grytten (romsdal) i 1850-årene

 

 

– hentet fra Sigrid Svendsens bok : Kristenliv i Romsdalen  1809 – 1864. Indremissionstrykkeriet, Oslo 1931.

– forordet lyder :

“I denne bok er samlet oplysninger om de haugianere som levet i Grytten fra 1809 av, og om den vekkelse som fulgte efter deres tid inntil 1864. Kildene er for haugianernes vedkommende vesent­lig H. G. Heggtveit: «Den norske kirke i det nit­tende århundrede», for vekkelsens sogneprest N. A. Carlsens korrespondanse med biskop Grimelund  og dennes innberetning til departementet, samt hans redegjørelse i «Norsk Kirketidende» 1862.

Dessuten har eldre folk på stedet fortalt mig hvad de visste fra den tid, og jeg har fått lov til å benytte brever og optegnelser hos dem. Jeg bringer dem alle herved min hjertelige takk for all hjelp og velvilje.

I fremstillingen er beretternes ord mest mulig nøiaktig fulgt, også der hvor de ikke er direkte citert. Tallene i teksten gjelder henvisningene sist i boken.

Veldre i august 1931. Sigrid Svendsen”.

 

– fra s. 90 – 101  :

Hvor de gamle haugianere tok bolig henne, følte de sig kallet til å virke i hver sin krets med det pund Herren hadde betrodd dem.

Det viste sig også hos dem som hadde slått sig ned i Grytten.

Lars Kyllingen som bodde øverst i Raumadalen, og Daniel Arnesen som bodde nederst (da han hadde Mjelva), sa en gang til hverandre at de begynnende fra hver sin ende av dalen vilde bearbeide denne til de nådde sammen i midten. Dette var kanskje sagt halvt i spøk, «men ialfald arbeidet disse og de øvrige, ventende taalmodig paa frugterne, om de end udebleve en tidlang.» — «Om ikke vi faar se dem, saa kunne vore børn faa se dem,» het det.

En førstegrøde av deres virksomhet blev høstet inn allerede i Lars Kyllingens tid, da der var en del vekkelse omkring dem, især i Øverdalen.

Så gikk der et tidsrum av næsten 20 år, da der ingen vekkelse var. Mange av de gamle var døde, og enkelte falt fra. Men de andre fortsatte urokkelig sitt vidnesbyrd i ord og liv idet de ventet på bedre tider.

Sin jordiske livsgjerning drev de så godt som nogen, og deres gårder nevnes som mønsterbruk i sin tid, Mjelva, Hole, Kylling og Dahle.

«Og om de enn ofte blev hatet og foraktet av ver­den,» skriver Markus Dahle, «så hadde man dog en ganske annen respekt for dem enn for andre.» (Markus Dahle : Utrykt brev av 20. des. 1873 til sogneprest Andreas Hauge, UB)

På Kylling bodde inntil 1852 Lars Kyllingens enke Anne. Deres datter og svigersønn Brit og Ole Lange­land hadde gården.

På Ormheim lå ennu Elling Ormheim giktbrudden. Han var nu over 70 år gammel. I 1852 døde hans sønn Asbjørn. Elling holdt selv liktalen over ham, sittende i sengen. — To år senere gikk han selv hjem i fred.

På øvre Hoie bodde som før Daniel Arnesen og Randi. Daniel var også i 70-års alderen. Han begynte å eldes nu. Håret blev efterhånden snehvitt og tynt. Det falt til begge sider helt ned på skuldrene. Skjeg­get lot han vokse halvkort under haken. «Det var å se til som om han hadde prestekrave på.» Det høie, smale ansiktet hadde fått en mengde fine rynker. Uttrykket var i almindelighet strengt og alvoilig. Men så kunde det også lysne så vakkert op i de blå øinene, og ansiktet blev mildt, vennlig og inn­tagende. (L. Dahle : Tilbakeblikk)

På Mjelva levde enda som kårfolk østerdølene Halvor Ophus og hustru. Han døde i 1852, 80 år gammel.

