hans nielsen hauge og hans samtid : presentert av a.chr. bang

– den senere kjente og skattede biskop; les om Anton Chr. Bang og hans person her :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORORD TIL TREDIE OPLAG

Nærværende skrift udkom i slutningen af 1874 i et oplag paa 3000 eksemplarer, der blev udsolgt i løbet af et par maaneders tid. Et ligesaa stort oplag udkom i begyndelsen af 1875 og blev udsolgt i de nærmest følgende aar. Siden har bogen været ude af boghandelen. Uddrag af indholdet blev imidlertid efterhaanden meddelt baade i Sverige, Danmark og Tyskland, ligesom monografien afgav grundlaget for en flerhed af større eller mindre biografier af H. N. Hauge baade i og udenfor vort fædreland. Særlig nævner jeg et interessant og tiltalende arbeide af den franske prest Paul Büschenschütz (Cahors 1901).

Efter at amtmand V. Ullmann har udgivet sin skildring at H. N. Hauge i „Nordmænd i det 19de aarhundrede”, og forfatteren J. B. Bulls novellistiske behandling af den forfulgte lægmands liv og skjæbne har fundet saa stor udbredelse blandt vort folk, synes opmærksomheden paanyt at være blit vakt for min monografi, og jeg har fra alle kanter af landet modtaget de mest indtrængende opfordringer om at foranstalte et nyt oplag af bogen, og det er dette jeg i kraft af min forlæggers imødekommenhed nu er blit sat istand til at gjøre.

Idet jeg paanyt sender dette mit ungdomsarbeide ud blandt vort folk, føler jeg trang til at udtale, at jeg fremdeles holder fast paa den grundopfatning og det grundsyn, ud fra hvilket Hauge og haugianismen blev skildret og historisk bedømt i min monografi. Og derfor lader jeg den udgaa i alt væsentligst i sin gamle skikkelse. Jeg har stelt paa et og andet udtryk, jeg har ændret en og anden ungdommelig udtalelse, jeg har rettet paa, hvad jeg har fundet at være urigtigt. Men nogen videre bearbeidelse eller omar­beidelse har jeg hverken havt tid eller hjertelag til at foretage. Med sine ufuldkommenheder og mangler fremtræder monografien fremdeles som begynder arbeidet, baaret og fvldt af den friske ungdoms glødende begeistring for Hauge og hans gjerning. Og det er vel dette, som har givet den sit egentlige værd.

De billeder, hvormed min forlægger har sat mig istand til at ledsage nærværende udgave, vil, som jeg haaber, give den øget interesse.

Oslo bispegaard, i mai 1910.                                                                      A.  CHR.  BANG.

Idet dr. A. Chr. Bangs standardverk Hans Nielsen Hauge og hans Samtid atter fremlægges i ny utgave, har vi fundet at burde sætte hans forord til 3dje oplag ogsaa i spidsen for det 4de oplag.

Bokens billedmateriel er adskillig øket.

 

Les boken i kapitler her :

 

 

Skriv inn søkeord..