haugianerne i aker prestegjæld

 

– hentet fra H.G. Heggtveit : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Anden Afdeling. Christiania 1912-1920.

 

– fra s. 616 -617 :

Heller ikke i det store, udelte Akers Prestegjæld (Oplysninger og Meddelelser fra flere samtidige Haugianere) var der i Treti- og Firtiaarene nogen større Vækkelse, men en Del anseede Haugianerfamilier spredte rundt om, indflyttet did efter Hauges Raad.

Bredtvedt var ogsaa i denne Tid et aandeligt Midtpunkt, hvor kristelige Venner flokkedes, og stadige Opbyggelser blev avholdte.

Her boede Christen Borgersen Dahler, gift med Hauges Enke, Ingeborg Marie Olsdatter, indtil Midten af Femtiaarene. De nød begge Tillid blandt Lægfolket og vedligeholdt de gode Traditioner fra gamle Dage.

Ikke langt derfra boede en anden anseet Hauges Ven, Gaardbruger Ole Larsen Furuseth (Oplysninger fra Familien og flere samtidige Haugianere). Han var født paa Svinsholt i Ramnes Prestegjæld i Jarlsberg angivelig 1797. Som ung Gut blev han grebet af den haugianske Vækkelse i Hjembygden og kom omkring 1815 som Tjener til Eker Papirmølle. Her tilbragte han nogle betydningsfulde Aar baade i timelig og aandelig Henseende, rige paa Udvikling; de dannede ham til en alsidig og dygtig Mand i timelig Henseende og modnede ham til en afgjort kristelig Personlighed.

Ved denne Tid lærte han ogsaa at kjende H.N. Hauge og stiftede baade med ham og mange af de mest anseede samtidige Haugianere et Venskab, der varede hele Livet.

Paa Papirmøllen blev han kjendt med en ung, dygtig og kristeligsindet Enke, Kirsti Torgersdatter Gilleboe, som opgives født paa Kolbu i Øier 1795. De blev gifte i sidstnævnte Bygd 1823 og flyttede 1824 til østre Aker, hvor de indtil 1826 boede paa Gaarden Nordtvedt og siden paa nedre Furuseth; de var alle Dage anseede Kristne, som ved Ord, Eksempel og stor Gjæstfrihed vidnede om sin Tro. Hustruen døde i 1861 og han næst før Jul 1874; begge hviler ved østre Aker Kirke.

I sit lykkelige Ægteskab havde de 6 Børn, “som alle blev agtværdige og brave Mennesker”.

Et tredie meget anseet Vennested i dette Tidsrum var Bakke ved Sagene, hvor Mølleeier Jens Hansen (Hauge : “Religiøse Følelser og deres Værd”, Side 116 flg. Oplysninger fra Familien og samtidige Haugianere) boede og virkede det meste af sit Liv.

– les mer om Jens Hansen her :

Skriv inn søkeord..