haugianerkvinner

– temaet om kvinners rolle innen den haugianske bevegelse er belyst av mange. Også av H.G. Heggtveit. Følgende er hentet fra hans bokverk  “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Første Bind. Haugianismens Tid  – Første Halvdel. 1796 – 1820. Chra. 1912-1920.

 

– der skriver han på s. 522 følgende :

Foruden de allerede omtalte og en Skare andre kristeligsindede Mænd, der i hin mærkelige Vækkelsestid optraadte som Hauges Medarbeidere, virkede ogsaa en Række Kvinder som Guds Ords Forkyndere, grebne og drevne af Kristi Kjærlighed og en inderlig Omsorg for sine Medmenneskers Frelse.

Den store aandelige Nødstilstand tvang dem til at træde ud af Familielivets stille Ubemærkethed og være Medarbeidere i den store Indhøstning for Guds Rige. Da de siden i Missionskvindeforeninger, som Bibelkvinder, Diakonisser og Sygepleiersker, Lærerinder i Søndags- og Folkeskolen o.s.v. fandt andre og naturligere Former for sin Virketrang, blev deres Optræden som Ordets Forkyndere mere og mere sjelden.

Men denne deres første Deltagelse i Indremissionsarbeidet gjennem kristelige Vidnesbyrd i private Forsamlinger er saa karakteristisk, at den ikke her hverken kan eller bør forbigaaes; den bidrager ogsaa til at give hin Tid sit Præg.

 

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..