carl johan svanholm

 

svanholm1Fra «lndremissionæren» 1898 s. 63, gjengitt i boken av Edvard Sverdrup : “Fra Norges kristenliv”. 1918.

Med »gamle Svanholm« er en av vort lands mest kjendte og virksomme kristne vandret bort. I en række av aar har han staat som en av de aandelige fædre iblandt os og ved ord og gjerning tjent sin Herre og mester. Med stor interesse vil visselig baade de, som kjendte ham person­lig, og de som kun kjendte ham av navn, læse følgende utsigt over hans liv, der er et utdrag av en længere bio­grafi av ham, som godhetsfuldt har været os overlatt til avbenyttelse.

Svanholm blev født i Kristiania 4de april 1821.

Faren, som var skomakermester, døde allerede i 1827, moren i 1832, og S. fik der­for erfare som forældreløs, fattig smaagut, hvad det er at vokse op i trange kaar.

Han gjennemgik en alvorlig forskole til et liv, hvis første aar saa langt fra var lyse, at det hændte mer end en gang, at han ikke visste, hvor det daglige utkomme skulde komme fra.

— I slutningen av 40-aarene — S. var da gift første gang — fik de en troende, ældre kvinde fra Hadeland i logi. Hun virket paa dem, særlig paa ham, og samtidig slog presten Hallings prækener ned i samvittigheten, og der blev nød derinde. Guds ord blev i denne tid S. kjært og flittig benyttet han det. Gud lot ham ogsaa opleve flere likefremme bønhørelser, der virket mægtig til at dra ham nærmere. Saaledes mindtes han særlig en dag, da han ikke visste nogen utvei til at skaffe det brød, som ganske manglet dem. Saa gik han op paa loftet, og der utøste han sit hjerte for Herren. Indtil nu hadde han jo forsørget ham. Længe holdt han ut i bøn og paakaldelse Da kom hans datter op, hun hadde gaat og ledt efter sin far. Der var kommet en mand ind i butiken, som vilde kjøpe et par helstøvler, som stod utstilt i et skap. Det var hele hans beholdning dengang. Dermed var hans nød avhjulpen.

I denne paa baade indre og ytre trængsler rike tid fik han god støtte hos de ældre kristne. Blandt dem indtok Mor Udnæs paa Brochmannshaugen, en av de ældste av Hauges venner, en fremragende plads. Fremdeles maa nævnes Hansen paa Bakke møllen ved Sagene, en snil, enfoldig bror, i hvis koselige hjem de troende ofte samlet sig, og hjul maker P. Christensen, hvis hus altid var aapent for de fattige i aanden.

Det var paa den tid S. ogsaa fik anledning til at høre lægprædikantene Herman Rustad og Jens Johnsgaard holde opbyggelse paa Hammersborg skole. Den sisste ytret et ord, som særlig fæstet sig i Svanholms erin­dring : — »Hvad kan være herligere end at tale om Jesus«, sa han. Og Herman Rustads enfoldige præken maatte natur­ligvis gjøre indtryk paa et gemyt som Svanholms.

Fra nu av begyndte man mer og mer at holde opbyggelser nede i byen og paa Brochmandshaugen og Bakkemøllen. Den gamle lægmand Tor Agnes fra Baastad med flere andre venner holdt engang en søndag eftm. opbyggelse paa Bakkemøllen. S. var der ogsaa. Efter at de var blit beværtet — mange var komne langveisfra — sa Tor Ag­nes til S.: »Naa faar du holde bøn«. Men S. vægret sig da der var saa mange ældre, bedre skikket hertil end h an, hvad han likefrem uttalte.

Da sa den gamle til ham »Naar en far har mange barn, saa agter han ikke saa meget paa, hvad de voksne av dem sier, men naar der mindste begynder at pludre »mama« og »papa«, da roper han straks med glæde: »Nei, hør du, han kan ogsaa snakke nu«. Da fik S. frimodighet.

Han har ofte husket denne stund og den vise maate at ta den unge paa, saa han ikke fordærves, men vokser i naaden og erkjendelse av Guds, vor faders kjærlighet.

