vidnesbyrd om elling eielsen : fra staale johnsen, christianssund, den 14de oktober 1862

– i forsvarsskriftet : “Her fremtræder en Skare af troende Sjæle fra Amerika og Norge for at aflægge sit Vidnesbyrd i denne Sag om Elling Eielsens Levnet og Lære..”. Christiania 1863.

 

Christianssund den 14de Oktober 1862.

i Aaret 1851 reiste jeg til Amerika, og kort Tid efter min Ankomst dertil blev jeg bekjendt med Pastor E. Eielsen, som jeg i en Tid af omtrent 3 Aar havde Anledning til at lære at kjende, da jeg flere Gange reiste med ham som Sanger ved hans Kirkeforretninger, og i de 3 Aar, jeg var der i Landet, lærte jeg ham at kjende som en retskaffen Kristen og Guds Ords Forkynder, saa at intet Uchristeligt kunde overbevises ham hverken i Lære eller Levnet, og nu har jeg atter efter 8 Aars Forløb fundet ham her paa Stedet med den samme usvigelige Bekjendelse af Jesu Lære, og en reen christelig Vandel og Omgjængelse. Dette bevidnes af mig

 

 

Skriv inn søkeord..