forsvarsskrift for elling eielsen – “en skare vidner af troende sjæle fra amerika og norge”

– her kan du lese dette interessante skriftet som bokhandler og forlagsmann Nils Olsen Ulnæss samlet og stod bak; utgitt i Christiania 1863. Trykt paa N. Ulnæss’s Forlag. Af H.C. Kolstad. Dette skriftet utgjør en samling av vitnesbyrd – uttalelser – som et forsvar for forkynneren Elling Eielsen, egentlig fra Vosse-traktene, født 1804; Elling fikk et omvandrende liv, både her hjemme og i Amerika, dit han kom første gang i 1837, for å se til norske emigranters kristelige liv; ca. 20 år senere kom han tilbake til Norge på en forkynner-reise, men det ble rettet anklager mot ham og hans fremtreden, både fra personer her hjemme og fra personer som var/hadde oppholdt seg i Amerika, anklager som virket splittende på kristenfolket og som dokumenteres klart gjennom forsvarsskriftet, som er gjengitt her. Du kan naturligvis lese mer om Elling og hans liv her, men før Ulnæss’ boks innledning nedenfor, ser du her link til de forskjellige vitnesbyrd inntatt i boken :

 

 

“Her fremtræder en Skare Vidner af troende Sjæle fra Amerika og Norge for at aflægge sit Vidnesbyrd i denne Sag om Elling Eielsens Levnet og Lære, imod hans Modstandere, og siden faar Sagen henvises til den øverste Domstol, og til de Levendes og Dødes Dommer, Jesus Kristus.

Tilligemed et Brev om de norske Præsters Synodemøde i Minesota den 12te Juni 1862, m.m.

Aab. 12. 7,8. Og der blev en Strid i Himmelen; den Michael og hans Engle stred mod Dragen, og Dragen stred og hans Engle. Og de formaaede ikke noget; deres Sted blev ei heller fundet ydermere i Himmelen.

Apostelen Paulus siger : Ingen skal antage noget Klagemaal mod nogen af de Ældste, uden to eller tre Vidner. Men disse Vidner skal ikke være falske Vidner – Uomvendte, Uigjenfødte – overtroiske, vrange Aander, som overtræde og ikke blive i Christi Lærdom; men saadanne Vidner, som Apostelen mener skal være af Christi Hjord.

— Et Lem paa Jesu aandelige Legeme; et Jesu Faar. en Gren paa det store Viintræ, Jesu Christo, som hænger fast ved Jesu Lære med Tro og Levnet. Men disse Apostelens Ord blive saa let oversprunget af Mange i vore Dage, hvilket vi tydelig see og erfare.

Hvormange er der ikke, som vil være Christne, der blindthen tro hvad falske Vidner sige om uskyldige og oprigtige Jesu Venner ? Er dette at iagttage Pauli Regel og Formaning ?

Det synes derimod som at de ere hengivne i et “forvendt Sind” til at tro Løgn. Men vee Eder, I blinde Vidner ! som sætte kjætterske Navne paa Guds Udvalgte. Betænk dog hvad I gjøre ! I Overtrædere, lægger dette paa Hjertet !

— Hvad Løn skal et falskt Vidne faa ? Og den, som udblæser Løgn, han skal straffes med Guds Vredes Ris, “i den Pøl, som brænder med Ild og Svovl”, om han ikke omvender sig.

–Løgn og Falskhed er Djævelens Værk, og Gjerninger, som han bestandig har drevet; og Satan bliver ikke træt, men fortsætter dermed fremdeles, og alle hans Tjenere, som blive ham tro, skal faa lige Løn med ham i den evige Lue.

— Men du, o troende Sjæl ! “Du Guds Udvalgte”, vær Du tilfreds om Du endog her skal lide Forfølgelse, Spot, Sorrig og Kvide.

“Al Spot og Skam skal Den udstaa,

Som Ærens Krands skal sættes paa”.

Prøver Eder nu, I alle Eielsens Modstandere ! I see her en stor Skare af Sandhedselskeres Vidnesbyrd, om E. Eielsen.

— I vi maaske endnu forsøge Eders Forvendthed ved ogsaa at forkjætre disse, samt sige, at disse Folk, som ikke vide Loven ere forbandede. Men hvad siger Jesus : “Jeg prise dig Fader, Herre over Himmel og Jord, at du har skjult dette for de Vise og Kloge og aabenbaret det for de Umyndige”.

Betænk. at alle sande Troende skal opstaa i Dommen og være med Herren at fordømme den forvendte og vanartige Slægt, saa lader Eder tugte, I Dommere paa Jorden, I, som fordømme de Uskyldige.

“Kysser Sønnen, at han ikke bliver vred og I omkommer paa Veien, thi hans Vrede skal snart optændes.

Men salige ere alle de, som tro paa ham”.

 

 

 

Skriv inn søkeord..