ingebrigt kvam : presentert av sigrid svendsen

 

– i boken : “Kristenliv i Romsdalen  1809 – 1864”. Indremissionstrykkeriet, Oslo 1931.

(Til forskjell fra Sverdrup, kaller Svendsen ham Ingebrigt Paulsen Kvam – ikke Hansen Kvam. Men det er tale om samme mann).

Forordet lyder :

I denne bok er samlet oplysninger om de haugianere som levet i Grytten fra 1809 av, og om den vekkelse som fulgte efter deres tid inntil 1864. Kildene er for haugianernes vedkommende vesent­lig H. G. Heggtveit: «Den norske kirke i det nit­tende århundrede», for vekkelsens sogneprest N. A. Carlsens korrespondanse med biskop Grimelund  og dennes innberetning til departementet, samt hans redegjørelse i «Norsk Kirketidende» 1862.

Dessuten har eldre folk på stedet fortalt mig hvad de visste fra den tid, og jeg har fått lov til å benytte brever og optegnelser hos dem. Jeg bringer dem alle herved min hjertelige takk for all hjelp og velvilje.

I fremstillingen er beretternes ord mest mulig nøiaktig fulgt, også der hvor de ikke er direkte citert. Tallene i teksten gjelder henvisningene sist i boken.

Veldre i august 1931. Sigrid Svendsen.

 

Fra s. 85 – 89 :

I 1844 flyttet der inn til Grytten en haugianer fra Lesja, Ingebrigt Kvam. Han var født i 1816, og foreldrene var gårdbrukerfolk. «De opdrog ham godt efter sine forholde, lærte ham at læse, formanet ham til gudsfrygt og redelighet, og vænnet ham til arbeid­somhet og nøisomhet».

Gud virket på hans sinn gjennem hjemmet, barne­lærdommen og konfirmasjonen, samt haugianerne i bygden.

19 år gammel hørte han for første gang den 3 år yngre Mads Wefring, og blev tiltalt av hans vidnesbyrd. Det var da Wefring og Daniel Arnesen reiste gjennem Lesja. Året efter kom Mads Wefring igjen sammen med Anders Haave. Ingebrigt Kvam hørte dem på Lesjaskogen, blev vakt der, og kom snart til en klar omvendelse.

Ikke lenge efter reiste han til Kristiansund, hvor han 4 år var i garverlære hos en haugianer der.

Til en begynnelse var hans kristendom noget lovisk, men så leste han en dag i «Samlingspostillen» en preken av Luther på 22. søndag efter trefoldighet. Den handler om «hvad synd og syndsforlatelse er», og den gav ham et helt nytt syn på evangeliet.

I 1840 blev Kvam gift med Marit Knutsdatter Hole fra Grytten. Hun hadde styrt huset for den garver han var i lære hos i Kristiansund.

De flyttet inn til Molde, hvor han begynte egen forretning. Men da han ikke tålte sjøluften, kjøpte han fire år senere sin kones fedrenegård nedre Hole, og flyttet dit.

Gården har en vakker beliggenhet like i nærheten av Romsdalshorn og med Trolltindene på den andre siden av elven. Våningshuset, en gråstensbygning fra omkring- 1800, er nu fredet, og står sådan som det var i haugianernes tid. Murene er tykke, vindusnisjene 85 cm. dype. De gamle gulvplanker, festet med trenagler og nu ganske tynnslitt, er be­holdt i gangen og trappen, hvor vennene i den tid gikk ut og inn. I den store stue til høire for gangen holdt de sine samlinger. — På nedre Hole bevares også de bøker som er igjen efter Daniel Arnesen.

Kvam blev nu nærmeste nabo til Daniel Arnesen. Utenfor huset står ennu nogen store morell- og eple­trær, som Arnesen har plantet for ham.

nedre hole gryttenVed siden av gårdsbruket drev han også garveri på Hole.

Men så skulde han hjelpe en garver på Veblungsnes. Det gjorde han på den måten at han nedla sitt eget garveri, solgte det meste av gården og flyttet til Veblungsnes, hvor han i flere år bestyrte garve­riet for den annen. I 1856 flyttet han hjem igjen til sin gårdpart, «Kvams-Hole», og fortsatte derefter bare som jordbruker.

Ingebrigt Kvam var middels høi, med rank hold­ning, vakre ansiktstrekk, og livlige, kvasse øine. Han førte alltid respekt med sig, og hans ord og råd blev gjerne tatt til følge også i offentlige og kommunale saker. Han var klar i tankegangen, «og hadde en besynderlig evne til å skjelne mellem det ekte og det uekte».  Og det han mente, fikk han også sagt. Han hadde et eget solid og pålitelig lag når han snakket. I debatt var han slagferdig og skarp.

Kvam optrådte ikke som taler før på et senere tidspunkt, da forholdene gjorde det nødvendig. Hans innflytelse utgikk fra hans personlighet, hans gud­fryktige liv og hans samtaler.

I 37-års alderen var han inne i en dyp anfektelse. Han tvilte på Guds ords sannhet, ja på alt. Dette varte omkring et år. Det var den verste tid han hadde oplevd. Men så fik han igjen tro at Guds ord var sant, og begynte nu på nytt å lese Bibelen fra begynnelsen til slutningen. Da fikk han øie på en merkelig sammenheng : Forjettelsene om Jesus i det gamle testamente og vidnesbyrdet om ham i det nye slynger sig som en rød tråd gjennem hele boken. Han hadde aldri, hverken før eller senere sett dette så klart som da.

Men så gjorde Satan et siste voldsomt anfall på ham og fristet ham med at Bibelen allikevel ikke var inspirert av Gud. Midt under dette satt han en søn­dag og leste prekenen i «Samlingspostillen». Den var av Francke og handlet om Bibelens sannhet. Denne preken løste vanskelighetene for ham.

Kvams hustru Marit var i sin tidlige ungdom blitt vakt ved haugianerne i Grytten. Hun blev som en opriktig og eksemplarisk kristen et lys i bygden. Hun var en dyktig husmor og en sjelden elskelig ekte­felle, snild mot alle, sindig og saktmodig, med stor visdom til å omgåes tjenerne. De mange vennebrever hun har skrevet, bragte velsignelse til mange utenfor hennes hus.

Ingebrigt Kvam var en varm venn av hedningemisjonen. Han var med da den første misjonsforening blev stiftet i Grytten omkring 1847, og fulgte den trofast til nylig før sin død 1904.

Skolevesenet eiet også hans fulle interesse. Da der i 1853 blev bevilget midler til temmelig omfattende innkjøp for skolene i bygden, så skyldtes dette for en stor del Kvams innflytelse. Den gang blev der kjøpt ny-testamenter, salmebøker, lesebøker, for­skrifter, koralbøker og salmodikon til samtlige skoler i prestegjeldet.

Kvam kom til å stå som en åndelig leder i sin bygd under de religiøse bevegelser i 1860- og 70- årene.

Mest bekjent er han dog for sin 20-årige virksom­het som bibelbud i Lutherstiftelsens tjeneste. Men det hører til en senere tidsperiode.

Skriv inn søkeord..