lutherstiftelsens utsendelse av bibelbud

– hentet fra boken : “Fra Norges kristenliv – den norske lutherstiftelse og det norske lutherske indremissionsselskap 1868 – 1918. Av Edvard Sverdrup. Kristiania 1918.

Les også om flere bibelbud :

Fra s. 155 –

Av den norske Lutherstiftelses virksomhet var der sikkert ingen gren, som blev omfattet med den interesse som dens utsendelse av bibelbud. Til denne del av gjerningen stillet man særlig fra læglolkets side de største forhaapninger. Om den kom fra begyndelsen av kampen til at staa, fordi at her stod striden om det principielle spørsmaal om lægmandsvirksomhetens be­rettigelse. Her var — ogsaa gjennem den halvhet, som præget selve de instrukser, som Lutherstiftelsens bestyrelse ga om bibelbudenes adgang til at tale Guds ord — et frøkorn saadd ut, som maatte komme til at sprænge selve Lutherstiftelsens ramme. Allerede fra denne side set maatte hele den gjerning, som bibelbudene øvet, og de grundsætninger, som blev lagt til grund for deres virksomhet, bli fulgt med den største interesse av alle, som hadde syn for Guds ords rikere forkyndelse og for naadegavenes utnyt­telse indenfor den norske kirke.

Paa den anden side er der sikkert nok ingen del av Lutherstiftelsens gjerning, som er blit omfattet med saa megen kjærlighet som netop bibelbudgjerningen. Ute i bygdene og i mange hjerter lever fremdeles mindet om disse trofaste bibelbud, som gjennem sit beskedne virke har utrettet mere end mangen høirøstet taler.

Hvorledes Lutherstiftelsens tanker om utsendelse av bibelbud allerede fra først av vakte forskjellige stridende meninger, faar vi klarhet over allerede ved at læse den programartikel, som vi finder i det første no. av »Maaneds- tidende for den indre mission», som vi allerede før har nævnt. Det sies her, at netop tanken paa utsendelse av »bibelbud« eller kolportører og særlig bibelbudenes for­hold til Guds ords offentlige forkyndelse er det punkt i stiftelsens program, som har fremkaldt flest be­merkninger fra deres side, som fik sig forslaget om stiftel­sens oprettelse tilsendt til uttalelse.

»Paa den ene side» — heter det her — «har man i de foreslaatte bestemmelser om bi­belbudenes virksomhet fundet for litet. At de blot skulde utsendes til at «utbre bøker, samtale med de enkelte, læse for dem og holde husandagt, hvor de dertil blev opfordret «at offentlig forkyndelse av Guds ord »skulde være noget hvortil de ikke var utsendt« om det end »hvor det maatte agtes nødvendig, heller ikke skulde være dem forment, saafremt de dertil hadde gave og kundskap, og forsaavidt ikke derved deres egentlige gjerning at søke de enkelte tilsidesattes« — dette var, mente man ikke tilstrækkelig. Man ønsket, at de maatte bli utsendt med uttrykkelig bemyndigelse til eller paalæg om at virke ogsaa ved offentlig forkyndelse av ordet.

Paa den anden side har man i de samme bestemmelser fundet for meget. Mens saaledes nogen har frygtet for, at stiftelsen ved at uttale sig som foreslaat om bibelbude­nes stilling til ordets offentlige forkyndelse vilde gi dem anledning til at betragte sig som indirekte bemyndiget til en saadan virksomhet og derfor har ønsket de hithørende ytringer utelatt av bestemmelsene, har andre forlangt at stiftelsen paa forhaand skulde uttrykkelig forby sine .bibelbud enhver saadan virksomhet.

Atter andre har ment, at allerede selve den gjerning, hvortil bibelbudene skulde utsendes, maatte bli at betegne som en offentlig forkyndelse av ordet, og at derfor ogsaa hele denne hovedgren av stiftelsens virksomhet, dens ut­sendelse av bibelbud, vilde være kirkelig uberettiget, ialfald der, hvor den ikke maatte være paakrævet av en ganske særegen nødstilstand i den enkelte menighet.

Klart kommer altsaa her frem de forskjellige stand­punkter, som maatte føre til et fremtidig opgjør. Paa den ene side var der dem, som krævet lægmandsvirksomlietens fulde frigjørelse, paa den anden dem, som mere eller mindre konsekvent negtet dens ret eller dog ikke kunde indrømme, at nøden var saa stor, at den krævet eller kunde retfærdiggjøre slike ekstraordinære foranstaltninger.

Lutherstiftelsens bestyrelse med sit nødprincip indtar som før sagt et mellemstandpunkt mellem disse to retnin­ger, den lavkirkelige og den høikirkelige.

Forholdene var ekstraordinære. Derfor maatte man gaa til ekstraordinære forholdsregler. Dette var, som vi har set det før, det, hvori Lutherstiftelsens grundlæggere søkte berettigelsen for bibelbudenes utsendelse. Og at de hadde et aapent øie for den aandelige nød i Norge og et villig hjerte til at søke at avhjælpe denne, kan ikke negtes. Men det er allerede tidligere paapekt, hvilke vanskeligheter nødprincipet førte ind i, naar det enkelte bibelbud skulde avgjøre, om han turde tale Guds ord for flere eller ikke og naar grænsen skulde drages, for hvad der kunde kaldes »husandagt« og hvad der maatte ansees som »offentlig for­kyndelse».

Enhver, som mindes bibelbudenes virksomhet, vil da ogsaa erindre, hvorledes de mangengang, tiltrods for alle betænkeligheter og instrukser, holdt opbyggelsesmøter, »samlinger«, som ikke i nogen maate skilte sig fra vor tids. Især kunde dette ske der, hvor presten fremmet og hjalp frem bibelbudenes virke. Et slikt forhold — saaledes som det f. eks. i høi grad artet sig i Sogn — bidrog da ogsaa meget til, at der ikke blev meget av den ofte om­talte kløft mellem prester og lægfolk.

I utsendelsen av bibelbud saa Lutherstiftelsens bestyrelse en utnyttelse av de naadegaver som var menigheten git      og ønsker, at denne virksomhet skal betragtes saaledes. Det er den troende menighet, som skal træ handlende frem med de evner, som Gud har git den, forat hans gjerning ikke skal bli ugjort og forsømt.

At dette virkelig var Lutherstiftelsens mening, fremgaar f. eks. av følgende uttalelse i aarsberetningen for 1873: »Alene de lokale vanskeligheter i vort land, (prestegjel­denes uforholdsmæssige utstrækning, folkets spredthet og den endog bortset herfra utilstrækkelige geistlige betjening) maa gjøre en saadan virksomhet fra kirkens side til en uavviselig nødvendighet. Enhver vil nemlig forstaa. at menigheten ingenlunde har gjort, hvad Her­ren kræver av den, naar der hver søndag prækes Guds ord i kirkene for dem, som maatte ville komme og høre derpaa, naar de ministerielle forretninger utføres og naar sakramentet meddeles de døende, der desværre mangen gang — nettop formedelst kirkens uforsvarlige forsømmelse av den private sykepleie — ofte i en forfærdelig vankundighet betragter nadveren som et tryllemiddel, hvormed man baade uten omvendelse og tro kan beredes for himlen«.

I disse kraftige ord kaldes der, ansigt til ansigt med den officielle kirkes forsømmelser, paa den troende og levende menighet. Det er den, som maa ile til hjælp med de naadegaver, som er den betrodd. Og hvorledes saa Lu­therstiftelsens mænd tænkte sig det indbyrdes forhold mel­lem menighetens forskjellige naadegaver og igjen disses stilling indenfor den bestaaende norske statskirke og dens forhold til det kirkelige embede, finder vi klart uttrykt i aarsberetningen fra 1876.

Og just fordi det her gjælder spørsmaal og forhold, som fremdeles er brændende eller ømtaalige, har det sin store interesse at se den holdning, som den tids organiserte indremissionsarbeide indtok til kirken, og at kjende det standpunkt, som de høit fortjente mænd, som først banet vei for indremissionsarbeidet i vort land, her indtok. Det heter:

»Eftersom enhver har faat en naadegave«, sier aposte­len, »saa tjener hverandre dermed som gode husholdere over Guds mangeslags naade«. »Tjene hverandre« — vi vil fæste tanken noget nærmere ved dette ord. De for­skjellige naadegaver skulde samvirke til det heles tjeneste; den ene gave skal altsaa ikke søke at trænge sig i veien for den anden, skubbe den tilside eller fordunkle den, tvertimot ta kjærlig hensyn til den, tjenende støtte den. Gavene skulde staa i forhold til hverandre som lemmer paa samme legeme. Øiet skal ikke si til haanden:                                      »Jeg har dig ikke behov; heller ikke hode til føttene:  Jeg har eder ikke behov«.

Den indre mission maa, med de naadegaver, der er den git, søke at arbeide i samvirke med de andre gaver, der er det hele kirkesamfund betrodd, og med de organer, hvorigjennem dette virker, at tjene det fælles samfunds- legeme. Den maa ikke overvurdere sin egen betydning og gaa frem, som hadde den alene en gjerning at gjøre til Guds rikes fremme; den maa ydmygt indordne sin frivil­lige virksomhet i det hele kirkesamfunds fællesgjerning. Tjene, ikke herske, er grundbetingelsen for enhver virk­somhet inden Kristi menighet, der i sandhet har forjættelse og velsignelse; men en tjenende gjerning gjør den indre mis­sion først da fuldtut, naar den paa denne maate er kirkelig.

Der er som bekjendt dem, som finder det lutherske kirkesamfund i vort land under dets nuværende statskirkelige skikkelse saa forlatt av Herrens aand, at de mener ikke at kunne slutte sig i frivillig tjenende samarbeide til statskirkens ordnede virksomhet for Guds rikes opbyggelse. Med en saadan opfatning er det ganske i sin orden, at man trær ut fra den, og som skedd er, danner en egen frikirke. Der er i den senere tid ofte blit hørt den tale, at indremissionsvirksomheten iblandt os for en god del har fremkaldt denne frikirkelige bevægelse. Det staar nu vistnok heller ikke til at negte, at naar regnskapet skal opgjøres over de forskjellige forsyndelser i vort kirkeliv, som har foranlediget, at nogen har trodd for sin sam­vittighets skyld at maatte træ ut av vort kirkesamfund, da har den indre mission ogsaa sin del av skylden at bære.

Dens virksomhet har paa sine steder været præget av saa lite hensynsfuldhet, for ikke at si av likefrem ringagt over­for den bestaaende kirkelige orden, der har av enkelte været utsaadd et saadant mistillidens frø overfor embedets gjerning i statskirken, at derved ganske naturlig har maattet vækkes og næres separatistisk tanker.

Men dette vil vi in­genlunde ha sagt om vor in­dre mission i sin helhet, og endnu mindre vil vi ha det anset som noget, der nød­vendig skulde følge med de kristnes frivillige arbeide for Guds rike gjennem denne gjer­ning. Man kan kanske si »Hadde ikke den indre mission virket der eller der, saa var der heller ingen separa­tistiske bestræbelser kom­met tilsyne«.

Og det kan være sandt; hadde ikke den indre mission paa dette eller hint sted vakt liv, saa var der kanske heller ikke fremkommet nogen aandelig usund bevægelse. Men man glemme da heller ikke, at har det hændt at der i den indre missions spor har utviklet sig, hvad vi ikke kunde anse for andet end umodne frikirkelige ten­denser, saa er der ogsaa i vort land gjennem Guds naade og det i langt større maal, vakt tillive en kristendom, som ingenlunde gaar med paa disse bevægelser, men danner en kraftig motvegt mot samme.

Den kjendsgjerning staar fast, at indremissionsvirksomheten i sin helhet indtar er bestemt stilling mot de forsøk, som for tiden gjøres paa frikirkelig nydannelse. Den har allerede i sit utspring gjennem Hans Nielsen Hauge og ved ham gjennem de gamle lutherske fædre arvet en sindighet, som gjør den forsigtig i dette stykke.

Men naar den indre mission iblandt os saaledes staar paa vort bestaaende kirkesamfunds grund og vil tjene det med sine naadegaver, da maa den ogsaa la det være sig alvorlig magtpaaliggende, hvad vi ovenfor har paapekt, at indordne sin frivillige virksomhet som tjenende led i vor kirkes fællesgjerning. Det gjælder da først og fremst at arbeide i tro tilslutning til den lutherske kirkes bekjendelse.

Den indre mission vil virke til med Guds naade at vække liv i de døde ben; den maa da ogsaa ha omtanke for, at det blir et sandt og sundt liv, ikke et, som allerede fra .odselen av bærer sygdomsspirer med sig. Derfor gjælder det at holde »fast ved den sunde lærdoms form«, at bygge paa den klare og faste sandhets grund, som Gud har skjæn- ket vor kirke. Der har nylig staat berettet om Moody, der som bekjendt har villet stille sig utenfor de forkjellige kirkeavdelinger og deres bekjendelse og kun »præke Kristus », at han skal ha faat mere og mere erfaring for, hvorledes vækkelsen snart dunster bort, naar ikke de vakte blir ledet ind under et bestemt kirkesamfunds aandelige pleie, og det er derfor nu at vente, sies der, at han vil komme til at indta et tydelig uttalt kirkelig standpunkt. Det være hermed for Moodys vedkommende som det vil, — nok er det, det kommer ikke blot an paa at vække, at fremkalde i sjælen ængstelse for synden eller lyst til Kristus, men ogsaa at lede i spor, hvor sjælen kan finde sund aandelig næring.

Et indremissionsarbeide, som av hjertet er vor lutherske kirke hengiven, er ikke i tvil om, hvor sjælene skulde vises hen for at de kan faa saadan næring, og jo mere det nu for tiden ropes den aandelig bekymrede imøte fra allehaande sekter og sekteriske retninger, se her er Kristus, se der er Kristus, desto mere fornødent er det ogsaa at virke til, at de, som er i aandelig bekymring og gjæring, lærer at skatte de goder, den hellige arv av klar og sikker Guds ords veiledning, som er at finde i vor kirke, i dens andagtsbøker, dens salmer, dens hele og fulde forkyndelse av ordet.

