matias olsen bjørnerudssveen

 

bjørnerudssveen1Meddelt av kirkesanger A. Olsen, Jevnaker. Gjengitt i bok av Edvard Sverdrup : “Fra Norges kristenliv”. 1918.

Mathias Bjørnerudssveen er født 29de december 1845 paa nordre Bjørnerudssveen, en liten gaard paa østre side av Einavandet. Her blev han opfostret under tarvelige kaar av strævsomme forældre, og den undervisning han mottok i den daværende omgangs­skole var vist ikke av bedste slags. Han blev konfirmert (antagelig 1860) av provst W. Magelsen, der er blit anerkjendt som en »meget dygtig skolemand«.

— Efterat ha tjent nogen aar paa en nabogaard, overtok han sin fars gaard, saavidt vites i 1872, samme aar som han indtraatte i egteskap med Kristiane Hansdatter Kyseth, V. Toten. For­uten sin gamle far, der opnaadde en meget høi alder, maatte han ogsaa underholde og pleie en ældre troende søster, som laa tilsengs av en svær nervesygdom i 11 aar. Dette medførte bl. a., at det var umulig for ham paa bedste maate at faa skjøttet sit gaardsbruk. At leie fremmed hjælp paa en jordvei, som ikke kunde fø mere end hest og 2—3 kjør, lot sig heller ikke gjøre. Disse omstændigheter m. m. medførte, at han hele sit liv hadde at kjæmpe med temmelig store økono­miske vanskeligheter, der voldte ham ikke litet besvær.

Da jeg sommeren 1870 første gang traf sammen med ham, fik jeg det bestemte indtryk, at han allerede den gang var en sjelden alvorlig, stille og forsigtig, troende ung mand, vistnok for flere aar siden paavirket eller vakt ved nogen av Hauges venner, som bodde paa Einastranden.

Siden den tid har jeg hat rik anledning til at lære ham nøie at kjende; og av de ikke faa troende lægmænd, jeg har hat den lykke at kjende paa »nært hold«, vet jeg neppe nogen, som i saa mange henseender vandt min og mange andres udelte kjærlighet og beundring ! Jeg nævner først dette: Han var »isandhet en israelit, i hvem der ikke er svik«. (Joh. 1, 48.)

Han hadde en skarp og klar forstand og sjelden sund dømmekraft, saavel i aandelige og kirke­lige som jordiske ting. Dertil kom en fast vilje og en uopslitelig seig energi og iver til at gjennemføre i livet de opgaver, han av Herren var kaldet til at løse eller tjene i sit liv. — Saaledes blev han da en sjelden tro og selvopofrende arbeider for den indre og ytre mission ! Jeg kjender neppe nogen, som igjennem saa mange aar har ofret saa meget av tid og kraft — uten løn — for Guds rikes sak. Stille og beskeden, ydmyg og forsigtig som han var, brændte der dog en sterk ild i hans barm for Her­rens gjerning og sjæles frelse.

Foruten flittig virksomhet inden V. Toten arbeidet han ogsaa i mange aar som emissær, dels inden »Hamar indremissionskreds«  og dels især inden »Randsfjord—Valdres fællesforening«, — begge tilsluttet Det norske lutherske indremissionsselskap (I de 14 aar, jeg var medlem av bestyrelsen for denne kreds, var jeg altid viss paa at faa kraftig støtte av kredsstyrets mangeaarige formand, biskop Hille, naar jeg tillot mig særlig at anbefale Mathias Bjørnerudsveen som kredsens utsending — ofte til steder, hvor forholdene var mere kritiske. A. O.).

— Som »lægprædikant« hadde Mathias Bjørnerudsveen vistnok nærmest den naadegave at kunne tale til troslivets inderliggjørelse og befæstelse og saaledes ogsaa til de troendes vekst i helliggjørelse og Kristi efterfølgelse. Men den kjær­lige og taktfulde maate, hvorpaa han søkte at kalde, for­mane og veilede de verdsligsindede blandt sine tilhørere til at vende om til Herren, mens det endnu er tid, var dog efter min ringe formening av langt større blivende betydning end den tilsynelatende meget større opmerksomhet, de forkyndere kan glæde sig over, som kan samle de store skarer omkring sig.

En noget sterkere betoning av troslivets hjertepunkt : retfærdiggjørelse »uforskyldt av Guds naade ved troen paa forløsningen i Kristus«, vilde jeg dog ha anseet for at være ønskelig, skjønt jeg sikkert vet, at han selv personlig levet i og av denne tro. Hertil kom ogsaa dette, at hans stemme var meget svak og litet klangfuld, og navnlig dette sisste bidrog ikke litet til, at ikke alle forstod at sætte den tilbørlige pris paa hans opbyggelige og troværdige vidnesbyrd.

Som »prestens medhjælper« gjennem mange aar, like­ledes som formand for V. Totens indre og ytre missions- forening samt for diakonisseforeningen ( — et par av diakonissene hadde i mange aar sit hjem i hans hus —) vandt han almindelig anerkjendelse for sin kjærlige og forsigtige færd til enhver tid. Navnlig var han utrættelig til at besøke syke og døende og altid villig til at tjene enhver efter bedste evne og leilighet. Og desuten forstod han med god støtte av sin likesindede, fromme hustru at utvise en utstrakt gjestfrihet, — ikke alene mot de troende inden bygden, men ogsaa overfor mange forbireisende venner fra andre bygder. Og mange er de, som undret sig over dette kunde gaa an !

