haugianerne i den østlige del av finnmark : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie». Andet Bind. Haugianismens Tid – Anden Afdeling. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 777 :

 

I den østlige Del af Finnmarken findes ogsaa enkelte inden Læstadianerne, der indtager en lignende Stilling som Brødrene Holmgren.

I Vadsø er der en Lærer, som for et Snes Aar siden blev suspenderet og sat under Tiltale ved Provsteret for afvigende Lære; men han blev frifunden og virker, saavidt vides, endnu som Lærer i Vadsø Landsogn eller i Byen.

 

Skriv inn søkeord..