elling asbjørnsen ormheim : presentert av sigrid svendsen

 

– i boken : “Kristenliv i Romsdalen  1809 – 1864”. Indremissionstrykkeriet, Oslo 1931.

 

Forordet lyder :

I denne bok er samlet oplysninger om de haugianere som levet i Grytten fra 1809 av, og om den vekkelse som fulgte efter deres tid inntil 1864. Kildene er for haugianernes vedkommende vesent­lig H. G. Heggtveit: «Den norske kirke i det nit­tende århundrede», for vekkelsens sogneprest N. A. Carlsens korrespondanse med biskop Grimelund  og dennes innberetning til departementet, samt hans redegjørelse i «Norsk Kirketidende» 1862.

Dessuten har eldre folk på stedet fortalt mig hvad de visste fra den tid, og jeg har fått lov til å benytte brever og optegnelser hos dem. Jeg bringer dem alle herved min hjertelige takk for all hjelp og velvilje.

I fremstillingen er beretternes ord mest mulig nøiaktig fulgt, også der hvor de ikke er direkte citert. Tallene i teksten gjelder henvisningene sist i boken.

Veldre i august 1931. Sigrid Svendsen.

 

Fra s. 41 – 45 :

Ikke langt fra Kylling, litt lenger fremme i dalen og helt nede i bunnen ligger gården Ormheim. Her suser det dag og natt. Rauma går like nedenfor jor­det, og rett overfor gården, på den andre siden, styr­ter Verma sig i en praktfull foss ned i hovedelven. Begge dalsider skråner sterkt her. Men gårdene klamrer sig fast opover, og skogen står tett hvor ikke svaberget er for bratt. Sikkert for ras er det ikke på nogen av sidene. (Her var det raset gikk den 9. juni 1926, det som tok begge jernbanelinjene, men på en tid da der ikke kom noget tog, og halvparten av hovedbygningen på Ormheim, den delen som der ikke var folk i).

Man ser fra gården opefter de skrå dalsider, og i et gløtt utefter dalen.

Her lå i 30 år haugianeren Elling Ormheim syk i sin seng.

Han var også fra Lyster (Luster), født på Opheim omkring 1780. Hans første vekkelse faller før Hauges frem­treden. Der fortelles at han blev vakt i 12-års alderen, men atter kom bort i verdenslivet igjen, da han var så glad i å danse. Som voksen blev han igjen vakt ved Hauge eller en av hans venner.

Snart efter begynte han å bekjenne sin tro både i hjembygden og langt utenfor. Han var særlig i denne første tid en ivrig og virksom forkynner.

Omtrent ved den tid han kom til Romsdalen, giftet han sig med en kristeligsinnet enke fra Lom, Ragn­hild Sivertsdatter Bruem, f. omkr. 1771. Hun hadde før to barn, Hans og Brit.

Elling og Ragnhild Ormheim var særlig driftige og dyktige folk. Hun beskrives som praktisk, økonomisk og virksom. De drev gården op og satt i velstandskår.

Den som nu kommer inn i den gamle bygningen på Ormheim, vil ennu finne de vakre rosemalte dører som var der i Ellings tid. —

I 15 år gikk nu alt jevnt og godt for dem. De hadde tre barn, Asbjørn, Marit og Gjertrud. Deres hjem var gjestfritt. Det stod alltid åpent for Guds ords bekjennere.

EIling Ormheim virket også en del utenfor bygden, gjerne sammen med Daniel Arnesen eller andre haugianere.

Sommeren 1824 tok han sig en tur hjem til sin fødebygd. Han hadde gått sig svett og varm, og så drakk han en hel del koldt vann. Derved pådrog han sig en giktsykdom, som gjorde ham helseløs for i resten av levetiden. Han kom sig hjem til Ormheim, men blev liggende.

Ragnhild drev nu gården efter sin manns anvis­ning, inntil Asbjørn overtok den i 20-års alderen. Han blev gift med Guri Remem fra Medalen.

Elling selv var et vidne der han lå, kjent som en “aktet og alvorlig kristen». Han leste meget, først og fremst Bibelen, men også skrifter av de gamle lutherske fedre. Av disse var han særlig glad i Francke. Hauges bøker var også en kjær lesning for ham.

Da hans barnebarn begynte å vokse til, hadde han ofte en av dem på en skammel borte ved sengen hos sig med katekismen eller en annen bok, mens han lærte dem å stave i den. Han formanet dem også kjærlig til å bli gudfryktige barn og vandre i Jesu fotspor.

Troende venner som reiste gjennem dalen, stelte det gjerne så at de kunde komme innom Ormheim og holde samling hos ham.

Elling Ormheim blev hvithåret og gammel i disse årene.

Da han hadde ligget i 16 år, døde hans omsorgs­fulle, flinke kone. Hun sov hen i «troens fulle for­vissning» 1. mai 1840. Da holdt han selv liktalen over henne fra sengen.

Elling overlevet henne i 14 år.

Skriv inn søkeord..