haugianerne i grytten, romsdalen, tar avskjed : presentert av sigrid svendsen

 

– i boken : “Kristenliv i Romsdalen. 1809 – 1864”. Oslo 1931.

 

– fra s. 280 – 286 :

 

HAUGIANERNE TAR AVSKJED.

De av haugianerne som oplevet vekkelsen, var Nils Dahle, Daniel Arnesen, Ole Dahle og Ingebrigt Kvam. De fikk også til sin store glede se skjevhetene over­vunnet og Guds gjerning befestet. Nogen av dem levet ennu en del år, og våket med sin bønn over det nye liv i menigheten.

Den som først fikk hjemlov av dem, var Nils Dahle, som allerede døde i 1860. Han var ennu en kjempe, sterk og hårdfør. Men så fikk han en blodforgiftning i høire arm, og den la ham i graven, 73 år gammel.

Lars Dahle sier om sine foreldre : «De levet kri­stendommen for våre øine. Vi fikk et levende inn­trykk av at Guds vilje var den høieste lov for dem i alle ting. Og når deres siste time kom (for mor i 1856, for far i 1860), så døde de frimodig i troen på ham i hvis samfund de hadde levet. Minnet om dette var den kostelige arv de efterlot oss. Velsignet være deres minne. Ja, de er i sannhet blitt oss til usigelig velsignelse».

Daniel Arnesen levet seks år lenger. Men det var tildels tunge år for ham. I 1861 var jo hans eneste gjenlevende sønn Johan Arndt død. I 1864 døde hans hustru Randi 72 år gammel. «Efter hennes død var den gamle nokså ensom. Men ihan bar alle trengsler med stille, gudhengiven tålmodighet. Når han fikk besøk av trosbrødre, var han glad og talte livlig med dem om ungdomsvenner og deres sam­liv med Hans Nielsen Hauge, om deres gleder, sorger og forfølgelser for Kristi navns skyld. Ofte dvelte han ved sin vekkelse, sin gjenstridighet og Guds store langmodighet, så han kunde utbryte: «Min sjel, lov Herren, og alt hvad i mig er hans hellige navn; min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velg’jerninger !»

Barna i nabolaget fikk komme op i haven hans når eplene var modne. «Han kom stavan», forteller en av dem, «kan bodni få lov å koma op og plukke eple ?» Og så fikk de betaling for at de høstet for ham.

I sine siste år hadde han en anelse om at han snart skulde gå hjem. En gang i 1865 var han i en begravelse hos Ingebrigt Kvam. Og da de hadde fulgt den døde til graven, var der en som lot falle en bemerkning om hvem der nu blir den næste. Da sa gamle Daniel: «Eg trur da verte meg».  — «Da verte meg og !» tilføiet han.

Det blev som han hadde sagt. I sin alderdom var han plaget av svimmelhet, så han med ett kunde falle om på gulvet. Med et sådant anfall begynte hans siste sykdom. Da lå han mange dager som i en døs. Så hørte de tydelig fra hans munn: «Herren er god». De siste dagene var han klarere og friskere. Da hans opvarterske spurte ham hvad han hadde å hjelpe sig med når han nu skulde møte Herren, svarte han: «Kristi blod og rettferdighet min æresklædning alene er, med den jeg kan for Gud bestå og salig inn i himlen gå». Ofte bad han at man vilde synge og lese for ham, og nevnte selv hvad han vilde høre av de gamle kjernesalmer og Guds ord. Det var da gjerne steder som uttrykte syndserkjen­nelse og tro på Jesus og hans fortjeneste.

En gang sa han: «Herren har ikke vært så god mot nogen som mot mig ! Han rykket mig som en brand ut av ilden i min ungdom, og siden har jeg bestan­dig villet forlate ham, men han har i kjærlighet og barmhjertighet holdt mig fast, og nu vil han ikke forlate mig i døden !»

Mange ganger hadde han for sig den 23. Davids salme. Om morgenen den 23. mai kom en venn inn til ham og fant ham kvikk og glad i Herren. Han vilde da straks gå igjen, men da sa Arnesen: «Nei, no må du ikkje gå. Det er straks gjort med meg». Så spurte vennen: «Herren er vel fremdeles din hyrde ?» Han svarte: «Ja, Herren er god». Det var det siste de hørte fra ham. Straks efter sov han inn uten dødskamp, 84 år gammel. Han blev begravet på Gryttens kirkegård under stor deltagelse.

Ole Dahle levet i over 20 år efter vekkelsen. Guds rikes arbeide hjemme i bygden og ute på misjons­marken hadde stadig hans bønner og tanker. Efter hvert som han blev eldre, levet han mere og mere for søndagene. «Kor ska mi no samlast idag ?» var hans sedvanlige spørsmål søndag morgen.

