haugianerne i bygderne nordenfor trondhjem : presentert av h.g heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 285 :

I Bygderne nordenfor Trondhjem paa begge Sider af Fjorden og Opover Namdalen lige til Stiftets Grændse reiste Hauge og nogle af hans Venner som Guds Ords Forkyndere.

Ved deres Virksomhed blev adskillige Vakte spredt om i de forskjellige Bygder.

Af de ældste Lægmænd, som arbeidede her, maa først og fremst nævnes Iver Olsen Gabestad, Ole Olsen Bache, Lars Iversen, senere bosat paa Kjeldmo i Maalselven, Lars Knudsen Tjødlingen, Daniel Arnesen, Henrik Mathiesen, Ole Sivertsen m.fl.

I deres Spor traadte Iver Iversen, Elling Eielsen, Anders Nielsen Haave, M.I. Wefring, Lars Olsen, Ole Kallem og mange andre.

Den aandelige Sæd, som disse dygtige og nidkjære Mænd spredte, bar længe kun liden Frugt. Adskillige blev dog vakte i det nævnte Strøg ved deres Virksomhed; disse begyndte derpaa, hver inden sin Bygd og den nærmeste Omegn, et stille, velsignelsesrigt Arbeide, som i Forbindelse med de før nævnte ældre Lægmænds grundlæggende Virksomhed forberedte de senere Tiders betydelige Vækkelse i det saa minderige nordre Trondhjems Amt.

Skriv inn søkeord..