Vil den indre mission i sandhet tjene vor kirke, maa den ogsaa arbeide til at støtte det kirkelige embede, hvor- igjennem naademidlenes forvaltning øves. Det er et kildent punkt dette med hensyn til den indre missions stilling overfor prestene, og der kan i praksis vistnok oftere her forekomme vanskelige tilfælder. Men de grundtanker hvorav den indre missions virksomhet her maa være baaret synes dog klare. Hvad der end kan være at si paa denne eller hin prest:    Enhver  som   for  alvor  vil høre vor kirke til, maa ogsaa anerkjende dens embede. Likesaavel som han i vor statskirke trods alle dens skrøpeligheter og dens skare av navnkristne dog anerkjender en kristelig kirke — gjorde han ikke det, maatte han træ ut og søke et andet samfund — likesaavel man han ogsaa i statskirkens em­bede se menighetens hyrdeembede og — uanset personen —- respektere det som saadant.

Ikke saa, at menigheten skulde la sit frivillige arbeide for den indre mission bero paa, om presten vilde det eller ei: Men det maa være den indre missions arbeidere alvorlig om at gjøre at komme embedet imøte som de, der oprigtig vil støtte dets gjerning ved at tjene med sine naadegaver. De maa nærme sig presten med inderlig og selvfornegtende villighet til at søke frugtbar samvirken med embedets gjerning. Der gjøres nu for tiden ihærdige bestræbelser fra kristendoms- og kirkefiendtlig hold forat nedrive embedets anseelse og svække dets indflydelse i kirke og skole; motstanderne ser bedre end mange uforstandige kristne, hvorledes ad den vei ogsaa Guds ords indflydelse kan svækkes.

Man har netop i vantroens leir interesse av at nære den mistillid som kan findes ogsaa inden kristelige kredser, overfor em­bedet, og den indre missions gjerning, som her gaar hensyns­løst frem, kan vente at bli anerkjendt med skjønne og smigrende ord av vantroens røster. Maatte dog den indre mission holde sig fri fra saaledes at gaa kirkens fienders ærinder.  Vi gjentar det:  Den indre mission har i det hele og store skilt sig fra den nuværende frikirkelige bevægelse, den har valgt at bli staaende indenfor vor stats­kirkes samfund og tjene Herrens sak i den.

Skal der være fuld sandhet og alvor i denne stilling, da gjælder det, at dens frie virksomhet med sine naadegaver indordner sig tjenende under den bestaaende orden, at den derfor ogsaa  stiller sig det som en klar og bestemt opgave at støtte vor kirkes embede og hjælpe til at motvirke, hvad der vil hindre dette vigtige led paa det kirkelige samfundslegeme : at gjøre sin gjerning i dets hele opbyggelse.

At man ikke derfor behøver at lukke øinene til for, at der gis mange uværdige prester, ei heller paatrykke deres nedbry­tende eksempel eller urene lære noget anerkjendende stempel, sier sig selv.

Vi har talt om den indre mission overfor det hele kirkesamfund og her søkt at anvende ordet:   »Eftersom enhver har faat en naadegave, saa tjener hverandre der­med». Men dette ord gjælder ikke blot om den indre missions naadegaver. Der er indenfor selve den indre missions omraade en mangfoldighet av forskjellige naade­gaver og derav beroende virkemaater. Der er ordets forkyndelse, der er samtalen med den enkelte, der er arbeidet paa den voksne ungdom, søndagsskolene, diakonissegjerningen, pressen osv.

Her har hint ord en endnu nærmere anvendelse: »Tjener hverandre, enhver med sin naadegave, som gode husholdere over Guds mangeslags naade«. Den ene agte ikke den anden ringe og underkjende hans virk­somhet, fordi han ikke har samme gave, den ene hige heller ikke misfornøiet efter den gave, som ikke er ham git, og søke ikke at stille sig paa en plads, hvor han ikke hører hjemme !

Bestemmelser angaaende bibelbudenes virke.

Som det vil erindres, heter det i Lutherstiftelsens  grundregler, at stiftelsens bestyrelse skulde anta bibelbudene, anvise dem deres virkekreds, medgi dem skriftlig vidnesbyrd og paase, at de i al sin gjerning fulgte de for den gjæl- dende bestemmelser. I den anledning vedtok da bestyrel­sen allerede fra først av følgende «Bestemmelser angaaende den norske Lutherstiftelses bibelbud« :

1. Enhver, der ønsker at antas som bibelbud i den norske Lutherstiftelsens tieneste, har til bestyrelsen at indsende egenhændig andragende derom, hvilket bør indeholde en utsigt over hans foregaaende liv og være ledsaget av paalidelige vidnesbyrd. Til stiftel­sens bibelbud antas kun saadanne mænd, som har et godt rygte, og som er prøvet og anerkjendt som dygtige til gjerningen. Prøven, hvorved der navnlig blir stillet spørsmaal om vedkommendes kristendomskundskap og kirkelige standpunkt, avlægges for bestyrelsen eller, hvor dette paa grund av forholdene vanskeligere maatte la sig gjøre, for tre mænd, som av bestyrelsen dertil maatte bemyndiges, og av hvilke den ene altid bør være prest i vor kirke.

2. Bibelbudene meddeles av be­styrelsen et vidnesbyrd, der viser, at de staar i stiftelsens tjeneste og hvilken virkekreds, der er blit dem anvist. Vidnesbyrdet gjælder for en tid av høist 6 maaneder og blir, naar denne tid er utløpet, tilbakesendt til bestyrelsen. Ønskes det fornyet, maa andragende derom i tide indsendes til bestyrelsen, forat nyt vidnesbyrd i rette tid kan bli vedkommende meddelt. Hvor bestyrelsen finder det nød­vendig, kan den avskedige et bi­belbud ogsaa inden utløpet av den tid, for hvilken han er antat.

3. Bibelbudet har ved sin an­komst til den menighet, inden hvil­ken han skal virke, at melde sig hos menighetens prest, meddele ham fortegnelse over de skrifter han har at utbre, og motta av ham den hiælp og veiledning til en frugtbar virksomhet, som han maatte ville yde ham.

4. Bibelbudet  har at utbre de bøker, som stiftelsen har utgit eller godkjendt, og efter evne at benytte den           leilighet, som derved kan gis ham, til at bringe Guds ord ind i huser og hjerter ved at samtale med de enkelte, ved at læse for dem og, hvor han dertil opfordres, holde husandagt med dem, som husfaren dertil maatte ville samle. Især bør han ha sin opmerksomhet rettet paa vankundige, fattige, syke og nødlidende.

5. Bibelbudene er fredsbud og bør avholde sig fra alt, hvad der kan sees at lede til kirkelig splittelse, sky partivæsen og unyttige spørsmaal (2Tim. 2, 2.3), med sagtmodighet, ydmyghet og visdom søke at vinde mennesker og ikke gi nogen retfærdig grund til dadel.

6.  De fører en nøiagtig dagbok, som de har at forevise for me­nighetens prest, naar det av ham forlanges, og at avgi for bestyrelsen, naar den tid, for hvilken de er antat, er utløpen. Indberetning om sin virksomhet samt regnskap indsender de til bestyrelsen hver tredie maaned.

 

Grundige og samvittighetsfulde, som disse bestemmelser er, indeholder de dog ting, som maatte la Lutherstiftelsen føles embedsmæssig som en kontrol over lægmandsvirksomheten. At bibelbudene skulde ved sit komme til en menighet melde sig hos menighetens prest var intet at si paa, om der skulde bli et virkelig samarbeide. At ved prøven av bibelbudene altid en prest, skulde delta, forut­satte ialfald, at det var en prest, som stod velvillig og forstaaelsesfuld overfor bibelbudenes gjerning.

Men at bibelbudene skulde være pligtig til at forevise sin dagbok for menighetens prest, naarsomhelst denne forlangte det, var visselig at gaa et skridt for langt. At bibelbudene hadde at staa til ansvar for Lutherstiftelsens bestyrelse og at de var underkastet dennes kontrol, var selvsagt, men at de tillike skulde gjøre regnskap for hvilkensomhelst prest, hvor fremmed, ja uvillig denne end stod overfor hele deres gjerning, det var at forlange formeget. Det var et krav, som maatte avføde trang til friere former.

Om den prøve, som bibelbudene blev underkastet, fortæller en av disse, som endnu lever. Prøven blev avlagt for pastor E. F. Eckhoff, som dengang var forstander for missionsskolen i Stavanger, samt to andre mænd, som blev tilkaldt av ham. De første spørsmaal, som blev git, var følgende : Hvad forstaar du ved ordet synd? Har synden altid været i verden? Hvorledes er den kommet ind i verden? Er alle mennesker blit syndere? Hvorledes er alle menne­sker blit syndere? Kan menneskene selv paa nogen maate gjøre sig fri fra synden og de følger, den har hat for dem? Er der da nogen anden mulighet for menne­skene for at bli fri for synden og dens følger?

Spørsmaalene førtes derefter mere over til den 2. og 3. artikel, altsaa om retfærdiggjørelsen og helliggjørelsen og hvad vor kirkes bekjendelse sier derom. For den mand, hvem prøven her gjaldt, faldt den ikke vanskelig, da han var vel hjemme baade i sin bibel og sin barnelærdom. Det samme var visselig ogsaa tilfælde med de allerfleste, som blev bibelbud. De gik jo gjerne til gjerningen efter sterkt indre kald og efter venners raad og tilhørte desuten en slegt, som bedre var inde i sin barnelærdom end den nulevende. De mange av bibelbudene, som var lærere, blev ikke underkastet nogen prøve.

 

Indre kald.

Som et eksempel paa, hvor alvorlig spørsmaalet om det indre kald blev tat, og hvor­ledes livsforhold og førelser kunde dra en mand til bibelbudgjerningen, skal anføres, hvad den samme mand fortæller, som vi ovenfor lot fortælle om sin prøve:

»Som ung gut kom jeg til frigjørelse i Kristus og der blev hos mig en sterk trang til at vinde mere og grun­digere kjendskap til den hellige skrift. Jeg skaffet mig derfor en del gode bøker, ogsaa bibelfortolkninger. Efterhvert kom jeg saa ogsaa ind i den opbyggelige virksomhet i kjendte kredser, særlig deltok jeg stadig i vennemøter (samtalemøter), som holdtes rundt omkring i opbyggelig og broderlig aand. Under dette vaaknet saa hos mig det indre kald til at tjene Herren ved ordets vidnesbyrd, sær­lig ved venne- og sykebesøk, hvilket jeg ogsaa søkte at nytte leiligheten til ved siden av mit daglige virke.

Av de mange sykebesøk i denne tid skal jeg nævne et. En dag, mens jeg som tømmermand i Stavanger ar­beidet ved høvelbænken, kom jeg pludselig til at tænke paa gamle Petersen, bror av prof. Fr. Petersen, som laa syk i Hillevaag. Og denne tanke med paamindelse om at besøke ham kom stadig igjen. Men jeg, en ukjendt landsgut, besøke en saadan rik, fornem familie ! Det saa ikke meget rimelig ut. Kaldet kom imidlertid sterkere igjen dag for dag, saa det blev ikke til at motstaa. Jeg maatte tale med Gud i enrum og gik saa. Jeg blev venlig mottat og ført ind til den syke, som var i stor syndenød, en nød, hvor der var bruk for den fuldbragte forsoning. Jeg fik ha mange velsignede stunder hos ham under denne hans sisste sygdom.

Paa denne tid merket jeg hos mig et indre kald til at komme i Lutherstiftelsens tjeneste som bibelbud. Men som jeg altid har hat den mening, at et indre kald til at virke for Guds rike bør støttes til et ytre kald, saa bar jeg mit kald i stilhet, til der kom et ytre til.

Engang, da jeg talte med en fortrolig ven, spurte han, om jeg ikke følte trang til at gaa i Lutherstiftelsens tjene­ste. Men endda vedblev jeg at bære mit kald for mig selv. Men da den samme ven saa engang senere direkte spurte mig, om jeg ikke vilde melde mig til Lutherstiftelsens tje­neste, fortalte jeg ham om mit indre kald og lovte at melde mig«.

Dette er sikkert kun et eksempel blandt de mange paa den samvittighetsfulde prøvelse, efter hvilken de vordende bibelbud meldte sig til sin gjerning.

Naar saa et bibelbud blev antat og utsendt, fik det med sig fra Lutherstiftelsens bestyrelse et vidnesbyrd, som lød saaledes:

Vidnesbyrd for den norske Lutherstiftelses bibelbud.

Den norske Lutherstiftelse har antat N. N., som for bestyrelsen har fremlagt saadant vidnesbyrd om ren lære og kristelig liv, som stiftelsens lover kræver, til bibelbud sin tjeneste, og er det ham betrodd at virke i denne egen­skap inden N. N. grænser. Han anbefales herved til alle dem, der har hjerte for Guds rikes utbredelse i vort land. Særlig bedes kirkens prester at yde ham hjælp og veiled­ning i hans gjerning. Dette vidnesbyrd giælder indtil ….

Christiania den ….

N. N.  Bestvrelsens formand.                                                 N. N.Bestyrelsens sekretær.

 

 

Arbeidermøter.

Fordi det  var en betydningsfuld og betrodd gjerning, bibelbudene skulde gjøre, var det ogsaa naturlig at de, som ledet Lutherstiftelsens arbeide, gjerne vilde søke at dygtiggjøre dem til sin virk­somhet. Da saaledes Hærem arbeidet for studenterhjemmets grundlæggelse, fremholdt han stadig, at der ved dette især om sommeren kunde bli holdt møter og sammen­komster av bibelbud, hvor de kunde høre belærende fore­drag og styrkes ved fælles samvær. Hærem vilde derfor ogsaa helst kalde dette hjem for et »Bibelbud- og studenterhjem ».

