immanuel flood : thomas von westen – finnernes apostel

 

– fra boken : “Kort oversigt over det Norske Missionsselskaps historie og missionsutviklingen herhjemme”. Stavanger 1911.

 

Thomas von Westen – finnernes apostel.

Finnerne var for en stor del hedninger, kjendte litet eller slet intet til kristendommen, trods de længe havde bod i den nordligste del av vort land som efter dem har faat navnet Finmarken.

De utgjorde i sin tid den allerstørste del av befolkningen der nord, var de indfødte, medens nordmændene som kom søndenfra var indvandrere.

Thomas von Westen er født 1682 i Trondhjem. Tidlig lærte han livets motgang at kjende og maatte kjæmpe sig frem under trange kaar; men lysten til studeringerne var ubetvingelig, og her var det teologien som særlig drog ham.

Det fortælles om ham, at han som student bodde sammen med en kamerat, der var likesaa fattig som han selv. Tilsammen hadde de kun en drakt, saa vidt anstændig at de kunde vise sig i den paa gaten — og gammel var den. Var den ene ute maatte den anden sidde hjemme.

Men frem kom han. Han blev kandidat og fik sig en post i Trondhjem en kortere stund og blev saa prest i Romsdal.

Imidlertid var der i 1714 dannet et selskap i Kjøbenhavn, hvis formaal var at arbeide for evangeliets fremme, og det var saa ganske naturlig at tanken lededes hen paa de hedninger som bodde i det nordlige Norge — Finnerne. Thomas v. Westen blev kaldt til dette arbeide.

Finnerne var vistnok blit tvunget til at la sig døpe, men der blev litet eller intet gjort for at fremme oplysningen blandt dem og forkynde dem evangeliet. De lot nok sine barn døpe, gik av og til selv tilalters, men sin meste tid tilbragte de paa fjeldet og bodde der som hedninger. De hadde sine gudebilleder, amuletter og troldmænd, gamle sagn om trold og aandevæsener var nøie knyttet til deres aandelige forestillinger og spillede en ganske anden rolle blandt dem end de spredte og faa brudstykker som kunde naa til dem av evangeliet.

Og ikke blot bolgforholdene stod her i veien. Ogsaa sproget var en stor hindring.

En ting hadde de indflyttede nordmænd lært dem : at drikke brændevin, og her var de i høi grad lærvillige, til stor skade for sig selv baade paa sjæl og legeme.

 

Skriv inn søkeord..