ole olsen hanor (foss) : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 673 :

Den haugianske Bevægelse naaede til Odalen omkring 1800; to Aar senere besøgte Hauge Bygden, og flere af hans Venner virkede kortere eller længere Tid her.

Af de ældste Haugianere fremhæves Ole Olsen Hanor (Meddelelser og Oplysninger fra flere samtidige Haugianere), der vistnok i Slutningen af det attende Aarhundrede blev vundet for Guds Rige og var allerede da en moden, lidt ældre Mand.

Han omtales som dygtig og driftig i timelig Henseende, hvorfor Hauge satte særlig Pris paa ham.

Da denne Aar 1800 grundlagde Eker Papirmølle, blev Ole Hanor en af Medeierne.

Som bekjendt var dette Sted fra nu af et Midtpunkt for kristeligt Liv og praktisk borgerlig Virksomhed, og Ole interesserede sig levende herfor og fremmede begge Dele efter bedste Evne.

I 1820 solgte han imidlertid sin Andel i Papirmøllen og kjøbte Gaarden Foss i Lier, nederst i Paradisbakkerne. Han og Hustruen Gro drev nu her et tidsmæssigt Gaardsbrug. De var meget gjæstfrie og havde et kjært Vennehjem.

Disse Folk var Vækkelsen varmt hengivne og støttede den mest mulig. Han døde i Fred ved Begyndelsen af Aaret 1829. Denne Mand er bedst kjendt blandt de gamle Haugianere under Navnet Ole Foss.

Skriv inn søkeord..