haugianere på forskjellige steder i norge

 

– kirkehistorikeren H.G. Heggtveit skriver i sitt bokverk : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”, i Første Bind – Haugianismens Tid – Første Halvdel 1796 – 1820, følgende på side 259 om “Vækkelsens Udbredelse og Karakter” :

“Ved Hauges og hans Venners Virksomhed vaktes over det hele Land en mægtig religiøs Bevægelse, som vort Folk hverken før ellersiden har seet Mage til (som Hjemmel for den følgende Fremstilling henvises til Erklæringerne fra geistlige og andre Embedsmænd angaaende Hauge og hans Venner samt Forhørsprotokollerne, alt i Rigsarkivet. Desuden er benyttet en Mængde trykte og utrykte samtidige Breve, som her ikke enkeltvis kan anføres, da det vilde fylde mere end Teksten. Skriftlige og mundtlige Meddelelser fra en Række nu afdøde Samtidige har selvfølgelig ogsaa ydet vigtige Bidrag).

Den begyndte i Tune 1796 og greb saa mange, at særlig Rolfsøen omtales som “en Herrens Have”.

Gaarden Hauge var i denne ældste Tid Midtpunktet for Bevægelsen, hvorifra foruden H.N. Hauge selv hans to Brødre Ole og Mikkel udgik som Lægprædikanter.

– les her videre om Haugianerne i områdene :

Skriv inn søkeord..