vidnesbyrd om elling eielsen : fra stavanger 12te januar 1863

– i forsvarsskriftet : “Her fremtræder en Skare af troende Sjæle fra Amerika og Norge for at aflægge sit Vidnesbyrd i denne Sag om Elling Eielsens Levnet og Lære..”. Christiania 1863.

 

Stavanger, 12te Januar 1863.

Hvad Elling Eielsen angaar, da maa vi Undertegnede her i Stavanger og Omegn for vort Vedkommende sige, at vi føle os skyldige at takke Herren, som endnu vedblive at sende sine Sandhedsvidner til os, og at han endnu i Naade sætter sit Sandheds Lys paa Stagen, som forlængesiden er begyndt at dale, og bede vi inderlig til Herren, at han vil skaane os for det Vee, der vil komme over Alle, som vil støde det ifra sig, der ere sendte af Ham.

Det er saa langt fra at vi for vort Vedkommende har fundet Noget hos Eielsen som vi kan kalde falsk Lære : megetmere finde vi Sandheden, baade efter det aabenbarede Gudsord, saaog efter vor Børnelære,  saa rent og klart fremsat, at dersom hans Lære er falsk, da ere vi bedragne fra vor Barndom af, og ikke nogensinde have havt den sande Lærdom om Gud og hans Villie.

Men lovet være Herren vor Gud, som af sin Naade i mange Aar har ladet sit Sandheds Lys skinne for os.

Og bede vi med og for hverandre at Herren af Naade vil bevare os for dette Lys, som i sig selv er Mørkhed — som alle Tider har hadet og ikke taalt det sande Lys. Og at vi maatte faa Naade til at vedblive i den sande Erkjendelse af os selv og af vor Nød og Trang, saa vi kunne indesluttes i hans beskjærmende Favn, som Jesus siger : “Jeg priser dig, Fader, som har skjult dette for de Vise og Kloge og aabenbaret det for de Umyndige; ja Fader ! thi det var saaledes behageligt for dig !”

— Fremdeles maa vi tilføie, at Eielsens Ophold hos os har været os til Tilskyndelse, Opmuntring og Bestyrkelse i vor allerhelligste Tro, baade med sin Lære og med sit Levnet.

 

 

 

 

Skriv inn søkeord..