sven espelien

 

– hentet fra H.G. Heggtveit : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Kristiania 1912-1920.

 

Gjengitt fra s. 588 :

Samtidig med Knud Kirkeberg levede Sven Espelien, angivelig født ca. 1780 (Søndre Aurdal). Han hørte til Hauges ældste Venner der og virkede under den langvarige Arrest og siden i Treti- og Firtiaarene som en begavet og anseet Guds Ords Forkynder i Valders, Hallingdal, Gudbrandsdalen, Biri, Vardal, Thoten, Hadeland og indover Bygderne til Christiania.

Hauge satte ham høit.

— Foruden de allerede omtalte Haugianere var der i Søndre Aurdal i dette Tidsrum adskillig aandeligt Liv, der dog i Firtiaarene, som nævnt, var blandet med usunde Elementer, der imidlertid efterhaanden forsvandt eller udviklede sig i sund Retning.

 

 

Skriv inn søkeord..