydning at man kjender til, hvorledes arbeidet har utviklet sig historisk, at vi kjender til missionens historie.

Og vi vil her holde os til det Norske Missionsselskaps historie og missionens utvikling her hjemme.

Dog ikke saaledes at vi holder andre missionsselskaper utenfor og ikke interesserer os for dem. Vi kan ofre ogsaa dem opmerksomhet, men vi maa her, i denne korte oversigt, indskrænke os av hensyn til stoffets store omfang og rike indhold. Heri ligger ikke nogen undervurderen av hvad andre selskaper og andre lande har gjort — ofte saa meget mere end vort selskap har kunnet utrette  — hellerikke nogen ophøielse eller overvurderen av hvad vor kirke har gjort.

Og navnlig naar vi tænker paa arbeidet for at vække missionssans hos vore barn og opvoksende ungdom er begrænsning nødvendig. Vi lægger her grundlag for kundskapen. Har man tid og evne til at ofre missionen mere, da vil man ha anledning til at utvide sine kundskaper senere gjennem missionslitteratur, som blir rikere for hvert aar.

Vi vil her først se paa det forberedende arbeid ved Thomas v. Westen og Hans Egede, Hans Nielsen Hauge og Haugianerne samt Brødremenigheten.

Dernæst det Norske Missionsselskap, dets stiftelse, utvikling og nuværende ordning.

Det norske missionsarbeide tok sin begyndelse omkring 1840.

Men det var med dette arbeide og med den bevægelse, som nu har spredt sig over det hele land, som med enhver større aandelig bevægelse, den kom ikke med en gang, men hadde sin forberedelsestid. Og denne begyndelse maa vi søke langt tilbake.

– les boken videre om :

Skriv inn søkeord..