haugianerne i biri : framstilt av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Chra. 1912-1920.

 

Gjengitt s. 589 :

I Biri, som mod Vest grændser til Torpen (Nordre Land), fandtes i dette Tidsrum ikke faa af Hauges Venner, prægede af hans Aand og Eiendommelighed.

Nogle er allerede omtalte. En af de Ældste hed Hans Engæm (Engum) i Snertingdalen, født omkring 1780. Han blev tidlig grebet af den ældste Vækkelse og virkede gjennem lang Tid baade inden sin Bygd og i Valders, Hallingdal, Vardal, Thoten og Hadeland samt Bygderne indover til Christiania.

Han besøgte gjentagne Gange Hauge paa Bredtvedt, der satte Pris paa hans oprigtige, prøvede Kristendom, opofrende Nidkjærhed for Guds Riges Sag og betydelige Evner baade som Guds Ords Forkynder og til privat at paavirke gjennem kristelige Samtaler med den enkelte og flere.

Omtrent jævnaldrende med ham var John Taraldsrud, en alvorlig, eksemplarisk og indflydelsesrig Kristen. Ogsaa han aagrede flittig med sit Pund, talte Guds Ord til Opbyggelse baade i sin Hjembygd og Omegnen og blev til Velsignelse for mange. “Han vandrede med Gud og gik bort pludselig; man fandt ham en Morgen død i sin Seng; det var omkring 1842; han var da en gammel Mand”.

Samtidige beretter, at han var en meget ærværdig Skikkelse : høi og bleg med markerede, venlige, vakre, fredfulde Træk og et langt, hvidt Haar. Han bar lidt Skjæg rundt omkring paa Hagen (haken), men var ellers barberet; flere af hans Børn traadte i Faderens Fodspor. P.G. Sands Hustru er en Sønnedatter.

De Gamle fortæller, at Taraldsrud reiste ofte sammen med en anden noget yngre Haugianer fra Biri ved Navn Johannes Tømmerbrænden, som ogsaa vidnede alvorlig, hjertelig og opbyggelig om sin Tro i Sammenkomsterne. Han levede til omkring 1880.

Ved Siden af disse virkede i Treti-, Firti-Aarene og endnu længere nedover Hans Ekeren (1797 – 1890), der tiidligere er omtalt.

Hans Ven Erik Jacobsen Wold, født 1797 i Thordstuen, Snertingdalen, var ogsaa Guds Ords Bekjender, reiste sammen med Ekeren i Valders, bosatte sig i Søndre Aurdal og blev gift med Enke Sigrid Wold fra Holden i Reinlid. Efter hendes Død indgik han nyt Ægteskab med Anne Kirkeberg (1817 – 1892), Datter til Knut og en Søster af Lars Kirkeberg. De fik flere Børn; en af Sønnerne er Storthingsmand Elling Wold, født 1844.

Ogsaa Erik Wold kjendte Hauge personlig, besøgte denne paa Bredtvedt og Vekslede Breve med ham; han døde i 1886.

 

Skriv inn søkeord..