erik olsen thingnæs

 

– hentet fra H.G. Heggtveit : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Haugianismens Tid – Anden halvdel 1821-1850. Christiania 1912-1920.

 

Fra s. 201 : En af de ældste Haugianere i Søndfjord (Sunnfjord) var Erik Olsen Thingnæs, der blev født 1781 i Aal i Hallingdal. Da Ole Svanøe 1804 flyttede til den Eiendom i Kinns Prestgjæld, hvorefter han bar sit Navn, fulgte Erik med ham som Tjenestegut. Han var allerede da vakt og førte et eksemplarisk Liv, men udvikledes og modnedes ved Omgangen med Ole Svanøe og Hauge, der ogsaa besøgte Svanøen flere Gange, senest i 1809.

Efter at have tjent her til omkring 1814 reiste han til Søndmøre, hvor han blev gift med Guro Webjørnsdatter, født 1798, Datter af Handelsmand i Ørstenvik, Webjørn Svendsen, der ogsaa var fra Hallingdal og en af Hauges ældste Venner. Straks efter Bryllupet flyttede de til Romsdalen, hvor han kjøbte Halvparten af Gaarden Mjelva og brugte den nogle Aar. Saa solgte de denne Eiendom, uagtet Konen havde liden Lyst dertil, og reiste til Wefring i Søndfjord.

Paa Thingnæs boede dengang en kristelig Enke, Inger Andersdatter, der erindrede fra sine tidligere Barneaar, at Dr. Erik Pontoppidan engang var ved Førde Kirke paa Visitats. Biskoppen vilde standse ogsaa paa Thingnæs, der ligger vakkert ved Fjorden, men blev hindret paa Grund af Storm, og fordi der ikke fandtes Brygge. Han skrev da til Fogden, at denne skulde paalægge Eieren af Gaarden, den nævnte Enkes Fader, Anders Thingnæs, at lave en Brygge; ellers skulde Gjæstgiveriet paa Stedet nedlægges. Der blev da straks bygget en; men denne ødelagdes nogle Aar senere af Storm. Da Enke Inger Thingnæs ikke havde Børn, tilbød hun Erik og Guro Gaarden for en rimelig Pris. De kjøbte den og blev der Resten af sit Liv.

Enken boede ogsaa hos dem som Føderaadskone i mange Aar; hun døde i Troen meget gammel; en af hendes Søstre var Bedstemoder til den bekjendte Lægmand Anders Redal. Gaarden Thingnæs blev ikke mindst efter denne Tid et aandeligt Lyspunkt i Bygden. Hustruen Guro omtales som en

Skriv inn søkeord..