kristofer hansen

 

kristofer hansenMeddelt av H. G. Heggtveit i boken av Edvard Sverdrup : “Fra Norges Kristenliv”. 1918.

Kr. Hansen blev født i Holden 1834. I bygden var dengang et kraftig kristelig liv ved de ret mange haugi­anere, som endnu levet og virket der. Ved disse fik Hansen den første aandelige paavirkning. Han har selv opgit, at han kom til bevisst kristelig liv i 1849. Han rei­ste sommeren 1851 til Skien i skrædderlære, blev svend høsten 1856 og reiste saa hjem. Under opholdet i Skien utvikledes og modnedes hurtig hans kristenliv ved sam­været med vennene der, især Olai Skullerud. De blev hjertensvenner for hele livet.

Derefter drev han flittig i nogen aar sit haandverk. Efter opfordring av de gamle og sammen med dem deltok han hyppig i opbyggelsesforsamlingene. Et vidnesbyrd om hans tro og bekjendelse i denne hans første kristelige kjærlighets tid findes i en bok, som han 1858 utga i Skien under titel: «Aandelige Brødsmuler til opsankelse for sjælen paa reisen til evig­heten, eller en samling av aandelige sanger og betragtninger over nogen utvalgte sprog av den hellige skrift«.

Denne bok henledet opmerksomheten paa ham, saa han straks over nytaar 1859 blev ansat som lærer ved opdragelsesanstalten »Hans Cappelens Minde« ved Skien, anlagt høsten 1844 av Hans MikkeIsen og hans hustru Anne Marie. Om denne anstalt utga Hansen i 1860 et »Kort overblik« over dens første 17-aarige velsignelsesrike virk­somhet; dette lille skrift er et opbyggelig og læseværdig arbeide.

Paa »Hans Cappelens Minde« virket han med stor flid, dygtighet og nidkjærhet baade som lærer for de unge og gjennem opbyggelser, han holdt paa anstalten og i omegnen. Desuten arbeidet han flittig ved samtaler og andagter    for de syke paa det nærliggende amtssykehus. Sommeren 1861 forlot han anstalten for at dra til stiftsseminariet i Asker og gjennemgaa under veiledning av C. G. Døderlein, N. Hertzberg, Jacob Aars, John Stenersen og E. F. B. Horn et toaarig kursus der.

Det blev en rik aandelig utvikling, han her oplevet sammen med disse sjelden dygtige lærere. Sommeren 1863 underkastet han sig avgangseksamen med rosende vidnesbyrd baade for kundskaper og praktisk brukbarhet. Saa var han et aars tid privatlærer hos jernverkseier Cappelen paa Ulefos og mottok derefter ansættelse som  lærer i   sin hjem­bygd, hvor han i en aarrække drev sin gjerning med vok­sende dygtighet og nidkjærhet. Han benyttet ogsaa enhver ledig stund til at holde opbyggelser rundt om i prestegjel­det og tildels ogsaa de tilgrænsende bygder.

I 1874 og vistnok tillike det følgende aar virket han paa opfordring som bibelbud for »Lutherstiftelsen«. Denne gjerning utførte han med stor dygtighet og til velsignelse for mange. Han var visselig en sjelden praktisk og nidkjær indremissionsarbeider. Saa overtok han en kort tid sin svigerfars gaard, men længtet snart efter atter at træ ind i skolens tjeneste. Høsten 1876 blev han ansat ved Skiens folkeskole. Hans anseelse som lærer og opdrager bevirket, at han 2. marts 1880 fik posten som skoleinspektør og klokker i Østre Porsgrund.

Her nedla han vistnok sin bedste kraft og utfoldet baade som skolemand og Guds ords forkynder paa stedet en betydningsfuld virksomhet, der vidnet om en alsidighet, dybde og rik livserfaring, som vanskelig kan vurderes høit nok. Det fremhæves, at han i al sin færd var en beskeden, stilfærdig og ydmyg kristen, som selv helst vilde træ mest mulig tilbake. I 1886 utga han i Porsgrund paa eget forlag: »Tanker om den hellige skrift og praktiske vink til dens rette bruk«.

Denne bok paa 186 sider er et usedvanlig dygtig og modent arbeide; den er et fyldig vidnesbyrd om hans kristendomsopfatning og gir et elskelig indblik i en dyp, tænksom og i flere henseender original kristelig personlighet, rikt prøvet i trængsler og sjelden fortrolig med Guds rikes hemmelig­heter. Han gaar ikke altid den slagne landevei: »kun at læse i bibelen« skriver han »er til liten nytte. Vi maa studere den grundig og læse i den, som om vi søkte en stor sandhet, noget av virkelig værd. Det er bedre at ta et eneste kapitel og bruke en maaned til det end at læse bibelen blindt hen en maaned.

