immanuel flood : brødremenigheten

– fra boken : “Kort oversigt over Det Norske Missionsselskaps historie og missionsutviklingen herhjemme”. Stavanger 1911.

Før vi gaar over til den videre utvikling av missions-interessen maa vi her nævne ganske kort den betydning Brødremenigheten har hat for vort land.

Den har altid hat et aapent øie for missionen og ofret paa denne gjerning mere end noget andet samfund, naar man tar tilbørlig hensyn til dets størrelse.

Brødremenigheten er stiftet av grev Zinzendorf 1727, som en fri evangelisk retning, ikke noget eget kirkesamfund. Alt samler sig om Frelserens person og kjærligheten til ham, idet de særlig dvæler ved Kristi forsoningsdød. Sin store betydning hadde dette samfund derved at det bevaret ordets lys og aandens varme midt i den golde og fattige rationalisme.

Paa en av sine reiser støtte Zinzendorf i Kjøbenhavn paa en neger fra Vest-Indien. Denne i og for sig ubetydelige hændelse gav stødet til at Brødremenigheten begyndte sit missionsarbeide allerede i 1732, og de har siden altid arbeidet for denne sak, med en opofrelse og troskap som søker sin like. Da brødrene i 1882 kunde feire sin missions 150 aars jubilæum hadde deres menighet ialt sendt ut over 2000 mænd og kvinder til missionsmarken, en menighet som selv tæller kun omtrent 30.000 sjæle.

Ogsaa her hos os følte mange sig draget til Brødremenigheten. Den hadde mange venner, selv om de ikke var saa talrige at de dannet noget samfund eller hadde noget forsamlingshus. Man nøiet sig med en eller anden “sal”. Der var mange som ikke kunde finde sig helt tilrette med den strengere lovretning hos Hauge, kanske mere hos hans venner, men følte sig mere tiltalt av den milde evangeliske aand hos Brødremenigheten.

Og med brødrene fulgte missions-interessen, ogsaa hos os. Der begyndte at dukke op her og der et spredt missionsarbeide i tyve-aarene og utover.

Her kan nævnes biskop Bugge i Trondhjem, som i 1821 endog begyndte utgivelsen av et missionsblad, som dog snart maatte stanse. Senere blev tanken optat av Brødremenighetens prest Holm (Niels Johannes/red.), som fra 1827 av utgav Norsk Missionsblad.

Skriv inn søkeord..