Fra nyttårstid 1880 lå han for det meste til sengs. Han bad da ofte sønnen eller en annen lese for sig av Johan Arndt «Sande Kristendom», hvor han var så vel kjent at han opgav kapitlene han vilde høre. Da han ikke nu kunde komme i kirke, meddelte sogneprest Bjørnstad ham Herrens nadverd i hjem­met. Så hensov han stille den 20. april 1880 i sitt nittiende år.

Hans hustru Marit Jørgensdatter overlevet ham i fire år.

Ingebrigt Kvam var under vekkelsen bare et par og firti år, og han hadde ennu en lang virketid foran sig.

Efterat han i 50-årene var begynt å tale Guds ord, virket han i mange år i Romsdalen og på Lesjaskogen.

1 1865 døde hans elskelige hustru Marit Knutsdatter. Hennes siste ord var: «Ja, kom Herre Jesus !»

Kvam fikk senere av daværende sogneprest til Grytten Høyer (Hans Anton Høyer f. 1833, d. 1882. Sogneprest til Gryt­ten 1865—77) opfordring til å reise som bibelbud for Lutherstiftelsen. Endelig efter en lengere betenkning begynte han i 1870 i Kors sogn, og fort­satte som bibelbud i 20 år. Hans virkefelt var Roms­dalen, Søndmør, Nordmør, hele søndre Trondhjems amt, Gudbrandsdalen og nordre Østerdalen. Overalt var man glad i den beskjedne, bramfrie, luthersk-kirkelige mann. Mellem ham og prestene var der all­tid det beste samarbeide. Der fulgte en velgjørende fredelig og kjærlig ånd med all hans ferd.

Den opslitende bibelbudvirksomhet nedbrøt til slutt hans krefter. Stemmen blev også svak og kunde ikke høres i større lokaler. Han vedblev dog å holde opbyggelser for sine nærmeste omgivelser i Hole-grenden like til det siste. H. G. Heggtveit hørte ham således tale sommeren 1902, klart, tankerikt og alvorlig.

Han var leder av misjonsforeningen, en mannsforening som hadde sine møter en gang i måneden, en søndag i hver skolekrets, Hole, Sogge, Setnes osv. De som mest trofast fulgtes ad på disse møter, var I. Kvam, Ole Hole, Jørgen Aandahl, Olaus Mjelva, Jo­hannes Venge og Jon Bakke.

En av de siste gangene Kvam orket å være med, sa han : «Det er ikkje sagt jeg kan komme til å være med dokke oftare. Men samla dokke om Guds ord, om det ikkje er nokon fræmen. Læs ei tekst, og syng og bed til Gud. Og bryd dere ikkje om at det kanskje ikkje er mange folk».

Når han talte om livets forhold, uttalte han ofte at der forestod hårde tider. Det var næsten som med seerblikk han skuet inn i fremtiden. Det hendte såle­des nylig før hans død at nogen venner var hos ham, og han lå likesom og så inn i det fjerne. Så sa han: «Vær på vakt ! Ja, det norske folk bør være på vakt. Jeg ser mørke skyer på horisonten, det trekker op til uvær både i åndelig og politisk henseende». Dette har en av disse som var til stede fortalt.

Kvam hadde i sine siste år ofte sterke smerter ved hjertet og led av åndenød, og han gruet for den siste strid. Men Gud var så god at han gjorde hans siste levedager lettere. Han stod op uten hjelp fire timer før sin død.

I tro og fortrøstning på Jesu fortjeneste lukket han sine øine Allehelgensdag 1904 med de ord: «Alt av nåde».

Ved hans begravelse sang de bl. a. den salme som han selv i vissheten om sin hjemgang til Gud hadde bestemt, Landstad nr. 558, og den lød som et vidnesbyrd fra ham selv :

¤

«O kjære sjel, frykt aldri mer, om allting surt i verden ser,

og Herrens store domme for syndens skyld vil falle inn vær dog frimodig udi sind,

la hvad der vil kun komme, Gud kjenner dog de fromme.

¤

Og mens jeg er en vandringsmann på jorden og til himlens land,

med hu og hjerte stunder, jeg en utav Guds helgen er,

som udi stridekirken her på Jesu død og vunder min tro og frelse grunner.

¤

Min sjel alt full av lengsel er, og lenges mens jeg lever her,

hvor alle helgen tjene dig o Jesus til den glede,

udi dit søde himmerig : O, når vil du tilstede mig dit henop at trede !»

Skriv inn søkeord..