I begyndelsen av 1873 samledes da ogsaa i det studenterhjem, som da saavidt var begyndt, henved 20 av stif­telsens bibelbud i nogen tid i januar og februar for at hvile ut og under indbyrdes samvær i sekretærens familie saavelsom ved stadig omgang med bestyrelsens medlemmer og andre at styrkes, opmuntres og veiledes til igjen at gaa ut i bibelbudgjerningen. Flere timer daglig var optat med foredrag og dertil knyt­tede samtaler. Foredrag over forskjellige bibelske emner blev bl. a. holdt av professo­rene Johnson, Caspari og Bugge samt universitetssti­pendiat Fr. Petersen.

I 1876 holdtes der i Stavanger en bibelbudsamling i forbindelse med generalfor­samlingen der. Under bøn og samtale fremla bibelbudene sine erfaringer, mens bestyrelsens medlemmer søkte at besvare de spørsmaal, som blev rettet til dem om, hvor­ledes bibelbudene i de forskjellige tilfælder burde forholde sig. Særlig samtalte man om husbesøk og om de farer, som gjerningen medførte for det personlige kristenliv.

Da man skiltes, uttalte flere av bibelbudene, at de sisste dagers samvær til broderlig samtale og gjensidig formaning og opmuntring hadde for dem været det ypperste ved den hele generalforsamling. Senerehen kan det ikke sees, at Lutherstiftelsen holdt flere slike arbeidermøter.

Bibelbudenes gjerning.

Efter avlagt prøve og forsynt med sit vidnesbyrd drog saa Lutherstiftelsens bibelbud ut til sin virksomhet som beskedne og fordringsløse mænd, som intet andet ønsket end at tjene Herren til sjælenes frelse. Meget av guld eller ære faldt kke i deres lod, men de vandt manges tak og velsignelse for den sæd, de strødde ut og for den aandens hjælp, de bragte.

Bibelbudenes væsentlige gjerning skulde være at utbre Bibelen og de skrifter, som Lutherstiftelsen utga. Men utdelingen og salget av skrifter skulde ogsaa være og blev dem tillike en anledning til gjennem husbesøk at faa bringe et Guds ord ind til de enkeltes hjerter og tale med den enkelte om hans sjæls tilstand. Husbesøkene saa Lu­therstiftelsen især som en væsentlig opgave og uttaler derom i 1873: »Dette er og blir en væsentlig del av den gjerning, Herren har git sin menighet, og den maa øves, hvis ikke kirken skal svigte sit kald. Under disse omstændigheter vet vi intet bedre middel til Guds rikes utbredelse blandt vort folk end utsendelse av prøvede lægmænd, der uten at forlate sin jordiske livsstilling kan avse nogen maaneder om aaret til som bibelbud at arbeide for at bringe Guds ord nær til vort folk«.

At kunne tale med det enkelte menneske om de evige ting, saaledes at hjertene lukker sig op og saarene kan bli avdækket og lægt, er visselig en av de allerstørste gaver, som et menneske kan eie. Og den, som har denne store evne, vil maaske utrette mere til sjæles aandelige hjælp og faa mere av inderlig taknemlighet end de fleste, hvis arbeide for Guds rike mest bestaar i at præke.

Visselig skal Guds ord forkyndes i forsamlingene, men mange er de, som længes efter en stille Nikodemustime forat faa lys over sjælens spørsmaal, og lykkelig er den, som her med nænsom haand kan bringe hjælp i mesterens aand. Som de gamle bibelbud her gjorde en velsignet gjerning, som ikke skal glemmes dem, turde der maaske ikke være tvil om, at denne del av arbeidet i Herrens vingaard er blit lagt altfor meget tilside i de senere tiders indremissionsarbeide. De syke og fattige og forkomne vet ofte kun litet om, at der er kommet en emissær til bygden. Ogsaa indremissionen er blit i altfor høi grad alene en forkyndergjerning og det er en opgave for fremtidens arbeide, at særlig indremissionens utsendinger her maa komme til i større utstrækning at ta op den store opgave med de en­keltes sjælesorg.

Eftersom Lutherstiftelsens bestyrelse blev nødt til at gi efter for kravet paa at gi sine utsendinger mere frihet til at forkynde Guds ord, kom da ogsaa bibelbudene mere og mere til at bli forkyndere. Denne forandring i bibelbudenes virksomhet skyldtes selvfølgelig først og fremst det stigende krav paa lægmandsforkyndelsens frigivelse som bibelsk ret til at vidne om sin tro. Men dels blev den ogsaa, som pastor Ole C. Iversen sier i sin 40-aarsberetning, fremkaldt derved, at bokkolportagen i det hele kom i miskredit. »Mange daarlige mennesker søkte sit erhverv ved at utbre slette bøker. Derved vanskeliggjordes vore emissærers bokkolportage, saa den tilsisst er blit omtrent at regne for ophørt. De lovbestemmelser, som i den allersisste tid er utfærdiget angaaende kolportørvirksomheten, tør stanse kolportage av slette bøker og derved muliggjøre, at være emissærer paany kan komme til som et bierhverv at utbre vor bokhandels skrifter«.

Pastor Iversen peker her paa noget, som utvilsomt maa være en opgave for fremtidens indremissionsarbeide. Likesom dette atter gjennem sine arbeidere bør ta sigte paa husbesøkene og samtalen med den enkelte, saa bør det ogsaa ta op paany skriftutbredelsen. Der er saa meget mere grund dertil, fordi paa den ene side den slette lite- ratur er vokset og utbres indtil det forfærdende, men fordi paa den anden side der nu er saa meget mere av god, kristelig opbvggende og belærende literatur at utbre. Det kan nok være, at der er mindre glans over den ting at virke gjennem husbesøk og boksalg, men saa faar indremissionen ogsaa søke dem, som isandhet har det tjenersind, at de ikke bare vil gjøre, hvad der falder i øinene, men ogsaa hvad der i det stille kan ha værd for Gud. Dette sies om indremissionens arbeide i sin helhet, ikke om dem, som nu staar i dens tjeneste.

 

Bibelbudenes utsendelse og virkekreds.

 

De første bibelbud blev utsendt i aaret 1868.  Navnene paa disse første utsendinger var gaardbr. H. Hundere fra Sande, skrædder A. Liøen fra Sunelven, gaardbr. Joh. Østby fra Skedsmo og gaardbr. A. Berger fra Eidsvold, og de virket i følgende prestegjeld:    Siljord, Sunelven og Vaaler i Solør. For A. Bergers vedkommende kan det ikke sees, hvor han først virket.

Altsaa i det hele 4 bibelbud i 4 prestegjeld. Efterhaanden stiger tallet av bibelbud ganske betragtelig, indtil det naar sin høide i 1876. I dette aar hadde Lutherstiftelsen i sin tjeneste 80 bibelbud, som besøkte tilsammen 160 menigheter rundt i de forskjellige stifter. Senere gik tallet ned. I Lutherstiftelsens sisste aar (1890) hadde den i virksomhet 32 bibelbud, foruten at enkelte av diakon­hjemmets kræfter leilighetsvis utførte en del virksomhet for stiftelsen. Selvfølgelig har stiftelsens sekretærer stadig foretat reiser forat fremme dens gjerning og desuten har mænd, som de daværende teologiske kandidater Bernt Støylen, Ole Iversen og Fr. Klaveness samt prestene Kr. Storsteen og Birger Hall virket som stiftelsens emis­særer i dens senere aar forat vække interesse for dens gjerning.

Bibelbudenes virkekreds var hele Norges land, dets byer og bygder, helt op til Finmarken. At færdes i landet var — ialfald da Lutherstiflelsen begyndte — ikke saa let som nu. Derfor var ogsaa bibelbudenes virksomhet fra den side set ikke let. For en stor del maatte de, som i sin tid Hauge, paa sin fot vandre sine veier.

Men snart blev virksomheten ikke bare indskrænket til denne mere almindelige. Der dukket op særopgaver. Allerede tidlig tok saaledes stiftelsen op arbeidet blandt fiskerne i Lofoten og Finmarken og ved jernbaneanlæggene. I aarsberetningen fra 1873 omtales saaledes baade virk­somhet ved Lofotens og Finmarkens fiskevær og ved Stø­ren—Røros jernbanelinje. Senere blev der ogsaa arbeidet ved andre jernbaneanlæg som i Østerdalen og Smaalenene. Desuten blev der ogsaa arbeidet ved gruber og fabriker. som f. eks. blandt arbeiderne i teglverkene ved Fredriksstad. Her begyndte man altsaa at ta op et arbeide, som burde ha været fortsat med den største kraft, men som indremissionsselskapet først nu begynder for alvor at faa øinene op for.

I aaret 1881 blev der gjort et forsøk med at opta et ar­beide blandt de norske fiskere paa Island, idet emissær Faste Svendsen virket der 2 maaneder i fisketiden.

Av hvad han skriver om sin virksomhet, fremgaar det. at der for utsendinger fra Lutherstiftelsen kunde være nok at gjøre blandt norske fi­skere paa Island, men arbei­det blev dog ikke fortsat. Senere er det igjen blit optat av sjømandsmissionen og av den indre sjømandsmission i Bergen.

At Lutherstiftelsens bestyrelse maatte følge bibelbudenes arbeide med levende bestyrelse med levende interesse og kjærlighet, er selvsagt. Om end indenfor en snever ramme var dog denne utsendelse av bibelbud det første forsøk paa en ordnet anvendelse av naadegavene blandt lægfolket indenfor landets egne menigheter.

Derfor finder vi da ogsaa i stiftelsens aarsberetninger stadige uttalelser om bibelbudvirksomheten, dens frugter og vanskeligheter, og vi kan ikke undlate at anføre en del av disse til belysning av det hele arbeide.

I 1872 heter det saaledes i stiftelsens aarsberetning: Hvilken velsignelse bibelbudene har bragt med sig, derom har vi store og isandhet ydmygende vidnesbyrd. I mangen menighet har Herrens aand blæst hen over de døde ben, saa der har vaaknet et velsignet liv, og hvor dette ikke er trængt saa sterkt frem, der har det dog ikke manglet paa opmuntringer.

Men paa samme tid har arbeidet selv vist os, at den aandelige og kirkelige nød er langt større, end vi tænkte os, da vi i Herrens navn begyndte gjerningen. Navnlig har selve virksomheten lært os, at netop dette at bibel­budene om mulig kommer ind i hvert hus med indbydelse til det himmelske bryllup og samtaler med den enkelte om det ene fornødne, er av allerhøieste vigtighet. Netop derved har der ogsaa aabenbaret sig en vankundighet, hvorom ofte baade presten og de levende menighetslemmer paa mange steder ikke har hat forestilling. Der er herigjennem ved Guds naade blit lyst i mangt et mørkt hjem.

Haand i haand med denne bibelbudenes gjerning har ogsaa bibelbudenes forkvndelse av Guds ord gaat, idet fol­ket som regel om aftenen der, hvor bibelbudet skulde overnatte efter endt dagsgjerning, har samlet sig om Her­rens ord i husandagt eller opbyggelser, der har været til stor opbyggelse.

Men vi skylder ogsaa at tilføie, at det ikke er blit her­med. Ogsaa den mere offentlige forkyndelse av Guds ord er ikke uteblit. Bibelbudene har nemlig, opfordret dertil i regelen av baade prest og menighet, ogsaa paa denne maate forkyndt Guds ord i en utstrækning, som vi fra først av ikke hadde tænkt os og hvorover vi i betragtning’ av forholdene ikke har kunnet andet end glæ os«.

I 1875 heter det i aarsberetningen, at det er kjendelig, hvorledes bibelbudenes stille virksomhet efterhaanden om­fattes med større og større kjærlighet av dem, blandt hvem de ferdes og virker. Saa utvikles og modnes da tillike bibelbudene selv under arbeidet. »Det hænder ikke sjelden, at et bibelbuds indberetning om sin første virksomhet i stiftelsens tjeneste bærer præg av mismot og skuftelse. Fuld av mot og lyst gik han ut med det glade budskap men nedslaat over den store og ubegripelige likegyldighet, som man fast overalt viste for indbydelsen til det him­melske bryllup, kommer han tilbake. At det var saaledes at være bibelbud, hadde han ikke tænkt sig. Og isandhet — det tro bibelbud har ikke en gjerning at utføre, som er behagelig for kjøt og blod«.

»Den mottagelse, han finder paa sin vandring fra hus til hus, er ikke altid den bedste. Men hvor det er Kristi kjærlighet der driver ham, der faar han ogsaa efterhaanden altid mere og mere av Kristi sind, av hans sind, der var sagtmodig og ydmyg av hjertet og om hvem det heter »at han ikke skjendte igjen, da han blev oveiskjendt, ikke truet, da han led, men overga det til ham, som dømmer retfærdig». Og jo mere han saaledes kommer til at slegte sin herre og frelser paa, jo mere han faar naade til at følge i hans fotspor, des større frugt faar han da ogsaa se av sin gjerning.

Det hænder derfor ogsaa, at den samme der efter sin første virksomhet i en eller anden menighet var tilbøielig til at klage med tjenerne i lignelsen:  »De vilde ikke komme«, det hænder, at han senerehen faar smake de syttis glæde over, at »endog djævlene var dem underdanige i Herrens navn«, saa at han nu snarere trænger til at mindes om frelserens ord:  »Glæd Eder ikke derover at aandene er Eder underdanige, men glæd Eder heller derover, at Eders navner er skrevne i himlen«.

Og om farerne og fristelsene for det omvankende bi­belbuds eget kristenliv tales der i den samme aarsberetning med ord, som ogsaa nu fortjener at høres og lægges merke til:

»Mine brødre, ikke mange bli lærere, efterdi I vet, at I skal faa større ansvar«. Dette apostelen Jakobs ord er ogsaa et ord at ta til hjerte for den, der virker som bibel­bud ti det kan ikke negtes, at det gaar an at tape sin sjæl i denne gjerning. Ofte i flere maaneder ad gangen dag ut oa dag ind at gaa omkring som bibelbud med Guds ord til de enkelte, som til større og mindre forsamlinger   – det er en gjerning, som utkræver en stadig aarvaakenhet og agtpaagivenhet paa sig selv, om den ikke skal virke ‘lovende og avstumpende tilbake paa vedkommendes eget “-personlige kristenliv. Det gjælder derfor ogsaa for bibelbudet ret flittig at ihukomme frelserens idelige formaninger ; til sine om at »være ædru«, om at »vaake til enhver tid og bede«. Det gjælder at ihukomme vismandens ord: Salig er det menneske, som altid frygter«. (Ordspr. 28. 14.)

