haugianere i nordre land : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. 1912-1920.

 

– fra s. 588 :

I Naboprestegjældet (til Søndre Aurdal) Nordre Land (Oppland) var der helt fra Hauges Dage og lige ned til Nutiden ikke faa Haugianere, især i Torpen.

Her levede Hans Kjendsjord længe som en aandelig Leder; siden fortsatte Sønnen Gunder Hansen Faderens Gjerning; ogsaa han (Hans Kjendsjord) kjendte Hauge personlig og besøgte denne flere Gange paa Bredtvedt. Han virkede gjennem sit lange Liv flittig som Guds Ords Forkynder i Hjembygden og Omegnen og havde Evne til at vække og paavirke gjennem sine flydende (Tale-)Gaver og sunde kristelige Erkjendelse af Sandheden.

Da en stor Vækkelse i 1877 gik over Prestegjældet, blev han aandelig gjenoplivet, var brændende i Aanden som en Nyvakt og kom de unge Kristne tilhjælp paa skjønneste Maade ved sin rige kristelige Erfaring og dybe Indsigt i Guds Riges Hemmeligheder.

Han gik bort i Fred omkring 1880 i en Alder af over 85 Aar.

Noget yngre var Lærer Hans Væle fra samme Bygd, født der ca. 1805. Fra Tyveaarsalderen virkede han som en nidkjær og dygtig Lærer og ved Siden heraf tillige som Guds Ords Forkynder i Land, Biri, Vardal, Thoten og Hadeland. Han havde en stor Begavelse til at vække og vinde Sjæle for Herren og arbeidede utrættelig herfor, indtil han omkring 1840 omkom i Huunselven ved Gjøvik.

Foruden disse maa af de Ældste i Nordre Land nævnes Haavel Aulund. Sommeren 1878 levede han endnu høit bedaget (i god form), omkring 80 Aar, men aandsfrisk. Paa Spørgsmaalet, “hvorledes staar det til ?” svarede han :”Jeg studerer daglig Theologi i Kristi Blod og venter paa sidste Eksamen”.

Skriv inn søkeord..