karen odland : hvorledes jeg kom til sinnsforandring

 

– utdrag av selvbiografi i «Om religiøse Følelser og deres Værd». (Les hele selvbiografien her).

 

Fra min barndom av var jeg meget stille, tål­modig og svært undselig, så jeg næsten ikke torde snakke med folk. Mot mine foreldre var jeg lydig. Dette blev de opmerksomme på og hadde derfor mer til overs for mig enn mine søsken. Dette opelsket en stor kjærlighet hos mig til dem igjen.

Min far døde da jeg var 8 år. Det blev en stor sorg for mig, men jeg bar den mest i stillhet og blev ikke herre over den før jeg kom til sinnsforandring og sannhets erkjennelse.

Tiden kom da jeg skulde forberedes til å gjenta mitt dåpsløfte. Min mor sa jeg var for ung og ikke hadde forstand på det. Jeg svarte henne ikke men tenkte ved mig selv at jeg forstod det nok. Min stedfar var meget god til å lese, og hvad han hadde lest for mig, hadde festet sig i mitt hjerte. Selv blev jeg så glad i å lese i Pontoppidans forklaring, at jeg syntes aldri jeg kunde forlate den. Jeg hadde lært det meste av den utenad da jeg skulde konfirmeres.

Av konfirmantene var jeg en av de første som blev utkåret til å «slippe frem». Dette rørte mig, og jeg takket Gud som hadde gitt mig i sinne å elske og lære hans ord og nu vilde fornye sin pakt med mig.

Den dag jeg blev konfirmert, syntes jeg at jeg var meget forandret i mitt sinn. Jeg gledet mig når jeg tenkte på at jeg var født i et land hvor Guds ord og den rette religion var herskende. Jeg stod i den tro at jeg skulde bli frelst dersom jeg førte et skik­kelig levnet, og jeg forstod mig enda ikke på den nye fødsel eller sinnsforandring ved en levende tro på Jesus — det som alene gjelder til frelse.

Næste år da det var altergang i kirken igjen, blev jeg ennu sterkere påvirket. Da jeg kom hjem, var jeg ganske taus og stille. Jeg vilde ikke ha vært borte fra kirken den dag, nei ikke for stor betaling, tenkte jeg ved mig selv. Og jeg foresatte mig at jeg aldri skulde bli som jeg hadde vært. Men da jeg ikke var kommet ut i nogen grove laster, skjønte jeg ikke på hvad måte jeg skulde bli anderledes. Jeg forstod mig enda ikke på det innvortes kall.

Straks efter fikk vi ny prest. Denne mann var meget berømt og aktet for sin lærdom. Jeg var i kirken den første gang han preket, og blev meget rørt. Beundringen for hans lærdom varte ved lenge efter. Men med alt dette kom jeg ikke til nogen sinns­forandring og nytt liv.

I en to—tre år levde jeg slik — et ærbart og fint liv i det ytre. Så var det en 2. pinsedag vi samlet oss på en gård for å danse. Det kom så mange menne­sker at de kunde ikke rummes inne, men måtte ut på tunet. Da vi hadde danset en stund, satte jeg mig alene et stykke fra de andre. Det falt mig da så underlig i tanke om det ikke var Gud imot å benytte hellig­dagen slik, den var visst ikke innsatt til dette bruk. Da syntes jeg med ett at den syndige ståk og støi var idel forfengelighet, og jeg tenkte: den ugudelige blå­ser bort som agner for vinden. Jeg blev taus og stille ved å betrakte ugudeligheten. Aldri mer skal jeg danse, tenkte jeg.

Da jeg kom hjem, tok jeg Møllers huspostill og leste i, men fant ikke fred. Til slutt blev jeg så trett at jeg måtte legge mig.

En tid efter hørte jeg to koner fortelle at en mann hadde vært østover, og der hadde han talt med to som preket Guds ord og sa at folket måtte omvende sig. Dette gjorde så sterkt inntrykk på mig at jeg gråt. Menneskene måtte være så nedsunket i synden, trodde jeg, at Gud måtte sende disse menn for å forkynne omvendelse. Og dersom menneskene vilde akte på og ta imot nådens tilbud, så vilde Gud forlate synden. Min lyst til å danse tapte sig, og jeg lengtet efter at disse to vidner også måtte komme til oss.

Utpå vinteren hendte det at to Guds ord forkyn­nere var kommet til Hovtun i Gol. Min far skikket bud dit og bad dem komme opover til oss også. De kom. Det var Ole Bache og Gudbrand (De var begge to fra Numedal, hvor den haugianske vek­kelse tidlig fikk makt. Bache og Væraas reiste meget som Guds ords forkynnere og skildres begge to som helstøpte, kri­stelige personligheter. Det var vinteren 1800 de gjorde det her nevnte besøk i Hemsedal).

De forklarte oss om omvendelsen, og de hadde også med sig nogen av Hauges bøker. Jeg fikk en sterk lyst til å lese, og jeg skilte mig ved alt som kunde være Gud imot. Slik holdt jeg ved og var inderlig glad når nogen av legpredikantene besøkte oss. Jeg syntes disse mennesker var så lykkelige, og jeg skulde gjeme ha gitt bort en stor gård om jeg var blitt delaktig i samme lykke, men det trodde jeg var umulig. Min stedfar og min mor syntes også godt om legpredi­kantene.

Ofte var jeg bedrøvet over mine synder og syntes jeg var ganske av veken fra Gud. Min mor spurte hvorfor jeg var så bedrøvet, som ikke hadde gjort noget galt. «Jeg føler i hjertet mitt at jeg er den største synder», svarte jeg. Da blev hun bange og sa: «Hvordan er det da med oss som har levd så lenge og gjort så meget ondt ?»

Jeg bad og tok et alvorlig forsett om å leve efter Guds vilje. Undertiden følte jeg mig styrket i mitt indre, især når Guds vilje steg klart frem for mig og jeg fulgte den, men jeg var lenge i anfektelse og strid med mig selv, og syntes ikke jeg forstod tilfulle hvad Guds vilje var, enn mindre maktet jeg å gjøre den.

Til sist blev jeg dog løst, det klarnet for mig hvor­ledes Gud vil vi skal gå frem i helliggjørelse og for­bedring. Jeg lengtet av hjertet efter å gjøre Guds vilje i alt, hvor megen trengsel det enn vilde koste. Men jeg forstod nok enda ikke hvad det vilde si å ofre sig helt til Gud, bære ham frukter og følge Frel­serens fotspor i medgang og motgang.

Nu forstår jeg det bedre og vet også at jeg enda står langt tilbake. Gud gi mig og enhver som er kalt med et hellig kall, nåde til å ta imot sannhetens ånd som kan skrive Guds lov i de troendes hjerter! Da vil vi til sist høste et evig liv.

 

Skriv inn søkeord..