En indvending, som allerede fra begyndelsen blev rettet mot bibelbudenes virksomhet, var, at denne var lønnet. Det er en anklage, som tildels blir gjentat den dag i dag. Derfor har det sin interesse, at se det forsvar, som Luther- stiftelsens bestyrelse gir for den lønnede virksomhet. Den uttaler sig utførlig om dette spørsmaal i sin aarsberetning for 1876.

Særlig blev der klaget over, at bibelbudene fik løn for sit arbeide i det prestegjeld, hvor de bodde, eller i nabo- prestegjeldene. Men bestyrelsen oplyser, at løn i disse tilfælder bare betales da, naar bibelbudet i stiftelsens tjeneste maa være borte fra sit hjem flere dager i træk.

Men bibelbudene virket ingenlunde bare i sin nærmeste kreds. De drog ofte videre om og var længe borte. Vistnok ansaa stiftelsen det ønskelig, at bibelbudet ikke blev rykket helt ut av sin jordiske kaldsgjerning. Men det kunde dog ikke undgaaes, at bibelbudet i en virksomhet langt borte fra sit hjem kunde komme til at være i virk­somhet flere maaneder ad gangen.

Lærere kunde uten større vanskelighet gjøre dette i sine ferier. Haandverkere hadde selvfølgelig derimot me­get vanskelig for at lægge sit arbeide tilside for længere tid ad gangen. Gaardbrukere kunde igjen lettere slippe fra om vinteren, naar gaardsarbeidet ialfald delvis hvilet.

Men under alle omstændigheter blev som regel den tid, som bibelbudene ofret for sin gjerning, tat ifra den tid i hvilken de skulde arbeide for sit og sines livsophold, og bibelbudene blev ikke netop fundne blandt rikfolk. Derfor var det retfærdig, at gi bibelbudene erstatning for den tid og det arbeide, de ga til sin gjerning. Men fordi stiftelsen ikke ønsket at rykke bibelbudene ut av deres kaldsgjerning, vilde den dog helst, at den godtgjørelse, de fik, ikke skulde betragtes som egentlig løn, men som et bidrag, der satte dem, som følte indre kald til at gjøre et bibelbuds gjerning, istand til at følge dette kald uten at behøve at gjøre gjerningen sukkende.

»Det overlates derfor altid til bibelbudet selv at opgi størrelsen av den godtgjørelse, han finder at maatte ha for sit arbeide i stiftelsens tjeneste, idet man samtidig betyder ham, at hvorvel man naturligvis hverken vil eller kan lønne saa, at det skulde være hensynet til den time­lige vinding, der bevæget nogen til at attraa ansættelse i stiftelsens tjeneste, saa vil man dog paa den anden side, at han trøstig skal opgi, hvad han efter sine kaar finder at maatte ha i godtgjørelse av stiftelsen forat være skadesløs. Som følge av den her nævnte fremgangsmaate er bibelbudenes løn i virkeligheten høist forskjellig, i det en finder at maatte ha noget mere, mens en anden tror at kunne klare sig med mindre, alt efter enhvers forskjellige kaar og familieforhold«.

Som det fremgaar av det ovenfor anførte, var det altsaa Lutherstiftelsens ønske, at bibelbudene ikke skulde rives ut av sin jordiske kaldsgjerning, men vedbli i denne som sin egentlige levevei. Særlig i den tid, da den store frivil­lige virksomhet ved Hauges venner endnu var i friskt minde blandt landets kristenfolk, bidrog uten tvil Luther­stiftelsens holdning i denne sak til at styrke tilliden til den blandt det kristne lægfolk. Størstedelen av dette frygtet en lønnet emissærstand.

»Ældre kristne, som med vemot ser tilbake paa den simple, enfoldige, trohjertige maate, hvorpaa de avla sit vidnesbyrd, har mere og mere maattet sande, at netop Lutherstiftelsens ordning i dette stykke dog gir mest utsigt til, at lægmandsforkyndelsen kan bli holdt i de beskedne gammeldagse spor. Vistnok har stiftelsen maattet bringe i erfaring, at der ogsaa er fare for, at den egentlige bibelbudvirksomhet, der ikke var tænkt at skulle rive nogen ut av hans vanlige kaldsgjerning, kan utvikle sig til at bli ens saagodtsom utelukkende levevei. Saavel av hensyn hertil som av andre grunder, er der derfor i den sisste tid vedtat den bestemmelse, at intet av stiftelsens bibelbud i regelen bør anvendes i denne eller lignende virksomhet mere end 6 maaneder av aaret, hvori ogsaa medregnet den tid, vedkommende maatte virke i nogen anden forenings tjeneste« (Lutherstiftelsens aarsberetning 1877).

Ogsaa den ting, at anmodningene kommer fra landets for­skjellige kanter om at faa bibelbud tilsendt, er et vidnesbyrd om den voksende anerkjendelse, som bibelbudenes gjer­ning fik. Fra landets prester fik Lulherstiftelsen en økende tilslutning, om der end fremdeles var dem, som saa paa dens gjerning med de samme øine, som Kristianiaprestene, dengang stiftelsen blev oprettet. For lægfolkets vedkom­mende gjælder vistnok, hvad allerede er sagt, at den maate hvorpaa stiftelsen blev ledet, næret tilliden til den. Men paa den anden side var der dog altid dem, som ikke kunde forlikes hverken med nødprincipet eller med stiftel­sens strengt kirkelige holdning.

Der klages da ogsaa fra Lutherstiftelsens side over, at den møter om ikke en aapen polemik saa dog en ihærdig motstand i det skjulte fra en retning blandt den indre missions venner, for hvem det kirkelige embede og i det hele den bestaaende kirkelige orden har litet eller intet at si, saaat man i sin virksomhet helt fritar sig selv for alle hensyn dertil.

Men samtidig er dog — som allerede før nævnt — Lutherstiftelsen villig til at indrømme, at det dog ikke er alle de venner av den indre mission, som ikke kan slutte sig til stiftelsen, som indtar det ovenfor nævnte standpunkt. Der var ogsaa dem, som paa grund av manglende kjendskap eller feilagtige meninger om stiftelsen stod tvilende overfor den eller ganske særlig ikke kunde forlikes med den snevert optrukne ramme for bibelbudenes forkyndelse av Guds ord, uten at de dog indtok et ukirkelig standpunkt.

Naar vi vil ha klarhet over de kaar, hvorunder bibelbudene hadde at virke, maa vi ogsaa erindre disse forskjel­lige domme, som fra forskjellig hold baade blandt prester og lægfolk blev fældt over deres virksomhet. De gjorde dem ikke gjerningen let. Saa fik de at gjøre sin gjerning under godt rygte og under ondt rygte. Men under det alt vandt de dog ved sit trofaste arbeide en stigende aner- kjendelse og kjærlighet.

 

Bibelbudgjerningens frugter.

Hvilke  frugter bar saa bibelbudenes virksomhet slik den efterhaanden omspændte saa godt som det hele land? Selv­følgelig er dette et spørsmaal, som det er overmaate vanske­lig at gi svar paa. Og likesaa selvfølgelig er det, at baade Lutherstiftelsens ledende mænd og dens arbeidere ute i bygdene gjorde erfaringer baade av glædelig og av nedslaaende art. Likegyldighet og motstand møtte bibelbu­denes virke som alt andet ar­beide for Guds rike, men og­saa under denne form for kristelig virksomhet viste det sig tilfulde, at Kristi evange­lium eier sin kraft og ikke forkyndes forgjæves.

Vi vælger at høre et vidnesbyrd fra Lutherstiftelsens aarsberetning i 1877:  »Det fremgaar av beretningene (fra bibelbudene), at der for tiden er sterke kristelige interesser oppe blandt vort folk. Ikke blot har bibelbudene kunnet glæ sig ved en sterk til­strømning til de steder, hvor Guds ord har været forkyndt. Men der har ogsaa paa mange steder, endog paa saadanne, som har været litet berørt av den kristelige bevægelse, været sporet vækkelser, som har grepet om sig i større kredser. Det har saaledes været en særdeles gunstig tid for den indre missions arbeide, en av de glade høsttider, hvorav der ikke kommer saamange i en menneskealder. Men naar slike tider kommer, saa er de ikke blot til lyst. De har sine særegne krav til Herrens folk, de er i særegen grad arbeidstider. Da gjælder det at benytte den belei­lige tid, da gjælder det at sætte alle garn ut til fangst. — Hjælp os, saa ikke besøkelsestidens velsignelse skal gaa forbi os ! Sæt os istand til at forøke vore bibelbuds tal! Aldrig har den stille, bramfri virksomhet været saa nødvendig som nu«.

I denne samme forbindelse betones det ogsaa, hvor nødvendig det er i gjærende vækkelsestider, at de ældre kristne er paa vakt, forat ikke meget av det saa vakkert begyndte kristenliv skal ende i sekteriske utskeielser. Derfor bør man — ikke mindst hvor det gjælder utsen­delse og mottagelse av prædikanter — »prøve aandene efter barnelærdommens maal« og være forsigtig i valget av arbeidere.

Fra 1888 heter det, at »indberetningene fra bibelbudene har næsten utelukkende hat en lys farve. De har overalt fundet kjærlig mottagelse og aapne hjerter». Sekteriske retninger er dukket op hist og her, men det har dog ogsaa vist sig, at de nyvakte, hvor de blev møtt med kjærlighet og tillid, gjerne lot sig lede av ældre bekjendelsestro kristne.

Bibelbudvirksomheten blev ellers i denne tid noget indskrænket, fordi Lutherstiftelsen blev nødt til at samle sine kræfter om ordningen av forlagsvirksomheten. Det var netop ved denne tid, at Lutherstiftelsens bokhandel gik over til at bli et uansvarlig aktieselskap med sin egen bestyrelse (fra 15. oktober 1888). Derfor kunde heller ikke bibelbudvirksomheten som før paaregne økonomisk støtte fra bokhandelen, som nu maatte bruke alle sine midler til løsningen av sine egne opgaver. Bibelbudvirksomheten maatte da opretholdes ved gaver fra indremissionsvennene.

I bibelbudenes gjerning var der imidlertid efterhaanden foregaat en ikke liten forandring. Ordets forkyndelse fik nemlig en mere fremtrædende plads, noget som igjen ikke kunde ske uten paa bekostning av den egentlige bibelbudvirksomhet ved skriftutbredelse og husbesøk. Forholdenes egen magt førte dette med sig. Derfor opstod ogsaa tan­ken paa at dele virksomheten, saa enkelte av Lutherstiftelsens arbeidere blev utsendt særlig til ordets forkyndelse. andre til bibelbudets oprindelige gjerning.

De voksende krav til bibelbudenes arbeide gjorde en slik deling saa meget mere nødvendig. Trangen til at høre Guds ord var vaaknet med større styrke. Naar da bibelbudene skulde, ofte under uveisomme forhold, drive med husbesøk om dagen og opbyggelser om aftenen, om søndagen kanske 2 ganger, blev deres arbeide alt andet end let.

Paa en ekstraordinær generalforsamling, som blev holdt i april 1900, blev den ovenfor anførte deling av bibel­budenes arbeide besluttet. Selve denne beslutning, fremkaldt av den sterkere trang til at høre Guds ord og av det stedse stigende krav indenfor indremissionsvennenes leir paa lægmandsforkyndelsens fulde frigivelse og aner- kjendelse, var i virkeligheten som en gravklokke over nødprincipet. Denne beslutning var faktisk en overgangsbe­stemmelse til den dannelse av Det norske lutherske indremissionsselskap, som var under forberedelse og som allerede det næste aar skulde bringe.

Efter de nye bestemmelser bortfaldt ogsaa det gamle navn »bibelbud«. Lutherstiftelsens utsendinger skulde her- efter kort og godt kaldes »arbeidere«. Dermed var det dog ikke meningen, at selve bibelbudgjerningen skulde være avskaffet. Skriftutbredelsen og husbesøkene syntes likesaa nødvendig nu som i stiftelsens første tid. Hvad man ved den nye ordning ønsket at opnaa, var større frihet til at bruke arbeiderne saaledes, at deres forskjellige gaver bedst kunde utnyttes.

»Det er iaar» — heter det i aarsheretningen for aar 1900 —»sisste gang bibelbudnavnet optrær i vore aars- beretninger, og vi tviler ikke om, at der er mange av vore venner, der likesom vi med en saar følelse tar avsked med det gamle navn, som nu var blit saa kjendt i vort land og paa mange steder ogsaa saa kjært. Herren har velsig­net den gamle bibelbudgjerning, og det er vort haap, at om end navnet forsvinder, saa vil der dog være mange av indremissionens venner, som endnu med glæde ser den eskedne gjerning øvet iblandt sig ved siden av den mere fremtrædende og ikke mindre nødvendige gjerning med ordets forkyndelse«.

Det er ord talte paa faldrepet. Vi merker i dem klart, hvorledes en gammel tid er ved at svinde. Lutherstiftelsen hadde gjort sin gjerning, en gjerning, som ikke skal un­dervurderes, idet den under ganske haarde kampe og un­der adskillig misforstaaelse baade fra høire og venstre hadde dannet overgangen til lægmandsforkyndelsens fulde kirkelige anerkjendelse. Saa kunde det da ogsaa ventes, at mange av dem, som hadde set med mistillid paa Lu- therstiftelsen, nu vilde vise sig villige til at samarbeide med den. Den skulde jo ogsaa meget snart gaa over i helt nye former.