Han hadde stor interesse for vort folks oplysning og økonomiske fremgang; men særlig laa dog vor kirkes ve og vel ham varmt paa hjertet. Og som han flittig benyttet sin forholdsvis rike og værdifulde boksamling, saa fulgte han ogsaa temmelig godt med forøvrig, specielt med hensyn til alle vigtigere kristelige og kirkelige spørsmaal. Var hans kirkelige standpunkt nærmest »moderat-konservativt«, saa var han dog altid interessert for saadanne re­former, der med god grund kunde haapes at gi vor kirke bedre kaar.

Til Totens prester stod han altid i et meget godt forhold. Nærmest av hensyn til sin stadige virksomhet for Guds rike bestemte han sig — allerede omkring 1890 — til at at sælge sin gaard, idet han kun forbeholdt sig et jordstykke, hvorpaa han opførte de fornødne huser og med strævsomt arbeide kunde han dyrke en del korn og poteter samt fø et par kjør.

I 1907 hadde han den store sorg at miste sin første kone, hvilket var et tungt slag for ham.

Et par aar senere indtraatte han i egteskap med Lina Ensrud, en ældre troende kvinde fra Kolbu. — Ogsaa hun søkte efter bedste evne at være ham til hjælp og hygge, men da hun flere ganger var alvorlig syk, saa han ikke mere kunde fortsætte med sin tilvante virksomhet, og da han selv merket alderdommens svakheter, saa var hans sisste leveaar meget skyggefulde og prøvsomme.

— Og navnlig siden verdenskrigens begyndelse var hans tanker ofte tunge, særlig ved blikket paa vort arme norske folk, som, trods Guds ubegripelige miskundhet mot os indtil denne dag, endnu ikke synes at ville se og erkjende de ting »som tjener til dets fred !«

Det sisste aar var han selv temmelig svak, saa han trods sin store viljestyrke og virketrang tilsisst maatte lægge aarene ind. Den 1ste mai 1917 fik han hjemlov, og der 10de s. m. blev han under stor deltagelse begravet ved Eina kirke.

Pastor Jonas Myhre skrev i »Norsk Missionstidende: følgende mindeord om ham:

»Med Mathias Bjørnerudsveen er en av de »stille og trofaste i landet« vandret bort. En, hvis hele færd bar merke av, hvis barn og tjener han var. Jeg erindrer, at da jeg engang som prest i hans bygd var anfegtet av tvil om Herren hadde sin gjerning inden vor folkekirke, da blev denne min tvil løst ved, at jeg kom til at mindes Ma­thias Bjørnerudsveen. Han var et saa tydelig Kristi brev skrevet ved den levende Guds aand, at det var ikke til at ta feil av. Han var et eksempel paa den forunderlig hjertedannende magt, som dyp og egte kristendom har.

Trods ringe kaar og forholdsvis liten utdannelse var han en av de fineste og mest sjælsdannede personer, jeg har kjendt. En av de første ganger jeg traf ham, var det hos en syk, som han pleiet ganske frivillig og uten betaling —   en hel mil fra hans hjem. Det var betegnende for ham. Han var som en frivillig diakon i sin bygd. Han hadde ogsaa en merkelig evne til at lære andre det samme sind. Hans hjem var som en liten planteskole for diakonisser. Det hændte gang paa gang, at unge piker, som hadde været i tjeneste hos ham — de tjente gratis, bare for at være i hans hus — meldte sig til diakonissetjenesten.

Som hans liv var ogsaa hans forkyndelse dyp, inderlig, aandsbaaret, ut fra Gudsordets indre kilder. Man merket bak forkyndelsen kjærlighetens hjertelige omsorg for sjælene. Og særlig var der noget gripende ved hans bønner, saa enfoldige, ydmyge, saa tillidsfulde og ærbødige. Det var, som bønnens aand grep os alle, naar Mathias bad.

Naar jeg skriver disse mindeord om ham her i »Missions- tidende«, saa er det, fordi denne tro Herrens tjener ogsa—   som man kunde vente — var en varm og ivrig missionsven. I mange aar var han formand i Vestre Totens mis- sionsforening og har som saadan holdt nær sagt utallige missionsmøter rundt om i prestegjeldet. Paa sin fot van­dret han de lange veier i alskens veir og vind. Ogsaa i dette arbeide var han den tro tjener. Naar Vestre Toten staar i forreste række blandt de missionsinteresserte bygder paa Østlandet, saa er det sikkerlig for en ikke liten del en frugt av den gode sæd, han saa utrættelig saadde.

1ste mai iaar fik han hjemlov ca. 72 aar gammel. Ved hans baare talte stedets sogneprest over de ord, som her laa saa nær : »Vel, du gode og tro tjener«. (Math. 25, 21). De mange venner, som møtte frem ved begravelsen og de mange kranser, som fra forskjellige foreninger blev lagt paa hans baare, vidnet om den kjærlighet og taknemlighet, hvormed han var omfattet av saa mange. Paa ham passer ordet: »Den retfærdiges ihukommelse er til vel­signelse». Gud opreise vor kirke mange barn og tjenere som han !«

 

Skriv inn søkeord..