Av de gamle troende i Grytten må også nevnes Søren Jørgensen Aandal på Aandal gård, født 1802, død 1886. Han var en innflytelsesrik og meget be­nyttet mann, ordfører, forlikelseskommissær og stor­tingsmann. På stortinget møtte han i flere perioder, fra 1842—58.

Andre troende var Johannes Venge, innflyttet fra Opdal, Ingebrigt Hølgenes og Nils Devold.

I Heen levde og virket fremdeles Ole på nedre Dahle og Nils på øvre. Ole var nu omkring 60 år, Nils nogen år eldre. Op omkring dem vokste der en flokk ungdom, Oles 8 barn og de to hos Nils, som var yngre.

Folk aktet disse familier. Og om ennu ikke alle barn var blitt personlige kristne, blev dog hele fami­lien ansett for «hellige». En gang var nogen Heens-bygdinger ute på fjorden i et overhendig vær og holdt på å omkomme. Blandt dem var der en pike fra en av Dahle-gårdene. De blev reddet. Men bakefter sa en av dem at dersom de dengang var druknet, så «hadde det nok gaat gale med os alle sammen, nere som (bortsett fra) hende som er fra Dahle».

Like i nærheten av Dahle hadde der nedsatt sig en troende Lesja-væring, Sivert Kjensletten, kirkebyggeren. Han har bygget Gryttens nuværende kirke og en del andre kirker i Romsdalen og på Nordmør.

De gamle satte de helliges samfund høit, og vernet om det på alle måter. En av dem som oplevde den tid sier: «Jeg tenker med vemod tilbake på hin tid, hvor enfoldig de gamle haugianere hadde det sam­men, og hvilken kjærlighetens og endrektighetens ånd den gang rådet blandt vennene. De var som ett hjerte og ett sinn.» 

Sine opbyggelser holdt de regelmessig enten der kom tilreisende predikanter eller ikke. Og de «anså dem så viktige, at den som ikke hadde anledning til å besøke dem, ansåes for å være i stor fare.»

Når de da kom sammen, sang de, gjerne av Johnsens salmebok eller Brorsons: «Troens rare klenodie,» en begynte med bønn, og så leste de et kapitel av Johan Arndts «Sande kristendom», eller en preken av Luther, Francke, Pontoppidan eller Hauge. Lars Linderots og Retzius’ postiller var også yndet lesning. Derpå fulgte bønn, salmesang og gjerne en kort, inderlig formaningstale til slutt av den som ledet samlingen.

De talte gjerne om den elendige, fortapte tilstand som det uomvendte menneske er i, og formante til­hørerne til å akte på nådekallet og vende sig til Gud, mens det er nådens dag og tid, om å arbeide den korte tid her på å berede sig til den lange evighet, osv.

Man har bebreidet disse gamle at de var loviske i sin forkynnelse, om de enn var evangeliske i hjer­tet. «Men jeg kan dog bevidne,» skriver Markus Dahle, «at der også blev sunget og talt om «Den tro som Jesus favner og hjertet rense kan», og at f. eks. min fars tema ofte var «den store sannhet at Jesus er veien til salighet, og at vi skal se op til ham, like­som israelittene til kobberslangen i ørkenen.»»

Men de betonet også sterkt ansvaret og omkostningene: Den som ikke vil ta sitt kors op, kan ikke være hans disippel.