I aaret 1891 utsendte nemlig Den norske Lutherstiftelse for sisste gang sin aarsberetning under det gamle navn. I løpet av de 28 aar, i hvilke stiftelsen hadde vir­ket. hadde den hat i sin tjeneste ikke mindre end 200 bibelbud, hvoriblandt mange av landets dygtigste lægmænd, som ogsaa paa andre maater og i andre stillinger har gjort sig fortjent av Norges folk og kirke, og hvert aar har ca. 150 prestegjeld været besøkt i længere eller kortere tid.

Lutherstiftelsen kan se tilbake paa bibelbudgjerningen med følgende ord: »For en ikke liten del har bibelbudene gjort sin gjerning i de mest avsidesliggende strøk, hvor adgangen til for folket at faa høre Guds ord har væ­ret meget besværlig. I de forskjelligste egne av landet har de vandret omkring med sin bokrandsel paa ryggen og opsøkt de ensomme, og mangen avsidesliggende grænd har med inderlig taknemlighet og glæde hilset disse bud fra et rikere menighetsliv. Ved denne gjerning har Lutherstif­telsen lagt et helt nyt strøk ind under vort lands indre- missionsarbeide, og vi føler os overbevist om, at vort sel­skap under sin nye organisation saa langt fra vil søke at indskrænke denne beskedne indremissionsgjerning, at det meget mere vil søke at styrke og utvide den. Ti der har fulgt den en velsignelse, som heller ikke for fremtiden bor unddrages vort kristenfolk«,

Gjennem disse sisste ord overdrog Lutherstiftelsen til sin arvtager, Det norske lutherske indremissionsselskap, en hellig arv. De stille husbesøk med henvendelsen til og arbeidet paa de enkelte menneskesjæle. Om indremis- sionsselskapet under det voksende arbeide for nye og nød­vendige opgaver har hat tilstrækkelig øie for at bevare denne arv og fortsætte dette velsignelsesrike arbeide er et spørsmaal, som det trænger at overveie.

 

Uttalelser om bibelbudenes virke.

Hvorledes blev saa bibelbudenes virksomhet bedømt av dem, iblandt hvem de var sat til at virke ? Utenfor de anerkjendende og takmenlige uttalelser som kunde falde paa forskjellige møter, foreligger desværre ingen ut­talelser derom fra lægfolk. Men tiltrods herfor vet dog enhver, som kjender noget til, hvad der har rørt sig blandt vort kristenfolk, hvorledes bibelbudenes stille virke, midt under al likegyldighet, ja motstand utenfra dog var om­fattet med stor taknemlighet og kjærlighet.

Blandt den ældre slegt lever der jo ogsaa mange, som med tak tænker tilbake paa, hvad der blev git dem gjennem de gamle bibelbud og blandt dem mindes mangen ærværdig skikkelse.

Men kan vi saaledes ikke meddele uttalelser fra læg­folk om bibelbudvirksomheten, har vi fra en række pre­ster vidnesbyrd om den velsignelse, som bibelbudene bragte med sig og om den taknemlighet, som disse prester følte for den hjælp, som de ved bibelbudene fik i sin gjerning. Her hitsættes fra »Maanedstidende for den indre mission« en del av disse uttalelser.

En prest skriver: «Idet jeg takker for det store gode, hvormed Lutherstiftelsens ærede bestyrelse har betænkt prestegjeldets menigheter ved at la et bibelbud bringe Herrens ord omkring blandt disse, er det mig en glæde at kunne meddele bestyrelsen, at hans dygtighet i denne hans virksomhet har vundet anerkjendelse inden menighetene og at det er at haape, at hans arbeide vil bli velsignet av Herren med frugt. — Han har jevnlig konferert med mig angaaende sine ruter inden prestegjeldet, og han har tjent mig med mere oplysning om den aandelige tilstand inden menigheten, end alle mine medhjælpere tilhobe har kunnet meddele mig i al den tid, jeg har været her, — Engang har jeg hørt ham holde et litet foredrag her ved et møte i vor missionsforening. Han talte med færdighet og inder­lighet, av en troende aand og med bibelske uttryk. Ogsaa indholdet var ret godt ordnet, skjønt foredraget var holdt saa godt som uten forbere­delse, saa jeg maa anse ham som en god lægprædikant.

Inderlig ønsker jeg, at menig­heten nu vil vise sig ret taknemlig for den ufortjente vel­gjerning, Herren har beredt den gjennem Lutherstiftelsens foranstaltning«.

En anden prest skriver:  “Først faar jeg uttale forenin­gens og min tak til bestyrel­sen for den beredvillighet, hvor­med den har imøtekommet vor begjæring om beskikkelse av et bibelbud for dette pre­stegjeld, og for eders gjentagne bidrag til hans underholdning. Vistnok vet jeg, at denne mand selv uten nogen erstatning for sit arbeide av kjærlighet til sin frelser og sjælene med glæde vilde ha stillet sig til min disposition og bistaat mig i sjælesørgerembedet; men ikke vilde hans virksomhet blit saa regelmæssig, og neppe hadde han arbeidet med den frimodighet som nu likeoverfor motsigelser.

— Hans virksomhet har strakt sig over det hele prestegjeld. Til utkantene og avkrokene, hvorhen jeg vanskelig vilde ha kunnet naa, er han kommet; mangen gammel syk og sengeliggende ikke blot der, men midt i tykke bygden, som jeg ikke har visst besked om, har han bragt et formaningens og trøstens ord og som en av folket selv, en av dets egne, faar han langt snarere sandheten at vite; folk skjuler ikke saa omhyggelig sin sjæletilstand, sit motsætningsforhold til Gud, sin for­argelse paa ordet for ham, som for presten. Mens alle sier ja til presten og hans ord, og en samtale er saa uen­delig vanskelig at faa igang, faar han derimot gjennem motsigelsen anledning til at utvikle sandheten paa en over­bevisende og indtrængende maate.

Og heri sætter jeg for en stor del velsignelsen ved hans virksomhet. Jeg har ham meget at takke for. — Som han selv er en stille, ydmyg og beskeden mand, saa sker ogsaa hans gjerning i al sagtmodighet og fredsommelighet, som det sig bør. Jeg tror derfor at kunne si, at han er vel skikket til kolportørgjerningen saa meget mere, som han har let for at tale for sig og har god forstand paa Guds ord«.

En prest fra et av fiskedistriktene skriver om bibelbudets virksomhet der:  »Hans virksomhet her har været velsignet og det saa meget mere, som der i denne vinter ikke har været nogen prest eller lægprædikant paa fiske­værene, og veiret har været ualmindelig urolig, saa at folkene den meste tid har været paa land, og de har saaledes nydt godt av hans foredrag. Hvor han kom, blev han nemlig opfordret til at tale Guds ord og holde opbvggelse. Ja det er en sjelden elskelig mand, beskeden og sand kristelig, samt fri for alt sekterisk væsen. De medsendte traktater blev solgt i en fart, især paa et fiskevær, hvor der laa 6—700 fremmede fiskere. Gjerne hadde vi ønsket senere at kunne faa ham hit«.

Et vidnesbyrd fra en prest henne i et avsides fjelddistrikt: »Da bibelbudet nu har endt sin virksomhet her er det mig en kjær pligt og hjertelig trang at kunne bevidne Lutherstiftelsen menighetens og min inderligste taknemmelighet for dens velsignede virksomhet her for Guds rikes fremme. Bibelbudet har under sit ophold her stedse arbeidet med ufortrøden iver og nidkjærhet og i sund kri­stelig aand i sit kald.

Ved en stille og sindig optræden kjærlighet har han som oftest vundet et aapent øre for ordet og tilhørernes velvilje, hvorfor hans virksomhet visselig ikke vil være uten gode frugter. Skulde der senere være anledning til at faa et bibelbud herop, vil det bli mottat med taknemlig glæde«.

Atter en anden skriver: »Vi tør vel og haape, at dette bibelbuds arbeide har fundet Herrens naade, og har baaret sin usynlige frugt. Han er mig en kjær, ydmyg sjæl, og vover jeg at tro den ærede bestyrelse vil fremdeles finde ham skikket til at forsætte sin gjerning. Han gjør altid det indtryk paa mig, at Herren er øiensynlig med ham”.

Endnu et vidnesbyrd vil vi anføre av en prest, der, idet han gir en fremstilling av forholdene i menigheten, uttaler sig om bibelbudet paa følgende maate:

»Jeg haaper at bibelbudet har været et gavnlig redskap i Her­rens haand til at veilede mange sjæle i menigheten til Herren. Jeg kan bevidne, at hans fremtræden her har været saaledes, at han har vundet almindelig anerkjendelse ved det Gudsord, han forkyndte i ydmyghet og uten nogensomhelst dristen paa egne gaver, hvilket netop hadde til følge, at Herrens ord fik ytre sin kraft. Skjønt fremmed her i alle forhold og ukjendt med foregaaende bevægelser m. m. vandret han som et fredens budskap og veiledet og trøstet med et sikkert syn for naaden i Kristo paa samme tid, som han alvorlig for­mante til sand omvendelse og til at bli ved i troen under bøn og paakaldelse av den Helligaands bistand.

Da han tillike paaviste naademidlenes vigtighet, daapens og alterens sakramenter samt embedets velsignelse, virket han til en nærmere tilslutning mellem prest og menighet, som ikke kan andet end bære gode frugter, mens troslivet saaledes faar den rette kjærlighetens gjensidige virkekreds

Jeg har i mange aar været prest og har hat anledning til erfaring om de aandelige bevægelser paa disse kanter. De seneste strømninger har været meget mere omsiggripende, end de foregaaende, der har været mere lokale og forbigaaende. — Men den bevægelse, som nu er i menig­hetene, strækker sig videre og synes at ville vække et nyt trosliv med sikrere grund paa ordet og derved mere aapent syn paa Kristus for os og i os. Bibelbudet har ved at drive sjælene ind i ordet med Guds naade utrettet en velsignelsesrik gjerning. Husandagten, som uagtet min sta­dige bestræbelse ikke vilde ret oplives, har han, jeg tror med held, faat mange til at begynde med, idet han varmt har paavist de sørgelige følger av, at huset er saa fattig paa Herrens aandelige mat og drikke, naar Guds ord ikke daglig benyttes under bøn og Herrens paakaldelse. —

Idet jeg ikke nok kan paaskjønne Guds uforskyldte kjærlighet, som har besøkt os for at kalde os til at træ ind som flittige arbeidere i naaderiket, maa vi ogsaa takke den naadige Gud for, at en saadan den rette aands strøm­ning kan vitterlig merkes i en tid, hvor verdens aander er saa vildfarende og frister med sine vildfarende falske bil­leder. — —

Jeg ønsker stiftelsen Guds velsignelse og hans naadige hjælp til at fremme Herrens sak paa den kjærlighetsfulde maate, som er begyndt ! Herren aapne alt flere og flere øine for stiftelsens store formaal, der saa betimelig grep ind, mens endnu adgang gis til opretholdelse av fædrenes tro, mens der endnu er noget gammelt tilbake, hvorfra kan gaaes ut til fornyelse av samfundet og til rustning mot fiendens anløp paa mange hold, som menigmand neppe har anelse om.

Gid Herren gi visdoms og erfarenhets aand, saa for­holdene i landet ja i hele fædrelandet maa fattes i den fordragelige kjærlighets aand«.

Av bibelbudenes dagbøker.

Av største interesse er det, at vi i utdrag av bibelbudenes dagbøker har anledning til delvis at følge dem paa deres van­dringer rundt i vort land. Vi faar herigjennem et billede baade av den gjerning, de selv øvet, og av de aandelige tilstande, som møtte dem der, hvor de færdedes.

Vi anfører derfor en del av disse dagboksoptegnelser, først fra begyndelsestiden og dernæst fra et av Lutherstiftelsens sisste aar. Der skrives saaledes i forskjellige dagbøker tra tiden før 1871 (Disse optegnelser er hentet fra »Maanedstidende for den indre mission 1871. Det vilde ha hat sin store interesse at kunne nævne, fra hvilke bibelbud optegnelsene stammer og i hvilke bygder, de færdedes. Men da det dengang gjaldt samtiden, fandt man vistnok ikke at kunne meddele disse ting).

Et av stiftelsens bibelbud skriver under sin virksom­het i en større menighet:

———- Jeg har idag gaat omkring i en grænd kaldet   ——— , hvor der forefandtes megen fattigdom og uvidenhet. Hvor mangen gang maa jeg ikke frygte for at gjøre spørsmaal om skriftens simpleste ting, da jeg derpaa ofte faar bakvendte svar. — Imidlertid mottar folket gjerne undervisning, og jeg kan just ikke klage over, at sandheten blir likefrem foragtet.  ————– Paa mine vandringer idag talte jeg længe med en sykelig ung pike, som hadde be- gyndelsen til tæring ! Hun græt og ønsket, at Jesus vilde ta hende til sig, naar hun skulde flytte herfra. Av sam­talen med hende merket jeg, at frelseren hadde begyndt at banke paa hendes hjerte, og at hans banken ogsaa var forstaat. Har idag gjort besøk i en strækning i kal­det. Da folk heromkring flittig har besøkt andagtene, kommer ogsaa en større mottagelighet for Guds ord tilsyne. Jeg talte saaledes med flere, hos hvem det er be­gyndt at dages, et forbud paa solens opgang.

———- Idag maatte jeg efter indtrængende opfordring gjøre et besøk paa — — — og hadde om aftenen forsam­ling i  ——- , hvor mange folk hadde samlet sig. Her er stor begjærlighet efter at høre Guds ord, og ikke saa faa er opskræmte av sin sikkerhet, saaat spørsmaalet: »Hvad skal jeg gjøre for at arve det evige liv ?«  er blit vigtig for mange, og der er forøvrig neppe nogen, uten at ordet til en vis grad har indflydelse paa ham. For nogen vil det bli derved, at de er rørte, andre vil ved Guds hjælp trænge gjennem den snevre port og naa maalet.