Man træffer mennesker, som læser den kapitel efter kapitel og kommer igjennem den paa et aar. Maaske det turde være bedre at bruke et aar til et kapitel. Hvis jeg skulde ind i et raadhus og ønsket at faa retten paa min side, vilde jeg ta saa mange vidner, jeg kunde, med mig forat stadfæste det ene punkt, om hvilket jeg vilde overbevise retten. Jeg vilde ikke la dem vidne om hvadsomhelst, men netop om det ene. Saaledes skal det ogsaa være med skriften. Jeg slog engang op det ord:  »Kjærlighet«  og jeg vet ikke, hvor mange uker jeg benyttet til at studere de steder, hvor det forekommer, indtil jeg tilsisst ikke kunde la være at elske alle mennesker. Jeg hadde næret mig saa længe av kjærlighet, at ieg længtet efter at gjøre godt mot alle, som jeg kom berørelse med.

Opsøk alle de steder i skriften, hvor orde. ,naade«,»tro« og »forvisning« forekommer! – Av 1. Job 5 13 ser vi, hvorfor han skrev brevet. I Joh. 20, 31 findes en slags nøkkel til forstaaelse av evangeliet. Johannes første brev er skrevet væsentlig om forvisning. Gi r paa ordet »vite«, “»kjende«, som i kap. 3 forekommer seks ganger. I vers 15 heter det:         Hver den, som hater sin bror, er en manddraper, og I vet, at ingen manddraper har det evige liv blivende i sig.

Merk: En kristen er ikke fuld av misundelse, hat og ondskap, men han er fuld av kjærlighet, glæde, fred, langmodighet, mildhet, godhet, tro, sagtmodighet og avholdenhet. Disse er de frugter, jeg skal bære, om jeg har Kristus i mit hjerte. Læs Gal. 5 og du vil bli var, om du bærer den rette frugt. Har du i en maaned næret dig ved Guds forjættelser, vil du ikke tale om, hvor tør og kold du er.

Man hører folk si: min kulde, hvor ussel jeg er«!

Min ven, det er ikke kulde, det er dovenskap. Vil du blot søke fra 1 Moseb. til Aab. og se alle de løfter, Gud har git Abraham, Isak og Jakob, jøder og hedninger, til alle sine, — hvis du an­vendte en maaned til at nære dig av Guds dyrebare for­jættelser, :vilde du ikke gaa omkring med nedbøiet hode og klage over, hvor jammerlig du er; men du vilde op- løfte dit hode med tillid og utrope hans naades rigdon fordi du ikke kunde la det være. — Sæt, at du anvendte en maaned paa »bøn«, at du gjennemgaar, hvad skriftene sier om bønnen, da vil bibelen bli en ny bok for dig Slaa op om »haap«, »tro« og »naade« og lordvp dig rigtu i dem! Første gang jeg læste om naaden, blev jeg saa opfyldt av den, at jeg standset alle, jeg møtte, og fortalte dem, hvor høit Gud elsket dem. Da Jesus kom med sin naades budskap til jødene, kunde de gamle lærflasker ikke rumme det; det sprængte flaskene og begyndte at strømme ut til hedningene rundt omkring. Om du bei ber om velsignelse, men forsømmer din bibel, vil du ikke faa den.

— Bibelen kan ogsaa læses paa den maate, at man tar en bok ad gangen. Vil du ta 1 Moseb., saa er den sædeplanten til alt:  Liv, død og opstandelse; den indbefatter hele den øvrige del av bibelen. Eller ta et ord, som gaar gjennem hele boken ! For en tid siden fik jeg en underfuld velsignelse av bjergprædikenens syv salig- hetsprisninger. — Læg merke til, hvorledes apostelen Peter skriver om haap!« »Naar overhyrden kommer«. Nøklen til alt, hvad Paulus skriver, viser sig at være tro, og til det, Johannes skriver, kjærlighet. »Tro, haap og kjærlighet«er de tre mænds kjendemerke, nøklen til det hele i enhvers lære.——- »

I 1889 utga Hansen en liten samling av aandelige sanger, som han kaldte »Kors og krone«. Den blev ikke litet benyttet i vennekredser. Sommeren 1898 gik han bort fra kamppladsen for at motta, som vi sikkert haaper, av naade livsens krone. Hellig forsigtighet var hans særkjende; man fik altid, naar man var sammen med ham, et sterkt indtryk av, at han levet i og av naade og vandret med Gud. — Mange og fyldige attester vidner om hans store nidkjærhet og dygtighet som skolemand.

Skriv inn søkeord..