sivert kjensletten eller kjendsletten

 

– hentet fra bokverket av H.G. Heggtveit : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Chra. 1912 – 1920.

 

– fra s. 712 – 713 :

 

Sivert Kjensletten (Tjønsletten) havde ogsaa en liden Gaard (som Rolf Brækken, red.) paa Lesjeskogen, var født sammesteds og omtales som den mest virksomme af de ældre Venner der.

Ogsaa han formanede i Opbyggelserne “til at gjøre Bod, tro paa Jesus, forsage Synden og følge efter Jesus paa den trange Vei, som fører til Livet”.

“Han havde en egensindig Kone, og egensindig var han Sivert ogsaa; men de kom saa godt udaf det med hinanden, at de ikke havde Ord for nogen Uforligelighed, saa det gik rigtigt godt efter deres Sinds Beskaffenhed”.

De vaagede, brugte Lystes Vaaben og søgte den rette Kraft for at kunne seire i den uafladelige Kamp mod det onde i og udenom dem. Børnene artede sig vel; en Sønnesøn, der ogsaa hedder Sivert, bor nu i Syd-Dacota; han er en alvorlig Kristen, og var i 1902 paa Besøg i Norge.

Sivert Kjensletten flyttede paa sine ældre Dage til Romsdalen, hvor han kjøbte en liden Part af Gaarden Dahle i Isfjorden og levede der i strævsomme timelige Kaar. Han var en dygtig og flittig Arbeider og drev især som Snedker og Bygmester. Han havde allerede i 1829 opført Grytten Kirke paa Veblungsnæs og vistnok ogsaa flere andre Trækirker paa Nordmøre.

I 1840 reiste han til Christiansund for at søge Arbeide; han fik Beskjæftigelse hos Handelsmand Hans Dahl, en af hans Troesfæller, men var der kun i to-tre Uger; saa blev han syg og døde der Midtsommer sidstnævnte Aar. “Det var kampfuldt og tildels ogsaa mørkt for ham paa det sidste; men han havde dog det Haab, at han blev bestandig i Troen paa sin Frelser indtil sidste Stund”.

 

Red.: Sivert Kjensletten er også omtalt i Mads Iver Wefring’s “Minder fra mit Reiseliv”.

Der står referert på s. 18-19 fra Wefring’s reise dit (Lesjeskogen) sammen med Daniel Arnesen i 1834 :

“Av disse (Hauges Venner) erindrer jeg især Sivert Kjendsletten og Ole Ødegaarden, der begge tog aktiv Del i Opbyggelserne.

Skriv inn søkeord..