Har idag besøkt mange fattige huser. En kone, der var for fattig til at kjøpe nogen bok, ga jeg en traktat, som hun mottok med taarer i øinene, idet hun sa: »maatte den nu ogsaa bli mig til nytte !» Jeg fandt ogsaa mange glædelige tegn paa, at ordet har banet vei til hjertene. Jeg holdt om aftenen andagt.

— — Jeg bega mig idag til den nordøstlige del av menigheten for at begynde mine husbesøk. Jeg var i en del fattige hytter, hvor det stod daarlig til. Jeg træffer ogsaa mange av disse faldne kvinder, der med sine uægte børn sitter i en ussel hytte og tilbringer sit liv paa en sør­gelig maate. Jeg talte ogsaa idag med nogen saadanne arme stakler, der synes at ha forspildt sit livs lykke og ære. Hadde opbyggelse i skolehuset om aftenen.

—  — Talte idag blandt andet med en 80-aarig mand, der var bekjendt for at være den største bander der i om­egnen, han hadde været le­gemlig blind i 12 aar og blind i aandelig henseende hele sit liv; men dog mente han, at han i sisstnævnte henseende hadde noksaa klart syn; ti uagtet han var en berygtet mand, erklærte han dog, at han aldrig hadde gjort noget ondt, og omendskjønt han ikke kunde negte for, at han jo hadde bandet en og anden gang, saa var det dog saa ubetydelig, at det var en meget let sak for Gud at tilgi det, og der var forresten intet, som han hadde at bebreide sig. Jeg forsøkte at vise ham, at de mennesker som bandte, beviste tydelig, hvis aandsbørn de er, og at han derfor slet ikke kunde være nogen kristen: ti de kristne bandte slet ikke; men han mente nok, at har. skulde forsvare sin sak likesaa godt som nogen anden. Jeg overbeviste ham av Guds ord om, at det kan intet menneske gjøre.

——– Har idag besøkt mange fattiges boliger, talt og læst for folkene om, hvor godt det skulde være, naar de rigtig kjendte ham, som føder fuglene under himmelen og klær liljene paa marken og at hengi sig til ham med hjer­tets tro og tillid; men da maatte de paa sjælens vegne være forlikte med ham formedelst en sand omvendelse og motta syndernes forladelse, liv og salighet, saa kunde de ogsaa si­den fortro sit legem til ham.

Av et andet bibelbuds dagbok hitsætter vi følgende : — — — Jeg besøkte idag 12 huser, mest husmandspladser, deriblandt mange elendighetens hjem. Paa en liten gaard traf jeg en gammelagtig sykelig mand, som paa mit spørsmaal, om han gjerne vilde dø svarte: «Nei, det vil jeg da ikke»; thi han syntes, han hadde trællet saa for, hvad han hadde, at det var en haard tanke at skilles fra det. Sine fattige børn og børnebørn — fortalte hans nærmeste — undte han ikke en bit mat, skjønt han selv sat i gode kaar.

Naar jeg foreholdt ham nødvendigheten av en sand omvendelse m. m., svarte han, at dertil var han vel «for blaut». Jeg svarte: «Jeg tror heller du er altfor haard», og bad ham be Herren om at bløtgjøre det haarde hjerte osv., men alt syntes forgjæves. Jeg traf dog mange den dag, med hvem det var godt at tale om de ting, som hører til Guds rike.

————– Jeg besøkte først idag en gammel sengelig­gende enke, fattig i aanden og naadehungrig, hvis største fiende var synden, men hun hadde vanskelig for at tilegne sig naadens trøst av evangeliet. Hun blev trøstet og glæ- det, da jeg foreholdt hende, at alle hendes synder like til hendes død var for over 1800 aar siden betalt av den kjære frelser, saa at det blot gjaldt at ta imot og tilegne sig denne evig gjældende retfærdighet og ikke vanære ham ved at tvile paa hans naade.

——– Besøkte idag blandt andre et par føderaadsfolk, der med utrolig ihærdighet har jaget væk tanken om Gud, døden og evigheten. Dog motsa de mig ikke og kjøpte to smaa traktater. Dernæst besøkte jeg 2 gaarder og 3 husmandspladser, hadde en hyggelig samtale med folkene paa ethvert sted, især med en aldrende gaardmandskone. der ikke alene var haardt rystet av sin eneste datters død, men ogsaa selv meget sykelig, og jeg haaper i sand be­kymring for sin sjæls frelse, gik derefter over en liten aas til en husmandsplads, hvor to nygifte folk ikke eiet ander, bok end en halv salmebok.

Det hører til det almindelige, at tjenerskapet liten eller ingen tanke har for at forsyne sig med et testamente og gode bøker, men helst benytter hver en skilling dels til stas og dels til danseselskaper for at holde «beværtning» og betale spillemand, et uvæsen der tiltar istedenfor at avta.

I en av disse pladser, jeg idag besøkte, bodde en mand, der fordi han var eier av bibel, postil og bønnebok, ansaa sig for en god kristen. Jeg søkte under samtalens løp at vise ham, at det er gjennem sand erkjendelse og anger over synden, vi blir frelste, naar vi i denne hjælpeløshet tar vor tilflugt til Jesus, og i troen bygger paa hans forjættelser. En 90-aarig kone paa dette sted spurgte mig under samtalens løp med hende:  «Faar du føa, naar du gaar saa?» Jeg: «Ja, ti jeg har en rik far». Hun: «Har du det?» Jeg: «Gud er min far, og han gir mig mat og drikke, sko, hus og hiem, ægtefælle, børn etc. Alle disse ting faar jeg av ham». Hun: «Er du slik kar»? Jeg mindet hende om, at hun i saa lang tid hadde faat disse ting med endda større velgjerninger av Herren og mindet om skyldigheten til at love og takke ham;

men det var med hende som med saa mange andre gamle, som har levet et gudløst liv : Verdenskjærligheten sitter saa fast og likegyldigheten er saa stor i forening med svækkelse paa legem og sjæl, at al tale til dem som oftest synes forgjæves.

I en tredje plads traf jeg en mand, hvem jeg under samtalen spurte: «Tror du hvad jeg sier?»  Han svarte: «Det er netop saa vidt jeg tror det».   Jeg:   «Tror du at Gud er en løgner»? Han: «Aa nei». Jeg: «Kanske du tror, at læserne gjør veien trangere end den er» ? Han:  «Ja jeg tror det» Jeg: «Men naar læserne taler, som Gud taler, nemlig at uten omvendelse sker ikke syndernes forladelse m. fl. steder, jeg nævnte, saa blir allikevel Gud i dine tanker løgner, naar du ikke tror hans ord». Han: «Jeg tror, at naar man ikke lyver og stjæler, blir man salig». Jeg: «Saa er Kristus død forgjæves», med meget mere jeg talte med ham. Han syntes vakle i sine løse tanker, og efter at jeg for husets folk hadde læst en del av traktaten:  «Kan du dø rolig», blev han rørt og takket venlig for besøket; baade han og husets øvrige folk, som var bevæget av, hvad de hadde hørt.

Senere om aftenen besøkte jeg en plads, hvor spil og drik har gaat i svang, men i senere tid et kraftig Guds kald har rystet samvittig­hetene, og nu høres i stedet Guds ord og bøn og sang. Jeg tilbragte der en opbyggelig aftenstund.

— ———  Besøkte idag 3 gaarder og 8 pladser langs veien, fik tale med folket paa ethvert sted om det ene for­nødne, solgte mange bøker den dag. Traf samme dag en gammel, mand som jeg blandt andet spurte:

«Vet du, hvem som har igjenløst dig?»  Han: «Den Helligaand». Jeg: «Hvor mange personer er der i guddommen»?  Han: «Tre»: Jeg: «Hvad heter de?»   Han: «Gud fader og den Helligaand», men uagtet jeg fortalte om Jesu fødsel, van­dring, lidelse og død, kom han slet ikke paa, hvad han het. Jeg spurte: «Er du bange for døden og evigheten?»   Han:  «Nei, det er jeg nok ikke, det faar gaa som det vil», sa han med stor likegyldighet.

Jeg talte nogen alvors­ord med ham og med tungt hjerte gik jeg min vei.

—— Paa en liten gaard, jeg idag besøkte, var der en sykelig mand, som gjennem sin kone paa sisste opbyggelse hadde bedt mig besøke sig. Med denne mand hadde jeg en dyrebar samtale. Jeg haaper mit besøk der ved Guds naade ikke var uten velsignelse. Om natten logerte jeg paa en stor gaard, hvor husets vert hadde megen interesse av at faa nøie besked om Lutherstiftelsen og dens virk­somhet— det var en sindig, forstandig mand —; jeg læste nogen fortællinger i barnebiblioteket, da der var mange barn, og forældre og barn var synlig opbygget derved. Jeg blev anmodet om at besøke dem, saa ofte leilighet maatte gis.

Bibelbudet i en anden menighet skriver:    Paa mine vandringer har jeg idag besøkt mange fattige boliger, hvor jeg talte og læste for folkene, de ser ikke surt til, at jeg kommer til dem med livets ord; men de erklærer dog, at det litet kan nytte, da de ikke har nogen opmuntring uten­fra, men hvis jeg kunde besøke dem oftere, mener de nok at det    kunde bli bedre med dem; ti under de forhold, hvori de nu lever, hengir de sig til haabløshet. Hadde om aftenen andagt.

—    — Jeg besøkte idag en gaard, hvor der var mange av husets folk, som hadde en alvorlig trang efter at bli un­dervist om sandheten. Her opholdt jeg mig en lang stund og talte med dem om de ting, som hører til Guds rike og hadde tilsisst andagt.

—    — Jeg har fremdeles gaat omkring i besøk. Det er merkværdig, hvor folket er sig selv likt allesteds, samme begrep og samme anskuelse om veien til livet, samme vankundighet og bakvendte synsmaater, hvorfor det man­gen gang blir et trættende ar­beide næsten uophørlig at tale med saadanne folk. Maatte Herren gi visdom og taalinodighet til at omgaas med dem.

Om aftenen hadde jeg andagt i   ———-   Har idag besøkt mange fattige boliger. Fol­ket er mottagelig for ordet, men vankundigheten er stor, saa at hvis der blev arbeidet mere med ordet iblandt dem. er der mange tegn, som tyder paa, at der kunde bli en rik frugt derav for evigheten.

———- Idag har jeg ogsaa kunnet glæde mig ved at finde nogen, der av trang længtes efter at høre sandheten Om aftenen hadde jeg andagt.

Jeg tok idag veien til strækningen   — —— hvor der paa flere steder ikke fandtes andre bøker end den evangelisk-kristelige salmebok. Der hersker forfærdelig uvidenhet hos mange.

Blandt andre, jeg i dag besøkte, var ogsaa en kone, der hadde længsel efter sandheten, men hun hadde desværre ingen, som kunde læse for hende eller undervise hende om veien til livet. Jeg blev hos hende en lang stund og samtalte med hende om barnelærdom­mens sandheter; hun hørte paa mig med begjærlighet og takket meget, fordi jeg var saa snil at besøke hende —   Idag talte jeg med en enke, der hadde gjennemgaat adskillige trængsler og synes derav at ha lært, at det er daarskap at sætte sin tillid og fortrøstning til dette livs glæder og goder. Hun talte ogsaa meget om, at hun med alt sit strev i aandelig henseende endnu ikke hadde kunnet bringe det dertil, at hun var blit saa flittig til at be og jage efter helliggjørelse, at Gud kunde være hende naadig.

Det blev mig derigjennem klart, at hun laa fangen under loven og mente ved eget arbeide at maatte tilvende sig Guds naade Jeg hadde derfor en længere samtale med hende om at intet kjød kan ved lovens gjerninger bli retferdiggjort for Gud og viste hende til Jesus som den eneste frelser til salighet. Alt dette visste hun, men mente hun ikke kunde faa alt aldeles uforskyldt av Gud men nødvendig maatte bringe det til en viss grad av værdighet førend hun kunde tilegne sig forsoningsnaaden i Kristo.

Tilsisst maatte hun dog gi mig ret, naar jeg fremstillet for hende, at naaden er en fri gave, som skjænkes os for intet, ikke for fortjeneste. Hvorledes hun siden vilde opta denne sandhet, vet jeg ikke. Herren oplyse hende !

I dag talte jeg med en mand, som var alvorlig syk og døden nær. Da jeg spurte ham, om han hadde beredt sig til overflytningen histoppe, svarte han, at han med glæde skulde motta dødsbudskapet idag, om saa var Guds vilje. Ved hans paafaldende frimodighet gik jeg nærmere ind paa ham for at faa vite grunden til hans haap, og han bekjendte da, at han var en stor synder, ja maaske den største av alle, og i denne tilstand hadde han gaat, indtil han for otte dager siden pludselig var blit syk og det saa alvorlig, at han trodde sig døden nær.

Da tænkte han, at hvis Gud nu ikke av sin store uforskyldte naade vilde forbarme sig over ham, saa vilde han synke ned i helvedes avgrund. Gud tok ham dog ikke ind i evigheten straks, og saa snart smertene lindredes, saavidt han kunde sanse sig, begyndte han at rope til Gud, at han maatte forbarme sig over ham og være ham arme synder naadig, ti han saa snart, at han intet kunde gjøre til sin salighet, hvorfor han tok den like vei til Jesus, og nu trodde han, at Jesus for sin lidelses og døds skyld vilde hjælpe ham til sit himmelske rike.

Han længtes nu ogsaa meget efter det høiværdige sakramente, da han ikke paa mange aar hadde været ved Guds bord, men hvorledes han skulde komme dertil nu, det visste han ikke, da det led saa hurtig mot enden. Huset, hvori han bodde, laa desuten 2 å 3 mil inde i skogen, hvorhen presten kun med stor vanskelighet kunde komme, og han hadde ikke nogen, som kunde gaa til prestegaarden, fordi han var yderst fattig osv. Jeg fik da overtalt en kone til at gaa til bygden for at tale med presten, og efter at jeg hadde talt og læst med ham endnu en stund, forlot jeg ham. idet jeg ønsket ham en lyksalig reise.

