“hans nielsen hauge” : af jacob b. bull

 

– KRISTIANIA 1909 STEEN’SKE BOGTRYKKERI OG FORLAG

– les kapitlene i boken her :

 

FORORD.

Som Folkelæsning agter jeg at udgive en Række Skildringer af fremragende norske Mænd. Skildringerne stiller hverken videnskabelige eller skjønnliterære Pretentioner; de er skrevne i Fortællingens frie Form, men i alt hovedsageligt lagt saa nær ind til de biografiske og historiske Kilder, som jeg har fundet det gjørligt.

Deres Opgaven er den : for alle Samfundsklasser og alle Aldre let tilgjængelig Form at øge Kjendskabet til og Interessen for vore store Mænds Livsgjerning.

Først i Rækken af disse Skildringer tidsender jeg den her foreliggende Bog om Hans Nielsen Hauge. Først i Rækken, fordi han er den første betydelige Indvarsler af vor Folkeaands Opvaagnen til ny Frihed og Selvstændighed, dernæst fordi der neppe i hele vor Historie findes en Mand, der i den Grad som han har levet i Overensstemmelse med sit Livs Grundprincip og sat Livet konsekvent og frygtløst ind paa sin Gjerning, — han staar i denne Henseende som et lysende Eksempel for alle Tiders Nordmænd.

Naar dertil kommer, at hans i skjønneste og ædleste Forstand romantiske Livssaga paa hvert Blad bærer Bud fra ægte Normannsaand og Vidnesbyrd om de bedste nationale Særkjender i vor Folkekarakter, anser jeg Tiden at være inne til atter at mindes hin mærkelige Bonde fra Tune, som satte hele vort Land i Bevægelse og vakte aandeligt Liv og materiel Foretagsomhed paany i et Folk, som var Fortvivlelsen og Selvopgivelsen nær, Saameget mere, som de Livsværdier, for hvilke han satte sit Liv ind, netop nu gaar en ny Prøvelses- og Lutringstid imøde.

Som biografisk Grundlag for min Bog om Hauge har jeg lagt Biskop Dr. A. Chr. Bangs udmærkede Monografi “Hans Nielsen Hauge og hans Samtid”, hvis Fremstilling jeg i alt væsentligt har fulgt.

Kristiania i September 1908.

Jacob B. Bull.

 

 

 

 

Skriv inn søkeord..