haugianerne i alta (alten) : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Haugianismens Tid – Anden Afdeling. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 776 :

I Alten (Meddelelser af Kirkesanger L. Holmgren i Hammerfest, Fru Pastor Karl Roll m.fl.) levede enkelte af den ældre Vækkelse, hvilke hver paa sin Maade i Overensstemmelse med de specielle Gaver, Gud havde givet dem, virkede til Velsignelse for sine Omgivelser.

Den ældste og mest bekjendte af disse var vistnok Fru Altmann, født omkring 1808. “Hun var en stille, men ivrig Bekjender”, skriver Skolebestyrer L. Holmgren, “og jeg har havt mangen velsignet Stund sammen med hende. Hun virkede i sine sidste Leveaar som en Fredens Engel inden de Familier, hvor hun færdedes, og var afholdt af Børn og Voksne”.

Det samme Vidnesbyrd fik hun ogsaa af den begavede og nidkjære Pastor K.J. Roll, der fra 1858 til 1864 var Stiftskapellan i Tromsø.

Hun opgives at være død i 1878 eller 1879 i en Alder af omkring 70 Aar.

En anden sjelden Kvinde her var Anna Nordstrøm, vistnok endnu mere stille end den nysnævnte, men altid beredvillig til at tjene og hjælpe. “Mange mindes med Tak hendes Offervillighed, som ingen var i Tvil om skeede for Herrens Skyld”.

Hun skal være afgaaet ved Døden i 1881 eller 1882 og var da ca. 60 Aar.

En tredie Kvinde af Vækkelsens Repræsentanter i Alten hed Elen Bakken. Om hende har Fru Sogneprest Brock skrevet en smuk Skildring i “Missionslæsning for Kvindeforeninger”, saavidt erindres i 1900.

Skriv inn søkeord..