erik krogness

– hentet fra H.G. Heggtveit : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie. Andet Bind. Haugianismens Tid. Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912-1920.

 

– fra s. 274 – 275 :

Foruden de allerede omtalte (som Iver Iversen Moholt/red.) boede der i Trondhjem en Række bekjendte og anseede Haugianere.

Den ældste af dem var Kjøbmand Erik Krogness (Oplysninger fra Datteren, Fru Ingeborg Vullum f. Krogness, og flere andre Samtidige), født i Rissen (Rissa/red.) ved Trondhjem 1773.  Hans Forældre var Rolf Krogness og Hustru; de drev Gaardbrug og Fiskeri, men havde det noksaa strævsomt.

Om dem og Livet i Hjemmet vides for Tiden intet. Sønnen kom tidlig bort til Fremmede, var med paa Fiske, sled haardt og havde det ondt i sin Ungdom.

Dette Arbeidsliv hærdede imidlertid Legemet, staalsatte Viljen og udviklede Evnerne. Han var en begavet Yngling, men fik ikke Anledning til at lære andet end det, han kunde tilegne sig ved Selvstudium og paa den praktiske Erfarings Vei.

I Livets Skole under forskjellige Forholde blev han imidlertid alsidig udviklet og var saa nævenyttig, at han kunde gjøre næsten alt muligt.

Krogness blev vakt, da han havde naaet den voksne Alder; men om det skeede ved Hauge selv eller en af hans Venner vides nu ikke. Det varede ikke længe, før han ved sit kristelige Alvor og sin forsigtige og eksemplariske Livsvandel blev kjendt, afhold og agtet inden Vennesamfundet; han regnedes allerede tidlig blandt de “Ældste” i Trondhjem, som deltog i den kristelige Ledelse af Virksomheden for Guds Riges Fremme og altid blev raadspurgt i vigtige og vanskelige Tilfælde.

I sine yngre Dage kunde han holde Bøn i de kristelige Forsamlinger og sige nogle hjertelige og praktiske Formaningsord tilslut; men senere indskrænkede han sig til at vidne om sin Tro ved leilighedsvis Samtale med den enkelte i det daglige Liv og gjennem en lysende Vandel.

I 1802 eller 1803 kom han til Kjøbmand Arnt Solem i Trondhjem, hvor han blev Førstemand paa Bryggen og bestyrede Handelen der.

Da han var flink og paapasselig, tjente han sig snart saa meget, at han kunde begynde eget Kjøbmandskab. Han var ualmindelig hændig og brugte sin Tid godt; han arbeidede selv de Møbler, som han udstyrede sit Hus med, da han blev gift.

Omkring 1812 indgik han første Gang i Ægteskab med en troende Pige ved Navn Ingeborg Jensdatter fra Leinstrand, en Halvsøster til Vullums første Kone. De havde følgende Børn : 1. Johan Richard Krogness, født 11. Marts 1814, Handelsmand, Eiendomsbesidder, Bankbestyrer, mangeaarig og anseet Storthingsmand, død 2. Februar 1872. 2. Andreas Krogness, født 1816, død 1850 som Kjøbmand paa Levanger, gift med Oline Moe, en Datter af O.P. Moe i Christianssand. 3. Anne Krogness, født 1818, død 1893, gift med Kjøbmand Paul Smith Dahl, født 1810, død 1863.

— Erik Krogness’s Hustru Ingeborg døde omkring 1820. I 1822 eller 1823 giftede han sig igjen med Anne Nesterud fra Thoten, født 1786, død 1872, en Søster af Kjøbmand Lars Baches Hustru Birthe og O.P. Moes Kone Lucine.

“Denne høitbegavede Kvinde blev ham en sjelden dygtig, husholderisk og trofast Hustru”.

— Deres Børn var : 1. Olaus Krogness, født 1824, død som Student 1845 i Christiania. 2. Ingeborg Krogness, født 26. Desember 1825, gift i 1846 med den evnerige og anseede Sogneprest Olaus Vullum, født 1. April 1812, død 17. September 1852. En av deres Børn er den bekjendte Taler og Forfatter Erik Vullum den yngre, født 19. December 1850.

— Erik Krogness drev dygtig som Kjøbmand indtil den store Brand i Trondhjem 1840. Det følgende Aar flyttede han til Klosterdalen paa Strinden (nu en Del af Byen), hvor han tilbragte Resten af sit Liv indtil sin Død 1859.

Skriv inn søkeord..