haugianere i tromsø stift : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Anden Afdeling. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s.  777 :

— Af andre Lægmænd (Meddelelser fra forskjellige Samtidige og eget Bekjendtskab), hvis Virke væsentlig eller helt ligger i Tromsø Stift, mærkes L. Dybdal, Peder Christensen Skjærstad og Johs. Lochert Pedersen, født i Hadsel 1837.

Saavidt vides, har alle disse arbeidet kirkelig og betydningsfuldt inden Stiftet i en meget lang Række af Aar.

Sidstnævnte, Seminarist fra Tromsø i 1860, har siden reist mange Gange i de forskjellige Egne af Stiftet som Guds Ords Forkynder, virket leilighedsvis paa andre Steder i Landet, ja endog som Lægprædikant og Foredragsholder i længere Tid besøgt Danmark.

Han har tillige udfoldet en omfangsrig kristelig Forfattervirksomhed og er rosende omtalt af Biskop Dr. theol. A. Chr. Bang, der var hans Samtidige paa Seminariet.

Kirkesanger Søren Nilsen fortjener mindst at glemmes. Han blev født i Ibestad 1836, blev tidlig stærkt kristelig paavirket, men kom først til fuld evangelisk Klarhed under Opholdet ved Tromsø Seminarium, hvorifra han blev dimitteret 1860. Fra den Tid begyndte baade hans betydningsfulde Skolevirksomhed og velsignelsesrige Arbeide for Guds Rige. I 1860 ansattes han som Omgangsskolelærer i Ibestad, blev 1869 Lærer og Kirkesanger i Sørreisen Anneks til Lenvik og forflyttedes i 1872 til Lærer og Kirkesanger i Melø paa Helgeland; Aar 1882 blev han Folkeskolelærer i Drammen, i 1886 Lærer ved Bjølsen Skole i Christiania, virkede tillige 1899 og 1900 i Landsindremissionsselskabets Tjeneste og var i mange Aar et anseet Medlem af dets Hovedstyre. I 1903 blev han Klokker ved Grønlands Menighed i Christiania, tog Afsked som Lærer Nytaar 1907 og døde 26. januar 1910.

Han var Medlem af “Nordisk Bibelforening”s Bestyrelse og den Komité, som planlagde de store kirkelige Lægmandsmøder i 1903, 1904 og 1906, hvor han ogsaa holdt et meget dygtigt Indledningsforedrag om Nadveren. Desuden var han en af de ivrigste og offervilligste Lægmænd for at oprette “Det theologiske Menighedsfakultet”, der begyndte sin Virksomhed i Christiania Høsten 1908 og siden hvert Aar har faaet en stadig større og større Tilslutning og en glædelig offentlig Anerkjendelse.

 

Skriv inn søkeord..