de første haugianere i øyer

 

Fra boken : “Billeder fra Hauges tid” – av Sigrid Svendsen, Oslo 1934, Indremisjonsselskapets forlag.

I forordet til boken står følgende : Det som her er fortalt har jeg hentet dels fra en muntlige tradisjonen i Øyer, Fåberg, Veldre med støtte av opplysninger fra arkivene, dels fra H.N. Hauges skrifter, A.C. Bang : “Hans Nielsen Hauge og hans Samtid” og H.G. Heggtveit : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede”.

Av billedene er nr. 3, 4, 6 og 14 velvilligst utlånt fra samlingen til bygdebok for Øyer. Jeg bringer herved en hjertelig takk til alle som har fortalt mig fra gamle dager, og ikke minst til bygdehistorikeren Tor Ile, Øyer, for verdifull hjelp. Veldre, 30. januar 1934. Sigrid Svendsen.

 

Gjengitt fra s. 13 – 16 :

I Øyer kallsbok finner vi følgende uttalelse i for­bindelse med denne vekkelse:

«Folket i Øyer stod på et høit moralsk stannpunkt sett i samtidens lys. Og da blir det også forklarlig, hvorfor den religiøse bevegelse som blev vakt i den tid, og bredte sig så godt som over hele landet, grep mektig om sig i Øyer.» (Prestearkivet, Øyer)

Om bevegelsens forløp i disse første år er der ikke meget berettet. Vi kjenner den vesentlig gjennem dens mest fremtredende personligheter.

Dens egentlige leder var gårdbruker Haagen Olsen Langaard. Han var født 1765 på Langgård, Tretten. Han vokste op i et godt og gudfryktig hjem. «Det var en religiøs slekt,» sier de gamle. «Folket der var gud­fryktige og snilde mot alle.»

Måskje var Haagen Langaard en troende før han blev kjent med Hauge. Iallfall var han en rettsindig mann og kristelig interessert. Han var også en av de mest oplyste og begavede i bygden, og hadde alles aktelse. Efterat han var grepet av vekkelsen, blev han den som med størst kraft og frimodighet bar dens budskap frem, og de andre samlet sig om ham.

Haagen Langaard var lys og rimeligvis middels høi. Han hadde et tiltalende, velformet ansikt, var rolig, sindig og klok. Hans datter kunde aldri huske at hun hadde sett ham sint.

På sin gård stod han sig godt, og han hadde alltid omtanke for å dele med andre.

1 1797, samme år som han overtok gården, blev han gift med Rakel Olsdatter Rindal. Men hun døde efter et års ekteskap.

Senere giftet han sig efter Hauges forslag med Olea Olsdatter Søberg fra Elverum. De holdt et gjest­fritt hus, åpent for besøkende og for Guds ords for­kynnelse.

Og da Olea også før hadde vært av de haugianske kvinner som talte i samlingene, så fortsatte de begge to å holde samlinger rundt om i bygden.

Haagen Langaard døde allerede i 1811, 46 år gam­mel. Eftermælet sier om ham: «Han var en kjær og aktet troende mann, og nidkjær for Guds rikes sak.»

¤

En av dem som kom til gjennombrudd i denne tid var Ole Johansen Bøeshaugen, født 1757 på Bø i Øyer. Han hadde odel til Bø, men da han ikke hadde penger nok til å utløse sine søsken, lot han en yngre bror beholde gården, og tok selv som arv en større hus­mannsplass, Bøeshaugen, samt noget føderåd. Her greide han sig godt, og en gang sa han til en av sine venner: «Vi har det godt på små bruk, men det sier vi ikke høit.»

Nu kunde han også få en del tid tilovers til lesning som han hadde sånn lyst til. Han leste kristelige bøker, og tenkte over livets dypeste og høieste spørs­mål. Men især gransket han Bibelen sent og tidlig for å komme til klarhet i sin salighets sak.

«Han var en av disse grublende, meget lesende bondenaturer, av hvilke vårt land kan opvise så mange merkelige eksemplarer.» (Bang.)

Samværet med Hauge blev en oplevelse for ham, og bragte klarhet i mange spørsmål. Han sluttet sig av fullt hjerte til vekkelsen.

Nu blev han et redskap til manges omvendelse, både ved sine samtaler, og ved de samlinger han holdt rundt om i bygden.

Ole Bøeshaugen beskrives som en kjempe, høi og alvorlig, av en bestemt karakter, noget skarp i sam­talen, og en del påholden på sin egen mening.

Under Hauges fengselstid var Ole fremfor nogen den støe og urokkelige, som stod fast på sin over­bevisning tross all motstand.

Vel var han på grunn av Hauges råd til sine venner forsiktig med å holde samlinger, men desto mere vir­ket han ved personlige samtaler, idet han stadig var på farten, og da alltid delte ut av Guds ords skatt­kammer.

«Således blev han til velsignelse og befestelse i sannheten for en hel del av sine sambygdinger.»3) 4) 6)

Han døde i 1843, 86 år gammel.

¤

Den rake motsetning til Ole Bøeshaugen var Baard Torstensen Vælte, husmann under Lånke i Øyer. Han var ikke svært høi, men sterk og bredskuldret. De gamle omtalte ham som «en meget vennlig, hyggelig og gudfryktig mann.» Han hadde i naturgave det gode lag til å omgåes folk, som gjorde at store og små bygget sig sammen med ham.

Baard Vælte var født i 1772, og blev i 1792 gift med Marit Engebretsdatter Skjønsberg. Nogen år efter flyttet han til Langgårdsstuen på Tretten, og blev husmann hos Haagen Langaard. Han var rokkemaker og en dyktig, flittig arbeidskar. Der finnes ennu ting som han har arbeidet.

Også han fikk av Hauge sitt avgjørende preg for hele livet.

Kanskje nettop fordi de var så forskjellige blev der et inderlig vennskap mellem ham og Ole Bøeshaugen. De fulgtes ad og holdt møter rundt i bygden, og de var til stor velsignelse i venneflokken hvor de så godt utfylte hverandre. Baard Vælte døde i 1842.

 

 

Skriv inn søkeord..