Hadde om aftenen opbyggelse paa skolehuset i   ———  Jeg talte idag med en gammel mand, som var litt aparte fremfor andre; der lyste vildhet og trodsighet ut av hans øine. Jeg bad ham om at maatte faa lov til at læse litt for ham, hvilket han tillot og jeg læste da : «Paa hvilken vei vandrer du?»  hvorpaa han hørte nogenlunde taalmodig, derpaa spurte jeg ham, paa hvilken vei han trodde at vandre, hvortil han svarte, at han gjorde litt av hvert.

Da jeg dertil bemerket, at ingen kan tjene to herrer, erklærte han, at han nok for det meste hadde tjent djævelen hele sit liv og tilstod, at djævelen egentlig eiet ham; men det var hans trøst, at naar han kom til helvede, saa skulde han ikke bli alene. Saa vidt jeg kunde forstaa, mente han ogsaa, hvad han sa, ti der var en likefremhet forenet med ubøielig trods, som han hadde faat ved en langvarig motstand mot sandheten, der tidligere mere end en gang var kommet ham nær.

Jeg sa, det var en daarlig trøst at faa mange kamerater i helvede og bad ham, at han dog for alvor maatte søke at forlike sig med Gud, mens han endnu var paa veien for at undgaa dette pinens sted, som han syntes at ha gjort sig saa fortrolig med; men han erklærte med avgjort visshet: «derav blir der intet», ti han kunde aldrig ligne frelseren, som elsket sine fien­der og bad for dem, han derimot forbitredes, naar nogen gjorde ham uret og, som han uttrykte sig i sit hjemsprog, slog, bet og kradset dem med sine negler, naar de kom ham for nær.

Dette var hans maate at omgaaes paa, og anderledes hverken vilde eller kunde han leve. Jeg ynkedes inderlig over denne mand, som med saadan rolighet og frækhet kunde tale baade om sin synd og sin straf; jeg talte endnu litt med ham, men sandsynligvis til liten nytte og gik bedrøvet bort. Siden hørte jeg, at det skulde være en forfærdelig ugudelig mand, der hadde utgit sig for at øve alleslags troldomskunster, levet i aabenbart horeri og hersket som en tyran baade i og utenfor huset.

Om sin virksomhet blandt finnene bemerker et bibelbud i sin dagbok: »Her findes megen agtelse for sand­heten. Folkene er rørte og græter som oftest, naar der ­tales med dem om det ene nødvendige, de bifalder alt og kommer sjelden med indvendinger og motstand; men de er ikke av dem, som længe beholder gode indtrvk.  Naar veiret blæser fra den kant, kan de ogsaa være ufor­svarlig letsindige. Ukyskheten er deres skjødesynd; at de ugifte kvinder faar et eller flere uegte børn, hører til da­gens orden: En gut, der endnu ikke var saa ret gammel, var far til 11 uegte børn; han hadde været straffet, men var siden flygtet over grænsen, hvor han atter drev sit uvæsen.

————- I den senere tid har det snedd betænkelig:  ingen dag gaar hen uten det sner. Idag forlot jeg — — — og tok over fjeldet til det 3/4 mil længere i syd beliggende  ———–, over hvilket der ingen anden vei var end sporet efter en mand, som 2 dager før hadde gaat over fjeldet. Paa veien besøkte jeg nogen ensomt beliggende hytter og kom ut paa ettermiddagen ganske utmattet til mit bestemmelsessted; men jeg maatte dog love konen i huset at  holde andagt for dem om aftenen, som bodde i nærheten, da de saa sjelden hadde anledning til at høre Guds ord, og der kom efter omstændighetene ikke saa faa folk.

Jeg forlot idag   ——– og tok veien nordover langsmed elven til —————– som ligger 1 mil længere i nordvest. Paa veien talte jeg med en kone, der ganske hadde opgit haapet om at bli salig, selv var hun trættekjær og hendes mand likedan, føl­gelig laa de i en bestandig feide med hinanden; »ogsaa naboene vilde træ hende under føtter, hvorfor hun bestandig hadde aarsak til ærgrelse og bitterhet og med et saadant sind kunde hun ikke tænke paa at komme ind i himlen». Jeg formante hende til med et bodfærdig hjerte og angergiven aand at søke forladelse av Gud for sine synder, og naar hun oprigtig vilde forsøke paa den vei at befri sig for syndens herredømme, skulde det visst ogsaa lykkes hende; ti naaden har forandret mange, der var likesaa onde som hun; men dette bodfærdige hjerte syntes denne kvinde at mangle. Om aftenen  hadde jeg andagt paa———————-

De følgende dagboksoptegnelser er hentet fra aar 1885 eller tiden nærmest forut. Et av bibelbudene fra denne tid skriver saaledes:

»Jeg har idag atter begyndt min vandring rundt i husene for at tale med folket om det ene fornødne. I det første hus, jeg gik ind i, traf jeg en gammel kone paa 88 aar. Hun var beskrevet for mig som meget forhærdet og ugudelig. Men jeg maa si, at jeg har truffet mangen værre end den stakkars kvinde. Hun hørte gjerne paa mig og da jeg gik, graat hun, saa taarene trillet ned over kindene. Dernæst kom jeg ind i et hus, hvor jeg fandt en gammel syk, vankundig mand. Jeg talte med ham, men maatte forlate ham i samme stilling som før. Ingen erkjendelse av synden, ingen trang til naaden.

Derpaa kom jeg til en større gaard, hvor en gammel kone kjæmpet med døden, men heller ikke her var syndserkjendelse og tro. Jeg maatte forlate hende med tungt hjerte. Natten efter døde hun. I et hus, hvor jeg saa kom ind, sat en kone, som graat meget over sin synd; men hun kunde ikke tro. Jeg fortalte hende da, hvad Jesus hadde gjort for syndere, og det lot til, at det lysnet for hende da. Jeg blev senere buden til en mand, som var meget rik. Men det var ikke langt fra, at han forbandet sin rigdom. Han beklaget sig meget over sin sørgelige tilstand; han hadde syndet mot den Helligaand fortalte han. Jeg holdt frem for ham alle de forjættelser, som Guds ord indeholder, men like galt blev det. Da jeg gik, fulgte han mig paa veien, graatende hele tiden, og da vi skiltes, bad han med skjælvende læber, at jeg maatte be for ham.

—  Jeg kom saa til en gaard, hvor jeg tok frem mine bøker og blomsterkort. En datter paa gaarden stod og saa paa blomsterkortene. Da kom hendes far ind, ropende i hidsighet, at jeg skulde pakke sammen mine luksusartikler og gaa min vei og ikke gaa saaledes og narre penger av folk. Da han hadde skjældt det, han ønsket, talte jeg til ham, og da blev han straks føieligere. Han gjorde mig nogen spørsmaal om Kristi guddom, som jeg da besvarte med skriftens egne ord, og vi blev da saavidt venner, at han fulgte mig ut. Jeg tror at han angret sin hidsighet.

— En aften traf jeg en gam­mel kone, som hadde gjort alt saa rigtig her i verden; der var ikke plet eller rynke i hendes liv, altsaa en stakkels blind farisæer. Jeg søkte da at gjøre hende forstaaelig, at hun var en synder, som hadde overtraadt alle Guds bud, men det viste hun fra sig med bestemthet. Da vi imidlertid hadde talt sammen en liten stund, begyndte hun saa smaat at gi efter. Jeg laa om natten i et hus like ved hendes, og ved aftenandagten kom hun dit og satte sig ned for at høre paa den. Da hun gik derfra, takket hun mig hjertelig for alt det gode, hun hadde faat høre.

— Saa kom jeg ind til en gammel syk og sengelig­gende mand. Da han fik se mig, satte han sig op i sengen og nikket til mig, at jeg skulde komme hen til ham. Jeg satte mig da ved sengen og talte saa høit til ham, som jeg kunde, da han var tunghørt. Han sa da: «Aa jeg har læst saa meget og lært saa meget av Guds ord i min tid. men Gud hjælpe mig, jeg har ikke levet derefter, og nu kan jeg visselig ikke vente, at Gud vil være mig naadig».  «Aa nei, vi har nok ikke ret til at vente det, naar det skulde gaa, som vi har fortjent», sa jeg, «men erkjender du din synd og længes du efter Jesus, da vil Gud allike­vel forbarme sig over dig». Da jeg vilde gaa, grep han mig ved armen og sa:   «Du faar be for mig».

Jeg blev meget bevæget ved denne bøn og begyndte at be høit. Det var godt at be for ham. Ved avskeden var han og hans datter meget bevæget.

En anden skriver:

«Jeg besøkte idag en syk mand, 54 aar gammel. Han hadde ligget næsten et aar i dyp aandelig anfegtelse, og han hadde flere ganger bedt sin hustru ta vare paa ham, at han ikke skulde faa anledning til at ta livet av sig. Ingen kunde nu mere faa et ord av hans mund uten hans kone, til hvem han en og anden gang sa hviskende: «Bed for mig». Jeg læste for ham Es. 53 og holdt knælende bøn foran hans seng. Ved avskeden holdt han krampagtig min haand for at uttrykke sin taknemlighet, men ikke et ord kom over hans læber.

I et litet kammer ved siden av laa hans gamle mor syk. Hun var 93 aar gammel og hadde været blind i 8 aar. Men hvilken frimodig troende sjæl hun var:  «Retfærdiggjort ved troen har vi fred», var hendes glæde og sang. Det var mere end 40 aar, siden hun blev vakt. Hun gik, fortalte hun, engang til den hellige nadverd og

efter at ha nydt den blev hendes glæde saa stor, at hun naatte bringes ind i sakristiet for ikke at forstyrre de andre. Det var underlig at tale og be med denne trofaste Jesu brud.

I et andet hus laa en gammel enke paa over 80 aar. Hun vilde ikke høre Guds ord og var i en sørgelig tilstand. Jeg fik tale med hende en liten stund; da jeg hadde læst forskjellige steder av Guds ord og gjort nogen bemerknin­ger dertil, spurte jeg hende, om jeg skulde be for hende.

«Ja kjære gjør endelig det», het det da. Vi bad da sam­men i Jesu navn, at Herren maatte forbarme sig over denne gamle synder, der var nær ved at gaa til forhærdelse.

Efter endt bøn, bad jeg hende læse Herrens bøn, som hun kunde noksaa bra, uagtet hun tilstod, at det var længe siden hun hadde læst den. Efter at jeg hadde forladt hende, kom der bud om, at jeg maatte komme tilbake. Hun var blit meget bekymret for sin sjæl. Jeg hadde en lang samtale med hende. Jeg fik av denne det bedste haap om, at Her­ren fik gjøre sin gjerning der.

I et hus traf jeg en kone paa 70 aar, blind, men for­resten taalelig frisk. Hun var rent uvidende i det, som angik frelsen. Hun hadde ikke læst i Guds ord siden sin konfirmation, fortalte hun, og dengang kun i 4 dager. Hun visste ikke, hvorfor vi feiret jul, paaske og pinse, end ikke langfredag, kjendte altsaa ikke til, hvilke for syn­dere dyrebare begivenheter, der knytter sig til disse fester.  Hendes barn, som hun bodde hos, var meget bedrøvet over morens tilstand. Sønnen ytret med taarer, at han i sit hjem ikke hadde hørt andet end ondt fra sin ungdom av. Jeg læste da Joh. aab. 6, 12.17 og forklarte dem saa enfoldig som mulig. Hun syntes, at bli noget betænkelig derover og da vi hadde samtalt en stund, læste jeg Luk. 15 og talte med hende om Guds kjærlighet i Jesus Kristus, og om hvor megen naade og salighet hun hadde skutt fra sig i sit lange syndeliv. Hun begyndte da at graate. Naadesolen begyndte at smelte hjertets kolde is. Maatte det være begyndelsen til den bedrøvelse efter Gud, som ikke fortrydes».

Flere andre skriver:

«Jeg besøkte en dag en syk, han hadde tæring. Han døde dagen efter. Da han var nær sin død, sa han til sin mor:

«Maatte jeg nu faa dø i Jesu arme! Er ikke Gud god, som sender en mand helt fra E. (han mente vort bibelbud) til mig».

Jeg tok mig idag en tur paa 8 dager til F.  – et avsides­liggende sted, hvor der kun er gudstjeneste seks ganger om aaret, og hvor sjelden lægfolk reiser. Der var godt at være. Det gjorde hjertet godt at se, hvorledes mand og kvinde med stor begjærlighet lyttet til Guds ord. Trods veir og føre, som var meget slemt, kom de paa opbyg- gelsene og var særdeles glade og taknemlige for budskapet om Jesu kjærlighet til syndere».

«Paa et av mine husbesøk spurte jeg en ung kvinde i samtalens løp, om hun var et Guds barn. «Nei: svarte hun straks uten betænkning. «Ær du da et djævelens barn», spurte jeg da. «Ja», svarte hun med høi latter, som om dette var den ubetydeligste sak av verden. Men hun maatte dog ha bævet tilbake for sit eget sørgelige svar tilsisst; ti da vi hadde samtalt en stund om, hvad for et skrækkelig svar, hun hadde git mig, begyndte hun at graate.

— Aldrig har jeg paa mine reiser støtt paa en saadan foragt for Guds ord som idag. Jeg holdt opbyggelse paa en gaard for en liten forsamling av mænd og kvinder. Mens jeg talte Guds ord, holdt en del mænd, som hadde gjort sig ukjendelige ved at klæ sig i en særegen dragt, paa med at støie og skrike utenfor vinduene. Da jeg talte til dem og foreholdt dem det ansvar, de paadrog sig ved sin foragt for Guds ord, gjorde de et hallingkast og forsvandt under latter og støi. — Men idag hadde jeg ret en glædesdag paa min tunge vandring i disse trakter. Da jeg for 12 aar siden som bibelbud i Lutherstiftelsens tjeneste reiste gjennem denne egn, var nogen sjæler blit vakt op av sin syn- desøvn i denne kreds.