«Hvad jeg i min barndom hørte der blev tall husker jeg ennu ikke så lite av. Der finnes ennu son en gjenklang i mitt hjerte av det.» (M. Dahle.) Flere tilreisende predikanter kom til Grytten. De hadde anledning til å stanse der, da de på forskjellige steder av bygden hadde venner, som gjerne tok imot dem. Således haugianernes evangelist Anders Haave, Mads Wefring, og flere venner fra Lesja og Opdal Somme tider fikk de også besøk av en kvinne som talte Guds ord, Gjertrud Pedersdatter Mæhlumsvangen fra nordre Fron. Hun var født på Undhjem i Eikisdalen (Romsdal) 1793. I sin ungdom blev hun vakt ved Lars Kyllingen, og begynte selv å tale i Hamlingene. Så virket hun i flere år i Romsdalen og på Nordmør, inntil hun i 1823 blev gift med hau­gianeren Ole Kristensen Mæhlumsvangen (1790— 1862). Deres hjem i nordre Fron var i mange år en hvileplass for troende venner og Guds ords bekjen­nere.

Gjertrud Vangen, som hun gjerne kaltes, fortsatte tildels med å holde samlinger. Men hun hadde også en særegen gave til å tale med den enkelte om åndelige ting. Og mange er vunnet gjennem henne. Således Peder Nestande fra Lesja.

Han brukte som mange Lesjaværinger å reise utover Gudbrandsdalen og selge sild og fisk. Så kom han også til Mæhlumsvangen og tok inn der. Gjertrud talte liketil og hyggelig med ham om å søke Herren mens han finnes. Peder blev urolig over sin sjels tilstand og kom til sinnsforandring Han blev senere den mest innflytelsesrike leder i sin bygd.

Når Gjertrud av og til gjorde turer hjem til Romsdalen, holdt hun samlinger som var meget besøkte. Hennes vidnesbyrd var skikket til både å ydmyge, varme og vekke. Hun hadde en vakker sangstemme, og hennes sang var særskilt gripende og opbyggelig. Gjertrud Vangen levde til 1865.

Den sengeliggende predikant, John Johnsen Tørseth, var også flere ganger i Grytten. Han blev almindelig kalt «John Sengen», og blev kjørt i sin seng fra den ene kristelige venn til den annen. Han var født i Rindalen 1810, blev liggende av verk i benene da han var 13 år, og lå senere som krøpling til han døde 75 år gammel. Vennene hadde konstruert en særskilt seng til ham, som de satte på en slede eller kjerre.

Når der var samling, kom de bærende inn med John Sengen, og var der mange folk til stede, satte de gjerne sengen på bordet. «Synet av ham gjorde ofte et sådant inntrykk at mange blev sterkt beveget førenn vi ennu hadde talt et ord,» skriver M. Wefring fra deres samarbeide i 1835.

Som legpredikant stod John Sengen visstnok langt over det almindelige.

Men en gang i denne tid kom selve professor (da­værende lektor) Gisle Johnson op til Grytten. Det var i 1855. Han reiste på en ferietur gjennem Romsdalen, og var da innom Isfjorden, hvor han holdt en bibellesning i Heens kirke.

Det var midt i slåttonnen, og en hverdag, en ekte høitørkdag. Men kirken blev overfylt.

Så steg den lille, beskjedne mann op på prekestolen og alles øine var festet på ham. Han bad en kort bønn og leste op sin tekst: 1 Pet. 5, 10: «Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, han selv skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder.»

Og så begynte han å utlegge den. Ikke et skritt gikk han utenfor teksten, men ord for ord utfoldet han dens rike innhold. Aldri hadde tilhørerne visst at dette ord var så rikt.

Midt nede i den tettpakkede forsamling satt Lars Dahle som 12 års smågutt og hørte, ja slukte. Det var ikke så meget innholdet av talen, som anlegget og måten der betok ham. Dette var virkelig å utlegge et Guds ord, ikke bare snakke en del i anledning av det og rundt omkring det !  Her møtte han for første gang den gjerning han selv uten å vite det var kalt til, og som han skulde utføre i så mange år. «Det blev for mig som en ny åpenbaring, der efterlot et inntrykk som aldri forsvant,» skriver han. «Dette skjønte selv jeg var et mønster på bibellesning. Siden den tid har dette herlige sted stått for mig i all sin glans.»

