christoffer olsen brateng i snertingdalen : presentert av h.g. heggtveit

 

– i  bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Første Bind. Haugianismens Tid – Første Halvdel. 1796 – 1820. Christiania 1905 – 1911.

 

– fra s. 171 :

Ved Hauges Virksomhed i Snertingdalen i Birid Aar 1800 blev blandt andre Bonden Christoffer Olsen Brateng vakt. Han var født der 1772 og begyndte ikke længe efter at vidne for andre om sin Tro i kristelige Forsamlinger. Den senere bekjendte Eier af Bakke Mølle ved Sagen i Christiania, Jens Hansen, skriver i sin Selvbiografi :

“Engang var jeg paa et Sted (i Birid), hvor Christoffer Brateng holdt Opbyggelse. Jeg blev dengang saa heftig rørt, at det var ligesom en Strøm overvældet mig; jeg næsten ikke vidste, hvor jeg var, og fra den Tid fik jeg fornyet Kraft fra Gud til at stride mod det Onde og en særdeles Lyst til det Gode, ja saadan, som jeg aldrig før havde kjendt, i hvormeget jeg end havde arbeidet af egen Kraft og higet derefter, og de andre sagde og straks, at det var en god Aand, som virkede paa mig”.

Brateng optraadte som Lægprædikant rundt om paa Østlandet og diktede enkelte Salmer, der bærer Vidnesbyrd om hans Kristendomsopfatning og aandelige Liv. En af dem begyndte saaledes :

Kom Helligaand, Kom Talsmand kjær, Og led os ved dit Raad

saa nær paa Livets Vei at vandre, Og ikke udi Synden mer;

Men i dit Ord os stedse lær Alt, som vi her skal gjøre” (Hauge, Lærdoms-Grunde. III.43).

Under sin store Nordlandsreise i 1803 udsaa Hauge Handelsstedet Løvøen i Stegen for sin Ven Brateng, der ogsaa kjøbte det. Hans Liv og Virksomhed der nord vil senere blive omtalt.

– les om Chr. O. Brateng senere i Heggtveits bokverk her :

 

Skriv inn søkeord..