gunhild høijord : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Første Bind. Haugianismens Tid – Første Halvdel. 1796 – 1820. Chra. 1912 – 1920.

 

– fra s. 242 – 244 :

I Jarlsberg og Laurvigs Amt optraadte to Kvinder, der nød stor Anseelse inden den haugianske Vennekreds. Den ældste af disse var Gunhild Høijord fra Gaarden og Annekset af samme Navn i Andebo Prestegjæld, hvor hun antagelig ble blev født Høsten 1766.

I et Brev fra 1817 skriver hun  : (les hele brevet adressert til Hauge her)

Efter 1817, eller maaske tidligere, flyttede hun med sin Mand og Familie til Lier ved Drammen, hvor de boede paa Gaarden Aaby i Hovedsognet Frogner.

Ogsaa her holdt hun kristelige Sammenkomster som paa sit tidligere Hjemsted, men opptraadte nu helst sammen med andre ved Bøn, Formaning og Samtale. Naar hun besøgte Venner i Drammen og paa Eker Papirmølle, deltog hun altid paa Opfordring i deres Opbyggelser og var meget agtet og anseet.

Hun berømmes som “en overmaade dygtig Husmoder” og levede i et lykkeligt Ægteskab med sin Mand, der var af en stille Karakter, medens hun var livlig og meddelsom, med en stor Indsigt i Guds Ord og rig aandelig Erfaring.

Deres Børn omtales som elskværdige og velopdragne samt i Besiddelse af ikke liden Oplysning og Dannelse efter Stedets og Tidens Forholde. Hun bestandig i Troen indtil Enden og hensov paa Aaby den 29de Januar 1834, 67 1/3 Aar gml. Hun blev begravet 6te Februar s. A. (Hauge : “Religiøse Følelser” 71 – 72. Meddelelser af Michel Hauges Datter, Maria Stormoen, Emissær H.J. Myhrebøe m.fl. Samtidige. Lier Kirkebøger).

Skriv inn søkeord..