I denne tid var der presteskifte i Grytten. Sogne­prest Edvard Jonassøn Kraft blev i 1852 forflyttet til Lesja. I april næste år blev til hans efterfølger utnevnt Lorentz Fredrik Olsen, tredjelærer ved Holt seminar. Han blev ordinert i Oslo, men døde snart etter, så han ikke kom til å virke noget i sitt nye embede.

Nu gikk der flere år før ny sogneprest blev ansatt. Embedet blev betjent av et par kapellaner, inntil i 1856 den prest kom som skulde bli menighetens tje­ner i en betydningsfull tid. —

Fra 1851 av og utover fikk vennene i Grytten høre gode tidender fra nabosognet Lesja. De hadde der be­søk av gårdbruker Syvert Gravaune fra Opdal og en ny ildfull predikant, sogningen Hans Lingjerde, og der var utbrutt en større vekkelse. «Det blev en stor og gledelig forandring i menigheten. Med mange blev det en full overgang, deriblandt ikke få familie­fedre“.

I de påfølgende år var flere Lesjaværinger på besøk i Grytten og holdt møter, Peder Nestande, Ingebrigt Norderhus og flere.

Enkelte blev vakt ved dem, og de gamle åndelig gjenoplivet. Men nogen bevegelse blev der ennu ikke.

Visitasberetningene for tidsrummet 1829—1855 viser at tilstanden i bygden ikke har vært god.

For 1829 skriver biskopen: «I Grytten klagedes over Udskjænkning av Brændeviin, hvorom jeg skal tilskrive Amtet.»

1 1831 «klagedes over at ved Kirke, Forligelseskommissioner o.l. Sammenkomster Folk ofte vare drukne», samt over misbruk av helligdagene.

1833: «Ungdommens Oplysning fandtes i nogenlunde taalelig Stand undtagen i Grytten Prestegjæld, hvor den kun var maatelig, maaske Sognepresten ikke anvender tilbørlig Fliid, hvilket jeg er tilbøielig til at antage.»

A. T. Bjørnstad (1842—1927, sogneprest til Grytten 1878—83) senere sogneprest til Grytten, skriver også om den tid: «Paa grund av den ringe oplysning, den sædefordærvende markedstrafik, samt den efter 1816 almindelige brændevinsbrænding om­kring paa gaardene, har sædelighetstilstanden staaet meget lavt.»

Nogen opgang spores ikke ennu. Så sent som i 1855 heter det i visitasberetningen: «Menighetens Tilstand i moralsk og religiøs Henseende tør man antage at være uforandret.»

Markus Dahle skriver: «Desværre gjorde paa den tid i almindelighet enhver av motpartiet sig kjende­lig ved sine raadne frugter, ugudeligt liv og hat til læserne.»

De gamle troende gikk i forventning, og i for­undring over at der ikke ennu viste sig noget tegn til nytt liv.

En dag da Ole Dahle og en venn av ham snakket om at der var så få troende, sa vennen: «Tror du ikke at vor Herre har nogle skjulte? De bekjendte synes mig at være for faa.» «Jeg vet ikke,» svarte Ole Dahle, «det staar dog at de skulle kjendes». «Ja, det staar saa,» bifaldt den annen sukkende.

En gang i 1855 hørte Markus Dahle Daniel Arne­sen snakke om tilstanden i menigheten, forundret over at den ikke var bedre. Han sa blandt annet: «Der har vel ikke mange steder vært så meget Guds ord forkynt som her i Romsdalen, men det har ikke båret nogen frukt ennu.» 

Daniel Arnesen så ikke, at nu holdt sæden på å modnes, og han visste ikke at nettop i dette år var der stått op et ungt vidne borte i Øksendalen, som skulde bli den der var utsett til å høste inn hvad haugianerne i disse år hadde sådd (les mer om sogningen Hans Lingjerde her).

 

Skriv inn søkeord..