“najadens tab” : notert av yngvar nielsen

 

– i boken : “Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden. En historisk-topografisk Skildring”. Christiania 1877 (Chr. Tønsbergs Forlag/H. Tønsbergs Bogtrykkeri), er også inntatt et avsnitt, idet følgende er notert på side 469 : “Han (Lyder Sagen i Bergen/red.) har saaledes i denne Tid skrevet Krigssange, der bleve uddelte til de bergenhusiske Soldater, naar de droge til Østlandet for at forsvare Grænsen.

Naar disse samme Tropper atter vendte tilbage, bleve de fejrede ved store Tilstelninger, hvorved man vidste at forene baade de religiøse og de rent materielle Hensyn.

I 1812, da Efterretningen om “Najadens” Tab havde vakt almindelig Landesorg, holdt man i Bergen lignende Tilstelninger, hvor der paa forskjellige Maader skaffedes Penge tilveje for dem, som ved denne Lejlighed havde tabt sine Forsørgere”.

Skriv inn søkeord..