Erik Tønnesen fra Fredriksstad var ogsaa blandt de lægmænd, S. hørte. Denne mand hadde en særlig gave til at klargjøre lovens rette og dødbringende tjeneste saavelsom naadens dyrebare sandheter. Han fordret sterkt, at mennesket maatte undersøke med sig selv, om der var foregaat nogen sindsforandring og ny fødsel og nævnte kjendetegn paa naadens iboen. Han rev ned alt, hvad S. hadde bygget op hos sig selv i to aar. De vekslet brever.

S. la frem for ham sin aandelige tilstand, og Tønnesen svarte: »Jeg kan endnu ikke se av dit brev, at du er kommen til den sande tro; men du svømmer maaske endnu paa følelsenes hav«. Det var tungt for S. at faa dette svar; men det drev ham nærmere til Gud i bøn om aandens lys.

I 1854 kom Olai Skullerud til Kristiania og var senere nærmeste foranledning til oprettelse av »Broderkredsen«, der fik overordentlig stor betydning, idet den baade bevarte de kristne fra at gaa med i den lammerske bevægelse, og — hvad der var vigtigere endda — bandt dem sammen i broderlig kjærlighet og endrægtighet. Der var mange, hvis navner bakefter fik en god klang blandt kristenfolket i vort land, der i de dager hørte til »Broderkredsen«, og S. talte med varme om, hvor godt de hadde det. Han var selv et ivrig medlem av det indtil sin død.

Lysere tider var kommet. Fra de teologiske profes­sorer Caspari og Johnson utgik der rike impulser, som vi alle vet. S. blev nu ofte og fra mange steder opfordret til at holde opbyggelser, hvad han ogsaa gjorde. Rigtignok kom det av og til til sammenstøt med flere prester, der ikke taalte hans optræden; men S. bar sig viselig ad, og efterhaanden utjevnedes al personlig strid. S. var i høi grad en fredens mand. Han var en av Kristiania indre- missions stiftere og sat til sin død i dens repræsentantskap.

Trods sin høie alder var han utrolig virksom, ikke bare i sin kaldsgjerning, men som prædikant og som utdeler av traktater. Syke- og husbesøk avla han flittig, sjælene laa ham paa hjertet.

Fredag den 22de april var han sisste gang paa samtalemøte i »Broderkredsen«, den 26de blev han heftig syk av mavebetændelse og hensov saa den 3dje mai. Sin sans­ning beholdt han til det sisste og sukket og bad til Gud om en salig utgang.

Kristiania indremission utbad sig tillatelse til at be­koste hans begravelse. Den foregik fra Hausmansgatens bedehus. Pastor Mortensen holdt en varm mindetale over ham.

Han er nu vandret hjem, men i vor erindring vil vis­selig denne lyse, livlige skikkelse staa som en stadfæstelse av salmistens ord :  »Den retfærdige spirer som palmer, som en ceder paa Libanon vokser han. Plantet i Her­rens hus, blomstrer de i vor Guds forgaarde. End i graahaaret alder skyter de friske skud; de er frodige og grønne».

Til ovenstaaende skildring kan føies følgende, som en av hans nærmeste efterlatte meddeler : »Flittig og virksom var han med i arbeidet i Kristiania, holdt opbyggelser paa bedehusene og ellers rundt omkring, saa til gamle og syke og blev aldrig træt av at formane og kalde til omvendelse : Idag er naadens tid ! Mangt et skridt ligger igjen efter ham paa bryggene, blandt vognmændene, paa hospitalene og i de fattigere strøk.

Kirken var hans rette hjem. Han kunde med sandhet si paa sit sisste sykeleie: »Jeg har altid elsket kirken». Han var en tro kirkens søn og var aldrig borte fra sammenkomstene i Guds hus, likesaalitt som fra møtene i missionslokalene eller i broderkredsen.

Forholdet til prestene var ikke altid saa let, men Svanholm hadde en likefremhetens naadegave til at tale med dem om lægmandsvirksomheten, saa det med tiden kom til broderlig forstaaelse og gjensidig tillid«.

Det er et eiendommelig træk, at »gamle Svanholm» var den eneste lægmand, som biskop Heuch opfordret til at tale Guds ord, mens han var prest i Uranienborg menighet og endnu en avgjort motstander av lægmandsforkyndelsen.

 

Skriv inn søkeord..