Da jeg nu var dem saa nær, maatte jeg indom og besøke dem. Vi hadde den hele tid vekslet brever sammen. Det var slemt at komme frem, da storm og sne hindret, men efter megen møie og besvær kom jeg endelig frem til deres gaard. Hvilket glædelig gjensyn ! Jeg traf dem igjen som modne, befæstede kristne, friske i sin kjærlighet til Herren. De visste ikke, hvorledes de bedst skulde uttrykke sin glæde og taknemlighet ved at se mig igjen. Det var ret en glædens dag«.

»Jeg kom til en gaard og bad om nattelogi. Det blev mig beredvillig indrømmet. Da jeg om morgenen holdt min andagt og derunder bad for min hustru og barn og anbefalte dem i Guds haand, kom konen i huset grætende og sa til mig, idet hun grep min haand:  »Jeg har ingen i min slegt, som ber for mig, men det har din hustru og dine barn. Kjære bed for mig du«.

»Jeg hadde et glædelig husbesøk idag. Det var hos en meget ung mand, som var syk. Da jeg for en tid siden holdt opbyggelse paa en gaard i nærheten, var denne mands mor og hustru der. Disse anmodet mig da om at komme og holde opbyggelse i deres hus en av dagene; men da de kom hjem og talte med husets herre om dette, fik de ikke lov til at motta mig. Nu var han syk, og smertene ga ham frygt for døden, Dette fik jeg da vite og gik straks til ham. Han hadde før været en motstan­der, men nu var han mottagelig for Guds ord. Han græt som et barn, han hadde saa behov, at der blev bedt for ham, sa han. Nu var der intet i veien for, at jeg kunde holde opbyggelse, jeg kunde komme, naar jeg ønsket«.

»Da jeg nu er færdig med min gjerning blandt vei­arbeiderne paa fjeldene, vil jeg sende Dem nogen ord om virksomheten der. Tilstanden blandt arbeiderne var i høi grad ynkelig. Ugudeligheten blandt dem var stor. Banden og svergen hørte til dagens orden. Det var heller ikke saa sjelden, at man traf fritænkere blandt dem. Søndag før jeg kom paa fjeldet, hadde kirkesanger Ø. været deroppe for at tale Guds ord for dem; men de gik uten vi­dere ut og vilde ikke høre paa ham. Dette indtraf aldrig, mens jeg var hos dem. De hadde agtelse for mig, da de hørte, jeg var sendt av Lutherstiftelsens bestyrelse for at virke iblandt dem.

Endskjønt det saa mørkt ut i begyndelsen, lysnet det dog litt efter litt. Ti Guds ord hadde sterk magt over disse haarde hjerter. Det var rigtig godt at bestyrelsen sendte nogen til at virke her; ti var det noget sted nødvendig, saa var det her. Jeg haaper ogsaa, at gjerningen vil bære frugt. Flere arbeidere tegnet sig som medlemmer i totalavholdsforeningen og flere gode skrifter blev utspredt«.

Et nyt bibelbud, som netop gjorde sin første reise skriver om Lutherstiftelsens tidligere arbeide der, hvor han hadde begyndt sin gjerning:

»Ordet om den korsfæstede har ikke liten dragende magt paa hjertene her i O. For nogens vedkommende er det allerede blit til liv, og mange staar under Aandens forberedende arbeide. Til opmuntring for de kjære brødre i Lutherstiftelsen, som utsender bibelbud, kan sies, at gjer­ningen her i aarenes løp har baaret mange velsignede frugter.  »Jeg kommer efter de andre og kan saaledes, uten at tillægge mig nogen ære, uttale det. Jeg ser saa tydelig frugtene av det arbeide mine forgjængere har ned­lagt. Give Gud, at Lutherstiftelsen maatte kunne sende mange arbeidere ut, som baade lærer vel og lever vel. Gud til ære og vort land til rik aandelig velsignelse«.

 


Et bibelbuds erindringer.

Av sine erindringer som bibelbud og tillike fra sin deltagelse i indremissionsarbeidet i det hele fortæller Gabriel Baardsen, forstander for vaisenhuset Bethania i Stavanger: »Lutherstiftelsen hadde fra første stund mit hele hjerte undtagen i det, at den ikke helt vil godkjende de gamle grundtanker for lægmandsvirksomheten fra H. N. Hauge.

Paa et lægmandsmøte paa Sand 1869 blev der ogsaa forhandlet om Lutherstiftelsen.

Den møtte ikke videre tillid, skjønt den var knyttet til det navn, som overalt i hele landet stod høiest blandt lægfolket, professor Gisle Johnsons navn.

Hovedindvendingen mot den var den, at Lutherstif­telsen var altfor kirkelig. Hovedtalsmanden for denne indvending var lensmand Skaar i Aardal. Og han fik til­slutning av de fleste indflydelsesrike mænd, hvorav ikke faa var tilstede.

Merkelig nok var der in­gen, der heftet sig ved den bestemmelse i Lutherstiftelsens grundregler, at sendte sine »bibelbud ut til at holde forsamlinger, men væsentlig til at gjøre husbesøk, tale med folk som det gaves leilighet til under be­søket, og sælge bøker. Bibelbudene hadde kun lov til paa venners opfordring at tale i deres forsamlinger, dog saaledes, at den gjerning, hvortil de egentlig var kaldte ikke led derved«.

Berettigelsen av at sende skikkede lægfolk ut til at tale Guds ord var i den grad selvsagt, at man kunde ikke komme paa andet, end at Lu­therstiftelsen var dannet med dette formaal for øie.

Det gik en hel tid, før man til sin forbauselse blev var det————— Det var kirkeligheten, men vel at merke som prestene hittil hadde lært den, som man var ræd for at komme ind under. Dette var da ogsaa et spørsmaal om liv eller død for de gamle lægmænd. Det sa lensmanden i Aardal tydelig nok. Og de andre tilstemte det.

Stillingen til Lutherstiftelsen kom dog snart til at undergaa en stor forandring. Den gik over til det rent motsatte, til en ren begeistring for den, og dette ikke min­dre hos dem, som før hadde været mest ræd for den, som f. eks. lensmand Skaar.

Det skedde ved den sterke rørelse som vaktes ved Lutherstiftelsens første utsending til Ryfylke, snekker Reinert Pedersen fra Farsund. Det meste av rørelsen rak ikke stort over vaarstemningen. Det mest værdifulde ved hans virksomhet var kanske dens oplivende indflydelse paa de ældre troende.

Det var han, som ga støtet til, at jeg kom i  Luther- stiftelsens tjeneste i flere aar i den tid, jeg var fri fra sko­len. En tid virket jeg (1 1/2 aar) utelukkende som dens emissær. Maanedsløn var 4 daler = kr. 16,00. For de 1 1/2 aar var det en godtgjørelse svarende til den yderst knappe skoleløn. Det var saavidt vi slog os igjennem ved det tillæg min kone vandt ind ved skræddersøm. I mellemstunder kunde jeg hjælpe hende ved symaskinen. Jeg kom saa vidt, at jeg sydde en hel brudekjole paa maskinen.

Naa ja! Paa mine reiser for Lutherstiftelsen bestod min virksomhet i husbesøk, op til 12—18 om dagen, salg av smaaskrifter (jeg hadde altid en vel fyldt boktaske med) og opbyggelse om aftenen for den kreds, jeg hadde besøkt om dagen. Min første bibelbudvirksomhet var i Klep paa Jæderen og Søgne.

I Søgne pr. Kristiansand kom jeg sammen med en av de betydningsfuldeste lægmænd, jeg har lært at kjende, lastehandler Ole Tjømsland. Han var en meget dygtig forretningsmand. Men en indremissionsmand var han som faa. Han fik ordnet Mandals og omegns indremissions fællesforening for indremission og derefter Kristian­sands og omegns fællesforening.

Han var begyndt paa missionsskolen men maatte opgi den paa grund av en sygdom i halsen, virkningen av den blev han aldrig kvit.

Men hans iver for Guds rikes fremme hjemme og ute ophørte aldrig. En forunderlig evne til at ordne og tilskynde hadde han. Han var ingen taler paa grund av sin skrøpelige hals. Men dype tanker hadde han.

Da jeg mange aar efter besøkte ham og tok avsked med ham for dette liv, hadde han mistet stemmen. Kun hans kone forstod ham. Da jeg skiltes fra ham med disse salmens ord:

Saa reise vi til vort fædreland,

der ligger ei dag i dvale,

der stander en borg saa prud og grand

med gammen i gyldne sale,

saa frydelig der til evig tid

med venner i lys vi tale !

 

Da lo han høit, og hans øine lyste av glæde.

Under virksomheten her blev det klart for mig, hvil­ken støtte og fremhjælp det gamle lægmandsliv hadde i en slik sammenslutning. Og tanken blev sterk hos mig om nødvendigheten av en slik fællesforening for indremission i Ryfylke. Jeg vilde arbeide for den.

Jeg bragte tanken frem paa et lægmandsmøte i Vats 1875 og redegjorde for den. Det blev besluttet at behandle spørsmaalet paa et møte om høsten i Vikedal samme aar. Men jeg kunde ikke komme til møtet i Vikedal, da jeg var forhindret ved emissærvirksomhet øst paa. Spørsmaalet utsattes til et senere møte, som jeg skulde forberede.

Jeg foretok da en reise omkring i Ryfylke vaaren 1876 og tok saken frem for ældre venner, som det var om at gjøre at faa vinde for tanken.

Jeg hadde omhandlet spørsmaalet i brever til Peter Hærem. Han tilkjendega sin tilslutning i et brev, jeg hadde med. De sterkeste indvendinger, som blev gjort, var frygten foren lønnet virksomhet. Jeg henviste til, at lønningen ikke skulde være andet end en godtgjørelse efter trang og for opofrelse av tid og for utgifter paa reisen. Tilslutnin­gen til tanken blev god. Jeg indrykket da en bekjendtgjørelse i »Bibelbudet« for 4. mai 1876 om et grundlæggende møte paa Sand tillikemed forslag til grundregler for en fællesforening for Ryfylke.

Jeg fremstillet saken for Oftedal og anmodet ham om at være med. Han grep saken med begeistring. Det grundlæggende møte holdtes da paa Sand 2. pin­sedag. Stor tilstrømning — 4000 a 5000 mennesker.

Et utkast til grundregler, som jeg hadde utarbeidet under raadførsel med Ole Tjømsland i likhet med grundreglene for de fællesforeninger, han hadde faat istand, blev vedtat uforandret. Og bestyrelse valgt.

Møtet var rikt velsignet. Presten Oftedal, der dirigerte møtet, blev bestyrelsens formand, en stilling han indtok til han traadte av i 1891. 2 aar efter paa et aarsmøte i Hjelmeland blev Jæderen optat og foreningens navn »Ryfylkes fællesforening« blev forandret til »Ryf. og Jæderens fællesforening«.

Den har nu virket i snart 42 aar til ikke liten velsig­nelse omkring i de 19 prestegjeld. Stavanger bys indre- missionsforening har sluttet sig til den, men driver for­øvrig en selvstændig virksomhet.

Men et av fællesforeningens formaal, som ogsaa uttryk­kelig og bestemt blev fastsat i dens grundregler, var at fremme den gamle lægmandsvirksomhet fra H. N. Hau­ges dager.

Men dette formaal er desværre ikke fremmet med den styrke som det skulde. Der har neppe været et aarsmøte, uten at denne virkemaate har faat sterke opmuntringer og tilskyndelser. Aarsakene, til at de ikke har hjulpet stort er flere. Men jeg kan ikke nærmere gaa ind paa dem her.

Foreningen har været meget heldig i valget av sine emissærer. Ingen har hat virketid over 5 maaneder. Den har derfor ikke ført nogen ut i den fare, som følger med at rive en mand ut av hans jordiske kald. Det har været modne og erfarne kristne, der har gjort sin gjerning med troskap.

I de første 10 aar utfoldedes et rikt liv inden forenin­gen. Det var den dype vækkelse fra 1870-aarene, som dannet grundretningen og grundstemningen i livet. Siden har man nok her som andre steder merket »giften i tidens veir og vind« med den derav følgende avkjøling og avslappelse.

Efter Oftedal har prestene Aalvik fra 1891—1908 og Johan Lunde fra 1909 til nu været foreningens formænd, begge med betydelig indflydelse til fremme av det kristelige liv. Undtagen det første aar jeg var foreningens emissær, har jeg været viceformand.

Men deltagelsen i ordskiftet paa aarsmøtene om de ristelige emner er ikke paa langt nær saa livlig som i den tidligere tid. Og i regelen er heller ikke uttalelsene saa grundige. Man faar indtryk av, at der i flere hense­ender mangler klarhet i det kristelige erkjendelsesliv. Dette ledsages av den omstændighet at barnelærdommens (kate- tdsmus og »forklaringer«) betydning, som de gamle lægfolk satte saa høit, er bedrøvelig sunket i de yngres bevissthet.

Men jeg tror dog, at de gode gamle rotter fremdeles lever i den aandelige jordbund i foreningen. Og en dag naar Herren lar sin sol opgaa over den og lar sit regn falde paa den, vil de spire op paany med liv og kraft.

Herren er dertil mægtig.

Maatte en saadan dag med sol og regn fra det høie komme nu ret snart ! Det er mit haap, at den gamle lægmandsaand da vaagner.

Til dette avsnit om bibelbudgjerningen skal der tilslut knyttes enkelte levnetsskildringer av ansete bibelbud. (Som det vil sees, har enkelte av disse biografier været offent­liggjort før, mens andre er skrevet for denne bok. Der er andre bibelbud, som det hadde været ønskelig at gi en skildring av og som fortjente et mindeord. Men dels var det, trods gjorte forsøk, ikke mulig at skaffe de nødvendige oplysninger, dels gjorde hensynet til bokens størrelse det umulig at ta flere biografier med. Enkelte av de livsskildringer, som her er git, er paa grund av de knappe op­lysninger blit korte og ufuldstændige, men de er dog tat med, fordi vedkommende fortjente et minde. Bibelbudene er nævnt i den orden hvori de mottok ansættelse).

 

 

Skriv inn søkeord..